Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aghaderg
#674786

Download Tóm tắt công thức vật lý 12 miễn phí

Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì vận tốc của ánh sáng thay đổi nên bước sóng ánh sáng thay đổi còn năng lượng của phôtôn không đổi nên tần số của phôtôn ánh sáng không đổi.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc
1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø
- Li ñoä: x = Acos(wt + j)
-Vaän toác: v = x’ = -wAsin(wt + j) = wA cos(wt + j + ).
*Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc .
Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = wA khi x = 0.
Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A
-Gia toác: a = v’ = x’’ = - w2Acos(wt + j) = - w2x.
*Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x).
- Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä.
-Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = w2A khi x = ± A.
-Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0.
-Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: w = = 2pf.
-Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: w = ;
-Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài phuïc): F = - mw2x ; Fmax = mw2A.
-Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi.
-Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A,
trong chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A.
Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A.
2. Con laéc loø xo
-Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A,
trong chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A.
Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi 2A.
2. Con laéc loø xo
x= Acos(wt + j).
- Vôùi: w = ; A = ; cosj = (laáy nghieäm goùc nhoïn neáu vo 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0).
-Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì j = o
-Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì j = p
-Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông thì j =- , luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi chieàu döông thì j = .
-Theá naêng: Et = kx2 . Ñoäng naêng: Eñ = mv2.
-Cô naêng: E = Et + Eñ =kx2 + mv2 = kA2 = mw2A2
-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kDl
-Loø xo gheùp noái tieáp: . Ñoä cöùng giaûm, taàn soá giaûm.
-Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + ... . Ñoä cöùng taêng, taàn soá taêng.
-Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: Dlo = ; w = .
Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + Dlo + A.
Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + Dlo – A.
Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + Dlo).
Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu:
Fmin = 0 neáu A > Dlo ; Fmin = k(Dlo – A) neáu A < Dlo.
Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ):
F = k(Dlo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng.
F = k(Dlo - x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân.
3. Con laéc ñôn
- Phöông trình dao ñoäng : s = Socos(wt + j) hay a = aocos(wt + j).
Vôùi s = a.l ; So = ao.l (a vaø ao tính ra rad)
-Taàn soá goùc vaø chu kyø : w = ; T = 2p.
- Ñoäng naêng : Eñ = mv2.
-Theá naêng : Et = = mgl(1 - cosa) = mgla2.
- Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 - cosao) = mgl.
-Gia toác rôi töï do treân maët ñaát, ôû ñoä cao (h > 0), ñoä saâu (h < 0)
g = ; gh = .
-Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +at).
-Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T.
-Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T.
-Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây :
Dt = t
-Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm ; T’ < T : Chaïy nhanh.
4.Toång hôïp dao ñoäng
-Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá
Neáu : x1 = A1cos(wt + j1) vaø x2 = A2cos(wt + j2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(wt + j) vôùi A vaø j ñöôïc xaùc ñònh bôûi
A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (j2 - j1)
tgj =
+ Khi j2 - j1 = 2kp (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2
+ Khi j2 - j1 = (2k + 1)p: A = |A1 - A2|
+ Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 - A2 | £ A £ A1 + A2 .
5.Soùng cô hoïc
-Lieân heä giöõa böôùc soùng, vaän toác, chu kyø vaø taàn soá soùng:
l = vT =
-Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø l, khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø
-Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = acos(wt + j) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø :
uM = aMcos w(t -) = aMcos= aMcos
-Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha nhau moät goùc Dj = =.
-Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = acoswt thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 ; BM = d2) laø:
uM = 2acossin(wt - )
Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 - d2 = kl.
Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 - d2 = (2k + 1).
-Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø.
-Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø .
-Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) .
-Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt, moät ñaàu laø buïng thì chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1)á ;vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng
-Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k. vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø
(k +1) laø soá nuùt soùng
II.Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu,dao ñoäng ñieän töø:
1/Doøng ñieän xoay chieàu
-Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = wL.
-Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = .
-Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = .
-Ñònh luaät OÂm: I =; Io =.
-Caùc giaù trò hieäu duïng: ; ; UR = IR; UL = IZL; UC = IZC
-Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgj = = .
-Coâng suaát: P = UIcosj = I2R = . -Heä soá coâng suaát: cosj =
-Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P.t
-Neáu i = Iocoswt thì u = Uocos(wt + j).
-Neáu u = Uocoswt thì i = Iocos(wt - j)
-ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i ; ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i ;
-ZL = ZC hay w = thì u cuøng pha vôùi i, coù coäng höôûng ñieän vaø khi ñoù: I = Imax = ; P = Pmax =
-Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = .
-Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r, coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = .
-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø UCmax = .
-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = .
-Maùy bieán theá: = =
-Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: DP = RI2 = R()2 = P2.
Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí DP giaûm ñi n2 laàn.
2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø
-Chu kì, taàn soá, taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng
T = ; f = ; w =
-Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: l = = 2pc.
-Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qocos(wt + j)
-Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iocos(wt + j + )
-Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uocos(wt + j)
-Naêng löôïng ñieän tröôøng, töø tröôøng: Wñ = Cu2 = ; Wt =Li2
-Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi:
q = hoaëc i =
-Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt == CUo2 = LIo2
-Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán th...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement