Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kort
#674821

Download Hóa - Các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử miễn phí

Phản ứng oxi hóa khửnội phân tửlà một phản ứng oxi hóa khử đặc biệt, trong đó một
chất vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khửvà có sựcho, nhận điện tửngay trong một
phân tửchất đó. Thường gặp hai nguyên tốkhác nhau trong phân tửcó sốoxi hóa
thay đổi. Nhưng cũng có trường hợp chỉmột nguyên tốtrong phân tửcó sốoxi hóa
thay đổi (nguyên tửnày cho điện tửvà nguyên tửcủa cùng nguyên tố ấy trong cùng
phân tửnhận điện tử).Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
© và Võ Hồng Thái
21
Chương trình Hóa học
III CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG
OXI HÓA KHỬ
Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là số điện tử cho của chất khử phải bằng số
điện tử nhận của chất oxi hóa hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng số oxi hóa giảm của
chất oxi hóa.
III.1. PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (THĂNG BẰNG ELECTRON)
Thực hiện các giai đoạn:
+ Viết phương trình phản ứng xảy ra với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu đầu bài yêu cầu bổ
sung phản ứng, rồi mới cân bằng).
+ Tính số oxi hóa của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất oxi hóa, chất khử.
+ Viết phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (Phản ứng oxi hóa, phản ứng khử). Chỉ cần viết
nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi, với số oxi hóa được để bên trên. Thêm hệ số
thích hợp để số nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi hai bên bằng nhau.
+ Cân bằng số điện tử cho, nhận. Số điện tử cho của chất khử bằng số điện tử nhận của chất oxi
hóa (Hay số oxi hóa tăng của chất khử bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa) bằng cách thêm hệ
số thích hợp.
+ Phối hợp các phản ứng cho, nhận điện tử; các hệ số cân bằng tìm được; và phản ứng lúc đầu
để bổ sung hệ số thích hợp vào phản ứng lúc đầu.
+ Cuối cùng cân bằng các nguyên tố còn lại (nếu có) như phản ứng trao đổi.
Các thí dụ: Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp cân bằng điện tử.
Thí dụ 1
+7 +2 +2 +3
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Chất oxi hóa Chất khử
+7 +2
2 Mn +5e- Mn (phản ứng khử)
+2 +3
5 2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+4) (+6)
2KMnO4 + 10FeSO4 + H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
© và Võ Hồng Thái
22
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
Thí dụ 2:
+8/3 +5 +3 +2
Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
+8/3 +3
3 3Fe - e- 3Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+8) (+9)
+5 +2
N + 3e- N (Phản ứng khử)
3Fe3O4 + HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + H2O
3Fe3O4 + 28HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
[ Trong 28 phân tử HNO3 của tác chất, chỉ có 1 phân tử là chất oxi hóa thật sự, còn 27 phân tử
tham gia trao đổi (tạo môi trường axit, tạo muối nitrat)]
Thí dụ 3:
+2 -1 0 +3 -2 +4 -2
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Chất khử Chất oxi hóa
Pirit sắt, Sắt (II) pesunfua
+2 +3
2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+4) (+6)
2 -22e-
-1 +4
4S - 20e- 4S (Phản ứng oxi hóa)
(-4) (+16)
0 -2
11 O 2 + 4e- 2O (Phản ứng khử)
(0) (-4)
4FeS2 + 11O2 t0 2Fe2O3 + 8SO2
Thí dụ 4:
+2y/x +5 +3 +2
FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
Chất khử ⇐ Chất oxi hóa
+2y/x +3
3 xFe - (3x-2y)e- xFe (Phản ứng oxi hóa)
(+2y) (+3x)
+5 +2
(3x-2y) N +3e- N (Phản ứng khử)
Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
© và Võ Hồng Thái
23
3FexOy + (3x-2y)HNO3 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + H2O
3FexOy + (12x-2y)HNO3 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O
Thí dụ 5:
+2y/x +5 +n +1
MxOy + HNO3 M(NO3)n + N2O + H2O
chất khử ⇐ chất oxi hóa
+2y/x +n
8 xM - (nx-2y)e- xM (Phản ứng oxi hóa)
(+2y) (+nx)
+5 +1
(nx-2y) 2N + 8e- 2N (Phản ứng khử)
(+10) (+2)
8MxOy + (2nx-4y)HNO3 8xM(NO3)n + (nx-2y)N2O + H2O
8MxOy + (10nx-4y)HNO3 8xM(NO3)n + (nx-2y)N2O + (5nx-2y)H2O
[ (2nx - 4y) phân tử HNO3 là chất oxi hóa thật sự, nó bị khử tạo (nx-2y) phân tử N2O; còn
(10nx-4y) - (2nx- 4y) = 8nx phân tử HNO3 tham gia trao đổi, tạo môi trường axit, tạo muối
nitrat, trong đó số oxi hóa của N không đổi]
Thí dụ 6:
0 +5 +3 +2 +1
Al + HNO3 Al(NO3)3 + xNO + yN2O + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
0 +3
(3x+8y) Al -3e- Al (Phản ứng oxi hóa)
+5 +2
xN +3xe- xN (Phản ứng khử)
(+5x) (+2x)
3 + (3x+8y) e-
+5 +1
2yN +8ye- 2yN (Phản ứng khử)
(+10y) (+2y)
(3x+8y)Al + (3x+6y)HNO3 (3x+8y)Al(NO3)3 + 3xNO + 3yN2O + H2O
(3x +8y)Al +(12x+30y)HNO3 (3x+8y)Al(NO3)3 + 3xNO + 3yN2O +
(6x+15)H2O
Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
© và Võ Hồng Thái
24
Thí dụ 7:
+2y/x +2 +2m/n +4
FexOy + CO t0 FenOm + CO2
Chất oxi hóa ⇐ Chất khử
+2y/x +2m/n
nxFe + (2ny-2mx)e- nxFe (Phản ứng khử)
(+2ny) (+2mx)
+2 +4
(ny-mx) C -2e- C (Phản ứng oxi hóa)
nFexOy + (ny-mx)CO xFenOm + (ny-mx)CO2
Thí dụ 8:
+8/3 +5 +3 +2y/x
Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
+8/3 +3
(5x-2y) 3Fe - e- 3Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+8) (+9)
+5 +2y/x
xN + (5x-2y)e- xN (Phản ứng khử)
(+5x) (+2y)
(5x-2y)Fe3O4 + xHNO3 (15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
(5x-2y)Fe3O4 + (46x-18y)HNO3 (15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O
Thí dụ 9:
-1 +6 +1 +3
CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + H2SO4 CH3-CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
-1 +1
3 C - 2e- C (Phản ứng oxi hóa)
+6 +3
2Cr + 6e- 2Cr xN (Phản ứng khử)
(+12) (+6)
3CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + H2SO4 3CH3-CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
3CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3CH3-CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
© và Võ Hồng Thái
25
Thí dụ 10:
0 +7 +4 +2
C6H12O6 + MnO4- + H+ CO2 + Mn2+ + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
0 +4
5 6C - 24e- 6C (Phản ứng oxi hóa )
(0) (+24)
+7 +2
24 Mn + 5e- Mn (Phản ứng khử )
5C6H12O6 + 24MnO4- + H+ 30CO2 + 24Mn2+ + H2O
5C6H12O6 + 24MnO4- + 72H+ 30CO2 + 24Mn2+ + 66H2O
Thí dụ 11: +2 -1 +6 +3 +4
FeS2 + H2SO4(đ, nóng ) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
+2 +3
2Fe - 2e- 2Fe
(+4) (+6)
-22e-
-1 +4
4S - 20e 4S
(-4) (+6)
+6 +4
11 S + 2e- S
2FeS2 + 11H2SO4 Fe2(SO4)3 + 15SO2 + H2O
2FeS2 + 14H2SO4 Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O
Thí dụ 12:
CnH2n + 1OH + K2Cr2O7 +H2SO4 CH3COOH + CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
(Cho biết số mol CH3COOH và CO2 tạo ra bằng nhau)
Kết quả :
9 CnH2n + 1OH + 5n K2Cr2O7 + 20n H2SO4
3n CH3COOH + 3n CO2 + 5n Cr2(SO4)3 + 5n K2SO4 + (23n +9) H2O
Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
© và Võ Hồng Thái
26
Thí dụ 13:
CxHyO + KMnO4 + HCl CH3-CHO + CO2 + MnCl2 + KCl + H2O
(Cho biết số mol giữa CH3-CHO với CO2 là 1 : 1)
Kết quả :
15CxHyO + (2x+ 3y -6)KMnO4 + (6x +9y -18)HCl
5xCH3-CHO + 5xCO2 + (2x +3y -6)MnCl2 + (2x+3y -6)KCl + (-7x +12y -9)H2O
Thí dụ 14:
CnH2n - 2 + KMnO4 + H2O KOOC-COOK + MnO2 + KOH
Kết quả :
6CnH2n - 2 + (10n -4)KMnO4 + (4 -4n) H2O
3nKOOC-COOK + (10n -4)MnO2 + (4n -4)KOH
Thí dụ 15:
Zn + H2SO4 (đ, nóng ) ZnSO4 + SO2 + H2S + H2O
(Tỉ lệ số mol n SO2 : n H2S = a : b)
Kết quả :
(a+4b)Zn + (2a+5b)H2SO4 (a+4b)ZnSO4 + aSO2 + bH2S + (2a+4b)H2O
Thí dụ 16:
K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O
Kết quả :
5K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O
Giaùo khoa hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
© và Võ Hồng Thái
27
Ghi chú
G.1. Phản ứng tự oxi hóa khử (Phản ứng tự oxi hóa tự khử) là một loại phản ứng oxi hóa
khử đặc biệt, trong đóï một chất vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử và có sự cho,
nhận điện tử giữa các phân tử của cùng một chất. Nghĩa là phân tử chất này cho điện
tử (đóng vai trò chất khử) đến một phân tử khác của cùng chất ấy (đóng vai trò chất
oxi hóa). Trong thực tế thường gặp chỉ một nguyên tố trong phân tử có số oxi hóa thay
đổi và hệ số nguyên đứng trước phân tử tác chất này ≥ 2.
Thí dụ :
+4 +5 +2
3NO2 + H2O 2HNO3 + NO
Chất khử Axit nitric Nitô oxit
Chất oxi hóa (2 phaân töû NO2 cho đieän töû, 1 phaân töû NO2 nhaän đieän töû)
+4 +3 +5
2NO2 + 2NaOH NaNO2 + NaNO3 + H2O
Chất oxi hóa i Natri nitrit Natri nitrat
Chất khử (1 phaân töû NO2 cho đieän töû, 1 phaân töû NO2 nhaän đieän töû)
0 0 +1 -1
H-CHO + H-CHO t0, Xt O=CH-CH2-OH
Ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement