Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#675719

Download Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và việc nhà nước ta đã vận dụng tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay miễn phí

Độc lập dân tộc là mục tiêu trước mắt, là tiền đề để tiến lên thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc là mục tiêu cao cả, là giá trị tinh thần quý nhất của người Việt Nam, là sự thể hiện tập trung của chủ nghĩa yêu nước và ý chí tự lực, tự cường Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiêu biểu cho ý chí đó, Người viết: “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do”. Trong bản “Tuyên ngôn độc lập 1945” Người đã trịnh trọng tuyên bố “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vừng quyền độc lập tự do ấy”. Hay, khi giặc Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, Người đã khẳng khái kêu gọi “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; Đến khi giặc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, hòng kéo nước ta trở về thời kỳ đồ đá, Người tuyên bố “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó là sự khẳng định ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và việc nhà nước ta đã vận dụng tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay
BÀI LÀM
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đúng đắn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn, nó vừa đáp ứng được yêu cầu bức xúc của dân tộc và khát vọng của quần chúng nhân dân là giành lấy độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc, giải phóng cuộc đời lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Sự gắn kết giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng chính là con đường tất yếu khách quan, hợp với quy luật phát triển của đất nước, hợp lòng người. Đó là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và cũng chính là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử. Vậy vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện như thế nào theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Và tư tưởng đó đã được vận dụng như thế nào trong điều kiện cụ thể của nước ta?
Trước hết, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Hồ Chí Minh xác định như thế nào?
Đầu tiên, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc được thể hiện qua những nội dung sau:
- Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. Hồ Chí Minh nói: “ Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tui mong muốn, đấy là tất cả những điều tui hiểu”, “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ( Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945). Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Độc lập hoàn toàn và thật sự trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao. Trong nền độc lập, mọi người đều được ấm no, tự do, hạnh phúc. Độc lập thật sự phải gắn với hoà bình thật sự. “Nhân dân chúng tui thành thật mong muốn hoà bình…kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”. Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.  
- Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập . Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn của đất nước. Chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa yêu nước và sự thức tỉnh ý thức dân tộc. “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản…”, đó là chủ nghĩa dân tộc chân chính.
- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Hồ Chí Minh xác định con đường cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Do đó, “giành được độc lập rồi phải tiến lên CNXH…”. “yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội”. Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc khác. “Phải đấu tranh cho tự do, độc lập của các dân tộc khác nhau.
Tiếp đó, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội được thể hiện qua các định nghĩa khác nhau của Người.
Định nghĩa tổng quát, xem xét chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh,bao gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống, là con đường giải phóng nhân loại cần lao áp bức. Cách định nghĩa này được Người được Người sử dụng trước năm 1954, khi chủ nghĩa xã hội là xu thế tất yếu mà quá trình cách mạng Việt Nam cần đạt tới.
Định nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách chỉ ra một mặt nào đó của nó ( kinh tế, chính trị, văn hóa,…). Hồ Chí Minh viết: “… chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng,v.v. làm của cải chung...”. Khi đề cập về kinh tế, Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh hai yếu tố: chế độ sở hữu và quan hệ phân phối, Người nhấn mạnh mặt bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội đó là nhà nước dân chủ kiểu mới, nhà nước của dân, do dân, và vì dân.
Định nghĩa bằng cách xác định mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chỉ rõ phương hướng, phương tiện để đạt được muc tiêu đó. Chẳng hạn, Hồ Chí Minh hỏi : “ Chủ nghĩa xã hội là gì” và Người tự trả lời: “ là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng tự do”,…
Định nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách xác định động lực xây dựng nó: “ Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân và do dân tự xây dựng lấy”.
Khái quát những định nghĩa này, ta có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh đầy đủ những đặc trưng cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Đó là: Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có lực lượng sản xuất phát triển cao, gắn liền với sự phát triển tiến bộ của khoa học- kỹ thuật và văn hóa, dân giàu, nước mạnh; thực hiện chế độ sở hữu xã hội về tư liệu san xuất và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động; chủ nghĩa xã hội có chế độ chính trị dân chủ, nhân dân lao động là chủ và làm chủ, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – lao động trí óc, do Đảng cộng sản lãnh đạo; chủ nghĩa xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng,không còn áp lực; chủ nghĩa xã hội là của quần chúng nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy.
Hơn nữa, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lại có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Độc lập dân tộc là mục tiêu trước mắt, là tiền đề để tiến lên thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc là mục tiêu cao cả, là giá trị tinh thần quý nhất của người Việt Nam, là sự thể hiện tập trung của chủ nghĩa yêu nước và ý chí tự lực, tự cường Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiêu biểu cho ý chí đó, Người viết: “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do”. Trong bản “Tuyên ngôn độc lập 1945” Người đã trịnh trọng tuyên bố “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vừng quyền độc lập tự do ấy”. Hay, khi giặc Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, Người đã khẳng khái kêu gọi “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; Đến khi giặc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, hòng kéo nước ta trở về thời kỳ đồ đá, Người tuyên bố “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó là sự khẳng định ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân.
Độc lập dân tộc và dân chủ hai nội dung này có mối quan hệ chặt ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement