Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Corwyn
#674797

Download Tổng hợp các câu hỏi ôn thi Đại học môn Lịch sử miễn phí

1. Nguyên nhân dẫn đến việc ðảng và Chính phủ phát động phong trào toàn quốc kháng
chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19/12/1946 là dosự bội ước của thực dân Pháp:
- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, thực dân Pháp vẫn chuẩn bị
xâm lược nước ta.
o Tiến công các phòng tuyến của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
o Tháng 11/1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.
o Ở Hà Nội, Pháp nổ súng, đốt nhà Thông tin, chiếm đóng Bộ tài chính, tàn sát đẫm máu
ở một số nơi.
- Ngày 18 và 19/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta để Pháp giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu
không, chậm nhất sáng 20/12/1946, Pháp sẽ chuyển sang hành động.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

i cấp nông
dân, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc song ñộng lực chủ yếu là công – nông.
+ Kết quả: Cách mạng tháng Tám ñã ñánh ñuổi bọn ñế quốc, giải phóng dân tộc, tịch thu
ñược một phần ruộng ñất của bọn ñế quốc và bọn Việt gian phản ñộng ñể tạm giao cho dân
cày cùng kiệt cày cấy và ban bố ñược quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
 Như vậy, Cách mạng tháng Tám trước hết chỉ là một cuộc Cách mạng giải phóng dân
tộc, song vì giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cơ bản nhất của một trong hai nhiệm vụ cơ bản của một
cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì tất yếu sẽ mở
ñường ñi ñến hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Vì thế chúng ta có thể nói Cách mạng tháng Tám là
một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Caâu 33. Sự ra ñời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ý nghĩa của sự kiện ñó.
H
ng dn tr li
* Sự ra ñời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà :
- Ngày 25/08/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương ðảng và Ủy ban dân tộc giải
phóng Việt Nam từ Tân Trào về ñến Hà Nội.
- Ngày 28/08/1945, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02/09/1945, Chính phủ lâm thời ra mắt quốc
dân ở thủ ñô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời ñọc bản Tuyên ngôn ñộc lập,
khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
* Ý nghĩa:
o Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra ñời là một biến cố lịch sử vĩ ñại của dân tộc, nó phá tan
xiềng xích của nô lệ Pháp - Nhật và phong kiến lập nên Việt Nam dân chủ cộng hoà.
o Từ một nước thuộc ñịa chúng ta ñã giành ñược ñộc lập, tự do và chính quyền cách mạng.
o Mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử: kỹ nguyên ñộc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
o Thắng lợi ñầu tiên trong thời ñại mới của một dân tộc nhược tiểu ñã tự giải phóng khỏi ách
ñế quốc.
o ðồng thời với sự ra ñời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân
ñầu tiên ở ðông Nam Á ñã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần ñấu tranh của nhân dân các nước thuộc
ñịa và nữa thuộc ñịa trên thế giới, nhất là ở châu á và châu Phi.
Caâu 34. Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng
tháng Tám năm 1945.
H
ng dn tr li
1. Ý nghĩa lịch sử :
a. ðối với dân tộc Việt Nam :
• Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lật
nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
• ðánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ñầu kỷ nguyên mới ñộc lập,
tự do; nhân dân lao ñộng nắm chính quyền, làm chủ ñất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ
nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
b. ðối với thế giới :
• Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
• Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc ñịa ñấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng to lớn ñến Miên
và Lào.
2. Nguyên nhân thắng lợi :
a. Nguyên nhân khách quan: Chiến thắng của ðồng minh trong chiến tranh chống phát xít,
nhất là chiến thắng ðức và Nhật của Liên Xô, ñã cổ vũ tinh thần, niềm tin cho nhân dân ta trong ñấu
tranh giải phóng dân tộc, tạo thời cơ ñể nhân dân ta ñứng lên Tổng khởi nghĩa.
b. Nguyên nhân chủ quan:
- Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
- Trang 23 -
o Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, khi ðảng Cộng sản ðông Dương, Việt Minh
phất cao cờ cứu nước thì toàn dân nhất tề ñứng lên cứu nước, cứu nhà.
o ðảng ñã ñề ra ñường lối chiến lược, chỉ ñạo chiến lược và sách lược ñúng ñắn trên cơ sở lý
luận Mác - Lênin ñược vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam.
o ðảng có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 -
1939 và thoái trào cách mạng 1932 - 1935, ñã rút những bài học kinh nghiệm thành công và
thất bại, nhất là quá trình xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ ñịa trong thời kỳ vận
ñộng giải phóng dân tộc 1939 - 1945.
o Toàn ðảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm giành ñộc lập tự do, linh họat, sáng tạo chỉ ñạo khởi
nghĩa, chớp thời cơ phát ñộng quần chúng nổi dậy giành chính quyền.
3. Bài học kinh nghiệm :
ðảng ñã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, kịp thời thay ñổi
chủ trương chỉ ñạo chiến lược cho phù hợp; giải quyết ñúng ñắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ
dân tộc và dân chủ, ñề cao vấn ñề dân tộc, ñặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng ñầu.
ðoàn kết các lực lượng cách mạng trong mặt trận dân tộc thống nhất, trên cơ sở liên minh
công nông, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hóa và cô lập cao ñộ kẻ thù ñể tiến tới tiêu diệt
chúng.
Kết hợp ñấu tranh chính trị với vũ trang, kết hợp chiến tranh du kích, ñấu tranh chính trị và
khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa ở nông thôn và thành thị, tiến tới Tổng khởi nghĩa.
ðảng luôn kết hợp ñấu tranh và xây dựng ñể ngày càng vững mạnh về tổ chức, tư tưởng và
chính trị, ñủ năng lực và uy tín lãnh ñạo cách mạng thành công.
CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1946 ðẾN NĂM 1954

Caâu 35. Tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 có những thuận lợi và khó
khăn gì ?
H
ng dn tr li
1. Thuận lợi :
• Có chính quyền cách mạng của nhân dân.
• Nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm bảo vệ chế ñộ mới.
• Có sự lãnh ñạo sáng suốt, dày dạn kinh nghiệm của ðảng Cộng sản ðông Dương và Lãnh
tụ Hồ Chí Minh.
• Phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh.
2. Khó khăn :
a. Về ñối nội : Ngay sau khi giành ñược ñộc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải ñối mặt
với muôn vàn khó khăn:
+ Nạn ñói :
• Hậu quả nạn ñói năm 1945 vẫn chưa khắc phục nổi. ðê vỡ do lũ lụt ñến tháng 8/1945 vẫn
chưa khôi phục, hạn hán làm cho 50% diện tích ñất không thể cày cấy.
• Công thương nghiệp ñình ñốn, giá cả sinh hoạt ñắt ñỏ.
• Nạn ñói mới có nguy cơ xảy ra trong năm 1946.
+ Nạn dốt :
• Hơn 90% dân số không biết chữ.
• Các tệ nạn xã hội như mê tín dị ñoan, rượu chè, cờ bạc...tràn lan.
+ Ngân sách cạn kiệt
• Ngân sách quốc gia trống rỗng: Còn 1,2 triệu ñồng, trong ñó có ñến một nửa là tiền rách
không dùng ñược.
• Hệ thống ngân hàng vẫn còn bị Nhật kiểm soát.
- Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
- Trang 24 -
• Quân Tưởng ñưa vào lưu hành ñồng “Quốc tệ”, “Quan kim” làm rối loạn nền tài chính
nước ta.
b. Về ñối ngoại :
+ Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra) : Hơn 20 vạn quân Tưởng và các ñảng phái tay sai của
chúng như: Việt Nam Quốc dân ðảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng ñồng chí hội (Việt Cách)
tràn vào nước ta với mưu ñồ tiêu diệt ðảng Cộng Sản ðông Dương, lập nên chính quyền tay sai của
chúng. Dựa vào quân Tưởng, các ñảng phái này ñã lập nên chính quyền phải ñộng ở Yên Bá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement