Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By themask_fly
#674939

Download Tài liệu ôn thi tốt nghiệp 12 - Môn Sinh học miễn phí

Câu 6. Quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi như thế nào? Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và phụ thuộc vào những nhân tố nào?
- Các cá thể trong quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi sau sinh sản.
- Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng, nhưng cấu trúc đó cũng luôn thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.
+ Khi nguồn sống của môi trường suy giảm, điều kiện khí hậu xấu đi hay dịch bệnh, các cá thể non và già bị chết nhiều hơn cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình.
+ Trong điều kiện thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú, các con non lớn lên nhanh chóng, sinh sản tăng, từ đó kích thước của quần thể tăng.
+ Ngoài ra nhóm tuổi của quần thể thay đổi còn có thể phụ thuộc vào một số yếu tố khác như mùa sinh sản, tập tính di cư,
Câu7. Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Lấy ví dụ minh hoạ.
a) Các cá thể trong quần thể có thể phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều hay phân bố ngẫu nhiên.
- Ý nghĩa sinh thái của phân bố theo nhóm: thể hiện qua hiệu quả nhóm giữa các cá thể cùng loài, các cá thể hỗ trợ nhau.
- Ý nghĩa sinh thái của phân bố đồng đều: làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
- Ý nghĩa sinh thái của phân bố ngẫu nhiên: tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
b) Ví dụ minh hoạ:
- Phân bố theo nhóm: các cây bụi
- Phân bố đồng đều: chim hải âu làm tổ
- Phân bố ngẫu nhiên: các loài cây gỗ trong rừng.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ë F1 tØ lÖ thÓ dÞ hîp cao nhÊt (100%) nªn c¸c gen lÆn cã h¹i kh«ng biÓu hiÖn. Cµng c¸c ®êi sau tØ lÖ thÓ dÞ hîp gi¶m dÇn, tØ lÖ thÓ ®ång hîp t¨ng dÇn nªn c¸c gen lÆn cã h¹i biÓu hiÖn ngµy cµng nhiÒu do v©y ­u thÕ lai gi¶m dÇn.
C©u 5. Gi¶i thÝch quy tr×nh nh©n b¶n v« tÝnh ë ®éng vËt vµ nªu ý nghÜa thùc tiÔn cña ph­¬ng ph¸p nµy.
- Gi¶i thÝch quy tr×nh nh©n b¶n v« tÝnh ë ®éng vËt:
+ B­íc 1: Lo¹i bá nh©n khái trøng cña c¬ thÓ cho trøng (c¬ thÓ 1), lÊy nh©n cña TB cho nh©n (c¬ thÓ 2) råi ®­a nh©n cña TB nµy vµo trøng bÞ lo¹i bá nh©n ® Trøng ®­îc cÊy nh©n.
+ B­íc 2: Nu«i trøng ®­îc cÊy nh©n trong èng nghiÖm cho ph¸t triÓn thµnh ph«i.
+ B­íc 3: CÊy ph«i vµo tö cung cña c¬ thÓ thø 3 ®Ó ph«i ph¸t triÓn vµ sinh në b×nh th­êng ® KÕt qu¶ c¬ thÓ con sinh ra cã KH cña c¬ thÓ cho nh©n TB (c¬ thÓ 2).
- ý nghÜa: B»ng kü thuËt nh©n b¶n v« tÝnh ë §V cã thÓ nh©n b¶n ®­îc nh÷ng c¬ thÓ ®éng vËt biÕn ®æi gen dïng vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau.
C©u 6. HÖ gen cña sinh vËt cã thÓ ®­îc biÕn ®æi b»ng nh÷ng c¸ch nµo?
C¸ch 1: §­a thªm 1 gen l¹ vµo hÖ gen
C¸ch 2: lµm biÕn ®æi 1 gen cã s½n trong hÖ gen.
Lo¹i bá hoÆc lµm bÊt ho¹t mét gen nµo ®ã trong hÖ gen.
C©u 7. Nh÷ng thµnh tùu t¹o gièng c©y trång vµ VSV biÕn ®æi gen:
- T¹o gièng c©y trång biÕn ®æi gen: gièng b«ng kh¸ng s©u h¹i; lóa “g¹o vµng”; gièng cµ chua cã gen s¶n sinh ªtilen ®· ®­îc lµm cho bÊt ho¹t
- T¹o gièng VSV biÕn ®æi gen:
+ T¹o c¸c dßng vi khuÈn mang gen cña nhiÒu loµi kh¸c (vÝ dô gen insulin cña ng­êi)…
------------------------------o0o-------------------------------
Ch­¬ng V. Di truyÒn häc ng­êi
C©u 1. H·y dïng s¬ ®å tãm t¾t c¬ chÕ g©y bÖnh phªninkªto niÖu ë ng­êi.
- B×nh th­êng: Gen BT ® E BT
Phªninalanin tir«zin
- M¾c bÖnh:
Gen §B ® E §B
Phªninalanin tir«zin
Axit amin phªninalanin bÞ ø ®äng trong m¸u ® lªn n·o g©y ®Çu ®éc TBTK ® mÊt trÝ
C©u 2. Tr×nh bµy c¬ chÕ ph¸t sinh héi chøng §ao. (H×nh 21.1 – Tr 90)
C©u 3. V× sao ng­êi ta kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc c¸c bÖnh nh©n cã thõa c¸c NST sè 1 vµ sè 2 (nh÷ng NST cã kÝch th­íc lín nhÊt trong bé NST) cña ng­êi?
Do NST sè 1 vµ sè 2 cã kÝch th­íc lín, chøa nhiÒu gen, khi thõa NST dÉn ®Õn sù mÊt c©n b»ng gen rÊt nghiªm träng nªn ng­êi bÖnh kh«ng cßn sèng ®­îc ® kh«ng ph¸t hiÖn bÖnh nh©n thõa NST sè1 vµ sè 2.
C©u 4. G¸nh nÆng di truyÒn trong c¸c quÇn thÓ ng­êi ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo?
G¸nh nÆng di truyÒn lµ sù tån t¹i trong vèn gen cña quÇn thÓ ng­êi c¸c ®ét biÕn g©y chÕt, nöa g©y chªt… mµ khi chóng chuyÓn sang tr¹ng th¸i ®ång hîp tö sÏ lµm chÕt c¸ thÓ hay lµm gi¶m søc sèng cña hä.
C©u 5. §Ó b¶o vÖ vèn gen cña loµi ng­êi cÇn tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p g×?
T¹o m«i tr­êng s¹ch.
Tr¸nh vµ h¹n chÕ t¸c h¹i cña c¸c t¸c nh©n g©y ®ét biÕn.
Sö dông liÖu ph¸p gen.
Sö dông t­ vÊn di truyÒn Y häc.
C©u 6. Nªu mét sè vÊn ®Ò x· héi cña di truyÒn häc.
T¸c ®éng x· héi cña viÖc gi¶i m· hÖ gen ng­êi
Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh do c«ng nghÖ gen vµ c«ng nghÖ tÕ bµo.
----------------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------------------
PHẦN VI . TIẾN HOÁ
Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá
Câu 1. Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?
Cơ quan thoái hoá thường được sử dụng như bằng chứng về mối quan hệ họ hàng giữa các loài vì cơ quan thoái hoá không có chức năng gì nên không được CLTN giữ lại. Chúng được giữ lại ở các loài, đơn giản là do được thừa hưởng các gen ở loài tổ tiên.
Câu 2. Hãy tìm một số bằng chứng sinh học phân tử để chứng minh mọi sinh vật trên Trái Đất đều có chung một nguồn gốc.
Có rất nhiều bằng chứng phân tử chứng minh mọi sinh vật trên Trái Đất đều có chung tổ tiên. Ví dụ, mọi loài sinh vật đều có vật chất di truyền là ADN, đều có chung mã di truyền, có chung cơ chế phiên mã và dịch mã, có chung các giai đoạn của quá trình chuyển hoá vật chất như quá trình đường phân, …
Câu 3 Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac
Học thuyết Lamac có nội dung chính sau:
- Dưới tác động của môi trường hay tập quán hoạt động của động vật, các loài sinh vật được biến đổi từ loài này thành loài khác.
- Cơ chế làm cho loài biến đổi (tiến hoá) là do sinh vật chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường và những đặc điêmt thích nghi như vậy được di truyền từ đời này sang đời khác
Cách giải thích về cơ chế tiến hoá hình thành loài của Lamac về cơ bản là sai vì:
- Các đặc điểm thích nghi do tập quán hoạt động của các cơ quan không thể di truyền được
- Các loài không thể chủ động biến đổi để thích nghi với môi trường.
Câu 4. Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.
Học thuyết Đacuyn có các nội dung chính sau:
- Thế giới sinh vật thống nhất trong đa dạng:
+ Các loài sinh vật có nhiều đặc điểm giống nhau là do chúng được tiến hoá từ một tổ tiên chung.
+ Các loài sinh vật đa dạng (khác nhau) là do có được những đặc điểm thích nghi với môi trường sống khác nhau.
- Cơ chế tiến hoá dẫn đến hình thành loài là do CLTN.
+ Đối tượng của CLTN: là các cá thể sinh vật.
+ Động lực của CLTN: đấu tranh sinh tồn
+ Nội dung của CLTN: CLTN là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể/loài
+ Kết quả của CLTN: Tạo nên các loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường.
Câu 5. Tại sao phần lớn đột biến gen là có hại cho cơ thể sinh vật nhưng đột biến gen vẫn được coi là nguồn phát sinh các biến dị di truyền cho CLTN?
Phần lớn các đột biến gen tồn tại ở trạng thái dị hợp nên gen đột biến lặn không biểu hiện ra ngay kiểu hình. Qua sinh sản, sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ hợp và gen có hại có thể nằm trong tổ hợp gen mới nên không gây hại hay trong môi trường mới các gen đột biến lại không có hại.
Câu 6. Hiện tượng di - nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể?
- Di - nhập gen có thể mang đến cho quần thể những alen mới hoàn toàn mà trước đó không có.
- Di - nhập gen có thể chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể bằng cách tăng hay giảm tần số alen vốn có sẵn trong quần thể.
- Di - nhập gen có thể biểu hiện dưới nhiều dạng thậm chí chỉ đơn giản như truyền hạt phấn nhờ sâu bọ hay nhờ gió giữa các quần thể thực vật.
Câu 7. Hãy đưa ra một giả thuyết giải thích quá trình hình thành một quần thể cây có khả năng kháng lại một loài côn trùng từ một quần thể ban đầu bị sâu phá hoại.
- Trong quần thể cây do có đột biến gen hay BDTH, một số cây sinh ra một số chất độc (sản phẩm phụ của quá trình TĐC), chất này được tích lại trong không bào của lá và thân.
- Trong điều kiện bình thường (không có sâu hại), những cây có chứa chất độc này phát triển chậm hay yếu hơn vì phải tiêu tốn năng lượng ngăn chặn tác hại của chất độc đối chính mình hay bài tiết chất độc ra ngoài, nên số lượng cây này ít.
- Khi có sâu hại xuất hiện, hấu hết các cây không có chất độc trong lá hay thân bị sâu tiêu diệt, những cây có chất độc trong lá hay thân tồn tại và phát triển mạnh thành quần thể cây kháng sâu nếu áp lực chọn lọc ngày một tăng.
Câu 8. Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement