Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dauyeu1248
#675586 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mởđầu . . . 6
1. Lý luận tổng quan . 7
1.1 Chính sách cổtức trong thịtrường hoàn hảo. 7
1.2 Các chính sách cổtức trong thực tiễn . 7
1.2.1 Chính sách lợi nhu ận giữlại thụđộng. 7
1.2.2 Chính sách tiềnmặt ổn định . 10
1.2.3 Các chính sách khác . 11
1.3 Các phươngbthức chi trảcổtức . 12
1.3.1 Cổtức trảbằng tiền mặt. 12
1.3.2 Cổtức trảbằng cổphiếu . 15
1.3.3 Cổtức trảbằng tài sản và cổphiếu thưởng . 16
1.4 Quá trình chi trảcổtức . 18
1.5Các y ếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổtức trong thực tiễn của doanh nghiệp . 21
1.5.1 Chi phí giao dịch . . . 21
1.5.2 Chi phí phát hành . . 22
1.5.3 Lạm phát . . 25
1.5.4 Lãi suất. 27
1.5.5 Điều khoản hạn chế . 28
1.5.6 Hạn chếpháp lý . 29
1.5.7 Ảnh hưởng của thuế . 30
1.5.7.1 Đối với doanh nghiệp . 30
1.5.7.2 Đối với nhà đ ầu tư cá nhân . 30
1.5.8 Ưu tiên cổđông . 31
1.5.9 Nhu cầu thanh khoản . . 32
1.5.10 Khảnăng vay và tiếp cận thịtrường vốn. 32
1.5.11 Các cơ hội tăng trưởng vốn. 32
1.5.12 Bảo vệchống loãng giá. 33
2. Thực trạng chính sách cổtức của một sốcông ty trên thịtrường Việt Nam. 33
2.1 Sốliệu chi trảcổtức qua các năm. 33
2.2Xây dựng mô hình hồi quy kiểm định những nhân tốnội sinh tác động đến
chính sách cổtức của các doanh nghiệp Việt Nam . 36
2.2.1 Tính toán các biến . 37
2.2.2 Phương pháp tiến hành . 38
2.2.3 Kết qu ảhồi quy . 39
2.2.4 Tóm tắt và nhận xét . 44
3. Những bất cập trong chính sách cổtức tại Việt Nam . 46
3.1 Chính sách trả c ổt ức theo nhu cầu của nhà đầ u tư mà không quan tâm đến s ựphát
tri ển bền vững c ủa công ty. 46
3.2 Sửdụng công cục ổt ức đểđánh bóng hình ảnh của doanh nghiệp . 47
3.3 Chính sách cổtức bịchi phối bởi ban quản lý, tiếng nói của cổđông nhỏchưa
được bảo vệ . . 48
Kết luận . 50
Tài liệu tham khảo . . 51
Phụlục . . 53
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Lý do chọn đề tài:
Trong điều kiện Viêt Nam hiện nay, cổ tức là chỉ tiêu nhạy cảm và có thể nói là
quan trọng đối với nhà đầu tư. Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ảnh hưởng
lớn đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhưng chính sách cổ tức lại chịu
ảnh hưởng của nhiều nhân tố trực tiếp và gián tiếp khác, nó ảnh hưởng lớn đến lợi ích
của mỗi nhà đầu tư và của chính công ty. Vì vậy chúng em quyết định nghiên đề tài
chính sách cổ tức trong thực tiễn Việt Nam để có thể tìm ra hướng giải quyết mới cho
vấn đề chi trả cổ tức của các công ty niêm yết.
Mục tiêu nghiên cứu:
 Xem xét thực trạng chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị
trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua.
 Đánh giá các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty
niêm yết.
 Phân tích những bất cập nổi lên trong việc lựa chọn chính sách cổ tức
của các công ty niêm yết thời gian qua.
Phương pháp nghiên cứu:
 Phương pháp thống kê nhằm tập hợp các số liệu và đánh giá thực trạng.
 Phương pháp mô tả nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những chính
sách cổ tức đang được áp dụng tại các công ty niêm yết.
 Phương pháp lịch sử nhằm so sánh, đối chiếu các thông tin trong quán
khứ để tìm hiểu nguyên nhân và có các kết luận phù hợp.
 Phương pháp hồi quy nhằm phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố nội
sinh đến sự chi trả cổ tức của công ty.
Nội dung nghiên cứu : bài nghiên cứu chia làm phần
Một là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách chi trả cổ tức
trong thực tiễn Việt Nam như chi phí giao dịch, chi phí phát hành, lạm phát, lãi suất,
5
các điều khoản hạn chể trong hợp đồng, hạn chế pháp lý, thuế, ưu tiên của cổ đông và
bảo vệ chống loãng giá.
Hai là các chính sách chi trả cổ tức trong thực tiễn Việt Nam hiện nay, quá trình
chi trả cổ tức.
Ba là các cách chi trả cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay
các công ty Việt Nam chủ yếu chi trả cổ tức bằng tiền mặt, chi trả bằng cổ phiếu, bằng
tài sản và cổ phiếu thưởng.
Bốn là thực trạng chi trả cổ tức của một vài công ty niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam, xây dựng mô hình hồi quy kiểm định sự tác động của các yếu
tố nội sinh đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NgoVuAnhTh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015755 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement