Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuy_an1104
#675713

Download Tiểu luận Làm rõ mối quan hệ về sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh miễn phí

Có quan hệ hữu nghị hợp tác và sẵn sang làm bạn với các nước dân chủ.Trong những năm đổi mới, quan điểm “ Làm bạn với các nước dân chủ và không gây thù oán với một ai” của Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và vận dụng sáng tạo. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã khẳng định : Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.Trước nguy cơ “ diễn biến hoà bình”, trước việc một số thế lực ... lợi dụng vai trò giúp đỡ, viện trợ, đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền để can thiệp vào công việc nội bộ các nước, hiện nay, hơn lúc nào hết chúng ta cần quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh : Mỗi một người phải nhớ rằng có độc lập mới có tự lập, có tự cường mới có tự do. Người còn chỉ rõ; Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước là quan trọng nhưng không được ỷ lại, không được mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập. Vận dụng tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế toàn cầu hoá và thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX khẳng định: chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Đề bài: Làm rõ mối quan hệ về sức mạnh đân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt điều này Hồ chủ tịch và Đảng ta đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào?
LỜI MỞ ĐẦU
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Và trong thực tế Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi.
Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một nội dung lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó được vận dụng và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nội dung của tư tưởng này rất phong phú, sâu sắc về thời đại, về sự kết hợp các sức mạnh này trong thực tiễn đấu tranh. Tư tưởng của Người còn thấm đượm chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, tính cách mạng triệt để nên ảnh hưởng to lớn đến cuộc đấu tranh lâu dài cho nhân dân các nước vì sư nghiệp “Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người”.Vì vậy trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Trong điều kiện mới càng phải coi trọng vận dụng bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn được Đảng ta quán triệt, vận dụng một cách sáng tạo và đưa lại những thành tựu to lớn, tạo thế và lực cho dân tộc ta vững bước vào thế kỉ XXI.
Để giành được độc lập cho tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân  dân  đồng thời giữ vững nền độc lập tự do ấy, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ  đại  đã  kết hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo nguồn sức mạnh dân tộc với nguồn sức mạnh thời đại thành nguồn sức mạnh tổng hợp cực kỳ to lớn nhấn chìm tất cả bè lũ xâm lược cướp nước và tay sai bán nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh sức mạnh dân tộc thể hiện ở sức mạnh con người Việt Nam. Đó là sức mạnh của thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong đấu tranh hiện tại sức mạnh của thông minh và dũng cảm, của long tin chân chính không gì lay chuyển…Sức mạnh ấy vững bền và nhân lên nhiều lần, vì được Đảng Cộng Sản Viêt Nam lãnh đạo- Đảng của trí tuệ và cách mạng, Đảng của giai cấp công nhân và tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng. Trong hai cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, quân đội ta và nhân dân ta đoàn kết một lòng, muôn người như một từ đó đã huy động tới mức cao nhất sức người, sức của phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Cả nước cùng ra trận với khí thế hào hùng của lịch sử bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước trên nền tảng văn hóa nhân nghĩa, khoan  hòa, trí dũng, với ý chí không có gì quí hơn độc lập tự do. Tất cả mọi giới, mọi tầng lớp, mọi lực lượng từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đến gái, trai, già, trẻ; từ nông thôn, thành thị đến miền xuôi, miền ngược đều tham gia giết giặc cứu nước; từ hai bàn tay không của bà mẹ, tầm vông vạt nhọn, cuốc thuổng, giáo mác, chông tre, súng kíp, bm 3 càng đến con ong, con  rắn cũng  trở  thành vũ khí tiêu diệt kẻ thù; từ mặt đất nóng bỏng đạn bom cày xới, dưới địa đạo khắc nghiệt trong lòng  đất, trên  mặt nước bưng biền đến bầu  trời của đất nước ta, đâu đâu cũng là trận địa vùi xác quân thù.
Sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng tiên phong của nó; là lý luận và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, kinh nghiệm của cách mạng tháng 10; là sức mạnh của các trào lưu cách mạng trên thế giớ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là sức mạnh của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khi Việt Nam  đứng  ở  tuyến  đầu chống  thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thì sức mạnh thời đại (ngoại lực) đã đạt  tới đỉnh cao về sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, toàn diện cho Việt Nam  của  chủ  nghĩa  quốc  tế  vô  sản, của  hệ  thống  các  nước  xã  hội  chủ nghĩa,  của  phong  trào  không  liên  kết (thế giới thứ ba), của nhân dân tiến bộ trên  thế  giới  kể  cả  nhân  dân  tiến  bộ ở nước Pháp  và nước Mỹ. Việt Nam thay mặt cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của châu Á, châu Phi và châu Mỹ  la  tinh đã đánh  thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, góp phần xứng đáng  vào  sự  nghiệp  cách mạng  của nhân dân thế giới. Từ nền tảng của tình hữu nghị quốc tế trong sáng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp để có được kết quả: Việt Lào hai nước chúng ta,  tình  sâu  như  nước Hồng Hà, Cửu Long; Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông; Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng  hiến  dâng  cả máu  của mình;  từ trong  lòng nước Mỹ, nhân dân  tiến bộ Mỹ đã xuống đường đấu  tranh ủng hộ Việt Nam, đòi chính quyền Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt nam; từ các cuộc biểu tình rầm rộ và liên tục nhiều năm  liền của nhân dân các nước  trên thế giới… đã tạo thành dòng thác sức mạnh  thời  đại  ủng  hộ  cuộc  đấu  tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay sức mạnh thời đại nhấn mạnh hơn ở những thành tựu kĩ thuật, kinh tế, khoa học rực rỡ đem lại cho nhân loại những bước tiến thần kì trên tất cả các linh vực. Người nói “ thế giới ngày nay đang tiến những bước lớn về mặt kiến thức của con người. Khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội không ngừng mở rộng ra những chân trời mới, con người ngày càng làm chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vân mệnh của xã hội và bản thân mình”(1)đó là yếu tố sức mạnh của thời đại cân tận dụng. Chính vì vậy mỗi quốc gia mỗi dân tộc cần biết kế thừa và áp dụng linh hoạt và sáng tạo vào hoàn cảnh của đất nước mới có thể phát triển một cách toàn diện. Từ rất sớm Người đã thấy rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bởi vì “sự đoàn kết chặt chẽ giữa nhân ta và nhân dân các nước anh em tạo nên một lược lượng vô cùng to lớn, với lược l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement