Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By helen_bui_1987
#674945

Download Đề cương ôn thi tốt nghiệp 12 và luyện thi đại học - Môn văn miễn phí

 
VỢ CHỒNG A PHỦ
Trích (Tô Hoài)
I.Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ:
- Truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” trích từ tập “Truyện Tây Bắc” được sáng tác năm 1952 ,là kết quả chuyến đi của Tô Hoài cùng với Bộ đội vào giải phóng Tây Bắc. Tám tháng sống gắn bó với đồng bào các dân tộc miền núi đã tạo cảm hứng cho ông sáng tác thành công tác phẩm này.
- Tập “Truyên Tây Bắc” được tặng giải nhất của hội văn nghệ Việt nam 1954-1955
II. Tóm tắt truyện:
III. Phân tích giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”
Gợi ý:
1)Giá trị hiện thực:
a)Tác phẩm phản ánh nỗi khổ cực của người dân lao động nghèo miền núi Tây bắc đặc biệt là số phận bất hạnh của người phụ nữ
IV. Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài
Gợi ý:
1.MB:
2. TB:
a. Giới thiệu sơ lược về nhân vật Mị trong tác phẩm.
b. Phân tích tâm trạng của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân:
- Trước đêm tình mùa xuân, do bị đày đọa, Mị trở thành người phụ nữ vô hồn, mất cả cảm giác về thời gian lẫn không gian. Kiếp sống của cô chẳng khác nào con trâu, con ngựa trong nhà thống lí Pá Tra. Tuy nhiên sức sống trong tâm hồn cô không hoàn toàn lụi tắt, chẳng qua vì hoàn cảnh bị vùi dập quá phũ phàng. Nó sẽ trỗi dậy khi có điều kiện.
- Sự tác động của bối cảnh bên ngoài đã đem đến cho Mị cơ hội ấy. Mùa xuân năm ấy ở Hồng Ngài đẹp và gợi cảm biết bao:
‘Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch đã đốt những lều canh nương để sưởi lửa Hồng Ngài năm ấy ăn tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng Trong các làng Mèo, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xòe như con bướm sặc sỡ Đám trẻ đợi tết, chơi quay, cười ầm trước sân nhà. Ngoài đầu núi,đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi ” Chính không gian rộn rã sắc màu cùng tiếng sáo tha thiết đã đánh thức cô Mị ngày xưa. Tiếng sáo như chạm vào nỗi nhớ, Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thấy lòng “thiết tha, bổi hổi”, cô nhẩm thầm bài hát quen thuộc. Có thể thấy, giờ đây, tâm hồn Mị bắt đầu hồi sinh.
- Mị đã thức tỉnh và muốn thoát khỏi thực tại, cô tìm đến rượu. “Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ừng ực từng bát”. Cô như muốn uống phần đời cay đắng đã qua, uống cả những khát khao chưa tới. Uống rượu, Mị sống lại cả một thời xuân sắc. Đó là thời con gái trẻ trung và kiêu hãnh. Ai cũng có một thời như thế và Mị thấy nao nao tiếc nuối.
Ngà ngà say, tai Mị rập rờn tiếng sáo. Lúc ấy Mị thực sự đã sống dậy với tuổi trẻ và tình yêu. “Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo, có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm thổi sáo đi theo Mị” và cô ý thức rằng mình hãy còn trẻ lắm.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

moãi coâng daân ñoái vôùi Toå quoác.
- Ñaát Nöôùc laø söï thoáng nhaát giöõa caùi rieâng vaø caùi chung:
+ Ñaát Nöôùc coù trong tình yeâu ñoâi löùa:
“Khi hai ñöùa caàm tay nhau
Ñaát Nöôùc trong chuùng ta haøi hoøa noàng thaém”
® Ngay töø nhöõng doøng thô ñaàu tieân cuûa baøi “Ñaát Nöôùc”, hình aûnh Ñaát Nöôùc ñaõ hoøa quyeän, gaén boù vôùi hình aûnh gia ñình thaân thuoäc: mieáng traàu cuûa baø; buùi toùc, caâu chuyeän keå cuûa meï … Trong caûm nhaän cuûa Nguyeãn Khoa Ñieàm, gia ñình laø nhöõng teá baøo nhoû beù laøm neân söï gaén keát cuûa caû moät coäng ñoàng. “Anh vaø em caàm tay nhau” – Ñaát Nöôùc seõ “haøi hoøa noàng thaém” trong tình yeâu ñoâi löùa, trong haïnh phuùc gia ñình. Hai caâu thô laø söï phaùt hieän giaûn dò nhöng caûm ñoäng veà söï hoøa hôïp giöõa caùi rieâng vaø caùi chung, giöõa tình yeâu ñaát nöôùc vaø tình yeâu daân toäc.
- Ñaát Nöôùc coù trong tình yeâu coäng ñoàng:
“Khi chuùng ta cầm tay mọi người
Đất nước veïn troøn to lôùn”
+ YÙ thô môû roäng töø caùi “toâi” ñeán caùi “chuùng ta”: töø hình aûnh “hai ñöùa caàm tay nhau” ñeán chuùng ta caàm tay moïi ngöôøi” – Ñaát Nöôùc cuõng töø “haøi hoøa noàng thaém” chuyeån thaønh “veïn troøn to lôùn”. Ñoù chính laø söï gaén boù giöõa caù nhaân vaø coäng ñoàng.
+ Tình yeâu ñoâi löùa ñöôïc môû roäng ñeán tình yeâu ñoàng baøo, laøm neân söùc maïnh ñoaøn keát daân toäc, taïo neân theá ñöùng kieâu huøng cuûa daân toäc trong suoát 4 ngaøn naêm lòch söû.
- Hình aûnh Ñaát Nöôùc trong töông lai:
“Mai naøy con ta lôùn leân
Con seõ mang Ñaát Nöôùc ñi xa.
Ñeán nhöõng ngaøy thaùng mô moäng”
® Ñaát Nöôùc sau bao bieán ñoäng thaêng traàm cuûa lòch söû ñaõ “Ruõ buøn ñöùng daäy saùng loøa”, ñoù laø söï keá tuïc cuûa caùc theá heä noái tieáp nhau. Cuïm töø “thaùng ngaøy mô moäng” ñaõ phaùc hoïa veû ñeïp cuûa Ñaát Nöôùc trong töông lai. Nhaø thô boäc loä nieàm tin vaøo theá heä sau coù ñuû baûn lónh vaø trí tueä ñeå ñöa Ñaát Nöôùc bay cao vaø bay xa.
- Traùch nhieäm cuûa caù nhaân ñoái vôùi ñaát nöôùc:
“Em ôi em Ñaát Nöôùc laø maùu xöông cuûa mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Laøm neân Ñaát Nöôùc muoân ñôøi…”
+ Lôøi thô nhö thuû thæ, taâm tình: “em ôi em” cuõng laø lôøi nhaéc nhôû nheï nhaøng maø saâu laéng veà moái quan heä giöõa caù nhaân vaø Ñaát Nöôùc. Ñaát Nöôùc laø “maùu xöông”, laø söï hi sinh aâm thaàm cuûa bieát bao theá heä ñi tröôùc, hoï ñaõ “soáng vaø cheát”, “giaûn dò vaø bình taâm” ñeå laøm neân Ñaát Nöôùc..
+ Haøng loaït nhöõng ñoäng töø “gaén boù”, “san seû”, “hoùa thaân” nhaèm nhaén nhuû theá heä treû phaûi gaàn guõi di saûn cuûa cha oâng, phaûi coáng hieán taâm huyeát, taøi naêng vaø caû ñôøi soáng cuûa baûn thaân ñeå xaây döïng ñaát nöôùc. Töø “hoùa thaân” giaøu yù nghóa hôn töø “hi sinh”, bieåu hieän söï daâng hieán, hoøa nhaäp, soáng coøn cuøng Ñaát Nöôùc.
Đề 2: Phân tích đoạn trích “Đất Nước” (Trích Chương V – Trường ca “Mặt đường khát vọng” – Nguyễn Khoa Điềm) để làm rõ tư tưởng cốt lõi “Đất Nước của Nhân dân”.
GỢI Ý
1.Khái quát: (Đề 1)
2. Phân tích:
a. Tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân” được N.K.Đ thể hiện trước hết bằng một chất liệu phù hợp: chất liệu văn hóa dân gian:
* Cả bài thơ đã được sáng tạo, tái tạo từ những gì quen thuộc nhất trong nền văn hóa lâu đời của người VN. Hàng loạt các câu chuyện kể, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca; hàng loạt các phong tục tập quán, các địa danh xuất hiện trong các câu thơ.
* Những chất liệu dân gian được nhào nặn bằng một cảm xúc mới, bằng ánh sáng của thời đại mới, những câu thơ vừa hiện đại vừa thấm đẫm chất dân gian truyền thống:
- Những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca đã hóa thân thành các câu thơ của N.K.Đ:
+ “Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn”
+ “Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng”
+ “ĐN là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”
-> Chúng ta thấy ngay trong diện mạo của các câu thơ là câu thành ngữ: “Một nắng hai sương”, câu ca dao: “Tay nâng đĩa muối chén gừng – Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” và bài ca dao nổi tiếng: “Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất – Khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai…”
- Có những câu thơ rất giản dị nhưng được nhào nặn, tái tạo từ nhiều nguồn chất liệu khác nhau: “ĐN bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn”
+ Câu thơ gợi lên một tập tục đã ăn sâu vào truyền thống của dân tộc (tục ăn trầu), gợi lên câu thành ngữ quen thuộc “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, gợi không gian tình nghĩa của “Sự tích trầu cau”…
+ Hình ảnh “miếng trầu bây giờ bà ăn” còn là một biểu tượng thiêng liêng: Mỗi miếng trầu đều gánh trong nó một phần ĐN; mỗi miếng trầu bà ăn hôm nay đều đã có 4000 năm tuổi. Quá khứ luôn có mặt với hiện tại, lịch sử vẫn hiện diện với hôm nay
-> ĐN được chắt chiu, gìn giữ trong cả những sự vật nhỏ bé, bình dị.
=> Văn hóa dân gian đã khơi dòng cảm hứng, chảy từ hình tượng đến từng câu chữ của đoạn trích “Đất Nước”.
b. Đất nước được cảm nhận theo chiều rộng của không gian, chiều dài thời gian và chiều sâu của lịch sử:
* Đất nước được cảm nhận theo chiều rộng của không gian :
- Đất và Nước là 2 yếu tố chỉ vật chất, 2 yếu tố khởi nguyên của thế giới, tạo thành 1 khái niệm chỉ giang sơn tổ quốc. ĐN là không gian gần gũi, gắn bó giữa anh và em, là không gian của tình yêu đôi lứa, tình yêu ĐN và tình yêu đôi lứa đã hài hòa làm một:
“ Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
ĐN là nơi ta hò hẹn
ĐN là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”
- Tư duy của N.K.Đ mở rộng để bao quát sự sinh thành, trưởng thành, mở mang bờ cõi:
“Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”
Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”
Thôøi gian ñaèng ñaüng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng”
-> Truyền thuyết Tiên – Rồng, Lạc Long Quân – Âu Cơ là truyền thuyết về cội nguồn của người Việt. Nhắc đến truyền thuyết này, nhà thơ vừa thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc cao quí của dân tộc, vừa gợi được hồn sông núi một cách thiêng liêng và trang trọng.
- Song song với quá trình hình thành địa bàn cư trú của người Việt suốt mấy ngàn năm là sự sinh sôi của các địa danh. Mỗi địa danh không phải là những dòng tên vô nghĩa. Đằng sau mỗi tên đất, tên rừng, tên núi, tên sông là mỗi cuộc đời; mỗi cuộc đời là một huyền thoại… Điều đó có nghĩa chính nhân dân đã gây dựng, mở mang, gìn giữ nên đất nước này:
“Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”
* ĐN được cảm nhân theo chiều dài lịch sử và bề dày văn hóa:
- Điểm về lịch sử, N.K.Đ không nhắc đến các triều đại nổi tiếng, những anh hùng đã lưu danh. Nhà thơ thấy lịch sử 4000 n
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement