Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoc_minhon_9x
#675633 Link tải miễn phí luận văn
Đề mục.
Lời mở đầu
I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
1.1 Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm củacác dân tộc
1.2 Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh
1.3 Kết hợp nhuần nhuyễn việc giải phóng vấn đề dân tộc với vấnđề giai cấp trên lập trường giai cấp công nhân
II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
1 Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc
2 Những luận điểm cơ bản về cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1 CM gpdt muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
2.2 CM gpdt muốn thắng lợi phải có Đảng của gccn lãnh đạo
2.3 CM gpdt là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông
2.4CM gpdt phải được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các
vấn đề cơ bản của Cách mang Việt Nam từ Cách mang dân tộc dân chủ đến Cách
Mạng xã hội chủ nghĩa ,là kết quả của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản
của Chủ nghĩa Mác –Lê nin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam ,đồng thời
là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng con người .
Hệ thống nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm :
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc .
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề Đảng cộng sản Việt Nam với tư cách là người
sáng lập và rèn luyện Đảng ta .
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân do dân và vì dân .
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc về đạo đức văn hóa ,về Chủ
nghĩa Xá hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam về kinh tế về quân sự về
phương pháp và phong cách .
Vấn đề dân tộc tôn giáo và nhân quyền là những vấn đề nhạy cảm luôn được các
thế lực thù địch lợi dụng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
.Mặt khác do sự phát triển ,biến đổi tất yếu trong nội hàm của các vấn đề trên cũng
đăt ra những nội dung mới về lý luận và thực tiễn trong việc nhận thức và giải quyết
vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình hình mới .Đây là đòi hỏi có tính tất yếu cần được
đầu tư nghiên cứu để cung cấp những luận cứ khoa học khách quan góp phần giải
quyết hiệu quả hơn vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình hình phát triển hiện nay của đất
nước .Từ lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin ,được Đảng ta,Chủ tịch Hồ Chí Minh và
giới khoa học vận dụng vào Việt Nam,từ thực tiễn tình hình dân tộc và việc giải quyết
vấn đề dân tộc ,thực hiện đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong mấy chục năm qua
,việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nhân thức về vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình
hình hiện nay là rất cần thiết .
Vì vậy bài viết dưới đây xin được đề cập tới vấn đề : Tư tưởng Hồ Chí Minh về
vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc.

I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC .
Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được đề cập ở đây không phải là
vấn đề dân tộc nói chung, mà là vấn đề dân tộc thuộc địa: thực chất là vấn đề đấu
tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài,
giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quyết...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản có
những nội dung cơ bản sau:
1.1 Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc
Quan điểm về vấn đề này trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện:
Phải đảm bảo cho các dân tộc, quyền dân tộc cơ bản, đó là: Quyền được sống
trong hoà bình, độc lập, tự do, bình đẳng, hạnh phúc
Độc lập dân tộc gắn với sự thống nhất quốc gia, sự vẹn toàn lãnh thổ đất nước.
Đây là cái " dĩ bất biến" trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Độc lập dân tộc gắn với quyền tự quyết dân tộc, tức là quyền được lựa chọn con
đường phát triển không phụ thuộc vào bên ngoài
Độc lập dân tộc phải gắn với ấm no, hạnh phúc cho nhân dân
Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng, nếu kẻ nào xâm phạm thì phải kiên quyết
chiến đấu để giành lại
1.2 Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là một động lực lớn ở các nước
đang đấu tranh giành độc lập
Tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh là: "ở các nước thuộc địa, chủ nghĩa dân
tộc là một động lực lớn của đất nước", thể hiện:
Để đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi ở các nước thuộc
địa, nhất là ở Việt Nam thì phải khơi dậy và phát huy được động lực này. Nếu không
làm được điều đó cách mạng sẽ không thể thành công.
Quốc tế Cộng sản phải "phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế
Cộng sản". Bởi vì nếu chủ nghĩa dân tộc thắng lợi, chủ nghĩa dân tộc sẽ biến thành
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978671 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement