Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By libra_vht
#675690

Download Tiểu luận Những quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc miễn phí

Theo Mác, bạo lực là bà đỡ của mọi chính quyền ách mạng vì giai cấp thống trị bóc lột không bao giờ tự giao chính quyền cho lực lượng cách mạng. Thấm nhuần quan điểm đó của Mác, Hồ Chí Minh đã khẳng định cách mạng bạo lực là sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân để chống lại bạo lực phản cách mạng của bọn xâm lược cấu kết với những kẻ .... Quán triệt quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, Người cho rằng việc thực hiện phương pháp cách mạng bạo lực ở Việt Nam nghĩa là kết hợp những hình thức đấy tranh chính trị của quần chúng nhân dân với những hình thức đấu tranh vũ trang phù hợp.
Nhưng Hồ Chí Minh đã sáng tạo và phát triển nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin về con đường bạo lực cách mạng.
Theo Người, khởi nghĩa vũ trang đương nhiên là phải dùng vũ khí, chiến đấu bằng lực lượng vũ trang, nhưng không phải chỉ là một cuộc đấu tranh quân sự, mà là nhân dân vùng dậy, dùng vũ khí đuổi quân cướp nước . Đó là một cuộc đấu tranh to tát về chính trị và quân sự, là việc quan trọng, làm đúng thì thành công, làm sai thì thất bại.
Bởi vậy con đường cách mạng bạo lực của Hồ Chí Minh là phải xây dựng lưc lượng chính trị và vũ trang, trước hết là lực lượng chính trị. Thực hành con đường bạo lực của Hồ Chí Minh là tiến hành đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, khi điều kiện cho phép thì thực hành đấu tranh ngoại giao, đồng thời phải biết kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và đấu tranh ngoại giao để giành và giữ chính quyền.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Lời nói đầu
Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ cách mạng Hồ Chí Minh, đất nước ta đã tiến hành những bước nhảy vọt vĩ đại, mở đầu bằng cuộc Cách mạng tháng Tám và sự thành lập nước Việt Nam Dân chỉ Cộng hòa năm 1945. Một kỉ nguyên mới của dân tộc đã đến – kỉ nguyên độc lập tự do. Có được những thành quả này là nhờ Hồ Chí Minh đã biết kết hợp một cách tài tình, sáng tạo giữa quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc vào hoàn cảnh cách mạng thực tiễn ở Việt Nam để tạo ra hệ quan điểm sáng tạo dẫn đường cho cách mạng Việt Nam tiến tới thắng lợi. Chính vì thế em đã chọn đề tài này để hoàn thiện nhận thức về con đường giải phóng dân tộc của dân tộc cũng như sự nghiệp cách mạng của nước ta
Nội dung
Cơ sở hình thành quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Cơ sở lý luận.
Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được “Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin. Từ đây Người sáng tỏ được nhiều điều đã tìm ra con đường để giải phóng dân tộc mình. Người đã rút ra kết luận: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại nhằm đi tới mục tiêu cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho hệ tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và về cách mạng giải phóng dân tộc nói riêng.
Cơ sở thực tiễn.
Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, bắt đầu đặt chế độ đô hộ hà khắc lên nhân dân ta, bóc lột, cướp bóc trắng trợn của cải của nhân dân. Từ đó, đất nước lầm than, nhân dân đói khổ. Đã có nhiều phong trào cách mạng nổ ra nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ triều đình phong kiến nhà Nguyễn bất tài nhưng tất cả đều đi vào bế tác. Trước tình cảnh đó, năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trong suốt hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, Người đã xây dựng được con đường cứu nước cho dân tộc ta, đưa dân tộc thoát khỏi tối tăm, cùng khổ.
Để đúc kết được con đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã phải rút ra những bài học, đường lối từ các cuộc cách mạng công nhân của Pháp, và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, bên cạnh đó là phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới. Người đã phân tích đường lối, nguyên nhân thắng lợi và thất bại để nâng lên thành quan điểm giải phóng dân tộc của mình. Đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam với sự phát triển của phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở nước ta.
Những quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Cách mạng giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản mới giành được thắng lợi hoàn toàn.
Hồ Chí Minh nhận thấy phong trào yêu nước đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đều bị thất bại do các phong trào này chưa tìm được đường lối đấu tranh đúng đắn do còn ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng phong kiến hay hệ tư tưởng tư sản. Cũng chính vì thế mà những phong trào này không xác định rõ được nhiệm vụ của cuộc đấu tranh là giải quyết những mâu thuẫn cơ bản nào, không có khả năng tập hợp được lực lượng toàn dân tộc. Trong khi đó chủ nghĩa đế quốc ngày càng bành trướng trở thành một hệ thống thế giới hùng mạnh.
Hồ Chí Minh xác định cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có chung 1 kẻ thù đó là chủ nghĩa đế quốc thực dân. Người nhận định rằng: “Chủ nghĩa đế quốc như một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa, chúng bóc lột người lao động cả hai nơi. Muốn đánh thắng chủ nghĩa đế quốc thì phải đồng thời cắt cả hai vòi của nó đi, tức là phải thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa.” Từ đó Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Như vậy cách mạng giải phóng dân tộc được dẫn dắt bởi hệ tư tưởng Mác - Lênin, là một cánh của cách mạng vô sản.
Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Các lực lượng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (năm 1930) đều thất bại do chưa có một đường lối đúng đắn, chưa có một cơ sở lý luận dẫn đường.
Thầm nhuần tư tưởng Mác – Lênin, Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc muốn thành công phải có Đảng thay mặt cho giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng có vững, cách mạng mới thành công. Đảng của giai cấp công nhân được trang bị lý luận Mác – Lênin, lý luận cách mạng và khoa học mới đủ sức đề ra chiến lược và sách lược giải phóng dân tộc theo quỹ đạo cách mạng vô sản, đó là tiền đề đầu tiên đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi.
Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng muốn thắng lợi phải đoàn kết toàn dân, phải làm cho sĩ, công, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền.” Trong đó lấy công nông là người chủ cách mệnh, là gốc cách mệnh.
Để đoàn kết toàn dân tộc, Người đã chủ trương xây dựng Mặt trận thống nhất rộng rãi để liên kết sức mạnh toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta là đánh đổ đế quốc và đại địa chủ phong kiến tay sai, vừa thực hiện nhiệm vụ giai cấp, vừa thực hiện nhiệm vụ dân tộc. Do vậy, Đảng cần hết sức liên lạc với tất cả các tầng lớp như : tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên…để giác ngộ cách mạng cho họ. Còn với bọn trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam thì giữ thái độ trung lập, lợi dụng. Đây chính là điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh. Trong khi, theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, lực lượng của cách mạng chỉ là liên minh công nông, bó hẹp trong giai cấp công nhân và nông dân thì theo quan điểm của Người, lực lượng cách mạng được mở rộng hơn ra nhiều tầng lớp, và đặc biệt là biết lợi dụng tầng lớp tiểu địa chủ, tư bản đã giác ngộ. Ngoài ra, những bộ phận nào đã ra mặt ... cách mạng thì p...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement