Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By angle_lovely53
#674960

Download Ðề cương ôn tập môn lịch sử miễn phí

Câu 12.Cách mạng tháng tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học
kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945
1.Hoàn cảnh lịch sử .Cách mạng tháng Tám nổ ra trong thời cơ chín muồi.
a.Thế giới (Khách quan)Thời cơ thuận lợi dã dến
-Ở Châu Âu: Tháng 5/1945 phát xít ðức dầu hàng quân dồng minh không diều
kiện.
-Ở Châu Á –Thái Bình Dương: 8/1945 Nhật cũng dầu hàng vô diều kiện.
-Các nước dồng minh chưa kịp vào ðông Dương dể giải giáp quân dội Nhật.
b.Trong nước (Chủ quan)
-Quân Nhật và bè lũ tay sai của chúng hoang mang dến cực dộ, lính Nhật mất hết
tinh thần chiến dấu.
-Lực lượng cách mạng của ta lớn mạnh, nhân dân dã sẵn sàng, ðảng ta có sự
chuẩn bị chu dáo trong suốt 15 năm.
Như vậy cách mạng tháng Tám nổ ra trong diều kiện khách quan và chủ quan
hoàn toàn chín muồi. ðó là thời cơ ngàn năm có một (vì nó rất hiếm và rất quí nếu bỏ
qua thì thời cơ không bao giờ trở lại nữa). Nhân thức rõ thời cơ có một không hai này,
Hồ Chí Minh dã chỉ rõ: “ðây là thời cơ ngàn năm có một cho dân tộc ta vùng dậy.Lần
này dù có phải thiêu cháy dãy Trường Sơn cũng quyếtgìành dộc lập cho dất nước”Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

a Hội nghị :Hội nghị TW ðảng lần thứ VIII có tác dụng
quyết ñịnh ñối với thắng lợi của cách mạng tháng tám.
Câu 10.Sự thành lập và ñóng góp của mặt trận Việt Minh ñối với cách mạng tháng
tám 1945.
1.Sự thành lập. Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương ðảng lần VIII
(5/1941), do Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì. Mặt trận Việt Minh ñã ñược thành lập
(19/5/1941) tại Pác Bó – Cao Bằng. Mặt trận Việt Minh ra ñời nhằm tập hợp mọi lực
lượng yêu nước của dân tộc ñể xây dựng khối ñoàn kết toàn dân, làm nhiệm vụ giải
phóng dân tộc.
2.Những nét chính về hoạt ñộng mặt trận Việt Minh từ 5/1941 ñến 3/1945.
Hoạt ñộng chính của Mặt trận Việt Minh là xây dựng lực lượng chính trị, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ ñịa cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
tiến tới cách mạng tháng tám.
a.Xây dựng lực lượng chính trị: Là xây dựng khối ñại ñoàn kết toàn dân.
-Mặt trân việt Minh chủ trương thành lập các Hội cứu quốc như công nhân cứu
quốc, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, phụ lão cứu quốc, nhi
ñồng cứu quốc….
-Cao Bằng là nơi thí ñiểm xây dựng các Hội cứu quốc. ðến năm 1942 khắp 9
châu của tỉnh Cao Bằng ñều có Hội cứu quốc.
b.Xây dựng lực lượng vũ trang.
-Bộ phận nòng cốt ban ñầu là ñội du kích Bắc Sơn, ñến năm 1941 thống nhất các
ñội du kích ở Bắc Sơn và Vũ Nhai thành cứu quốc quân.
-Ngày 22/12/1944 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng ,Võ
Nguyên Giáp thành lập ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 người do
Võ Nguyên Giáp làm ñội trưởng.
- Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
...............................................................................................................................................................
20
-Ngày 15/5/1941 tại Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ñã thống nhất ðộiViệt Nam tuyên
truyền giải phóng quân và ñội Cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân.
c.Xây dựng căn cưa ñịa cách mạng.
-Sau khởi nghĩa Bắc Sơn thành lập căn cứ Bắc Sơn-Vũ Nhai.
-Khi Bác mới về nước thành lập căn cứ PăcPó-Cao Bằng.
-6/1945Khu giải phóng Việt Bắc ñược thành lâp gồm 6 tỉnh…….
d.Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang tiến tới Cách mạng tháng Tám.
-Ngày 7/5/1944,Tổng bộ Việt Minh ra chỉ chị “Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi
nhân dân “sắm vũ khí ñuổi thù chung”. Không khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi sục.
-Ngày 22/12/1944 ðộiViệt Nam tuyên truyền giải phóng quân ñược thành lập.
Hai ngày sau ñội ñã hạ ñồn Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng)
-Ngày 9/3/1945 Nhật ñảo chính Pháp, tiếp theo chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và
hành ñộng của chúng ta” của ðảng Mặt trận Việt Minh ra lệnh kêu gọi ñồng bào toàn
quốc ñẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước.
Như vậy ñến ñầu năm 1945 mọi sự chuẩn bị cho cách mạng tháng tám của Mặt
trận Việt Minh cơ bản ñã hoàn thành, một bầu không khí tiền khởi nghĩa sôi sục khắp cả
nước báo trước giờ hành ñộng sắp tới.
3.ðóng góp của Mặt trận Việt Minh ñối với cách mạng tháng Tám năm 1945
Mặt trận Việt Minh là Mặt trận ñoàn kết dân tộc, do ðảng ta lãnh ñạo tồn tại
trong vòng 10 năm (1941-1951, năm 1951 Mặt trậnVịêt Minh ñã thống nhất với Mặt
trận Liên Viêt thành lập Mặt trận Liên Việt) ñã có nhiều ñóng góp cho cách mạng Việt
Nam qua các thời kì lịch sử ñặc biệt là ñối với Cách mạng tháng Tám.
-Mặt trậnVịêt Minh ñã tập hợp mọi lực lượng yêu nước, xây dựng khối ñoàn kết
toàn dân.Xây dựng lực lượng chính trị to lớn cho cách mạng thắng lợi.
-Mặt trận Vịêt Minh ñã có ñóng góp lớn trong việc xây dựng phát triển lực lượng
vũ trang cách mạng, trong việc chỉ ñạo phong trào kháng Nhật cứu nước, tạo tiền ñề cho
tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
-Triệu tập và tiến hành thành công quốc dân ðại hội Tân Trào 8/1945, huy ñộng
nhân dân tham gia tổng khởi nghĩa tháng Tám, dưới sự lãnh ñạo của ðảng giành thắng
lợi.
-Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, Mặt trận Vịêt Minh tiếp tục củng cố
khối ñoàn kết toàn dân, lãnh ñạo nhân dân xây dựng và bảo vệ chính quyền mới., chuẩn
bị cho kháng chiến.
Câu11.Nội dung bản chỉ thị “Nhật pháp băn nhau và hành ñộng của chúng ta”.
Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.
1.Nội dung bản chỉ thị “Nhật pháp băn nhau và hành ñộng của chúng ta”.
Ngay trong ñêm 9/3/1945, Nhật ñảo chính Pháp trên toàn cỏi ðông Dương, thì
Ban Thường vụ Trung ương ðảng ñã họp ñể nhận ñịnh, ñánh giá tình hình về cuộc ñảo
- Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
...............................................................................................................................................................
21
chính Nhật - Pháp, ñến ngày 12/3/1945 ra bản chỉ thị “Nhật Pháp băn nhau và hành
ñộng của chúng ta”.
*Nội dung:
-Vạch rõ nguyên nhân và hậu quả của cuộc ñảo chính.
+Nguyên nhân: Vì mâu thuẩn giữa Nhật Pháp ngày càng gay gắt không thể ñều
hòa ñược (vì hai tên ñế quốc không thể cùng ăn chung một miếng mồi béo bở)
+Hậu quả: Gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, làm tình thế cách
mạng xuất hiện.
-Xác ñịnh kẻ thù:Kẻ thù chính duy nhất của nhân dân ta lúc này là phát xít Nhật
và bọn tay sai của chúng.
-Khẩu hiệu ñấu tranh:Thay khẩu hiệu ñánh ñuổi ñế quốc phát xít Pháp Nhật bằng
khẩu hiệu ñánh ñuổi Phát xít Nhật.
-Phát ñộng cao trào kháng Nhật cứu nước, làm tiền ñề cho tổng khởi nghĩa
Tháng Tám.
Ngoài ra, Chỉ thị này cũng vạch rõ: Do tương quan lực lượng giữa ta và ñịch ở
mỗi ñịa phương không giống nhau, cách mạng có thể chín muồi ở các ñịa phương cũng
không ñều nhau nên nơi nào thấy so sánh lực lượng giữa ta và ñịch có lợi cho cách
mạng thì lãnh ñao quần chúng ñứng lên tiến hành những cuộc khởi nghĩa từng phần,
giành thắng lợi từng bộ phận rồi tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn
quốc.
*Ý nghia.Chỉ thị, “Nhật pháp băn nhau và hành ñộng của chúng ta”, có giá trị
và ý nghĩa như một chương trình hành ñộng, một lời hiệu triệu, một lời dẫn dắt dân ta
tiến hành một cao trào kháng Nhật cứu nước, tạo cơ sở cho sự sáng tạo của các ñịa
phương trên cơ sở ñường lối chung của ðảng.
2. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.
Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Trung ương ðảng
(9/3/1945) và bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành ñộng của chúng ta”
(12/3/1945).Cả nước dấy lên một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền ñề
cho tổng khởi nghĩ tháng Tám.
*Tại Quảng Ngãi. Ngày 11/3/1945, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ ñã nổi dậy giết
giặc cướp ñồn, thành lập chính quyền cách mạng, thành lập ñội du kích Ba Tơ và căn
cứ ñịa cách mạng Ba Tơ.
*Tại căn cứ ñịa Việt Bắc: ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu
Quốc quân ñã giải phóng nhiều vùng rộng lớn thuộc các tỉnh Cao Băng, Bắc Cạn, Lạng
Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên (khu giải phóng Việt Bắc ñược thành lập).
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement