Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Muircheartaigh
#674809

Download Toán - Các phương pháp giải nhanh đề thi đại học miễn phí

Bài V:Các bài toán liên quan đến ứng
dụng của đạo hàm và đồ thị hàm số.
Lưu ý trước khi giải đề thi:
Các bài toán dạng này là câu chiếm 1 điểm, thường nằm ở câu thứ 2 sau phần khảo sát hàm số trong đề thi đại học. Muốn giải được dạng toán này ta cần nắm vững các lí thuyết về sự tăng, giảm hàm số, các vấn đề về cực trị, sự tương giao giữa hai đồ thị (điều kiện tiếp xúc của hai đường cong) Các ví dụ dưới đây sẽ trình bày một cách có hệ thống các vấn đề nêu trên và cách giải đơn giản và dễ hiểu nhất. Các bạn tham khảo các ví dụ sau đây:Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

=
a. Giảm trên miền xác định.
' 0 0m⇔ ∆ ≤ ⇔ ≤
b. Tăng trên (0;2)
( )
( )
2
2
' 0 0 0
1
' 2 0 5 4 0
y m m
m
y m m
 ≥ 
− + ≥ 
⇔ ⇔ ⇔ = 
≥ − + + ≥ 
c. Giảm trên ( )6;+∞
TH1: ' 0 0m∆ ≤ ⇒ ≤ (Rõ ràng vì giảm trên D cũng có nghĩa là giảm trên ( )6;+∞ )
WWW.MATHVN.COM
17
TH2: ( ) 2
0' 0
' 6 0 13 36 0
6
6
2
m
y m m
mS

 >∆ > 
 ≤ ⇔ − + − ≤ 
  < <

Vậy YCBT [ ]
0
4
0;4
m
m
m
≤
⇔ ⇔ ≤
∈
d. Tăng trên đoạn có độ dài bằng 2
1 2
2 '2 2 2 2 1x x m m
a

⇔ − = ⇔ = ⇔ = ⇔ =
e. Giảm trên 2 khoảng ( );0−∞ và ( )6;+∞
TH1: (Giảm trên D):
' 0 0m∆ ≤ ⇔ ≤
TH2:
( )
( )
' 0
' 0 0
1 4
' 6 0
0 6
2
y
my
S
∆ ≥
 ≤
⇔ ≤ ≤ ≤

 < <

Tóm lại: ycbt 
0
1 4
m
m
≤
 ≤ ≤
II: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
Nhắc lại kiến thức:
X
X0
Y’ + 0 -
Y
Cực Đại
X
X0
Y’ - 0 +
Y
Cực Tiểu
Bài 1: Cho (Cm) ( )3 2 2 31 2 13y x mx m x m m= − + − + − . Tìm m để:
a. Tìm m để C có điểm cực đại nẳm trên Oy
b. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ <1
WWW.MATHVN.COM
18
c. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ >-1
d. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ nằm trong [-2;3]
e. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ dương
f. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ trái dấu nhau
g. Hàm số đạt CĐ và CT tại x1;x2 sao cho ( )3 31 2x x+ nhỏ nhất
Giải:
MXĐ: D=R
2 2
' 2 2 1y x mx m= − + −
2
' 1m∆ = − +
' 0∆ > :
X
−∞ X1 X2 +∞
Y’ + 0 - 0 +
Y

CT
a. Ycbt  Hàm số đạt cực đại tại x=0
( ) 2' 0 0 2 1 0 2
200
2
y
m
mS
m
 =

− =
⇔ ⇔ ⇔ = 
>< 

b. Ycbt :
( )
2
2
1
1 0' 0
0
' 1 0 2 2 0
1
1
1 1
2
m
m
m
y m m
m
mS
m
  <
 − + >∆ > 
 < 
⇔ > ⇔ − > ⇔   >  <
 < <
⇒ 1 0m− < <
c. Ycbt  Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ >-1
( )
2
2
1
1' 0
0
' 1 0 2 2 0
1
1
1 1
2
m
m
m
y m m
m
mS
m
  <
  
 > 
⇔ − > ⇔ + > ⇔ ⇔   −
 > − > −
0 1m< <
d. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ nằm trong [-2;3]
Ycbt
( )
( ) ( )( )
2
2
' 0 1
' 2 0
2 4 3 0
1 1
' 3 0
2 6 8 0
2 3 2 3
2
m
y
m m m
my
m m m
S
m
∆ >  < 
− ≥ + + ≥ ∀
⇔ ⇔ ⇔ − < < ≥
− + ≥ ∀ 
 
− ≤ ≤
− ≤ ≤
e. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ dương
WWW.MATHVN.COM
19
Ycbt ( ) 2
1 1
21 1' 0
22
' 0 0 2 1 0 1
220
0 22
0
m
m m
y m m
m mS
m
− < <
 
 
−  ≤ −  ⇔ ≥ ⇔ − ≥ ⇔ ⇔ ≤ <  
  > ≥ < 
 
>
f. Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ trái dấu nhau
( ) 2' 0 0 2 22 1 0
2 2' 0 1
y
m m
m
 <
−
⇔ ⇔ − ⇒ <
g. Hàm số đạt CĐ và CT tại x1;x2 sao cho ( )3 31 2x x+ nhỏ nhất
Ycbt ( ) ( )31 2 1 2 1 2
' 0
3 minP x x x x x x
∆ >
⇔ 
= + − + →
(1)
Với
2
1 2
1 2
2 1
2
x x m
x x m
 = −

+ =
Vậy ta có (1) ( ) ( )
2
3 2
1 0
2 3 2 1 .2 min
m
P m m m

− + >
⇔ 
= − − →
3
1 1
4 6 min
m
P m m
− < <
⇔ 
= + →
2
2
2
' 12 6 ' 0
2
2
m
P m P
m

=
⇒ = − + ⇒ = ⇔

= −

Bảng biến thiên:
X −∞ -1
2
2

2
2
1 +∞
Y’ - 0 + 0 -
Y
-2 2 2
- 2 2 2
min 2 2P = − khi
2
2
m

=
Lời bình:
Có lẽ các bạn đang thắc mắc: “Tại sao lại có những lời giải ngắn gọn và dễ dàng như vậy?” Bí quyết nằm ở
biểu thức y’ và dấu của nó. Lúc này, tất cả yêu cầu bài toán (ycbt) liên quan đến cực trị đều nằm ẩn dưới
những dấu + - của y’. Và trực quan hơn nữa, ta thấy được hướng đi của mình qua bảng biến thiên. tui sẽ
minh họa kĩ câu d của ví dụ trên đây:
Ycbt : Hàm số đạt CĐ và CT tại điểm có hoành độ nằm trong [-2;3]
- Để có cực đại và cực tiểu  y’=0 có hai nghiệm ' 0⇒ ∆ >
- Vẽ bảng biến thiên:
WWW.MATHVN.COM
20
X
−∞ -2 X1 2
S
X2 3 +∞
Y’ + 0 - 0 +
Y

CT
Từ đó ta có
( )
( )
' 2 0
' 3 0
y
y
 − ≥

≥
. Vậy là điều kiện thứ 2 đã được biểu hiện rất rõ ràng trên bảng biến
thiên. Đây thực ra là xét quan hệ về dấu của hệ số a: ( )af α nhưng ở đây khi ta đã biết rõ dấu
của a thì chỉ cần đặt dấu đó vào trước ( )f α là được. Đây cũng có thể là bước rút gọn thời
gian mà các em nên làm, tránh khai triển mất thời gian.
-
2
S
là tổng hai nghiệm X1;X2 của phương trình y’=0 hay bằng 2
b
a

. Rõ ràng nếu X1;X2 nằm
trong [-2;3] thì
2
S
cũng phải nằm trong đoạn này. Vì
2
b
a

là giá trị có thể rút ra dễ dàng từ
phương trình gốc nên ta chọn giá trị trung bình này làm điều kiện. Nút thắt thứ 3 được gỡ
bỏ.
- Lời khuyên đó là: khi gặp những dạng toán như trên học sinh hãy vẽ bảng biến thiên như
trên ra giấy nháp sau đó tùy theo câu hỏi mà điền các thông số thích hợp vào bảng. từ đó
mọi hướng giải đều được phơi bày!
tui có tham khảo qua một vài tài liệu của các thầy cô giáo thì thấy phần lớn các sách đều trình bày lời
giải một cách máy móc, không trực quan, nhiều lúc có thể coi là luẩn quẩn. . Ví dụ: tìm m để hàm số
y=f(x) tăng trên (1;+∞ ), các thầy cô trình bày trong sách cũng như trên lớp theo phương pháp Min-
Max, xét nhiều trường hợp… Những cách giải đó không phải là sai tuy nhiên điều đó đôi khi làm khó các
em học sinh trong quá trình tư duy tìm trường hợp, nhất là các em học sinh trung bình. Phương pháp
xét dấu trình bày trên đây vừa ngắn gọn rõ ràng lại không bỏ sót trường hợp. bài toán được đơn giản
hóa.
 Cách giải trên cũng áp dụng được cho hàm số
2
2
' ' '
ax bx cy
a x b x c
+ +
=
+ +
vì dạng đạo hàm
( )
2
22
2
' ' ' ' ' '
'
' '
a b a c b c
x x
a b a c b c
y
a x b x c
+ +
=
+ +
. Trong trường hợp này, tùy biểu thức ở mẫu có nghiệm hay
không ta đặt thêm trường hợp. Vì mẫu thức ≥0 nên khi xét dấu ta chỉ cần xét dấu tử số tương tự
như các ví dụ trình bày ở trên.
 Dạng hàm số này đã không còn thông dụng ( chỉ giới thiệu sơ lược trong sách giáo khoa) nên xu
hướng ra đề chỉ xoay quanh 3 hàm là: bậc 3, trùng phương và
' '
ax by
a x b
+
=
+
.
Bài 2: Cho (Cm): ( )3 23 3 1 4y x mx m x= − + − +
Định m để:
a. C(m) có hai điểm cực trị A;B sao cho AB thẳng hàng với C(1;-1)
b. C(m) có hai điểm cực trị A;B sao cho AB = 2 5
c. C(m) có hai điểm cực trị A;B sao cho AB cách đều : 2y∆ =
Giải:
WWW.MATHVN.COM
21
MXĐ: D=R
Tọa độ 2 điểm cực trị thỏa hệ:
' 0
( )
y
y f x
=

=
Vậy: 2' 2 1 0y x x m= − − + =
( )3 23 3 1 4y x mx m x= − + − + ( ) ( )2
0
2 1y x x m cx d ax b ax b⇒ = − − + + + + = +

( )2 2 1 ( 1) 2 5y x x m x mx m⇔ = − − + − − − +
( )
( )
2 2 1 0 1
2 5 2
x x m
y mx m
 + − + =
⇔ 
= − − +
C(m) có hai cực trị  (1) phải có 2 nghiệm phân biệt ' 0⇒ ∆ ≥ 0m⇒ >
a. C(m) có hai điểm cực trị A;B sao cho AB thẳng hàng với C(1;-1)
(2) ⇒ phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị là 2 5y mx m= − − +
Vì AB thẳng hàng với C(1;-1) ⇒ C ∈ AB nên: -1=-2m.1-m+5 2m⇔ =
Vậy với m=2 AB thẳng hàng với C(1;-1)
b. C(m) c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement