Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By atrangbeo266
#674810

Download Rèn luyện kỹ năng giải đề luyện thi đại học môn Hóa miễn phí

Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4
làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. ðốt cháy hoàn toàn 1,06
gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M
thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng0,05M. Công thức cấu tạo thu
gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng
kể)
A. C4H9OH và C5H11OH. B. C2H5OH và C4H9OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. C2H5OH và C3H7OH.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Tài liệu chia sẻ trên mạng
ðề Cao ðẳng khối A – 2007 – Mã ñề 326
Câu 1: ðốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu ñược CO2 và H2O có tỉ lệ số mol
tương ứng là 3 : 4. Thể
tích khí oxi cần dùng ñể ñốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu ñược (ở cùng ñiều
kiện). Công thức
phân tử của X là
A. C3H8O. B. C3H8O3. C. C3H4O. D. C3H8O2.
Giải : 2 2
: 3 : 4CO H On n = ⇒ C:H =3:8 => ancol C3H8Ox ,
( )( )8 1,5. 1 .3.2 1
2
x = − − =
=>
chọn A
Câu 2: Khi ñốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X ñơn chức thu ñược sản phẩm cháy
chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở ñktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với
dung dịch NaOH vừa ñủ ñến khi phản ứng hoàn toàn, thu ñược 4,8 gam muối của axit
hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23)
A. etyl axetat. B. metyl propionat.
C. isopropyl axetat. D. etyl propionat.
Giải : 2 2
0,2 , 0,2CO H On mol n mol= =
2
3,6 0, 2.44 4,4
0,25
32O
n mol
+ −
= =
=>
0,2.1 0,2.2 0, 25.2
0,05
2est e
n mol
+ −
= =
4, 4 0,05.40 4,8 1
18 . 1
0,05 14 cñaC ancol
n
+ − 
= − = 
  => ancol là CH3OH => Chọn B
Câu 5: ðốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng
oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu ñược 7,84 lít khí CO2 (ở
ñktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí
(ở ñktc) nhỏ nhất cần dùng ñể ñốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H =
1; C = 12; O = 16)
A. 56,0 lít. B. 78,4 lít. C. 70,0 lít. D. 84,0 lít.
Giải :
7,84 9,9
.5.22,4 70
22, 4 18.2
ÝtV l
 
= + = 
  => chọn C
Câu 6: ðể trung hòa 25 gam dung dịch của một amin ñơn chức X nồng ñộ 12,4% cần
dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C2H7N. B. C3H7N. C. C3H5N. D. CH5N.(31)
Giải :
25.0,124
31
0,1.1
M
 
= = 
  => Chọn D
Câu 8: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu
ñược dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu ñược
kết tủa Y. ðể thu ñược lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16;
Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 137)
A. 1,59. B. 1,17. C. 1,95. D. 1,71.
Giải : 2 4 3 2( ) ( )
0,02 , 0,03 , 0,03Al SO Ba OH NaOHn mol n mol n mol= = =
( )0,02.2.3 0,03.2 0,03 .39 1,17m gam= − − = => chọn B
Tài liệu chia sẻ trên mạng
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa
ñủ dung dịch H2SO4 loãng, thu ñược 1,344 lít hiñro (ở ñktc) và dung dịch chứa m gam
muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)
A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25.
Giải :
1,344
3,22 .96 8,98
22, 4
m gam= + =
=> chọn C
Câu 18: Dẫn V lít (ở ñktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiñro ñi qua ống sứ ñựng bột
niken nung nóng, thu ñược khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hay Ag2O) trong dung
dịch NH3 thu ñược 12 gam kết tủa. Khí ñi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa ñủ với 16 gam
brom và còn lại khí Z. ðốt cháy hoàn toàn khí Z thu ñược 2,24 lít khí CO2 (ở ñktc) và 4,5
gam nước. Giá trị của V bằng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108)
A. 11,2. B. 13,44. C. 8,96. D. 5,60.
Giải : 2 2
0,1 , 0,25 CO H On mol n mol= =
( )12 16 0,12. .3 0,25 0,1.1,5 .22, 4 11, 2
240 160 2
lÝtV
 = + + + − = 
  => chọn A
Câu 22: Cho hỗn hợp hai anken ñồng ñẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4
làm xúc tác) thu ñược hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. ðốt cháy hoàn toàn 1,06
gam hỗn hợp Z sau ñó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M
thu ñược dung dịch T trong ñó nồng ñộ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu
gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay ñổi không ñáng
kể)
A. C4H9OH và C5H11OH. B. C2H5OH và C4H9OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. C2H5OH và C3H7OH.
Giải :
( )
2
2. 0,1 0,05
0,05
2
molCOn

= =
=>
1,06.
14 18 2,5
0,05
n
n n+ = ⇔ =
=> chọn D
Câu 24: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu ñược dung dịch X và
3,36 lít H2 (ở ñktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng ñể trung hoà dung dịch
X là
A. 60ml. B. 150ml. C. 30ml.
D. 75ml.
Giải :
0,15
0,075 75
2
lÝt mlV = = =
=> chọn D
Câu 34: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng ñộ tác dụng với một lượng dư
AgNO3 (hay Ag2O) trong dung dịch NH3 thu ñược 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng ñộ mol
(hay mol/l) của dung dịch glucozơ ñã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)
A. 0,01M. B. 0,02M. C. 0,20M. D. 0,10M.
Giải :
0,02 / 2
0, 2
0,05M
C M= =
=> Chọn C
Câu 38: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X ñơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu
ñược 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C
= 12; O = 16; Ca = 40)
A. CH2=CH-COOH(72). B. HC≡C-COOH. (70)
C. CH3-CH2-COOH.(74) D. CH3COOH.(60)
Tài liệu chia sẻ trên mạng
Giải :
5,76.38
72
2.(7,28 5,76)
än AM Ch
 
= = => − 
Câu 49: Cho 4,48 lít khí CO (ở ñktc) từ từ ñi qua ống sứ nung nóng ñựng 8 gam một oxit
sắt ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu ñược sau phản ứng có tỉ khối so với hiñro
bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau
phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56)
A. Fe3O4; 75%. B. Fe2O3; 75%.
C. Fe2O3; 65%. D. FeO; 75%.
Giải : 0, 2.28 8 20.2.0, 2 5,6 gamFem = + − = => 8 5,6 2, 4 gamOm = − = =>
5,6 2, 4
: : 2 :3
56 16Fe O
n n = =
1 Fe2O3 .
2
2,4
% .100% 75%
16.0,2CO
V
 
= = 
  => Chọn B
Tài liệu chia sẻ trên mạng
ðề ðại Học khối B – 2007 – Mã ñề 285
Câu 1: Cho m gam một ancol (rượu) no, ñơn chức X qua bình ñựng CuO (dư), nung
nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn
hợp hơi thu ñược có tỉ khối ñối với hiñro là 15,5. Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, O =
16)
A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46.
Giải :
0,32
.2.2.15,5 0,32 0,92
16
gamm
 = − = 
  => chọn A
Câu 7: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M,
lượng kết tủa thu ñược là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27)
A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2
Giải :
( )3
15,6
0, 2
78
molAl OHn = =
=>
( )4 0,3 0, 2 0,2.3
2
0,5
V
− + 
= = 
  => Chọn D
Câu 12: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu ñược 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết
hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở ñktc) NO (là sản phẩm khử
duy nhất). Giá trị của m là(cho O = 16, Fe = 56)
A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.
Giải : 0,025 molNOn = =>
7.3 56.0,025.3
2,52
10
gamm
+
= =
=> chọn A
Câu 15: ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic ñơn chức, cần vừa ñủ V lít O2
(ở ñktc), thu ñược 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là
A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48.
Giải :
0,3.2 0, 2 0,1.2
.22,4 6,72
2
lÝtV
+ − = = 
  => chọn C
Câu 17: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA
(phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2
(ở ñktc). Hai kim loại ñó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)
A. Be và Mg. B. Mg và Ca.
C. Sr và Ba. D. Ca và Sr.
Giải :
1,67.22,4
55,67
0,672
M = =
=> Chọn D
Câu 21: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V
lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì ñược 1,75V lít khí. Thành
phần phần trăm the...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement