Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phamthuthoa
#674878

Download Chuyên đề Ôn thi đại học môn Sinh học - Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất miễn phí

CÂU 7 tại sao nước đại dương nguyên thuỷ chưa đầy các loại hợp chất hữu cơ hoà
tan?
A) Do các hợp chất hữu cơ theo các trận mưa ròng rã hàng ngàn năm thuở đó mà
rơi xuống biển
B) Do các chất hữu cơ càng phức tạp càng nặng, chúng sẽ theo các trận mưa kéo
dài hàng ngàn năm mà chảy xuống biển
C) Do các hợp chất hữu cơ có khả năng hoà tan trong nước
D) Quá trình hình thành các chất hữu cơ đã xảy ra trong đại dương nguyên thuỷ
đÁP ÁN B
CÂU 8 Trong quá trình tiến hoá học đã xảy ra trình tự tiến hoá như sau:
A) Hình thành các cacbua hydro->các hợp chất như saccarit, lipit->các hợp chất
như axit amin, nuclêôtit-> các prôtêin và axit nuclêic
B) Hình thành các hợp chất như sacccảit,lipit -> Hình thành các cacbua hydrô ->
các hợp chất như axit amin, nuclêôtít-> các prôtêinvà axit nuclêic
C) Hình thành các hợp chất như sac ca rit, lipit-> hình thành các cacbua hydro ->
các prôtêin và axit nuclêic ->các hợp chất như a xit amin, nuclêôtit
D) Hình thành các cacbua hydro->hình thành các hợp chất như sacccarit, lipit ->
các prôtêin và a xit nuclêic ->các hợp chất như axit amin, nuclêôtit
đÁP ÁN AĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ðẤT
CÂU 1 Quan niệm hiện ñại xem sự phát sinh sự sống là quá trình tiến hoá của các hợp
chất của…..(NP: nitơ phôtphat; C: cacbon) dẫn tới sự hình thành hệ tương tác
giữa các ñại phân tử….(P: prôtêin, N: a xit nuclêic, PN: prôtêin và axit
nuclêic) có khả năng….(S: sinh trưởng, sinh sản và cảm ứng, V: vận ñộng,
sinh trưởng và cảm ứng, T: tự nhân ñôi, tự ñổi mới, A: tất cả các khả năng
trên)
A) C, PN, V
B) NP, P, S
C) NP, N, A
D) C, PN, T
ðÁP ÁN D
CÂU 2 Trong giai ñoạn tiến hoá học ñã có:
A) tạo thành các giọt côa xecva
B) xuất hiện các enzim
C) tổng hơp những chất hữu cơ từ những chất vô cơ theo cách hoá học
D) xuất hiện cơ chế tự sao chép
ðÁP ÁN C
CÂU 3 trong giai ñoạn tiến hoá học ñã không xãy ra hiện tượng:
A) Các chất hữu cơ ñược hình thành từ những chất vô cơ theo cách hoá
học
B) ñầu tiên những chất hữu cơ ñơn giản rồi ñến những chất hữu cơ phức tạp hơn
C) Hình thành những ñại phân tử và những hệ ñại phân tử
D) Kết thúc giai ñoạn tiến hoá học ñã xuất hiện cơ chế tự sao chép
ðÁP ÁN D
CÂU 4 trong khí quyển nguyên thuỷ của quả ñất chưa có
A) Mêtan (CH4) và amoniac (NH3)
B) Oxy (02) và nitơ (N2)
C) Xianôgen (C2N2), cacbon ôxit (CO)
D) Hơi nước (H2O)
ðÁP ÁN B
CÂU 5 Giai ñoạn tiến hoá học từ các chất vô cơ ñã hình thành các chất hữu cơ ñơn
giản rồi phức tạp là nhờ:
A) Sự xuất hiện của cơ chế tự sao chép
B) Tác ñộng của các enzim và nhiệt ñộ
C) Tác dụng của các nguồn năng lựơng tự nhiên
D) Do các trận mưa kéo dài hàng ngàn năm
ðÁP ÁN C
CÂU 6 Phát biểu nào dưới ñây là không ñúng về các sự kiện xảy ra trong giai ñoạn
tiến hoá học:
A) Có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo cách hoá học
B) Trong khí quyển nguyên thuỷ của quả ñất chưa có O2 và N2
C) Do tác dụng của nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
nên những hợp chất hữu cơ ñơn giản ñến phức tạp như a xit amin, nuclêôtit
D) Quá trình hiình thành các chất hữu cơ bằng con ñường hoá học mới chỉ là giả
thuyết chưa có ñược chứng minh bằng thực nghiệm
ðÁP ÁN D
CÂU 7 tại sao nước ñại dương nguyên thuỷ chưa ñầy các loại hợp chất hữu cơ hoà
tan?
A) Do các hợp chất hữu cơ theo các trận mưa ròng rã hàng ngàn năm thuở ñó mà
rơi xuống biển
B) Do các chất hữu cơ càng phức tạp càng nặng, chúng sẽ theo các trận mưa kéo
dài hàng ngàn năm mà chảy xuống biển
C) Do các hợp chất hữu cơ có khả năng hoà tan trong nước
D) Quá trình hình thành các chất hữu cơ ñã xảy ra trong ñại dương nguyên thuỷ
ðÁP ÁN B
CÂU 8 Trong quá trình tiến hoá học ñã xảy ra trình tự tiến hoá như sau:
A) Hình thành các cacbua hydro->các hợp chất như saccarit, lipit->các hợp chất
như axit amin, nuclêôtit-> các prôtêin và axit nuclêic
B) Hình thành các hợp chất như sacccảit,lipit -> Hình thành các cacbua hydrô ->
các hợp chất như axit amin, nuclêôtít-> các prôtêin và axit nuclêic
C) Hình thành các hợp chất như sac ca rit, lipit-> hình thành các cacbua hydro ->
các prôtêin và axit nuclêic ->các hợp chất như a xit amin, nuclêôtit
D) Hình thành các cacbua hydro->hình thành các hợp chất như sacccarit, lipit ->
các prôtêin và a xit nuclêic ->các hợp chất như axit amin, nuclêôtit
ðÁP ÁN A
CÂU 9 Sự kiện nào duới ñây là sự kiện nổi bật trong giai ñoạn tiến hoá học
A) Sự xuất hiện của các ezim
B) Hình thành các chất hữu cơ phức tạp prôtêin và axit nuclêic
C) Sự tạo thành các côaxecva
D) Sự hình thành màng
ðÁP ÁN B
CÂU 10 Do tác dụng của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên như bức xạ nhiệt của mặt
trời, tia tử ngoại, sự phân rã của các nguyên tố phóng xa như K40…ñã dẫn tới
hiện tượng
A) Tạo thành các côaxecva
B) từ các chất vô cơ ñã hình thành những hợp chất hữu cơ ñơn giản rồi phức tạp
C) nước ñại dương nguyên thuỷ chứa ñầy các loại chất hữu cơ hoà tan
D) Hình thàn nuclêôtit
ðÁP ÁN B
CÂU 11 Trong giai ñoạn tiến hoá tiền sinh học ñã xảy ra sự kiện:
A) Sự xuất hiện các enzim và cơ chế tự sao chép
B) Sự tạo thành các coaxecva
C) Sự hình thàn lớp màng
D) tất cả ñều ñúng
ðÁP ÁN -D
CÂU 12 Những sinh vật ñầu tiên ñược hình thành trong giai ñoạn:
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
A) Tiến hoá hoá học
B) tiến hoá lí học
C) tiến hoá tiền sinh học
D) tiến hoá sinh học
ðÁP ÁN C
CÂU 13 Côaxecva là:
A) Các hợp chất có 3 nguyên tố C, H, O như saccarit, lipit
B) những hợp chất có 4 nguyên tố C, H, O, N như các axit amin, nuclêôtit
C) Những dung dịch keo tạo ra từ các hợp chất hữu cơ cao phân tử hoà tan trong
nướcq
D) những giọt rất nhỏ tạo ra từ sự ñông tụ hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau
ðÁP ÁN D
CÂU 14 thuộc tính nào dưới ñây không phải của các côaxecva
A) Có thể hấp thụ các chất hữu cơ trong dung dịch
B) Có khả năng lớn dần lên và biến ñổi cấu trúc nội tạng
C) Có thể phân chia thành các giọt mới dưới tác dụng cơ giới
D) Côaxecva là dạng sống ñầu tiên có cấu tạo tế bào
ðÁP ÁN D
CÂU 15 Côaxecva có ñặc ñiểm
A) Chưa có biểu hiện của quá trình trao ñổi chất, sinh trưởng và sinh sản
B) Có những ñặc ñiểm sơ khai của quá trình trao ñổi chất, sinh trưởng và sinh sản
C) Có những ñặc ñiểm sơ khai của quá trình trao ñổi chất
D) Có những ñặc ñiểm sơ khai của quá trình sinh trưởng và sinh sản
ðÁP ÁN B
CÂU 16 Cấu trúc và thể thức phát triển của các côaxecva ngày càng ñược hoàn thiện
nhờ vào:
A) Tác ñộng của chọn lọc tự nhiên
B) lớp màng phân biệt côaxecva với môi trường xung quanh
C) Các enzim ñóng vai trò xúc tác, làm quá trình tổng hợp và phân giải các chất
hữu cơ diễn ra nhanh hơn
D) nhờ hình thành cơ chế tự sao chép
ðÁP ÁN A
CÂU 17 Phát biểu nào dưới ñây về côaxecva dưới ñây là ñúng:
A) Côa xecva chưa phải là sinh vật, ñó chỉ là giai ñoạn trước khi phát sinh những
cơ thể sinh vật
B) dưới tác ñộng của các enzim, cấu trúc và thể thức phát triển của các côa xecva
ngày càng ñược hoàn thiện
C) Trong nước ñại dương nguyên thuỷ ñầy những loại chất hữu cơ cao phần tử
hoà tan hình thành nên các côaxecva
D) Côa xecva ñã có những ñặc tính sơ khai của các ñặc tính trao ñổi chất, sinh
trưởng và sinh sản
ðÁP ÁN B
CÂU 18 những ñắc tính sơ khai của hiện tượng trao ñôỉ chất, sinh trưởng và sinh sản
của côaxecva thể hiện ở chỗ:
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
A) khả năng hấp thụ các chất hữu cơ trong dung dịch, nhờ ñó lớn dần lên, biến
ñổi cấu trúc nội tạng
B) dưới tác ñộng cơ giới chúng có thể phân chia thành những giọt mới
C) Vai trò của lớp màng bao bọc côaxecva
D) A và B ñúng
ðÁP ÁN -D
CÂU 19 lớp mang phân biệt côaxecva với môi trường chung quanh ñược cấu tạo từ:
A) Những phân tử prôtêin và lipít sắp xếp theo một trật tự xác ñịnh
B) Những phân tử prôtêin và a xit nuclêic sắp xếp theo một trật tự xác ñịnh
C) Những phân tử prôt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement