Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lop129hht
#674716

Download Đề cương ôn tập hóa học lớp 11 và 12 miễn phí





Câu 87. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở:
A. Khử hoàn toàn glucozơ cho n - hexan
B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc
C. Khi có xúc tác enzim dung dịch Glucozơ lên men tạo rượu etylic
D. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit RCOO-
Câu 88. Dung dịch sacarozơ không cho phản ứng tráng gương. Đun nóng dung dịch với vài giọt axit vô cơ loãng thì dung dịch thu được có phản ứng tráng gương. Giải thích nào sau đây đúng:
A. Dung dịch sacarozơ chỉ có phản ứng tráng gương trong môi trường axit
B. Axit vô cơ làm xúc tác cho phản ứng tráng gương
C. Sacarozơ bị thuỷ phân trong môi trường axit tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng gương
D. Cả a, b, c đều sai
Câu 89. Cho m gam glucozo lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa, lọc kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 45 gam B. 11,25 gam C. 7,5 gam D. 22,5 gam
 



Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ng t¸c dông
víi Na d­ thu ®­îc 8,96 lÝt khÝ H2 (®ktc).
a. T×m CTPT, viÕt CTCT 2 r­îu ®ã.
b. TÝnh phÇn tr¨m khèi l­îng mçi r­îu trong hçn hîp.
3. §Ó trung hßa 400ml dung dÞch axit ®¬n chøc cÇn 200ml dung dÞch NaOH 1M thu ®­îc
ddA. C« c¹n dung dÞch A thu ®­îc 19,2 gam n­íc khan. T×m axit.
4. §Ó trung hßa 200ml dung dÞch hçn hîp 2 axit ®¬n chøc ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau b»ng dung
dÞch NaOH 2M th× cÇn dïng 150ml. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc 26 gam muèi
khan. ViÕt CTCT cña hai axit. TÝnh nång ®é mol/l mçi axit.
5. Cho 2,2 gam andehit ®¬n chøc ph¶n øng víi Ag2O trong dd NH3 t¹o ra 10,8 gam Ag
.X¸c ®Þnh CTCT cña andehit.
6. Cho 0,435 gam mét andehit thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hoµn toµn th× thu ®­îc
3,24gam Ag x¸c ®Þnh CTCT cña andehit.
7. §èt ch¸y hoµn toµn 1mol r­îu no X cÇn 3,5 mol O2. ViÕt CTCT cña X.
8. §un nãng r­îu ®¬n chøc A víi H2SO4 ®Æc thu ®­îc chÊt h÷u c¬ A1 cã tØ khèi so víi A lµ
1,7. T×m A vµ A1, viÕt CTCT.
9. Thñy ph©n m gam este ®¬n chøc A trong 100ml dung dÞch NaOH 0,6M thu ®­îc dung dÞch
X vµ r­îu no B, ®em hãa h¬i B thu ®­îc 1,12 lÝt h¬i (ë ®ktc). C« c¹n X thu ®­îc 4,5gam chÊt
r¾n. §èt ch¸y hoµn toµn B thu ®­îc 2,24 lÝt CO2 (®ktc). TÝnh m, t×m CTPT cña A.
10. A lµ mét amino axit chØ chøa 1 nhãm COOH vµ 1 nhãm NH2 . Cho 8,9 gam A t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch NaOH 1M, thu ®­îc dung dÞch B. C« c¹n B thu ®­îc m gam chÊt r¾n.
T×m CTPT , viÕt CTCT , ®äc tªn cña A, tÝnh m.
11 . Cho 0,01 mol hîp chÊt A t¸c dông võa ®ñ víi 80ml dd HCl 0,125M, c« c¹n dung dÞch sau
ph¶n øng thu ®­îc 1,835 gam muèi. NÕu trung hßa 2,94gam A b»ng dung dÞch NaOH ®em
c« c¹n dung dÞch s¶n phÈm thu ®­îc 3,82 gam muèi.
X¸c ®Þnh CTPT cña A, CTCT, biÕt A lµ mét -aminoaxit kh«ng ph©n nh¸nh.
Bµi tËp tr¾c nghiÖm.
C©u 1. Sè ®ång ph©n r­îu øng víi CTPT C3H8O ; C4H10O lµ
A. 2, 4. B. 2, 5. C. 2, 3. D. 3, 4.
C©u 2. §un nãng r­îu A víi H2SO4 ®Ëm ®Æc ë 1800C thu ®­îc mét «lefin duy nhÊt. C«ng thøc tæng qu¸t cña r­îu A lµ:
A. CnH2n+ 1CH2 OH. B. CnH2n+ 1OH. C. CnH2nO. D. CnH2n -1CH2 OH
C©u 3 . D·y gåm toµn c¸c chÊt cã thÓ t¸c dông víi r­îu EtylÝc lµ:
A-CuO , KOH , HCl, CH3OH, CH 3 -COOH B-Na, Mg , HBr , CH3OH, CH 3 -COOH
C- K , Cu(OH)2, CH 3 -COOH , C2H5OH, HBr D-Na , HBr, CuO, C2H5OH, CH 3 -COOH
C©u 4 cho s¬ ®å sau: R­îu A ----- > B ---- > Cao su buna . VËy r­îu A lµ :
A-C2H5-OH B-CH2 =CH-CH2-CH2 –OH C- CH2 (OH)-CH2 –CH2 –CH2 (OH). D-tÊt c¶
C©u5 ChÊt nµo sau ®©y khi t¸c dông n­íc trong ®iÒu kiÖn cã chÊt xóc t¸c thÝch hîp cho r­îu Etylic
A-CH2 =CH2 B-C2H5-Cl C-HCOO-C2H5 D-A, B, C
C©u 6 §un nãng hh hai r­îu etylic vµ iso-propylic (trong ®iÒu kiÖn cã chÊt xóc t¸c H2SO4 ®Æc vµ t0 thÝch hîp ). VËy trong hh thu ®­îc sau p­ cã thÓ thu ®­îc tèi ®a bao nhiªu ete?
A-1 B-3 C-2 D-4
C©u 7. R­îu nµo sau ®©y kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸ch n­íc t¹o ra c¸c olefin :
A-R­îu etylÝc B-R­îu tert-ButylÝc C-R­îu Sec-Butylic D-R­îu MetylÝc
C©u 8 R­îu nµo sau ®©y khi t¸ch n­íc cho mét anken duy nhÊt :
A-CH3-CH(OH)-CH2-CH3 B-CH3CH2CH(OH)CH2-CH3
C-(CH3)3 C-CH2-OH D- CH2 =CH-CH2 -OH
C©u 9. Ch©t nµo sau ®©y khi hîp n­íc cho mét r­îu duy nhÊt :
A-CH3-CH=CH2 B-CH3-CH =CH –CH3 C-CH2 =C(CH3 )-CH3 D-kh«ng cã
C©u 10 . Cho c¸c chÊt sau : Axit axetic , r­îu etylic, an®ehit Axetic .VËy nhiÖt ®é s«i cña 3 chÊt trªn xÕp theo chiÒu thø tù t¨ng dÇn lµ :
A-Axit axetic , r­îu etylic, an®ehit Axetic B- Axit axetic , an®ehit Axetic ,r­îu etylic
C- an®ehit Axetic, r­îu etylic, Axit axetic D- an®ehit Axetic, Axit axetic ,r­îu etylic
C©u11 Mét h/c2 th¬m cã CTPT lµ C7H8O sè ®ång ph©n cña X ph¶n øng víi Na gi¶i phãng H2 lµ :
A- 5 B-4 C-6 D-7
C©u 12 Chän c©u chÝnh x¸c :Phenol cã kh¶ n¨ng dÔ tham gia p­ thÕ víi dd n­íc Br2 lo·ng h¬n ben zen v×
A-Do trong ph©n tö cã chøa nhãm OH hót ®iÖn tö B-Do cã vßng benzen hót ®iÖn tö
C-Do cã nguyªn tö H linh ®éng trong nhãm OH D-Do cã nhãm OH ®Èy ®iÖn tö vµo vßng benzen.
C©u 13: Cho s¬ ®å biÕn sau C6H6 A B C
C«ng thøc cña C cã thÓ lµ
A. C6H5NO2. B. C6H5OH. C. C6H5NH2. D. p- ClC6H4OH
C©u 14. Cã thÓ t¸ch riªng c¸c chÊt tõ hçn hîp anilin – phenol b»ng c¸c chÊt nµo sau
A. dd NaOH. B. dd HCl, dd NaOH. C. H2O, dd HCl. D. dd NaCl, dd Br2.
C©u15 Cho mét ancol th¬m X cã c«ng thøc ph©n tö lµ :C8H10O , X –H2SO4 ®Æc,t0-- > Y ---trïnghîp -- > polyme. VËy X cã CTCT lµ :
A-C6H5-CH2CH2-OH B-CH3C6H4-CH2OH C-C6H5-CH(OH)-CH3 D-c¶ A vµ C
C©u16. Nhá tõ tõ tõng giät n­íc brom vµo èng nghiÖm chøa dung dÞch phenol. Quan s¸t hiÖn t­îng:
A. N­íc brom bÞ mÊt mµu. B. XuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng sau tan dÇn.
C. XuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng. D. A vµ C.
C©u 17 Khi sôc khÝ X vµo dung dÞch Natriphenolat thÊy cã hiÖn t­îng vÈn ®ôc. KhÝ X ®ã lµ
A. Hi®ro. B. Oxi. C. Cacbonic. D. Nit¬
C©u 18. Thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt an®ehit propionic (X); propan (Y); r­îu etylic(Z) vµ ®imetyl ete(T) lµ:
A. X< Y < Z <T B. T < X < Y < Z C. Z < T < X < Y D. Y < T < X < Z
C©u 19. Cho 4 chÊt: benzen, metanol, phenol, an®ehit fomic. Thø tù c¸c ho¸ chÊt ®­îc dïng ®Ó ph©n biÖt 4 chÊt trªn lµ:
A. n­íc brom, dd AgNO3/NH3, Na; B. dd AgNO3/NH3, Na, n­íc brom
C. Na, n­íc brom, dd AgNO3/NH3; D. dd AgNO3/NH3, n­íc brom, Na
C©u 20. §èt ch¸y mét hçn hîp c¸c chÊt ®ång ®¼ng cña an®ehit ta thu ®­îc mét sè mol CO2 = sè mol H2O th× ®ã lµ d·y ®ång ®¼ng:
A. an®ehit ®¬n chøc no B. an®ehit vßng no
C. an®ehit hai chøc no D. an®ehit kh«ng no ®¬n chøc.
C©u 21. TÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña foman®ehit lµ:
a) chÊt láng b)cã mïi xèc c) rÊt ®éc d) kh«ng tan trong n­íc
Tham gia c¸c ph¶n øng:
e) oxi ho¸ f) khö; g) este ho¸ h) trïng ng­ng i) tr¸ng b¹c
Nh÷ng tÝnh chÊt nµo sai?
A. a, c, e, g B. a, d, g C. d, g, h, i D. c, f, g, h, i
C©u 22. An®ehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng vµ ph¶n øng víi H2 (Ni, to). Qua 2 ph¶n øng nµy chøng tá an®ehit:
A. chØ thÓ hiÖn tÝnh khö B. Kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸
C. thÓ hiÖn c¶ tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸ D. chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸
C©u 23. ChÊt ph¶n øng ®­îc víi Ag2O trung dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o thµnh Ag lµ:
A. CH3-CH(NH2)-CH3 B. CH3-CH2-CHO
B. CH3-CH2-COOH D. CH3-CH2-OH
C©u 24. Cã s¬ ®å biÕn ho¸ sau: CaC2 → A B C. ChÊt C cã thÓ lµ:
A. axit axetic B. R­îu etylic C. An®ehit axetic D. axit fomic
C©u 25. Cã s¬ ®å biÕn ho¸ sau: CaC2 → A B C. ChÊt C cã thÓ lµ:
A. axit axetic B. R­îu etylic C. An®ehit axetic D. r­îu metylic
C©u 26. Oxi ho¸ hoµn toµn mét an®ehit ®¬n chøc no A thu ®­îc axit t­¬ng øng B. BiÕt dB/A= 1,364. C«ng thøc cña an®ehit A lµ
A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. C3H7CHO.
C©u 27. Mét an®ehit 2 chøc A cã 55,2% oxi vÒ khèi l­îng. CTPT cña A lµ
A. C2H2O2. B. C3H6O2. C. C4H6O2. D. TÊt c¶ A, B, C ®Òu sai
C©u 28. Oxi ho¸ hoµn toµn 2,2g mét an®ehit ®¬n chøc no thu ®­îc 3,0 gam axit t­¬ng øng. CTPT cña an®ehit lµ
A. CH2O. B. C2H4O. C. C3H6O. D. C4H8O.
C©u 29. LÊy 0,94g hçn hîp hai an®ehit ®¬n chøc no kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng cho t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3/NH3 thu ®­îc 3,24g Ag. C«ng thøc ph©n tö hai an®ehit lÇn l­ît lµ:
A. CH3CHO vµ HCHO B. C2H5CHO vµ C3H7CHO
C. CH3CHO vµ C2H5CHO D. C3H7CHO vµ C4H9CHO
C©u 30. Cho 1,74g mét an®ehit no, ®¬n chøc ph¶n øng hoµn toµn víi AgNO3/NH3 sinh ra 6,48g b¹c kim lo¹i. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit lµ:
A. CH3-CH=O B. CH3CH2-CH=O C. CH3CH2CH2-CH=O D. (CH3)2CH- CH=O
C©u 31. Cho 50g dung dÞch an®ehit axetic t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 (®ñ) thu ®­îc 21,6g Ag kÕt tña. Nång ®é cña an®ehit axetic trong dung dÞch ®· dïng lµ:
A. 4,4% B. 8,8% C. 13,2% D. 17,6%
C©u 32. DÉn h¬i cña 3,0g etanol ®i vµo trong èng sø nung nãng chøa bét CuO (lÊy d­), lµm l¹nh ®Ó ng­ng tô s¶n phÈm h¬i ®i ra khái èng sø ®­îc chÊt láng X. Khi X ph¶n øng hoµn toµn víi AgNO3 trong dd NH3 d­ thÊy cã 8,1g Ag kÕt tña. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh oxi ho¸ etanol b»ng:
A. 55,7% B. 60% C. 75% D. 57,5%
C©u 33. C¸c hîp chÊt CH3COOH, C2H5OH vµ C6H5OH xÕp theo th
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement