Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_dieuanh
#675288

Download Đề tài Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc miễn phí

Mục Lục Trang
Lời mở đầu 1
Chương 1: Tổng Quan về sựphát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn quốc 5
1.1 Khái quát về quá trình phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn 5
1.2. Các nhân tố tác động đến sự phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn 7
1.2.1. Các nhân tố bên ngoài 7
1.2.2. Các nhân tố bên trong 8
1.2.3. Vị trí của Việt nam trong quan hệ thương mại Asean-Hàn Quốc 10
1.3. Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc14
1.3.1. Về hoạt động xuất nhập khẩu 14
1.3.2. Về tốc độ tăng trưởng kim ngạch mậu dịch Việt Nam - Hàn Quốc 20
1.3.3. Về cơ cấu hàng hóaxuất nhập khẩu giữa hai nước 21
CHƯƠNG 2: Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Và tác
động của nó đến pháttriển quan hệ thương mại Việt - Hàn27
2.1. Khái quát chung về Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 27
2.1.1. Bối cảnh ra đời của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) 27
2.1.2 Mục tiêu của Hiệp định 30
2.1.3. Nội dung chính của Hiệp định 31
2.1.4. So sánh mức cam kết của Hiệp định AKFTA với các Hiệp định thế giới
và khu vực khác Việt Nam tham gia 38
2.2. Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc đến
hoạt động xuất nhập khẩuViệt - Hàn 40
2.2.1. Những cam kết thực hiện AKFTA của Việt Nam và của Hàn Quốc 40
2.2.2.Tác động của việc thực hiện AKFTA đến khả năng phát triển quan hệ
thương mại của Việt Nam với Hàn Quốc 44
2.2.3. Một số tác động khác 58
2.3. Đánh giá chung về tác động của Hiệp định thương mại tự do AKFTA
đến việc phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn 61
2.3.1. Những tác động tích cực 61
2.3.2. Những tác động tiêu cực 62
CHƯƠNG 3: Cơ hội, Thách thức và những giải pháp chủ yếu nhằm
phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực hiện AKFTA65
3.1. Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình thực hiện Hiệp
định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) 65
3.1.1. Cơ hội của Việt Nam trong quá trình thực hiện AKFTA 65
3.1.2. Thách thức của Việt Nam trong quá trình thực hiện AKFTA 69
3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực hiện AKFTA 71
3.2.1. Nhóm các giải pháp vĩmô nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt -Hàn trong quá trình thực hiện AKFTA 71
3.2.2. Nhóm các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu trên cơ sở thực hiện AKFTA 74
3.2.3. Nhóm các giải pháp định hướng hoạt động nhập khẩu trên cơ sở thực
hiện AKFTA để hạn chế nhập siêu từ Hàn Quốc 80
3.3. Một số kiến nghị 82
3.3.1. Các kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành 82
3.3.2. Các kiến nghị đối với doanh nghiệp 83
3.3.3. Các kiến nghị đối với các tổ chức hỗ trợ xuất khẩu, hiệp hội doanh
nghiệp, hiệp hội ngành hàng
84
Kết luận 86
Phụ lục 89
Tài liệu tham khảo 91Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ể hoàn thành AKFTA, các doanh nghiệp Việt Nam
sẽ đ−ợc h−ởng lợi ích từ việc cắt giảm/loại bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất
khẩu sang Hàn Quốc. Đây là vấn đề rất quan trọng trong việc tăng c−ờng khả năng
cạnh tranh về giá của hàng hóa Việt Nam khi thâm nhập vào thị tr−ờng này. Đây
cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phân công lại sản xuất một
cách hợp lý, tổ chức sản xuất các mặt hàng có lợi thế th−ơng mại, tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu.
- Các doanh nghiệp Việt Nam đ−ợc h−ởng lợi thế từ việc nhập khẩu vật t−,
nguyên liệu, phụ liệu phục vụ phát triển sản xuất từ Hàn Quốc với mức thuế suất
thuế nhập khẩu thấp. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm chi phí
sản xuất, hạ giá thành sản phẩm từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu dùng và đẩy
mạnh xuất khẩu.
- Thực hiện AKFTA sẽ có tác dụng thu hút nguồn vốn đầu t− trực tiếp của
các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Các doanh nghiệp này hàng năm cung
cấp một khối l−ợng lớn hàng hóa phục vụ ng−ời tiêu dùng Việt Nam và đóng góp
đáng kể vào việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam thông qua hoạt động
67
xuất khẩu trở lại n−ớc đầu t− cũng nh− xuất khẩu sang các n−ớc khác trong khu vực
và trên thế giới.
b/ Cơ hội để giảm nhập siêu
Thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu nhằm hoàn thành AKFTA sẽ tạo
cơ hội lớn cho các doanh nghiệp ASEAN và doanh nghiệp Hàn Quốc có thêm điều
kiện thuận lợi để tăng đầu t−, liên kết sản xuất phục vụ cho xuất khẩu giữa các n−ớc
thành viên và các n−ớc khác.
Trên thực tế, việc thúc đẩy tăng tr−ởng xuất khẩu nhằm cân bằng cán cân
thanh toán đ−ợc coi là giải pháp chủ yếu, lâu dài để giải quyết vấn đề nhập siêu, cải
thiện cán cân th−ơng mại Việt - Hàn. Tuy nhiên, với mức nhập siêu đang khoảng
gần 4 tỷ USD/năm nh− hiện nay thì việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng tr−ởng
xuất khẩu và hạn chế nhập siêu lại không đơn giản.
Để thực hiện cam kết nhằm hoàn thành AKFTA, thuế suất thuế nhập khẩu sẽ
đ−ợc cắt giảm hay loại bỏ theo lộ trình đối với nhiều mặt hàng và nh− vậy, l−ợng
và giá trị hàng hóa nhập khẩu sẽ khó giảm mà thậm chí còn có xu h−ớng tăng lên.
Vấn đề đặt ra ở đây là cần định h−ớng hoạt động nhập khẩu một cách hợp lý để
l−ợng hàng hóa do các doanh nghiệp Hàn Quốc phải nhập khẩu nguyên phụ liệu để
sản xuất đ−ợc xuất khẩu sang Hàn Quốc và các n−ớc khác nhiều nhất. Có nh− vậy,
Việt Nam mới phần nào hạn chế đ−ợc nhập siêu từ Hàn Quốc đang ở mức quá lớn
nh− hiện nay.
Một biện pháp khả thi hơn để giảm nhập siêu từ Hàn Quốc là các doanh
nghiệp Việt Nam cần giảm nhập khẩu bằng việc đẩy mạnh sản xuất ở trong n−ớc
các loại nguyên liệu, các mặt hàng phụ trợ phục vụ cho sản xuất của các doanh
nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nh−: Nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất các sản
phẩm dệt may, giày dép, các mặt hàng phụ trợ phục vụ cho sản xuất ô tô, xe máy…
Nếu biện pháp này đ−ợc thực hiện một cách hiệu quả thì một mặt chúng ta sẽ
giảm bớt đ−ợc l−ợng nguyên vật liệu do các doanh nghiệp Hàn Quốc phải nhập
khẩu vào Việt Nam để duy trì và phát triển sản xuất của họ. Đồng thời, Việt Nam
68
cũng tranh thủ xuất khẩu đ−ợc một l−ợng đáng kể nguyên, phụ liệu do chúng đã
tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn
Quốc.
c/ Cơ hội thu hút đầu t− từ Hàn Quốc
Bên cạnh cơ hội để tăng xuất khẩu, mở rộng thị tr−ờng, việc hình thành Khu vực
mậu dịch tự do AKFTA sẽ thúc đẩy và làm gia tăng dòng vốn đầu t− của các doanh
nghiệp và tập đoàn kinh tế Hàn Quốc vào các n−ớc ASEAN. Trong bối cảnh đó,
Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp nhận đầu t− từ các doanh nghiệp Hàn
Quốc mặc dù hiện nay Hàn Quốc đang là n−ớc đứng thứ 4 về l−ợng vốn đầu t− vào
Việt Nam.
d/ Cơ hội để nhập khẩu thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiếp nhận công nghệ tiên
tiến và học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại từ các doanh nghiệp Hàn Quốc
Bên cạnh cơ hội tăng thu hút đầu t−, tăng xuất khẩu, mở rộng thị tr−ờng...,
phát triển th−ơng mại với Hàn Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thêm cơ
hội mới để nhập khẩu và ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, máy móc, thiết bị
hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đây là điều kiện tốt giúp các doanh nghiệp
Việt Nam có thể “đi tắt, đón đầu” để nhanh chóng có đ−ợc kỹ thuật và công nghệ
hiện đại ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh mà không tốn thời gian và chi phí để
nghiên cứu triển khai.
Mặt khác, việc tăng c−ờng quan hệ kinh tế, th−ơng mại với Hàn Quốc còn giúp
ta tranh thủ đ−ợc sự trợ giúp kỹ thuật của Hàn Quốc thông qua các hoạt động hợp
tác trong các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, hợp tác phát triển, lao động...
Hơn thế, các nhà đầu t− của Hàn Quốc vào Việt Nam hiện chủ yếu là các doanh
nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn. Thông qua hoạt động liên kết, liên doanh, hợp tác
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp n−ớc ta sẽ có thêm nhiều cơ
hội để học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại từ các doanh nghiệp và tập đoàn kinh
tế Hàn Quốc.
69
Đây là yếu tố hết sức quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả
năng cạnh tranh và thích ứng nhanh với những đòi hỏi của quá trình tự do hóa
th−ơng mại trong khuôn khổ AKFTA nói riêng và của quá trình hội nhập kinh tế
khu vực và quốc tế nói chung.
3.1.2. Thách thức của Việt Nam trong quá trình thực hiện AKFTA
Thực hiện cam kết nhằm hoàn thành AKFTA, bên cạnh những cơ hội lớn nêu
trên thì những thách thức đặt ra cho Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam cũng hết
sức lớn. Cụ thể là:
a/ Thách thức do gia tăng áp lực cạnh tranh
- Khi khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc đ−ợc thiết lập, một khối thị
tr−ờng rộng lớn sẽ đ−ợc hình thành, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ phải
cạnh tranh với các doanh nghiệp của các n−ớc ASEAN và các doanh nghiệp của
Hàn Quốc trên thị tr−ờng khu vực mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp
nêu trên ngay trên thị tr−ờng Việt Nam.
áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên gay gắt khi phần lớn các doanh nghiệp
FDI từ các n−ớc khác của ASEAN và Hàn Quốc đến đầu t− tại Việt Nam đều có
trình độ khoa học công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý và khả năng thích ứng
linh hoạt với những biến động của kinh tế thị tr−ờng…Tuy nhiên, họ chỉ phải chịu
chi phí nhân công, chi phí thuê mặt bằng…nh− các doanh nghiệp Việt Nam. Điều
này có nghĩa là các doanh nghiệp n−ớc ngoài khi thâm nhập vào thị tr−ờng Việt
Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp sẽ tận dụng những lợi thế của
Việt Nam giống nh− các doanh nghiệp trong n−ớc.
- Trên thế giới đang có cuộc cạnh tranh đầu t− rất khốc liệt và Việt Nam cần
phải nhìn nhận rằng môi tr−ờ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement