Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dauyeu1248
#675586

Download Đề tài Những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức trong thực tiễn miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Tóm tắt đềtài. 4
Lời mởđầu . . . 6
1. Lý luận tổng quan . 7
1.1 Chính sách cổtức trong thịtrường hoàn hảo. 7
1.2 Các chính sách cổtức trong thực tiễn . 7
1.2.1 Chính sách lợi nhu ận giữlại thụđộng. 7
1.2.2 Chính sách tiềnmặt ổn định . 10
1.2.3 Các chính sách khác . 11
1.3 Các phươngbthức chi trảcổtức . 12
1.3.1 Cổtức trảbằng tiền mặt. 12
1.3.2 Cổtức trảbằng cổphiếu . 15
1.3.3 Cổtức trảbằng tài sản và cổphiếu thưởng . 16
1.4 Quá trình chi trảcổtức . 18
1.5Các y ếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổtức trong thực tiễn của doanh nghiệp . 21
1.5.1 Chi phí giao dịch . . . 21
1.5.2 Chi phí phát hành . . 22
1.5.3 Lạm phát . . 25
1.5.4 Lãi suất. 27
1.5.5 Điều khoản hạn chế . 28
1.5.6 Hạn chếpháp lý . 29
1.5.7 Ảnh hưởng của thuế . 30
1.5.7.1 Đối với doanh nghiệp . 30
1.5.7.2 Đối với nhà đ ầu tư cá nhân . 30
1.5.8 Ưu tiên cổđông . 31
1.5.9 Nhu cầu thanh khoản . . 32
1.5.10 Khảnăng vay và tiếp cận thịtrường vốn. 32
1.5.11 Các cơ hội tăng trưởng vốn. 32
1.5.12 Bảo vệchống loãng giá. 33
2. Thực trạng chính sách cổtức của một sốcông ty trên thịtrường Việt Nam. 33
2.1 Sốliệu chi trảcổtức qua các năm. 33
2.2Xây dựng mô hình hồi quy kiểm định những nhân tốnội sinh tác động đến
chính sách cổtức của các doanh nghiệp Việt Nam . 36
2.2.1 Tính toán các biến . 37
2.2.2 Phương pháp tiến hành . 38
2.2.3 Kết qu ảhồi quy . 39
2.2.4 Tóm tắt và nhận xét . 44
3. Những bất cập trong chính sách cổtức tại Việt Nam . 46
3.1 Chính sách trả c ổt ức theo nhu cầu của nhà đầ u tư mà không quan tâm đến s ựphát
tri ển bền vững c ủa công ty. 46
3.2 Sửdụng công cục ổt ức đểđánh bóng hình ảnh của doanh nghiệp . 47
3.3 Chính sách cổtức bịchi phối bởi ban quản lý, tiếng nói của cổđông nhỏchưa
được bảo vệ . . 48
Kết luận . 50
Tài liệu tham khảo . . 51
Phụlục . . 53Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

à cổ đông được lợi về cổ tức thì bị thiệt về giá và ngược lại.
Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền = giá đóng cửa ngày giao
dịch hưởng quyền cuối cùng - cổ tức
Ngày chốt danh sách cổ đông hay ngày đăng ký cuối cùng (holder-of- record
date): là ngày Trung tâm lưu ký đóng sổ, chốt danh sách những cổ đông được hưởng
cổ tức. Ở Việt Nam, do qui chế giao dịch là T+3 nên ngày chốt danh sách cổ đông
thường sau 3 ngày so với ngày giao dịch cuối cùng được hưởng quyền hay sau 2 ngày
so với ngày giao dịch không hưởng quyền.
Ngày thanh toán cổ tức (dividend payment date): là ngày mà các cổ đông sẽ
nhận được cổ tức (thường là 2-3 tuần sau ngày chốt danh sách cổ đông).
Quy trình chi trả cổ tức
2-3 tuần 2 ngày 2- 4 tuần
Ngày
công bố
Ngày không
hưởng quyền
Ngày chốt
danh sách
Ngày thanh
toán
19
Ví dụ : Ngày 30/07/2009
Công ty cổ phần CƠ ĐIỆN LẠNH
Thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt
HĐQT CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH trân trọng thông báo đến quý cổ đông:
1.Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt :
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH
Mã chứng khoán : REE
Mệnh giá : 10000VND/cổ phiếu
Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
Mục đích : chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt
Nguồn chi trả : từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009
2. Tỉ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt :
Tỉ lệ thực hiện : 7% mệnh giá cổ phiếu
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/08/2009
( trường hợp giao dịch thoả thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 12 và
13/08/2009 thì người bán không được hưởng quyền )
Ngày đăng kí cuối cùng : 14/08/2009
Ngày chi trả cổ tức : 14/09/2009
Trung tâm lưu kí CK-CN TP.HCM tạm ngừng nhận lưu kí chứng khoán REE vào
những ngày 13,14 và 17/08/2009
Ngày công bố 30/7/2008 là ngày Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua quyết
định chi trả cổ tức, cổ tức này sẽ được trả cho các cổ đông trong danh sách liệt kê vào
ngày ghi sổ - 14/08/2008. Vào ngày này, công ty lập danh sách từ các sổ chuyển giao
cổ phần của các cổ đông được nhận sổ cổ tức đã công bố.
Ngày công bố Ngày không
có cổ tức
Ngày ghi sổ Ngày chi trả
12/08 14/08 14/09 30/7
20
Các thị trường chứng khoán đòi hỏi vài ngày làm việc (trong trường hợp này là 2
ngày) trước ngày liệt kê danh sách để ghi nhận các thay đổi quyền sở hữu chứng
khoán. Ngày đầu tiên của thời gian này (12/08) gọi là ngày không cổ tức, các nhà đầu
tư mua cổ phần trước ngày này được hưởng cổ tức vào ngày 14/09, các nhà đầu tư
mua cổ phần sau ngày 12/08 không được hưởng cổ tức. Vào ngày 12/08 là ngày
không có cổ tức, giá cổ phần dự kiến sụt giảm một khoản bằng với số tiền cổ tức vì
giá trị này đã được rút ra khỏi doanh nghiệp. Chứng cứ thực nghiệm cho thấy rằng
bình quân giá cổ phần sụt ít hơn số tiền cổ tức vào ngày không có cổ tức. Trên đồ thị
ta thấy giá cổ phiếu REE vào ngày 12/08/09 đã sụt giảm còn 47000VND/CP, sau đó
tăng mạnh.
Ngày chi trả thường từ 2 đến 4 tuần sau ngày ghi sổ, trong trường hợp này là
ngày 14/09. Vào ngày này, REE gởi các chi trả cổ tức đến những người nằm trong
danh sách.
Nguồn: www.sbsc.com.vn
21
1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổ tức trong thực
tiễn của doanh nghiệp:
Trong thị trường hoàn hảo, MM không xét đến các yếu tố như chi phí giao dịch,
chi phí phát hành, thuế. Tuy nhiên, thực tế những yếu tố này tác động rất lớn đến
chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Mà chính sách cổ tức lại gửi tín hiệu đến các nhà
đầu tư, thông qua đó quyết định trực tiếp đến giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức, ảnh
hưởng đến tính thanh khoản cổ phiếu của công ty trên thị trường thứ cấp. Chính vì
vậy, nhóm nghiên cứu đã từng bước loại bỏ giả định của mô hình thị trường hoàn hảo,
nghiên cứu những yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp.
1.5.1 Chi phí giao dịch:
 Đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán:
Nhà đầu tư sẽ chịu chi phí giao dịch khi mua cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị
trường chứng khoán. Khoản phí giao dịch do công ty chứng khóan thu và công ty chứng
khoán phải trích một phần chi phí giao dịch này cho sở chứng khoán. Công ty niêm yết
không nhận được khoản thu nhập nào, nên không tác động đến lợi nhuận của công ty,
nên không có tác động đến chính sách cổ tức của công ty niêm yết.
Nhà đầu tư mua bán cổ phiếu của công ty cổ phần niêm yết sẽ chịu mức phí giao dịch
như sau:
BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
TÊN PHÍ MỨC THU
1.Phí sử dụng hệ thống thiết bị 20.000.000 đồng/1 thiết bị đầu cuối/năm
2.Phí giao dịch:
2.1.Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư 0,03%/trị giá giao dịch
2.2.Trái phiếu 0,0075%/trị giá giao dịch
3.Phí quản lý niêm yết hàng năm:
3.1.Niêm yết dưới 10 tỷ đồng 5.000.000 đồng
3.2.Niêm yết từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ
đồng
10.000.000 đồng
3.3.Niêm yết từ trên 50 tỷ đồng đến dưới
100 tỷ đồng 15.000.000 đồng
22
(Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006 sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002,
và Quyết định số 1351/QĐ– BTC ngày 13/6/2008 của Bộ Tài chính)
 Đối với công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán:
Những công ty này sẽ trực tiếp thu phí giao dịch của nhà đầu tư. Khoản thu nhập
này sẽ làm tăng lợi nhuận của công ty. Lợi nhuận tăng, công ty sẽ chi trả cổ tức nhiều
hơn. Vì vậy, chi phí giao dịch tác động không nhỏ đến các quyết định về chính sách cổ
tức.
1.5.2 Chi phí phát hành:
Hiện nay, chi phí khi phát hành cổ phần mới thường chiếm từ 5-10% tổng giá trị
đợt phát hành trong khi giữ lại 1 phần hay toàn bộ lợi nhuận hầu như không tốn chi
phí nên rre< rne .
Nhiều loại phí trong hoạt động đầu tư chứng khoán đã tăng mạnh theo Thông tư
số 134/2009/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MỨC THU
STT TÊN PHÍ, LỆ PHÍ TT 110
2002
TT 134 2009
1. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán
a) Môi giới 6 trđ 20 triệu đồng
b) Tự doanh 24 trđ 60 triệu đồng
3.4.Niêm yết từ 100 tỷ đồng trở lên 20.000.000 đồng
4.Phí lưu ký chứng khoán:
4.1.Lưu ký chứng khoán 2 đồng/lô chứng khoán/tháng
4.2.Chuyển khoản chứng khoán
5 đồng/lô chứng khoán
(tối đa không quá 500.000đ/1lần chuyển
khoản)
23
MỨC THU
STT TÊN PHÍ, LỆ PHÍ TT 110
2002
TT 134 2009
c) Bảo lãnh phát hành 44 trđ 100triệu đồng
d) Tư vấn đầu tư chứng khoán 6 trđ 20 triệu đồng
2. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty quản
lý quỹ
10 trđ 30 triệu đồng
3.
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động của chi
nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư nước
ngoài
10 trđ 20 triệu đồng
4.
Lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng thay mặt
hay gia hạn giấy phép văn phòng thay mặt
của tổ chức chứng khoán nước ngoài tại VN
1 trđ 1 triệu
đồng/gi...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online