Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhphailamsao_khiemkhongobenanh
#675669 Download 300 Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh miễn phí188. “Dù sao, chúng ta phải quyết tâmđánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước
còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” câu nói đó của Hồ Chí Minh ở
đâu?
a. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 17-7-1966
b. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 20-7-1969
c. Bản di chúc
189. Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau
có nghĩa, có tình nhưng không “dĩ hoà vi quý”“. Lời căn dặn đó của Người ở đâu?
a. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”
b. Tác phẩm “Liên Xô vĩ đại”
c. Bản Di chúc
190. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới ở Việt nam, hội nghị Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) đã khẳng định “xây dựng và phát triển
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” cho biết hội nghị đó lần thứ mấy?
a. Hai
b. Ba
c. Bốn
d. Năm

134. Nguyễn Aùi Quốc đến Sa Côn, nơi có đông việt kiều và tổ chức cách mạng cũng ra đời từ lâu,
Người đến vào thời gian nào?
a. Đầu năm 1927
b. Đầu năm 1928
c. Đầu năm 1929
135. Nguyễn Aùi Quốc viết Baì ca Trần Hưng Đạo, viết kịch bản, bày cho bà con diễn kịch và có
lúc “Khăn gói đi buôn để gây quĩ” cho tổ chức thời gian nao?
a. Đầu năm 1928
b. Cuối năm 1928
c. Đầu năm 1929
Trang 132
136. Để tránh mật thám của thực dân Pháp bủa vây, có lúc Nguyễn Aùi Quốc đã phải tạm cắt tóc
đi tu ở chùa để tiếp tục hoạt động. Thời gian này Người hoạt động ở nước nào?
a. Trung Quốc
b. Việt nam
c. Xiêm
137. Nguyễn Aùi Quốc bị toà án Vinh (nghệ an) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian
nào?
a. Ngày 9-10-1929
b. Ngày 10-10-1929
c. Ngày 27-10-1929
138. Nguyễn Aùi Quốc quyết định rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?
a. Ngày 10-10-1929
b. Ngày 25-10-1929
c. Tháng 11 năm 1929
139. Nguyễn Aùi Quốc đến Trung Quốc` chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản
Việt Nam vào thời gian nào?
a. Tháng 11 năm 1929
b. Ngày 20-12-1929
c. 23-12-1929
140. Nguyễn Aùi Quốc gặp Nguyễn Lương Bằng ở đâu?
a. Quảng Châu (Trung Quốc)
b. Thượng Hải (Trung Quốc)
c. Cao Bằng (Việt Nam)
141. Nguyễn Aùi Quốc liên lạc được với cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng kông khi
nào?
a. Ngày 23-12-1929
b. Ngày 25-12-1929
c. Đầu năm 1930
142. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) đã
có đại biểu của những tổ chức Cộng sản nào về dự?
a. Đông Dương Cộng sản Đảng
b. An Nam Cộng sản Đảng
c. Chi bộ của những người Cộng sản Việt nam ở nước ngoài
d. Tất cả những tổ chức trên
Trang 133
143. Nguyễn Ái Quốc gặp Trần Phú từ Liên-xô về Trung Quốc tháng 4 năm 1930 ở đâu?
a. Hồng kông
b. Quảng Châu
c. Thượng Hải
144. Ngày 1-5-1930 Nguyễn Aùi Quốc hoạt động ở đâu?
a. Trung Quốc
b. Xiêm
c. Xing ga po
145. Tại Thượng Hải, Nguyễn Aùi Quốc tham gia cuộc họp trong đó có các đồng chí Nguyễn
Lương Bằng, Đỗ Ngọc Du, Lưu Quốc Phong, Hồ Tùng Mậu, … vào thời gian nào?
a. Tháng 4 năm 1930
b. Tháng 5 năm 1930
c. Tháng 8 năm 1930
146. Tại kỳ họp lần thứ 11 của quốc hội khùoa I 206/206 đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua
Hiến Pháp mới của nước Việt nam dân chủ cộng hoà vào ngày nào?
a. Ngày 18-12-1959
b. Ngày 31-12-1959
c. Ngày 1-1-1960
147. Bản Hiến Pháp mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lời nói đầu có tất cả bao nhiêu
điều?
a. 100 điều
b. 110 điều
c. 112 điều
d. 150 điều
148. Bản Hiến Pháp mới của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có tất cả mấy chương?
a. 9 chương
b. 10 chương
c. 15 chương
d. 20 chương
149. Đại hội thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam được Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thành công
vào thời gian nào?
a. Tháng 7 năm 1955
b. Tháng 8 năm 1955
c. Tháng 9 năm 1955
Trang 134
d. Tháng 9 năm 1956
150. Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ nhất vào thời gian nào?
a. 14-5-1957
b. 14-6-1957
c. 20-6-1957
151. Hồ Chí Minh đọc mấy câu thơ sau tại đâu
“chúng ta đoàn kết một nhà
Aáy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu …”
a. Pắc bó
b. Vinh
c. Nghệ an
d. Thái nguyên
152. Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với các đại biểu quân đội của Quân khu IV đóng trụ sở
tại Vinh vào thời gian nào?
a. 14-6-1957
b. 15-6-1957
c. 20-6-1957
153. Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ hai vao thời gian nào?
a. Ngày 8-12-1961
b. Ngày 12-12-1961
c. Ngày 15-12-1961
d. Ngày 20-12-1961
154. Hồ Chí Minh đến thăm trường Sư phạm miền núi tỉnh Nghệ An khi nào?
a. Ngày 8-12-1961
b. Ngày 9-12-1961
c. Ngày 10-12-1961
155. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh là 1 văn kiện dài, có tất cả bao nhiêu từ?
a. 5000 từ
b. 5700 từ
c. 5760 từ
d. 5766 từ
156. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là 1 văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh
là gì?
a. Trần Lực
Trang 135
b. Nguyễn Aùi Quốc
c. Hồ Chí Minh
d. T.L
157. Hồ Chí Minh viết “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu
nói trên ở tác phẩm nào của Bác?
a. Đường cách mệnh
b. Đạo đức cách mạng
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
d. Liên xô vĩ đại.
158. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh lấy
bút danh là gì?
a. Hồ Chí Minh
b. Trần Lực
c. T.L
159. Nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta, Hồ Chí Minh viết tác phẩm “nâng
cao đạo đức, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” ?
a. 30 năm
b. 35 năm
c. 39 năm
160. Mở đầu tác` phẩm, Hồ Chí Minh viết “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước
theo sau” câu nói đó ở tác phẩm nào của Người?
a. Đạo đức cách mạng
b. Đường cách mệnh
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
d. Ba mươi năm hoạt đông của Đảng.
161. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in trên tạp chí nào?
a. Tạp chí quân đội
b. Tạp chí học tập
c. tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội.
162. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in số ra tháng năm nào?
a. Tháng 10 năm 1958
b. Tháng 11 năm 1958
c. Tháng 12 năm 1958
d. Tháng 1 năm 1960
Trang 136
163. Hồ Chí Minh viết bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” được đăng ở tạp chí nào?
a. Tạp chí học tập
b. Tạp chí quân đội
c. Tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội
164. Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu bài viết (thư, tác phẩm, bài nói chuyện, điện thăm hỏi) về tình
hữu nghị vĩ đại Việt - Xô trong thời gian 1954-1959?
a. 50
b. 60
c. 70
d. 77
165. Tác phẩm “Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh gần bao nhiêu từ?
a. 15 000
b. 16 000
c. 16 500
d. 16 800
166. Tác phẩm”Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?
a. Tháng 10 năm 1956
b. Tháng 10 năm 1957
c. Tháng 10 năm 1958
d. Tháng 10 nam 1959
167. Tác phẩm “Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh viết nhân dịp kỉ niệm bao nhiêu cách mạng
Tháng Mười vĩ đại?
a. 40 năm
b. 42 năm
c. 43 năm
168. Tác phẩm “Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông” của
Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?
a. Tiếng việt
b. Tiếng nga
c. Tiếng Pháp
d. Trung Quốc
169. Tác phẩm Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông của
Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu từ?
a. 8000 từ
Trang 137
b. 8100 từ
c. 8150 từ
d. 8160 từ
170. Tác phẩm Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông của
Hồ Chí Minh có bản dịch tiếng việt đăng báo Nhân dân ra số ngày tháng năm nào?
a. Số 1200 ngày 3 –10-1956
b. Số 1300 ngày 3-9-1957
c. Số 1301 ngày 3-10-1957
d. Số 1303 ngày 3-10-1957
171. Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”
của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười Nga?
a. 40
b. 45
c. 47
d. 50
172. Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”
của Hồ Chí Minh được đăng trên các tờ b...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement