Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#675005

Download Đề tài Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại miễn phí

Mục lục
Table of Contents 
Phần mở đầu . 8
CHƯƠNG 1: NHữNG VấN Đề LýLUậN CƠ BảN . 13
1.1. CHỉ Số GIá XUấT NHậP KHẩU THƯƠNG MạI. 13
1.1.1. Khái niệm về chỉ số giá xuất nhập khẩu . 13
1.1.2. Khái niệm chỉ số giá xuất, nhập khẩu Thương mại. 13
1.1.2.1. Khái niệm chỉ số giá xuất, nhập khẩu thương mại. 13
1.1.2.2. Một số khái niệm liên quan. 14
1.2. CHỉ Số GIá XUấT NHậP KHẩU THƯƠNG MạI ĐốI VớI hoạt
động KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU và ĐIềU HàNH QUảN Lý nhà
nước về THƯƠNG MạI HIệN NAY . 15
1.2.1. Chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại đối với hoạt động kinh doanh 15
1.2.1.1. Nhu cầu được thông tin . 15
1.2.1.2. Thông tin là một trong những yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh . 15
1.2.1.3. Biến động nhanh của mặt hàng, thị hiếu tiêu dùng trên thị trường thế giới. 15
1.2.2. Chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại đối với điềuhành quản lý nhà nước về thương mại . 15
1.2.2.1. Cân đối, điều hành xuất khẩu và nhập khẩu. 15
1.2.2.2. Điều tiết, xây dựng chính sách mặt hàng, thị trường . 16
1.2.2.3. Phân tích, phát hiện, tìm kiếm những mặt hàng mới, có triển vọng
để có những chính sách phát triển phù hợp . 16
1.2.2.4. Định hướng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh . 16
1.3. Các khái niệm về thu thập, tính toán chỉ số giá xuất nhập khẩu . 16
1.3.1. Giới thiệu sơ bộ về điều tra thống kê giá . 16
1.3.2. Dàn mẫu tổng thể . 18
1.3.3. Dàn mẫu thay mặt . 19
1.3.4. Lựa chọn mẫu (cách chọn mẫu sau khi thiết kế xong dàn mẫu tổng thể) . 20
1.3.5. Thu thập giá. 20
1.3.6. Khái niệm về quy trình tính chỉ số giá . 20
KếT LUậN chương 1. 21
CHƯƠNG 2: THựC TRạNG QUY TRìNH THU THậP GIá hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu Và TíNH CHỉ Số GIá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện nay . 22
2.1. THựC TRạNG QUY TRìNH THU THậP GIá XUấT khẩu, NHậP KHẩU CủA TổNG CụC THốNG KÊHIệN NAY. 22
2.2.1. Cấu trúc của chỉ số giá . 22
2.1.2. Thiết kế dàn mẫu . 22
2.1.2.1 Dàn mẫu tổng thể . 22
2.1.2.2. Dàn mẫu thay mặt . 23
2.1.3. Lựa chọn mẫu (cách chọn mẫu sau khi thiết kế xong dàn mẫu tổng thể) . 25
2.1.3.1. Giai đoạn 1: Lựa chọn mẫu nhóm ư mặt hàng cơsở và mặt hàng thu thập giá . 25
2.1.3.2. Giai đoạn 2: Lựa chọn mẫu doanh nghiệp thay mặt . 27
2.1.3.3. Biểu mẫu điều tra . 28
2.1.4. Thu thập giá. 28
2.1.5. Bảo dưỡng mẫu và chu kỳ chọn mẫu điều tra . 29
2.1.5.1. Bảo dưỡng mẫu. 29
2.1.5.2. Chu kỳ chọn mẫu điều tra . 31
2.1.5.3. Điều tra giá. 31
2.2. THựC TRạNG QUY TRìNH TíNH CHỉ Số GIá XUấT khẩu, NHậP
KHẩU CủA TổNG CụC THốNG KÊHIệN NAY. 32
2.2.1. Quy trình tính chỉ số giá. 32
2.2.2. Phương pháp tính chỉ số giá . 32
2.3. Nhận xét về thực trạng thu thập, tính toán và công bố chỉ số giá của Tổng cục Thống kê hiệnnay
2.3.1. Về quy trình thu thập giá. 34
2.3.2. Về quy trình tính toán chỉ số giá . 35
2.3.3. Về công bố chỉ số giá . 35
2.4. NHữNG đặc điểm MớI TRONG QUYTRìNH THU THậP GIá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Và TíNH CHỉ Số GIá XUấT khẩu, NHậP KHẩU THƯƠNG MạI, SO VớI QUY TRìNH CủA TổNG CụC THốNG KÊ HIệN NAY . 35
2.4.1. Yêu cầu mới trong quy trình thu thậpgiá . 35
2.4.1.1. Về phân tổ hệ thống chỉ số giá. 35
2.4.1.2. Về quy trình thu thập giá . 35
2.4.1.3. Về đồng tiền tính chỉ số giá . 36
2.4.1.4. Về công bố chỉ số giá. 37
2.4.2. Yêu cầu mới trong quy trình tính chỉ số giá. 37
KếT LUậN chương 2. 37
CHƯƠNG 3: QUY TRìNH THU THậP GIá hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu Và TíNH CHỉ Số GIá XUấT khẩu, NHậP KHẩU
THƯƠNG MạI . 38
3.1. QUY TRìNH THU THậP GIá . 38
3.1.1. Thiết kế dàn mẫu điều tra giá xuấtnhập khẩu . 38
3.1.1.1. Dàn mẫu tổng thể . 39
3.1.1.2. Phương pháp thiết kế dàn mẫu tổng thể . 39
3.1.1.3. Dàn mẫu thay mặt . 41
3.1.1.4. Phương pháp chọn dàn mẫu thay mặt . 42
3.1.2. Phương pháp tính và quyền số của chỉ số giá xuất nhập khẩu . 52
3.1.2.1. Phương pháp tính hàng tháng. 52
3.1.2.2. Phương pháp tính tham khảo, 10 ngày/lần:. 58
3.1.2.3. Quyền số của chỉ số giá xuất nhập khẩu . 59
3.1.3. Về xử lí các bất thường trong tính chỉ số giá . 59
3.1.3.1. Vấn đề mặt hàng thay đổi chất lượng . 59
3.1.3.2. Vấn đề mặt hàng độc nhất. 59
3.1.3.3. Vấn đề mặt hàng vắng mặt do thời vụvà mặt hàng không xuất hiện liên tục khác. 60
3.1.3.4. Vấn đề tính giá xuất nhập khẩu của một hàng hoá của công ty xuyên quốc gia . 60
3.1.3.5. Vấn đề tính giá xuất khẩu vànhập khẩu trong tài khoản quốc gia . 60
3.1.4. Bảo dưỡng mẫu và chu kỳ chọn mẫu điều tra . 61
3.1.4.1. Bảo dưỡng mẫu. 61
3.1.4.2. Chu kỳ chọn mẫu điều tra . 62
3.2. QUY TRìNH TíNH CHỉ Số GIá . 63
3.2.1. Điều tra thu thập thông tin về giá xuất khẩu và giá nhập khẩu hàng hoá
của các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu so sánh được . 64
3.2.2. Thu thập thông tin và tính toán quyền số, tức là tính quyền số kỳ báo
cáo của chỉ số giá tháng báo theo công thức Pasche (pnqn): . 64
3.2.3. Lập bảng giá bình quân để tính chỉ số giá xuấtưnhập khẩu: . 65
3.2.4. Thiết lập quyền số kỳ báo cáo:. 73
3.2.5. Tính chỉ số giá:. 75
3.2.5.1. Tính chỉ số giá theo công thức Laspeyre. 75
3.2.5.2. Tính chỉ số giá theo công thức Pasche . 76
3.2.5.3. Tính chỉ số giá theo công thức Fisher. 77
3.2.6. Thời gian tính toán và công bố số liệu chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại. . 77
3.3. Quy trình công bố chỉ số giá. 77
3.3.1. Hình thức công bố . 77
3.3.2. Nội dung công bố số liệu . 77
3.3.3. Mô hình phân tích chỉ sốgiá . 78
3.3.3.1. Nhận định chung tình hình giá xuất khẩu tháng báo cáo. 78
3.3.3.2. Các yếu tố giá ảnh hưởng tới biến động giá chung . 80
3.3.3.3. Phân tích mối tương quan giữa chỉ số giá xuất khẩu và chỉ số giá
nhập khẩu: . 84
Kết luận . 85
Tài liệu tham khảo . 87Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

m hình
mẫu, sáp dùng trong nha khoa và các chế phẩm dùng trong
nha khoa có thành phần cơ bản là thạch cao
x
35 Các chất chứa anbumin ; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim x
36
Chất nổ; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy; các
chế phẩm dễ cháy khác
37 Vật liệu ảnh hay điện ảnh x
38 Các sản phẩm hóa chất khác x
39 Plastic và các sản phẩm bằng plastic x
40 Cao su và các sản phẩm bằng cao su x
41 Da sống (trừ da lông) và da thuộc x
42
Các sản phẩm bằng da thuộc; bộ đồ yên c−ơng; các mặt hàng
du lịch, túi xách và các loại đồ chứa t−ơng tự; các sản phẩm
làm từ ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm)
43
Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và
da lông nhân tạo x
44 Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ x
45 Lie và các sản phẩm bằng lie
46 Sản phẩm làm từ rơm, cỏ giấy hay từ các loại vật liệu tết bện khác; các sản phẩm bằng liễu gai và song mây x
47
Bột giấy từ gỗ hay từ chất liệu xơ xenlulo khác; giấy loại
hay các tông loại (phế liệu và vụn thừa) x
- 5 -
HS 2 số Nhóm hàng Chọn (x)
48
Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy
hay bằng cáctông x
49
Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp
in;các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ
50 Tơ tằm x
51
Lông cừu, lông động vật loại mịn hay loại thô; sợi từ lông
đuôi hay bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên x
52 Bông x
53 Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy x
54
Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng t−ơng tự từ
nguyên liệu dệt nhân tạo x
55 Xơ sợi staple nhân tạo x
56
Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc
biệt; sợi xe, sợi coóc (cordage), sợi xoắn thừng và sợi cáp và
các sản phẩm của chúng
x
57 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác x
58
Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải dệt chần sợi vòng;
hàng ren; thảm trang trí; hàng trang trí; hàng thêu x
59
Các loại vải dệt đã đ−ợc ngâm tẩm, tráng, phủ hay ép lớp;
các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công nghiệp x
60 Các loại hàng dệt kim hay móc x
61 Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hay móc x
62 Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hay móc x
63
Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt cũ
và các loại hàng dệt cũ khác; vải vụn
64 Giày, dép, ghệt và các sản phẩm t−ơng tự; các bộ phận của các sản phẩm trên x
65 Mũ và các vật đội đầu khác và các bộ phận của chúng
66
Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi
gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận
của các sản phẩm trên
67
Lông vũ và lông tơ chế biến, các sản phẩm bằng lông vũ hay
lông tơ; hoa nhân tạo; các sản phẩm làm từ tóc ng−ời x
68
Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica
hay các vật liệu t−ơng tự x
69 Đồ gốm, sứ x
70 Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thuỷ tinh x
71
Ngọc trai tự nhiên hay nuôi cấy, đá quý hay đá bán quý,
kim loại quý, kim loại đ−ợc dát phủ kim loại quý, và các sản
phẩm của chúng; đồ kim hoàn giả; tiền kim loại
72 Sắt và thép x
- 6 -
HS 2 số Nhóm hàng Chọn (x)
73 Các sản phẩm bằng sắt hay thép x
74 Đồng và các sản phẩm bằng đồng x
75 Niken và các sản phẩm bằng niken x
76 Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm x
77
(Dự phòng cho việc phân loại tiếp theo trong t−ơng lai của hệ
thống hài hòa) x
78 Chì và các sản phẩm bằng chì x
79 Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm x
80 Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc x
81 Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng x
82
Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ
bản; các bộ phận của chúng làm từ kim loại cơ bản x
83 Hàng tạp hoá làm từ kim loại cơ bản x
84
Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ
phận của chúng x
85
Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi
và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh
truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trê
x
86
Đầu máy xe lửa hay xe điện, toa xe lửa và các bộ phận của
chúng; vật cố định và ghép nối đ−ờng ray xe lửa hay xe điện
và bộ phận của chúng; thiết bị tín hiệu giao thông bằng cơ khí
(kể cả cơ điện) các loại
87
Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đ−ờng xe lửa hay xe điện, và các
bộ phận và phụ tùng của chúng x
88 Ph−ơng tiện bay, tầu vũ trụ, và các bộ phận của chúng
89 Tàu thuỷ, thuyền và các kết cấu nổi
90
Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo
l−ờng, kiểm tra độ chính xác, y tế hay phẫu thuật; các bộ
phận và phụ tùng của chúng
x
91
Đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác và các bộ phận
của chúng x
92 Nhạc cụ; các bộ phận và phụ tùng của chúng
93 Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ tùng của chúng
94
Đồ nội thất; bộ đồ gi−ờng, đệm, khung đệm, nệm và các đồ
dùng nhồi t−ơng tự; đèn và bộ đèn, ch−a đ−ợc chi tiết hay ghi
ở nơi khác; biển hiệu đ−ợc chiếu sáng, biển đề tên đ−ợc chiếu
sáng và các loại t−ơng tự; các cấu kiện nhà lắp ghép
x
95 Đồ chơi, công cụ dùng cho các trò chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng x
96 Các mặt hàng khác x
97 Các tác phẩm nghệ thuật, đồ s−u tầm và đồ cổ
- 7 -
Phụ lục 2: Xuất khẩu
1. Tr−ờng hợp 1: Phản ánh biến động giá chung (gồm biến động giá
hàng hóa, biến động giá đvđt và n−ớc xuất =mn1=hs10)
Chỉ số giá xuất khẩu th−ơng mại chung hàng tháng so giá gốc (bq4tháng) và qs cố
định (bq4tháng) cả n−ớc (đến các thị tr−ờng đại diện)
(Laspeyre chuẩn, theo tiền USD; theo HS 6 số)

hàng Chủng loại T12-07 T01-08 T02-08 T03-08 w0
C Chung 93,33 95,12 103,48 112,78 100,00
03 C ,á động vật giáp xác, thân mềm d−ới n−ớc 106,72 96,49 98,15 101,54 12,59
0304 Filê cá (fillets), t−ơi, −ớp lạnh hay đông lạnh 101,55 98,88 96,82 102,48 6,67
030420 - Filê cá (fillets) đông lạnh 101,55 98,88 95,20 103,76 4,39
030429 - T−ơi hay −ớp lạnh 101,55 98,88 99,94 100,00 2,28
0306
Động vật giáp xác, cho ng−ời ăn (Tôm
cua ghẹ,...) 102,53 96,41 102,20 107,79 3,93
030613
Tôm Shrimps và tôm Pan- đan (prawns),
đông lạnh 102,53 96,41 102,20 107,79 3,93
0307
Động vật thân mềm, dùng làm thức ăn cho
ng−ời 132,31 88,61 94,65 86,08 1,99
030749 Mực nang, mực ống sơ chế khác 132,31 88,61 94,65 86,08 1,99
08 Quả và hạt ăn đ−ợc, t−ơi hay khô 92,12 94,27 97,27 108,88 1,33
0801
Dừa, quả hạch Brazil, hạt điều, t−ơi hay
khô, hay bóc vỏ hay ch−a bóc vỏ. 92,12 94,27 97,27 108,88 1,33
080132 Hạt điều, bóc vỏ 92,12 94,27 97,27 108,88 1,33
09 Cà phê, chè và cây gia vị 89,81 94,21 107,41 118,12 59,73
0901 Cà phê các loại 89,81 94,21 107,41 118,12 59,73
090111
Cà phê ch−a rang- - Ch−a khử chất ca-
phê-in: 89,81 94,21 107,41 118,12 59,73
10 Ngũ cốc 94,26 94,66 93,43 104,70 14,64
1006 Lúa gạo 94,26 94,66 93,43 104,70 14,64
100630
Gạo đã xát toàn bộ hay sơ bộ, đã hay
ch−a đánh bóng hạt hay hồ: 94,26 94,66 93,43 104,70 14,64
40 Cao su và các sản phẩm bằng cao su 95,91 98,94 102,44...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement