Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kaylene
#674816

Download 10 đề thi Đại học môn Hóa (không phân ban) có đáp án miễn phí

Câu 16. Nhúng thanh kim loại R chưa biết hóa trịvào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO4. Phản ứng xong, nhấc thanh R ra, thấy khối lượng tăng 1,38 gam. R là:
A. Mg (24) B. Al (27) C. Fe (56) D. Zn (65)
Câu 17. Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nước rồi đem điện phân có màng ngăn, thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Cho Na = 23; Cl = 35,5. Hiệu suất điện phân là:
A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%
Câu 18. ðiện phân dung dịch muối nitrat của kim loại R chưa biết hóa trị, thấy ởcatot tách ra 5,4 gam kim loại, ởanot thoát ra 0,28 lít khí (đktc). Kim loại R là:
A. Fe (56) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207)
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 001
Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: [email protected]
Trang 1/4
ðỀ THI ðẠI HỌC
Môn thi: Hoá học - Không Phân ban
Thời gian làm bài: 90 phút
Số câu trắc nghiệm: 50
Họ, tên thí sinh:....................................................................................... Số báo danh:................................
Câu 1. Chọn phương án ñúng, phản ứng không thuộc loại oxi hóa – khử là:
A. Phản ứng thủy phân B. Phản ứng thế
C. Phản ứng kết hợp D. Phản ứng phân hủy
Câu 2. 3 dung dịch sau có cùng nồng ñộ mol/l: NaHCO3, NaOH, Na2CO3, pH của chúng tăng theo thứ tự:
A. NaOH; NaHCO3; Na2CO3 B. NaOH; Na2CO3; NaHCO3
C. NaHCO3; Na2CO3; NaOH D. Na2CO3; NaOH; NaHCO3
Câu 3. Ba dung dịch sau có cùng nồng ñộ mol/l: H2SO4; Na2SO4; NaHSO4. pH của chúng tăng theo thứ
tự:
A. Na2SO4; NaHSO4; H2SO4 B. Na2SO4; H2SO4; NaHSO4
C. NaHSO4; H2SO4; Na2SO4 D. H2SO4; NaHSO4; Na2SO4
Câu 4. ðiều nào là ñúng trong các câu sau?
A. Khi ñiện phân dung dịch CuSO4 thì pH của dung dịch tăng dần
B. Khi ñiện phân dung dịch NaCl thì pH của dung dịch giảm dần
C. Khi ñiện phân hỗn hợp dung dịch CuSO4 + NaCl thì pH của dung dịch không ñổi
D. Khi ñiện phân dung dịch hỗn hợp HCl + NaCl thì pH của dung dịch tăng dần
Câu 5. Khí vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là:
A. NH3 B. H2S C. CO2 D. SO2
Câu 6. ðốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon (thể tích không ñáng kể) trong bình kín ñựng oxi dư, sau
ñó ñưa bình về nhiệt ñộ ban ñầu thì áp suất trong bình so với trước khi ñốt sẽ:
A. tăng B. giảm
C. không ñổi D. có thể tăng hay giảm phụ thuộc lượng C, S
Câu 7. ðể nhận ra các khí CO2, SO2, H2S, NH3 cần dùng các dung dịch:
A. Nước brom và NaOH B. NaOH và Ca(OH)2
C. Nước brom và Ca(OH)2 D. KMnO4 và NaOH
Câu 8. Biết thứ tự dãy ñiện hóa: Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+
Phản ứng nào là sai trong số các phản ứng sau ñây?
A. Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ B. Fe2+ + 2H+ → Fe3+ + H2 ↑
C. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu D. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+
Câu 9. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong, thu ñược dung dịch A chỉ
chứa một chất tan. Chất tan ñó là:
A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. HNO3
Câu 10. ðiều nào là sai trong số các ñiều sau?
A. Hỗn hợp Na2O + Al2O3 có thể tan hết trong H2O
B. Hỗn hợp Fe2O3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl
C. Hỗn hợp KNO3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch NaHSO4
D. Hỗn hợp FeS + CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl
Câu 11. Hỗn hợp nào trong các hỗn hợp sau không ñược dùng làm thuốc nổ?
A. KNO3 + S + C B. KClO3 + S + C
C. KClO3 + P D. KNO3 + KClO3
Mã ñề: 001
Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 001
Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: [email protected]
Trang 2/4
Câu 12. Cho một miếng ñất ñèn vào nước dư ñược dung dịch A và khí B. ðốt cháy hoàn toàn khí B. Sản
phẩm cháy cho rất từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát ñược trong số các trường hợp sau?
A. Sau phản ứng thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra
C. Kết tủa sinh ra, sau ñó bị hòa tan hết D. Kết tủa sinh ra, sau ñó bị hòa tan một phần
Câu 13. Bột Al hòa tan ñược trong dung dịch nào sau ñây?
A. NaHSO4 B. Na2CO3 C. NH4Cl D. cả 3 dung dịch trên
Câu 14. Có phản ứng: X + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + H2O
Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 15. Trong sơ ñồ:
Cu + X → A + B Fe + A → B + Cu
Fe + X → B B + Cl2 → X
Thì X, A, B lần lượt là:
A. FeCl3; FeCl2; CuCl2 B. FeCl3; CuCl2; FeCl2
C. AgNO3; Fe(NO3)2; HNO3 D. HNO3; Fe(NO3)2; Fe(NO3)3
Câu 16. Nhúng thanh kim loại R chưa biết hóa trị vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO4. Phản ứng xong,
nhấc thanh R ra, thấy khối lượng tăng 1,38 gam. R là:
A. Mg (24) B. Al (27) C. Fe (56) D. Zn (65)
Câu 17. Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nước rồi ñem ñiện phân có màng ngăn, thu ñược 500 ml dung dịch
có pH = 12. Cho Na = 23; Cl = 35,5. Hiệu suất ñiện phân là:
A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%
Câu 18. ðiện phân dung dịch muối nitrat của kim loại R chưa biết hóa trị, thấy ở catot tách ra 5,4 gam
kim loại, ở anot thoát ra 0,28 lít khí (ñktc). Kim loại R là:
A. Fe (56) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207)
Câu 19. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có ñvC 7,2M = . Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, ñược hỗn
hợp Y có ñvC 8M = . Hiệu suất phản ứng tổng hợp là:
A. 10% B. 15% C. 20% D. 25%
Câu 20. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 ñược hỗn hợp khí có
ñvC. 5,24M = Tỉ số x/y là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 21. Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam một muối nitrat của kim loại M có hóa trị không ñổi, ñược 2 gam
chất rắn A và hỗn hợp khí B. Kim loại M là:
A. K (39) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207)
Câu 22. 0,92 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm có cùng số mol tan hết trong nước tạo ra 0,02 mol H2. Cho
Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85. Hai kim loại kiềm ñó là:
A. Li, Na B. Na, K C. Li, K D. Li, Rb
Câu 23. Nung hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn ñược chất rắn B có khối lượng
bằng 50,4% khối lượng của hỗn hợp A. Chất rắn A có % khối lượng hai chất lần lượt là:
A. 40% và 60% B. 30% và 70% C. 25% và 75% D. 20% và 80%
Câu 24. Cho a mol AlCl3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. Tỉ số a/b ñể sau phản ứng có kết tủa
là:
A. 1/3 B. 1/4 C. > 1/4 D. < 1/4
Câu 25. Hiñrocacbon có công thức C4H8 có số ñồng phân cấu tạo là:
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 001
Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: [email protected]
Trang 3/4
Câu 26. 6,94 gam hỗn hợp FexOy và Al hòa tan trong 100 ml dung dịch H2SO4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H2
(ñktc). Biết lượng axit ñã lấy dư 20% so với lượng cần thiết ñể phản ứng. FexOy là:
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Không tìm ñược
Câu 27. ðốt cháy hoàn toàn 1 hiñrocacbon, thấy số mol nước > 1,5 lần số mol CO2. Hiñrocacbon là:
A. C2H4 B. C3H8 C. CH4 D. C2H2
Câu 28. Hợp chất thơm C7H8O có số công thức cấu tạo là:
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 29. ðể nhận biết các chất etanol, propenol, etilenglicol, phenol có thể dùng các cặp chất:
A. Nước Br2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH)2
C. KMnO4 và Cu(OH)2 D. Nước Br2 và Cu(OH)2
Câu 30. Chất 3-MCPD (3-monoclopropanñiol) thường lẫn trong nước tương và có thể gây ra bệnh ung
thư. Chất này có công thức cấu tạo là:
A. HOCH2CHClCH2OH B. HOCH2CHOHCH2Cl
C. CH3CHClCH(OH)2 D. CH3C(OH)2CH2Cl
Câu 31. X là anñehit mạch hở. 1 thể tích hơi của X cộng ñược với tối ña 3 thể tích H2 sinh ra rượu Y. Y
tác dụng với Na dư ñược thể tích H2 ñúng bằng thể tích của X ban ñầu (các thể tích ño ở cùng ñiều kiện).
X có công thức tổng quát là:
A. CnH2n-3CHO B. CnH2n(CHO)2 C. CnH2n-1CHO D. CnH2n-2(CHO)2
Câu 32. ðốt cháy hoàn toàn 1V hơi chất A cần 1V oxi, thu ñược 1V CO2 và 1V hơi H2O (các thể tích ño
ở cùng ñiều kiện). A là:
A. HCHO B. CH3OH C. HCOOH D. HCOOCH3
Câu 33. ðiều nào là ñúng trong các ñiều sau?
A. Các axit hữu cơ ñều tan trong nước B. Các axit hữu cơ ñều làm ñỏ quỳ tím
C. Không có axit hữu cơ nào ở thể rắn D. Axit fomic phát triển nhất trong dãy ñồng ñẳng
Câu 34. ðốt cháy hoàn toàn 1V hơi của axit A mạch hở cần 0,5V oxi ở cùng ñiều kiện. A chỉ có thể là:
A. CH3COOH B. HCOOH C. HOOC-COOH D. B hay C ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement