Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hm848
#675497

Download Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh miễn phí

Nhà máy Gèm xây dựng Cẩm Thanh là chi nhánh trực thuộc của Công ty cổ phần và sản xuất thương mại Đại Thanh.Tuy nhiên, nhà máy tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự chủ trong sử dụng vốn và huy động vốn, tự tìm kiếm khách hàng và thị trường tiêu thụ,có nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước.Với sự năng động sáng tạo trong kinh doanh và sản xuất, nhà máy đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. Để hiểu rõ hơn về kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy ta có thể sử dụng một số chỉ tiêu chủ yếu của những năm gần đây :Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ng vốn trong hoạt động kinh doanh của DN
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có vài trò rất lớn đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh, tr­íc hÕt cÇn tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn. C¸c nhân tố ảnh hưởng chñ yÕu là :
- Chu kì sản xuất kinh doanh : Đây là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn. Nếu chu kì ngắn, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn nhanh nhằm tái tạo, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu chu kì dài doanh nghiệp sẽ có một gánh nặng là ứ đọng vốn và trả lãi các khoản vay hay các khoản phải trả.
- Kĩ thuật sản xuất kinh doanh : Nhân tố này có tác động liên tục với một số chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định như hệ số đổi máy móc thiết bị, hệ số sử dụng về thời gian, công suất.
- Đặc điểm về sản xuất kinh doanh : Sản phẩm của doanh nghiệp là tư liệu tiêu dùng, nhất là sản phẩm công nghiệp nhẹ như bánh kẹo... thì sẽ có vòng đời ngắn, tiêu thụ nhanh và qua đó giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh. Ngược lại ,những sản phẩm có giá trị lớn, được sản xuất trên dây chuyền như xe máy, ôtô ..có vòng đời dài nên doanh nghiệp thu hồi vốn chậm hơn .
- Tác động của thị trường : Với mỗi loại thị trường khi doanh nghiệp tham gia sẽ có tác động đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh theo những khía cạnh khác nhau. Nếu trên thị trường cạnh tranh tự do, những sản phẩm của doanh nghiệp đã có uy tín lâu đối với người tiêu dùng thì sẽ là tác nhân tích cực thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng thị trường. Còn đối với thị trường sản phẩm không ổn định thì hiệu quả sử dụng vốn cũng không ổn định qua việc doanh thu biến động lớn qua các thời điểm này.
- Trình độ tổ chức quản lí, tổ chức sản xuất, hạch toán nội bộ doanh nghiệp:
Để có hiệu quả cao thì bộ máy tổ chức quản lý ,tổ chức sản xuất phải gọn nhẹ ,kết hợp nhẹ nhàng với nhau, với mỗi cách sản xuất kinh doanh và loại hình sản xuất kinh doanh sẽ có những tác động khác nhau, tới tiến độ sản xuất, phương pháp và quy định vận hành máy móc, số ca, số tổ sản xuất , số bộ phận phục vụ sản xuất ...
- Các nhân tố khác: Các chính sách vĩ mô của Nhà nước tác dụng một phần không nhỏ tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Cụ thể như cơ chế giao vốn, đánh giá tài sản cố định, thuế vốn, thuế doanh thu... đến chính sách cho vay bảo hộ và khuyến khích một số loại công nghệ nhất định đều có thể làm tăng, giảm hiệu quả sử dụng TSCĐ, TSLĐ của doanh nghiệp
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của DN
Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp,có thể sử dụng các chỉ tiêu sau:
- Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:
+ Vòng quay vốn : Chỉ tiêu này cho biết vốn doanh nghiệp trong kỳ quay được bao nhiêu vòng . Th«ng th­êng vßng quay cña vèn ®­îc tÝnh ®èi víi vèn l­u ®éng, v× vèn l­u ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh nh­ yÕu tè ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp vµ vßng lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng míi thÓ hiÖn râ thùc chÊt vËn ®éng cña vèn ë doanh nghiÖp.
Doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm trong kỳ
(tÝnh theo gi¸ vèn)
Vòng quay vốn l­u ®éng = -------------------------------------------------------------
Số dư bình quân vốn l­u ®éng trong kú
Đây là hệ số phản ánh hiệu suất sử dụng vốn. Vòng quay càng nhanh thì hiệu suất sử dụng vốn càng cao.
+ Hiệu suất sử dụng vốn trong kinh doanh:
Doanh thu thuần trong kỳ
Hiệu suất sử dụng vốn = ---------------------------------------
Vốn bình quân trong kỳ
Đây là chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau một kỳ sẽ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Tû suÊt cµng cao, cµng cã hiÖu qu¶ cao.
+ Mức sinh lời vốn kinh doanh: Chỉ tiêu này phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cho thấy một đồng vốn ®Çu t­ vµo sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Lợi nhuận thuần
Mức sinh lời vốn kinh doanh = -------------------------------------------
Vốn kinh doanh bình quân
Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vèn cµng cã hiệu quả.
Với các chỉ tiêu trên sẽ giúp cho việc đánh giá, phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp được cụ thể chính xác bằng những số liệu .Từ đó doanh nghiệp có thể so sánh hiệu quả sử dụng vốn trong các kỳ,các năm khác nhau nhằm đưa ra nguyên nhân dẫn đến sự hiệu quả hay không hiệu quả của việc sử dụng vốn .Đây là cơ sở giúp việc quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đạt được hiệu quả tốt trong thời gian tiếp theo.
CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ MÁY
GỐM XÂY DỰNG CẨM THANH
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG CẨM THANH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh 
Tên công ty : Nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh
Địa chỉ : Xã Cẩm Yên-Huyện Thạch Thất-Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : 0433 642 760
Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất gạch, ngói phục vụ xây dựng.
* Quá trình hình thành :
Nhà máy được thành lập theo quyết định số 40/UBND ngày 21/01/1971 với tên gọi là Xí nghiệp gạch Cẩm Yên .Năm 1981 xí nghiệp thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, ®Õn năm 1991 thuộc Sở Xây dựng Hà Tây. Năm 1994 xí nghiệp liên doanh với xí nghiệp gạch Đại Thanh thµnh Công ty Liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Thanh trực thuộc tổng công ty Thủy Tinh và gốm xây dựng Viglacara.
-Tháng 8/1994 nhà máy ®­îc khëi c«ng xây dựng và hoàn thiện vào ngày 31 tháng 12, đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì bắt đầu đi vào sản xuất. Tháng 3 năm 2000 UBND tỉnh Hà Tây đã ra quyết định số 196/QĐ-UB chuyển Công ty Liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Thanh, Hà Tây thành c«ng ty trực thuộc tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacara - Bộ Xây dựng.
-Ngày 20/03/2000 Tổng giám đốc Công ty Thủy Tinh và Gốm xây dựng Viglacara- Bộ Xây dựng ký quyết định số 559/TCT-TCLĐ thành lập nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh là đơn vị trực thuộc của Công ty Gốm xây dựng Đại Thanh.
-Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 10/11/2004 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã kí quyết định số 1760/QĐ-BXĐ chuyển Công ty Gốm xây dựng Đại Thanh thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – Bộ Xây dựng thành Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thanh Viglacara.
-Ngày 27/12/2006 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gèm x©y dựng Đại Thanh Viglacara ra quyết định số 01B/2006/QĐ đổi tên Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thanh Viglacara thành Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thanh.
-T¹i Quyết định số 801/2007/QĐ ngày 02/12/2007 của Hội đồng Quản trị, Công ty Gèm xây dựng Đại Thanh l¹i đổi tên Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thanh thành Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Đại Thanh.
-Ngày 09/01/2008 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement