Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By o0o_meoiu_o0o
#675730

Download Tiểu luận Chứng minh rằng đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản miễn phí

Hình thành những quan điểm cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam, cương lĩnh chung, đường lối chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam.
Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930 người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, thông qua chánh cương vắn tắt,sách lược vắn tắt, 5 điểm lớn, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam vắn tắt , lời kêu gọi. Các văn kiện này rất giàu tính cách mạng và tập trung cao độ tính sáng tạo của Hồ Chí Minh, hiện nay được xác định là cương lĩnh đầu tiên của đảng ta.
Như vậy qua quá trình phân chia thành các giai đoạn ta thấy được sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và đến năm 1930 thì được hình thành về cơ bản. Một lần nữa có thể khẳng định lại rằng: ‘tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng , là kim chỉ nam cho hành động’. Vì thế việc nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà tất cả mọi người phải quan tâm mà tôi cũng không phải là một ngoại lệ.
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Câu 1: Chứng minh rằng đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản.
Bài làm:
Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã để lại cho dân tộc và nhân loại cần lao những di sản vô cùng to lớn đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng của người đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc ta đi đến thắng lợi.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần 7 đã khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Đến đại hội toàn quốc lần thứ 9, Đảng ta lại khẳng định lại vấn đề này. Đó là sự khẳng định có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn,về đường lối chiến lược của đảng ta.
Có người cho rằng: Đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản.Sự thật có phải như thế không chúng ta hãy cùng nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đến năm 1930.
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ bản được chia thành các giai đoạn sau:
1, Hình thành tư tưởng yêu nước và tìm đường cứu nước(1890-1911)
a, Tiếp thu truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình.
Nghệ An, vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, lắm nhân tài và anh hùng yêu nước nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
Sinh ra trong một gia đình nhà nho thanh bạch. Cha của người-cụ Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng, mộc túc nho, giáo dục các con tư tưởng thân dân
b, Nguyễn Tất Thành sớm tham gia hoạt động yêu nước
Tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908.
Dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết,1910). Tại đây Nguyễn Tất Thành thường cổ vũ tinh thần yêu nước trong học sinh.
Khâm phục các nhà yêu nước tiền bối song phê phán không tán thành cái con đường cứu nước theo khuynh hướng tư tưởng phong kiến,dân chủ tư sản
Muốn tìm hiểu những gì ẩn giấu sau sức mạnh của kẻ thù và học hỏi kinh nghiệm cách mạng thế giới để giải phóng dân tộc.
5-6-1911 người xuất dương với 2 bàn tay trắng sang phương Tây tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi ách nô lệ.
2, Tìm kiếm con đường cứu nước (1911-1920)
a, Từ 1911-1917, đi qua và sống ở nhiều nước trên thế giới, tìm hiểu thời cuộc. Hiểu biết sâu sắc tội ác của chủ nghĩa thực dân và tình cảnh của người dân các thuộc địa.
Người đến các nước Pháp, Italia,Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha, Angiery,Tuynidi, Đahômây, Mỹ, Anh năm 1917 trở về nước pháp.
b, Tham gia phong trào công nhân, bước đầu đấu tranh chống thực dân
Năm 1919 người gia nhập đảng xã hội Pháp
18-6-1919 người gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị hòa bình Vecxây
c, Tìm thấy con đường cứu nước
7-1920 người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tìm thấy chân lý ở chủ nghĩa Mác-lênin
Tháng 12-1920 người trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp. Xác định muốn cứu nước, giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản
3, Hình thành tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1920-1930)
a, Sử dụng báo chí lên án chủ nghĩa thực dân Pháp. Vận động thức tỉnh lương tri nhân loại, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân
Sử dụng báo chí Pháp tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở các thuộc địa.
Tham gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa 1921
Sáng lập báo Le paria năm 1922
b, Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
Xuất bản tác phẩm ‘Bản án chế độ thực dân Pháp’ 1925, trong đó có luận điểm nổi tiếng về chủ nghĩa đế quốc như con đỉa hai vòi, cách mạng vô sản như con chim hai cánh, nhằm nêu rõ cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có tầm quan trọng ngang hàng và quan hệ mật thiết với cách mạng vô sản ở chính quốc.
6-1925 người sáng lập Việt Nam thanh niên cách mạng,tổ chức quá độ tới Đảng cộng sản, ra báo thanh niên, từng bước chỉ ra phương hướng đường lối cách mạng Việt Nam.
Năm 1927 mở các lớp huấn luyện những thanh niên yêu nước, xuất bản sách ‘Đường Cách Mệnh’. Được coi là: Làm gì? của Việt Nam. Một bước chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
c, Hình thành những quan điểm cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam, cương lĩnh chung, đường lối chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam.
Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930 người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, thông qua chánh cương vắn tắt,sách lược vắn tắt, 5 điểm lớn, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam vắn tắt , lời kêu gọi. Các văn kiện này rất giàu tính cách mạng và tập trung cao độ tính sáng tạo của Hồ Chí Minh, hiện nay được xác định là cương lĩnh đầu tiên của đảng ta.
Như vậy qua quá trình phân chia thành các giai đoạn ta thấy được sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và đến năm 1930 thì được hình thành về cơ bản. Một lần nữa có thể khẳng định lại rằng: ‘tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng , là kim chỉ nam cho hành động’. Vì thế việc nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà tất cả mọi người phải quan tâm mà tui cũng không phải là một ngoại lệ.
Câu 2: Anh chị hãy phân tích và chỉ ra những luận điểm sáng tạo theo quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Bài Làm:
Hồ Chí Minh : một ‘con người lớn’, ‘một tư tưởng’ của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã có phương pháp tiếp cận đúng đắn, khoa học và mạnh dạn trong kế thừa và phát triển học thuyết Mác-Lênin đồng thời bám sát đặc điểm của Việt Nam và thế giới. Hồ Chí Minh đã có những luận điểm sáng tạo góp phần làm phong phú thêm CN Mác Lê. Nhất là vấn đề về cách mạng giải phóng dân tộc.
Luận điểm sáng tạo thứ nhất đó là: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy tư tưởng phong kiến hay tư tưởng tư sản không đáp ứng được yêu cầu khách quan là dành độc lập tự do của dân tộc.
Tháng 7-1920 khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I Lê Nin, Người thấy tin tưởng, sáng tỏ và cảm động. Người đã tìm thấy trong lý luận của Lê Nin một con đường cứu nước mới: con đường cách mạng vô sản.
Đầu năm 1923, trong truyền đơn cổ động mua báo Người Cùng Khổ, Người viết ‘chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc tự do,bình đẳng,bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc…
Kết luận ấy tạo ra bước ngoặt quyết định đối với con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam. Nâng chủ nghĩa yêu nước của Việt Nam lên một chất lượng mới, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Như vậy, vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement