Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duy_khuong71291
#674712

Download Đề thi thử Đại học và cao đẳng môn Vật Lý miễn phí

Câu 21 : Hòa tan m gam ancol etylic có khối lượng riêng bằng 0,80 g.ml-1 vào 108,0 ml nước tạo thành dung dịch X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được 85,12 lít khí H2 (ở đktc). Vậy dung dịch X có độ ancol là:
A - 52o ---------- B - 42o
 
C - 46o ---------- D - 56o
 
Câu 22 : Cho 50,0 gam dung dịch MX (M là kim loại kiềm, X là halogen) 35,6 % tác dụng với 10,0 gam dung dịch AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa, được dung dịch nước lọc. Biết nồng độ MX trong dung dịch sau thí nghiệm giảm 1,20 lần so với nồng độ ban đầu. Công thức của muối MX là:
A - LiCl ---------- B - NaCl
 
C - KBr ---------- D - KCl
 
Câu 23 : Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và Cu. Vậy trong dung dịch X có chứa:
A - Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 ---------- B - Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2
 
C - Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 ---------- D - Fe(NO3)2, Cu(NO3)2
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

----- HẾT ----------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA NĂM HỌC 2009 – 2010 – MÔN VẬT LÝ
MÃ ĐỀ: 245
(Thời gian: 90 phút – không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (GỒM 40 CÂU)
Câu 1: Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm
A. 5,75%. B. 2,25%. C. 10,25 %. D. 25%.
Câu 2: Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng . Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng. Tìm hệ thức liên hệ giữa A và .
A. = 2πA/3. B. = 2πA. C. = 3πA/4. D. = 3πA/2.
Câu 3: Một mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể, mạch gồm tụ điện C = 40pF, cuộn dây L = 1mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 5mA. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ bằng
A. 50 V B. 25 V C. 25V D. 45V
Câu 4: Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng xoay chiều tần số 50Hz. Tại trục quay của rôto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ cực đại B0. Ở thời điểm t, cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây ra tại trục quay là thì sau 0,01s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là:
A. B. . C. . D. 4B0
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos100t ( U0 = const) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần R thay đổi được. Biết , . Để công suất đoạn mạch đạt cực đại thì điện trở thuần có giá trị bằng
A. 74 B. 72 C. 75 D. 78
Câu 6: Trong thí nghiệm I–âng bằng áng sáng trắng có bước sóng từ đến , khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là:
A. 4 B. 7 C. 6 D. 5
Câu 7: Các nguyên tử hyđro được kích thích để electron của nguyên tử chuyển sang quỹ đạo O. Số bức xạ mà các nguyên tử hydro này có thể phát ra là:
A.7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 8 :Dïng mét pr«t«n cã ®éng n¨ng 5,58 MeV b¾n ph¸ h¹t nh©n Na ®øng yªn sinh ra h¹t α vµ h¹t X. Ph¶n øng kh«ng bøc x¹ γ. BiÕt ®éng n¨ng h¹t α lµ 6,6 MeV. TÝnh ®éng n¨ng h¹t nh©n X. Cho: mP = 1,0073 u; mNa = 22,98503 u; mX = 19,9869 u; mα = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c2
A. WX = 2, 64 MeV; B. WX = 4,68 MeV;
C. WX = 8,52 MeV; D. WX = 3,43MeV;
Câu 9. Hạt vi mô được tạo thành trong phản ứng huỷ cặp electron-pozitron là :
A. Phôton B.Photon gam-ma
C. Phôton hồng ngoại D. Photon tử ngoại
Câu 10. ChiÕu mét tia s¸ng tr¾ng vµo mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã tiÕt diÖn th¼ng lµ tam gi¸c ®Òu sao cho tia tÝm cã gãc lÖch cùc tiÓu. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi tia tÝm lµ nt = . §Ó cho tia ®á cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc tíi ph¶i gi¶m 150 . ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi tia ®á:
A.1,5867 B. 1,4412 C. 1,4792 D.1,4142
Câu 11: Hạt triti(T) và hạt đơtriti(D) tham gia phản ứng kết hợp tạo thành hạt nhân X và notron và toả năng lượng là 18,06 MeV. Cho biết năng lượng liên kết riêng của T, X lần lượt là 2,7 MeV/nuclon và 7,1 MeV/nuclon thì năng lượng liên kết riêng của hạt D là :
A. 4,12 MeV B. 2,14 MeV C. 1,12 MeV D. 4, 21 MeV
Câu 12: Để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm electron có động năng lớn bắn vào:
A.Một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn. B.Một chất rắn có nguyên tử lượng bất kì.
C.Một chất rắn hay một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn. D.Một chất rắn, chất lỏng hay chất khí bất kì
Câu 13 : H¹t nh©n p«l«ni lµ chÊt phãng x¹ anpha a . BiÕt h¹t nh©n mÑ đang ®øng yªn vµ lÊy gÇn ®óng khèi l­îng c¸c h¹t nh©n theo sè khèi A. H·y t×m xem bao nhiªu phÇn tr¨m cña n¨ng l­îng to¶ ra chuyÓn thµnh ®éng n¨ng h¹t a. ( Coi phản ứng không kèm theo bức xạ gam- ma)
A. 89,3% ; B. 98,1% ; C. 95,2% ; D. 99,2% ;
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = 220 cost (V;s) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết R = 100. Khi cho tần số góc tăng dần từ 0 thì sẽ có một giá trị tần số góc để công suất đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất đó bằng
A. 480W B. 484W C. 420W D. 380W
Câu 15: Câu nào diễn đạt nội dung của thuyết lượng tử?
A.Mỗi nguyên tử hay phân tử chỉ bức xạ năng lượng một lần.
B.Vật chất có cấu tạo rời rạc bởi các nguyên tử hay phân tử.
C.Mỗi nguyên tử hay phân tử chỉ bức xạ được một loại lượng tử.
D.Mỗi lần nguyên tử hay phân tử bức xạ hay hấp thụ năng lượng thì nó phát ra hay hấp thụ vào một lượng tử năng lượng.
Câu 16: Sự phụ thuộc của cảm kháng của cuộn dây vào tần số f của dòng điện xoay chiều được diễn tả bằng đồ thị nào trên hình dưới đây ?
A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D
Câu 17. Haït naøo trong caùc tia phoùng xaï sau khoâng phaûi laø haït sô caáp?
A. Haït B. Haït C. Haït D. Haït
Câu 18: Ánh sáng có bước sóng 0,55.10-3mm là ánh sáng thuộc:
A.Tia hồng ngoại B.Tia tử ngoại
C.Ánh sáng tím D.Ánh sáng khả kiến(ánh sáng thấy được)
Hình A Hình B Hình C Hình D
0
f
0
f
0
f
0
f
Câu 19: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng.
A.175 vòng B.62 vòng C.248 vòng D.44 vòng
Câu 20: Chọn phát biểu sai khi nói về sự thu sóng điện từ?
A. Mỗi ăngten chỉ thu được một tần số nhất định.
B. Khi thu sóng điện từ người ta áp dụng sự cộng hưởng trong mạch dao động LC của máy thu.
C. Để thu sóng điện từ người ta mắc phối hợp một ăngten và một mạch dao động LC có điện dung C thay đổi duoc D. Mạch chọn sóng của máy thu có thể thu được nhiều tần số khác nhau.
Câu 21: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có . Dòng điện trong mạch:
A. sớm pha so với điện áp hai đầu mạch B. sớm pha so với điện áp hai đầu mạch
C. Trễ pha so với điện áp hai đầu mạch D. trễ pha so với điện áp hai đầu mạch
Câu 22: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ 2,5cm. Vật có khối lượng 250g và độ cứng lò xo 100N/m. Lấy gốc thời gian khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương quy ước. Quãng đường vật đi được sau s đầu tiên và vận tốc của vật khi đó là :
A. 5cm ; -50cm/s. B. 6,25cm ; 25cm/s.
C. 5cm ; 50cm. D. 6,25cm ; -25cm/s.
Câu 23: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ( x << R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng và x = 6. Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn
A. 20 B. 22 C. 24 D. 26
Câu 24: Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng:
A. 24V B. 48V C. 72V D. không xác định được vì không biết giá trị của R và C
Câu 25: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Vận tốc của người đó là
A. 4,2km/h B. 3,6m/s C. 4,8km/s D. 5,4km/h
Câu 26: Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hòa :
A. Vận tốc của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất. B. Gia tốc của vật nhỏ nhất khi li độ lớn nhất.
C. Vận tốc của vật sớm pha hơn li độ một góc . D. Gia tốc của vật trễ pha hơn li độ mộ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement