Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhockhongthemkhoc_3111992
#675722

Download Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 2
I – Khái niệm, định nghĩa tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. 3
1 – Khái niệm, định nghĩa tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh 3
2 – Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng văn hóa HCM 3
3 – Những tư tưởng văn hóa lớn của HCM về văn hóa. 7
II Khái niệm về văn hóa mới 16
1- Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về nền văn hóa mới 16
2 Khái niệm văn hóa mới hiện nay của Đảng ta 23
III- Tại sao phải vận dụng tủ tưởng văn hóa Hồ Chí Minh vào xây dựng văn hóa Việt Nam hiện nay: 27
1-Thực trạng văn hóa hiện nay: 27
2-Thực trạng đời sống văn hóa hiện nay: thành tựu và hạn chế: 30
IV. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa 34
1.Đổi mới con người với tư cách chủ thể sáng tạo của văn hóa 34
2. Vận dụng tư tưởng chủ nghĩa Hồ Chí Minh về văn hóa trong giao lưu, hội nhập với thế giới giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 39
3. Cảnh giác ngăn chặn âm mưu lợi dụng giao lưu văn hóa để thực hiện các chiến lược “diễn biến và hòa bình” của các thế lực thù địch. 42
4- Xây dựng các gương văn hóa điển hình trong xã hội: 44
5- Vận dụng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa mới trên các lĩnh vực vủa đời sống: 46
V- Ý nghĩa của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa mới hiện nay: 48
PHẦN KẾT THÚC 49
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hông làm được dâu”1 Hồ Chí Minh toàn tập – Sđd t12 tr557
.
Tính dân tộc của văn hóa còn được thể hiện ở trong hình thức và phương tiện diễn đạt. HCM là một trong nhũng người có công đầu trong giữ gìn và bảo tồn tiếng Việt. Người đã nói về việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt: “Tiếng nói là một thứ của cải rất quý báu của dân tộc, chúng ta phải giữ gìn lấy nó, chớ đẻ bẹnh nói chữ nó lấn át nó đi”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì mỗi khi dân tộc có nếp cảm nếp nghĩ riêng, có hình thức diễn đạt riêng đi thẳng vào lòng người lay động sau xa tâm hồn họ. Dân tộc Việt nam cũng vậy “Nhân dân ta có truyền thống kể chuyện ngắn gọn và có duyên. Các chú giải phải học cách kể chuyện của nhân dân”.
Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là quan điểm toàn diện và sâu sắc: cả từ nội dung đến hình thức diễn đạt. Và bản thân Người một nhà văn hóa lớn của nhưng luôn luôn quan tâm chú trọng đến việc học tập những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
b) Tính khoa học trong văn hóa
Hồ Chí Minh nhấn mạnh coi trọng việc học tập bảo tồn những gái trị của nền văn hóa truyền thống của dân tộc tuy nhiên Người cũng đã chỉ ra rất rõ ràng mặt tích cực và tiêu cực trong những giá trị truyền thống. Và một trong những mặt chưa được là hạn chế của giá trị truyền thống cổ truyền chưa hình thành được tính khoa học.
Đất nước ta là một nước nông nghiệp trêntư duy của nhân dân trước đây cũng theo lối tư duy nông nghiệp – một lối tư duy kinh nghiệmm không mở đường cho khoa học tự nhiên phát triển chính vì vậy mà ý thứ chủ đạo trong toàn xã hội chưa phả là tư duy khoa học, khái nhiệm khoa khoa học, phương pháp khoa học. Và trong điều kiện này, mê tín dị đoan và những hủ tục llạc hậu có cơ sửo để phát triển và ăn sâu vào đười sống quần chúng nhân dân.
Chính vì vậy mà chủ tịch HCM đã căn dặn: “Nay nước ta đã được độc lập, tinh thần được giải phóng, cần có một nền văn hóa hợp với khao học và hợp vứoi cả nguyện vọng của nhân dân”1 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử Sđd t3 tr16
.Và theo tư tưởng Hồ Chí Minh tính khoa học của văn hóa đòi hỏi phải đấu tranh chống lại những gì trái với khóa học, phản tiến bộ, phải truyền bá tư tưởng triết học Max xit, đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, thần bím mê tín di đoan.
Người nhắc nhở nghành văn hóa trong việc khôi phục vốn cũ thì: “chỉ nên khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại dần ra” họ được “khôi phục cả đồng bóng rước xách thần thánh”2 Hồ Chí Minh toàn tập – Sđd t9 tr 248
.
Ngoài ra Người còn nhắc nhở và giao cho nghành giáo dục phải thường xuyên “dạy bảo các cháu thiếu niên về khoa học kỹ thuật, làm cho các cháu ngay từ thủa nhỏ đã biết yêu khoa học để mai sau các cháu trở thành người có thói quen sinh hoạt, làm việc theo khoa học”.
Chủ tịch HCM đã không ngừng thực hiện với xây dựng đời sống văn hóa khoa học – để tuyên truyền nếp sống vệ sinh phong cách sống và làm việc theo khoa học, chủ tịch HCM đã viết tắc phẩm “Đời sống mới”, “Sửa đổi lối làm việc”, nhằm tổ chức lại các quan hệ văn hóa từ trong nhà, một làng, một trường học đến các cơ quan đơn vị bộ đội …. Sao cho việc ăn, ở, lao động, học tập … , tuân theo đời sống mới bài trừ các phong tục tập quán cổ hủ làm cho nếp sống xã hội ta mỗi ngày một tiến bộ hơn hợp với khoa học và văn minh.
Tư tưởng HCM về một nền văn hóa khoa học là một tư tưởng toàn diện bao trùm nhiều lĩnh vực nhiều ngành … của xã hội và đến ngày nay những tư tưởng của người vẫn còn nguyên giá trị.
c – Tính đại chúng của văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính đại chúng của văn hóa là một trong những tư tưởng quan trọng đối với xây dựng nên văn hóa Việt nam tư tưởng này được xuất phát từ quan điểm duy vật biện chứng lịch sử: quần chúng nhân dânchính là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất tinh thần, là người sáng tạo ra văn hóa do đó họ phải được hưởng thụ các giá trị văn hóa chủ tịch HCM đã nói về vấn đề này: “Quần chúng là người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không chỉ sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội quần chúng còn là người sáng tác nữa”.
Chính vì vậy mà tư tưởng của Người là xây dựng một nền văn hóa phục vụ cho quảng đại quần chúng nhân dân. Người đã từng đặt ra vấn đề “Văn hóa phục vụ ai? Và người đã khẳng định một cách dứt khoát văn hóa phải phục vụ cho đại đa số nhân dân phải hướng về quảng đại quần chúng phải phản ánh được tâm tư nguyện vọng ý chí nhân dân. Người thường xuyên nhắc nhở những người cầm bút trong việc định hướng cho các nghành sáng tác của mình – đó là phải đặt ra những câu hỏi như: viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào. Và từ đó để có cách phục vụ cho đời sống nhân dân.
Văn hóa là trình độ phát triển của con người, do con người làm ra nó, phải trở về phục vụ con người. Chủ tịch HCM đấu tranh giải phóng dân tộc để đem lại tự do hạnh phúc ấm no cho nhân dân trong đó văn hóa. Đó là tính nhất quán trong sự nghiệp cách mạng của Người.
Ngòai những điểm trên chủ tịch HCM còn đòi hỏi các nhà hoạt động văn hóa phải tăng cường liên hệ với thực tế đi sâu vào cuộc sống nhân dân để tìm hỉeu và phản ánh những nỗi lo âu và suy nghĩ khát vọng và tình yêu, cuộc đời và số phận của nhân dân vừa để đem ánh sáng văn hóa đến mọi người mọi nhà nhất là những vùng sâu, vùng xa ,những vùng đồng bào miền núi vì có như vậy thì mới đưa văn hóa trở thành đại chúng và nhân dân. Chủ tịch HCM đã phê bìnhmột cách thằng thừng “phải thấy rằng nói chung văn hóa của ta còn loanh quanh thành phố chỗ dễ ăn chứ chưa đến chỗ đồng bào Mèo, đồng bào Mán”. Qua đó thấy rằng quan điểm về tính đại chung trong tư tưởng HCM được thể hiện sâu sắc toàn diện.
d – Xây dựng nền văn hóa đa dạng và phong phú
Ngòai tính khoa học và đại chúng tư tưởng Hồ Chí Minh còn thể hiện những quan điểm về nền văn hóa mới, một nền văn hóa đa dạng phong phú, nền văn hóa có nội dung XHCN và tính chất dân tộc.
Chủ tịch HCM đã xây dựng nền văn hóa của CNXH trên các nguyên lý xuất: truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, cá nhân và cộng đồng. Đó là nền văn hóa mới được xác lập từ hệ tư tưởng Mác – Lênin và sự phong phú thẩm mỹ của mọi giá trị văn hóa của các dân tộc. Nền văn hóa có nội dung CNXH kết tinh tính đa dạng văn hóa của các dân tộc người; kết tinh các gía trị văn hóa đa vùng đa miền như văn hóa miền núi đồng bằng, văn hóa biển, văn hóa đô thị … hợp thành nền văn hóa Việt nam XHCN rất phong phú về nội dung nhưng vẫn mang tính dân tộc đậm đà sâu sắc đồng thời nối tiếp thu các giá trị văn hóa quốc tế mở cửa đón các ngọn gió lành của văn hóa bốn phương hòa nhập vào văn hóa Việt nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc tới vườn hoa văn hóa Việt nam có nhiều mằu sắc lý tưởng của Người là xác lập một nền văn hóa kết tinh mọi tài năng của cá nhân ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement