Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hayvedaybenanh_yeuem_207
#675709

Download Tiểu luận Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết Dân Tộc miễn phí

Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do vậy, đứng trên lập trường giai cấp công nhân và quan niệm quân chúng Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề DÂN và NHÂN một cách rõ ràng thuyết phục lòng người.Người đã dùng các khái niệm này để chỉ “mọi dân nước việt”,”mỗi một con rồng cháu tiên”, không phân biệt về một vần đề nào cả.Như vậy nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mỗi con người việt Nam cụ thể, vừa là một tập đông đảo quần chúng nhân dân, với những mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, họ là chủ thể của khối đại kết dân tộc, thực chất là đại đoàn kết toàn dân. Nói đại đoàn kết dân tộc cũng là tập hợp tất cả mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung.Khái niệm đại kết dân tộc có nhiều cung bậc khác nhau, nó bao hàm tất cả mọi mặt .Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói”đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài Ta đoàn kết để đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nước nhà .”Ai có tài có đức ,có lòng phụng sự tổ quốc là ta đoàn kết với họ”. Ta vừa là Đảng Cộng Sản ,vừa là tất cả mọi người dân Việt nam.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hñ tr¬ng chÝnh s¸ch, tíi ho¹t ®éng thùc tiÔn cña §¶ng. Trong lêi kÕt thóc ra m¾t cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 1951, Hå ChÝ Minh thay mÆt §¶ng tuyªn bè tríc toµn thÓ d©n téc: “Môc ®Ých cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam cã thÓ gåm trong t¸m ch÷ lµ: ®oµn kÕt toµn d©n, phông sù Tæ Quèc”. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy Ngêi thêng xuyªn nh¾c nhë c¸n bé, §¶ng viªn ph¶i thÊm nhuÇn quan ®iÓm quÇn chóng, ph¶i gÇn gòi quÇn chóng, l¾ng nghe quÇn chóng; vËn ®éng, tæ chøc vµ gi¸o dôc quÇn chóng, coi søc m¹nh cña c¸ch m¹ng lµ ë n¬i quÇn chóng; ph¶i thÊm nhuÇn lêi d¹y “dÔ tr¨m lÇn kh«ng d©n còng chÞu, khã v¹n lÇn d©n liÖu còng xong”.
§Þa ®oµn kÕt d©n téc lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña §¶ng, ®ång thêi còng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña mäi giai ®o¹n c¸ch m¹ng. §¶ng ph¶I cô thÓ hãa thµnh nh÷ng môc tiªu, nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng phï hîp víi tõng giai ®o¹n lÞch sö ®Ó l«i kÐo, tËp hîp quÇn chóng, t¹o thùc lùc cho c¸ch m¹ng. N¨m 1963, khi nãi chuyÖn víi c¸n bé tuyªn truyÒn vµ huËn luyÖn miÒn nói vÒ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, Hå ChÝ Minh chØ râ: “Tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m vµ trong kh¸ng chiÕn th× nhiÖm vô tuyªn huÊn lµ lµm cho ®ång bµo c¸c d©n téc hiÓu ®îc mÊy viÖc:
Mét lµ ®oµn kÕt
Hai lµ lµm c¸ch m¹ng hay kh¸ng chiÕn ®Ó ®ßi ®éc lËp
Môc ®Ých cña tuyªn truyÒn huÊn luyÖn:
Mét lµ ®oµn kÕt
Hai lµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi
Ba lµ ®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ”
Hå ChÝ Minh chØ ra r»ng, ®¹i ®oµn kÕt d©n téc kh«ng ph¶i chØ lµ môc tiªu cña §¶ng mµ cßn lµ nhiÖm vô hµng dÇu cña c¶ d©n téc. Bëi v×, c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng, do quÇn chóng, v× quÇn chóng. §¶ng Céng S¶n ph¶i cã sø mÖnh thøc tØnh, tËp hîp híng dÉn quÇn chóng, chuyÓn nh÷ng nhu cÇu, nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan, tù ph¸t cña quÇn chóng thµnh nh÷ng ®ßi hái tù gi¸c thµnh hiÖn thùc cã tæ chøc trong khèi ®¹i ®oµn kÕt, t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp trong cuéc ®Êu tranh v× ®éc lËp cña d©n téc, tù do cho nh©n d©n vµ h¹nh phóc cho con ngêi
2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
a) Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân
Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do vậy, đứng trên lập trường giai cấp công nhân và quan niệm quân chúng Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề DÂN và NHÂN một cách rõ ràng thuyết phục lòng người.Người đã dùng các khái niệm này để chỉ “mọi dân nước việt”,”mỗi một con rồng cháu tiên”, không phân biệt về một vần đề nào cả.Như vậy nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mỗi con người việt Nam cụ thể, vừa là một tập đông đảo quần chúng nhân dân, với những mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, họ là chủ thể của khối đại kết dân tộc, thực chất là đại đoàn kết toàn dân. Nói đại đoàn kết dân tộc cũng là tập hợp tất cả mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung.Khái niệm đại kết dân tộc có nhiều cung bậc khác nhau, nó bao hàm tất cả mọi mặt ….Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói”đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài…Ta đoàn kết để đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nước nhà .”Ai có tài có đức ,có lòng phụng sự tổ quốc là ta đoàn kết với họ”. Ta vừa là Đảng Cộng Sản ,vừa là tất cả mọi người dân Việt nam.
Ngoài ra Hồ Chí Minh cho rằng, đoàn kết không chỉ là chương trình kế hoạch, là chiến lược mà còn là hành động tích cực trong tổ chức, trong thái độ, trong chính sách cụ thể. Đoàn kết không phân biệt tôn giáo, không chia rẽ dân tộc, không phân cách giai cấp, tầng lớp. Phải có cách làm cho mỗi người dân ở những tầng lớp khác nhau ấy hiểu biết, tin yêu, quý mến nhau mà đem hết tài năng, công sức, tiền của cống hiến cho sự nghiệp chung. Đoàn kết phải vì lợi ích lâu dài, phải vì tình thân ái của dân tộc, vì lợi ích của quốc gia, vì sự tiến bộ của mỗi thành viên và của cả cộng đồng.
Phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,không được bỏ sót một lực lượng nào cả,miễn là trungthành với tổ quốc,mang lại quyền lợi cho nhân dân.Xây dựng khối đại đoàn kết trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cho tới cách mạng dân chủ.
b) Thực hiện khối đại toàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của dân tộc; đồng thời phải có tấm lòng khoan dung ,độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người
Để xây dựng khối đai đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc. Truyền thống ấy được thể hiện ngày càng sinh động qua các thời kỳ lịch sử như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung và đều được nâng lên thành phép đánh giặc giữ nước, thành kế xây dựng quốc gia xã tắc vững bền.
Truyền thống này được hình thành và cũng cố và phát triển trong quá trình dưng nước và giữ nước, đã in sâu vào tâm hồn của mỗi người dân Việt nam, được lưu truyền từ thời vua hùng cho tới thời Quang Trung…Truyền thống đó cọi nguồn Sức mạnh vô địch kể cả dân tộc đểcả dân tộc chiến đấu và chiến thắng mọi thiên tai địch họa,làm cho đât nước được trường tồn ,bản sắc dân tộc được giữ vững. Đoàn kết đi liền với bao dung, thực hiện tính nhân đạo cao cả, hướng tới tương lai.
Phải có lòng khoan dung, độ lương, với con người. Hồ Chí Minh chỉ rõ , trong mỗi cá nhân , mỗi cộng đồng ai cũng có ưu và nhược điểm,mặt tốt và mặt xấu cho nên , vì lợi ích của cách mạng,cần có lòng khoan dung độ lượng, trân trọng cái phần thiện dù nhỏ nhất mỗi con người có thể tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng. Người viết “Sông to, biển rộng bao nhiêu nước cúng chứa đựng được, vì độ lượng nó rộng và sâu . Cái chén nhỏ ,cái đĩa cạn vì thì độ lượng nó hẹp nhỏ . Người đã lấy hình tượng năm ngón tay có ngón dài , ngón ngắn, nhưng cả năm ngón đều thuộc một bàn tay,để nói lên sự cần thiết phải thực hiện đại đoàn kết dân tộc Trong mấy triệu người cúng có người thế này , người thế khác, cúng có chung dòng dõi tổ tiên ta Ta phải nhận ra rằng đã con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường,ta phải dùng tình thân ái , có đại đoàn kết thì tương lai mới vững chắc chắn sẽ vẽ vang”
Lòng khoan dung độ lượng không phải là một sách lược nhất thời, một thủ đoạn chính trị mà là sự tiếp nối và phát triển truyền thống nhân ái, bao dung của cả dân tộc,đây là mục tiêu cách mạng .Đây là một nhất quán,được thể hiện trong đường lối ,chính sách của Đảng đối với những người chế độ cũ và những người lầm lạc biết hối cải .Người tuyên bố “Bất kỳ ai mà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập,dân chủ thì dù trước đây những người đó chống chúng ta , giờ chúng ta hãy đoàn kết với họ ,không phân biệt một vấn đề nào cả,hãy thực hiện đoàn kết vì nước, vì dân. Để thực hiện đư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement