Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pinky_mup
#675675 Download Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả miễn phíMỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I: Vị trí vấn đề nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Chương II: Nguồn gốc lý luận chủ yếu quyết định nhất đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước.
Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả.
1. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của nhà nước
1.1. Đặc quyền, đặc lợi.
1.2. Tham ô, lãng phí, quan liêu.
1.3. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo.
2. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.
2.1Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của nhà nước đủ đức, đủ tài
2.2.Tuyệt đối trung thành với cách mạng:
2.4.Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân
2.5.Cán bộ, công chức Nhà nước phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn “thắng không kiêu, bạn không nản”
Kết luận.


Trong lịch sử của các dân tộc thường có những vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động của họ gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử đầy sôi động và biến cố của dân tộc và thời đại mình:Mác, Anghen, V.I.Lenin,…và đặc biệt là Hồ Chí Minh, là những con người tiêu biểu như vậy.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng, Mặt trận, Quân đội, đồng thời cũng là người sáng lập Nhà Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong một phần tư thế kỷ ở cương vị Chủ tịch Nhà Nước, Người đã dành nhiều công sức cho việc xây dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam-Nhà Nước trong sạch,vững mạnh, hiệu quả. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân- do dân- vì dân, trong sạch-vững mạnh-hiệu quả, là sự vận dụng sáng tạo học thuyết về nhà nước của chủ nghĩa Mác- Lenin trong điều kiện của nước ta, có sự chọn lọc, kế thừa cả những tinh hoa trong việc xây dựng nhà nước đã có trong lịch sử dân tộc và nhân loại.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một nhà nước vững mạnh, có hiệu lực phải là một nhà một nhà nước làm cho mọi người dân biết sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật. Mặt khác, nhà nước đó “ phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân” . Một trong những mối quan tâm của Người là làm sao đào tạo và bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ chính quyền phù hợp với bản chất của Nhà nước ta, thấm nhuần tinh thần “dân là chủ, cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân” . Là người sáng lập ra Nhà nước ta, Người rất đề cao pháp quyền, nhưng Hồ Chí Minh không lúc nào coi nhẹ vai trò của giáo dục đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội và nhà nước.
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, mô hình Nhà Nước Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát huy thành quả tích cực trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc hơn 60 năm qua. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước đã và đang được toàn Đảng, toàn dân kế thừa, phát triển trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở thời kỳ trong nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2.Mục đích chọn đề tài:
Trong thời kỳ nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền-nhà nước “cuả dân, do dân, vì dân”, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ văn minh, thì tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền “TRONG SẠCH-VỮNG MẠNH-HIỆU QUẢ” nói riêng đã có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng,là nền tảng để Đảng ta xây dựng mô hình Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà một cách hoàn thiện nhất. Do đó, tui chọn đề tài này để có thể nghiên cứu chi tiết hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
Phương pháp luận:
Với phương pháp luận là chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho tư duy và góc độ nghiên cứu luôn đi đúng hướng và hiệu quả. Kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, phương án so sánh và phương pháp liên ngành là ba phương pháp nghiên cứu chính và cụ thể mà tui có thể sử dụng khi nghiên cứu đề tài này.
3.Cơ cấu của bài luận:
Lời mở đầu.
Chương I: Vị trí vấn đề nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chương II: Nguồn gốc lý luận chủ yếu quyết định nhất đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước.
Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả.
Kết luận
Tài liệu tham khảo.
……………………………………………………………………………………….
Chương I: Vị trí vấn đề nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh:
Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”. Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh, tư tưởng về nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng với nội dung thiết thực. Hiện nay, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân,do dân, vì dân, một nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh và hiệu quả.
Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin về: “Vấn đề chính quyền nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng”. Song, Người thấy rõ ràng vấn đề chính quyền ở nước ta không thể rập khuôn theo các nước khác, mà cần “ phân tích cụ thể một tình hình cụ thể” để có lời giải đáp đúng, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn đất nước và quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. Người đã xác định cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường của cách mạng vô sản và nhìn nhận vấn đề chính quyền nhà nước như một nội dung cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Chương II: Nguồn gốc lý luận chủ yếu quyết định nhất đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước
Nguồn gốc lý luận quan trọng, chủ yếu, quyết định nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước là học thuyết Mác-Lenin về nhà nước nói chung, nhà nước chuyên chính vô sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin, nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có thể rất khác nhau, nhưng bản chất của chúng chỉ là một: chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mà muốn như vậy, đòi hỏi đó phải là một nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh và hiệu quả.
Chủ nghĩa Mác-Lenin đã chỉ ra rằng, nhà nước...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement