Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#674994

Download Chuyên đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh - Một số mẫu câu thường gặp miễn phí

4.4. Adj + to verb
Cấu trúc: It + tobe + adj + for somebody + to verb .
Ví dụ:
It’s necessary for us to protect environment.
It’s difficult for him to pass the exam.
4.5. It’s + adj + of + object + to + verb .
Ví dụ:
It’s kind of him to Giúp me = He is kind to Giúp me.
(anh ta thật tốt bụng vì đã giúp đỡtôi)
It’s cowardly of him to run away= he is cowardly to run away.
(anh ta thật hèn nhát vì đã bỏchạy)Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Chuyên đề Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT
VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009
Môn: TIẾNG ANH
Chuyên đề: MỘT SỐ MẪU CÂU THƯỜNG GẶP
I. MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ
- Đây là chuyên đề cuối cùng chúng tui giới thiệu tới các em. Chuyên đề này trình bày
các cấu trúc câu cơ bản hay gặp trong tiếng Anh: cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm, cấu
trúc câu phụ hoạ, cấu trúc câu cầu khiến và một số cấu trúc câu khác.
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm
– Đó là lối nói gộp hai ý trong câu làm một thông qua một số các cụm từ. Hai
thành phần trong câu phải tương đương nhau về mặt từ loại: danh từ với danh từ,
tính từ với tính từ, ...
1.1. Not only ..... but also (không những ... mà còn....)
S + verb + not only + noun/adj/adv + but also + noun/adj/adv
S + not only verb + but also + verb
Robert is not only talented but also handsome.
He writes not only correctly but also neatly.
She can play not only the guitar but also the violin.
She not only plays the piano but also composes music.
Thành phần sau 'but also' thường quyết định thành phần sau 'not only'.
Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland.
Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland.
1.2. As well as (vừa ... vừa ...)
– Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ
này phải tương đương với nhau.
S + verb + noun/adj/adv + as well as + noun/adj/adv
S + verb + as well as + verb
Ví dụ:
Robert is talented as well as handsome.
He writes correctly as well as neatly.
She plays the guitar as well as the violin.
Paul plays the piano as well as composes music.
Chú ý: Không được nhầm thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ
ngữ mang nghĩa cùng với.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Chuyên đề Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009
The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.
1.3. Both ..... and... (vừa ... vừa)
– Công thức dùng giống hệt như not only .... but also. Both chỉ được dùng với
and, không được dùng với as well as.
Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music.
2. Một số cấu trúc câu cầu khiến
2.1. To have sb do sth = to get sb to do sth = khiến ai, bảo ai làm gì
I’ll have Peter fix my car.
I’ll get Peter to fix my car.
2.2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác
I have my hair cut. (tui đi cắt tóc - chứ không phải tui tự cắt)
I have my car washed.
(tui mang xe đi rửa ngoài dịch vụ - không phải tự rửa)
Theo khuynh hướng này động từ to want và would like cũng có thể dùng với mẫu
câu như vậy:
To want/ would like Sth done. (ít dùng)
I want/ would like my car washed.
2.3. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì
The bank robbers made the manager give them all the money.
The bank robbers forced the manager to give them all the money.
Đằng sau tân ngữ của “make” có thể dùng 1 tính từ: To make sb/sth + adj
Wearing flowers made her more beautiful.
Chemical treatment will make this wood more durable
2.4. To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao
Working all night on Friday made me tired on Saturday.
2.5. To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao
The big thunder storm caused many waterfront houses damaged.
2.6. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai, cho phép ai làm gì
I let me go.
At first, she doesn’t allow me to kiss her but...
3. Lối nói phụ hoạ
3.1. Phụ hoạ câu khẳng định
¾ Khi muốn nói một người hay vật nào đó làm một việc gì đó và một người, vật
khác cũng làm một việc như vậy, người ta dùng so hay too. Để tránh phải lặp
lại các từ của câu trước (mệnh đề chính), người ta dùng liên từ and và thêm
một câu đơn giản (mệnh đề phụ) có sử dụng so hay too. Ý nghĩa của hai từ
này có nghĩa là “cũng thế”.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 2
Chuyên đề Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009
John went to the mountains on his vacation, and we did too.
John went to the mountains on his vacation, and so did we.
I will be in Vietnam in May, and they will too.
I will be in Vietnam in May, and so will they.
He has seen her play, and the girls have too.
He has seen her play, and so have the girls.
We are going to the movie tonight, and he is too.
We are going to the movie tonight, and so is he.
She will wear a custom to the party, and we will too.
She will wear a custom to the party, and so will we.
Picaso was a famous painter, and Rubens was too.
Picaso was a famous painter, and so was Rubens.
Tuỳ theo từ nào được dùng mà cấu trúc câu có sự thay đổi.
¾ Khi trong mệnh đề chính có động từ be ở bất cứ thời nào thì trong mệnh đề
phụ cũng dùng từ be ở thời đó.
Affirmative statement (be) + and + S + verb + too
Affirmative statement (be) + and + so + verb + S
I am happy, and you are too.
I am happy, and so are you.
¾ Khi trong mệnh đề chính có một cụm trợ động từ + động từ, ví dụ will go,
should do, has done, have written, must consider, ... thì các trợ động từ trong
mệnh đề đó được dùng lại trong mệnh đề phụ.
They will work in the lab tomorrow, and you will too.
They will work in the lab tomorrow, and so will you.
¾ Khi trong mệnh đề chính không phải là động từ be, cũng không có trợ động từ,
bạn phải dùng các từ do, does, did làm trợ động từ thay thế. Thời và thể của trợ
động từ này phải chia theo chủ ngữ của mệnh đề phụ.
Affirmative statement + and + S + do/does/did + too
Affirmative statement + and + so + do/does/did + S
Jane goes to that school, and my sister does too.
Jane goes to that school, and so does my sister.
3.2. Phụ hoạ câu phủ định
¾ Cũng giống như too và so trong câu khẳng định, để phụ hoạ một câu phủ định,
người ta dùng 'either' (cũng) hay 'neither' (cũng không). Ba quy tắc đối với trợ
động từ, động từ be hay do, does, did cũng được áp dụng giống như trên. Ta
cũng có thể gói gọn 3 quy tắc đó vào một công thức như sau:
Negative statement + and + S + negative auxiliary (or be) + either
Negative statement + and + neither + positive auxiliary (or be) + S
Ví dụ:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 3
Chuyên đề Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009
I didn't see Mary this morning, and John didn't either
I didn't see Mary this morning, and neither did John.
She won’t be going to the conference, and her friends won’t either.
She won’t be going to the conference, and neither will her friends.
John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either.
John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I.
4. Các cấu trúc khác
4.1. Enough: đủ….để có thể làm gì
¾ Đi với tính từ hay trạng từ, enough thường đứng sau:
S + verb + adv + enough + (for somebody) + to + verb…
S + tobe + adj + enough + (for somebody) + to + verb….
Ví dụ:
Coffee is hot enough for me to drink
This exercise is easy enough for us to do.
This motorbike drives fast enough to Ha Dong.
¾ Đi với danh từ, enough thường đứng trước:
S + verb + enough + noun (for somebody) + to verb…
S + verb + enough + for something
Ví dụ:
I have enough money to buy a car.
They grow enough rice to live.
It’s enough time for us to do the exercise.
Have you got enough vegetable for dinner?
Do you have enough sugar for the cake?
4.2. Too…: quá để có thể làm gì.
¾ Cấu trúc này điễn tả mức độ vượt quá khả năng để làm gì đó
Cấu trúc:
S + verb + too + adv + (for somebody) + to + verb ….
S + tobe + too + adj + (for some...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement