Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Faer
#674708

Download Tuyển tập các đềthi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm miễn phí

1.Cho đường thẳng (d ) : x - 2y - 2 = 0 và hai điểm A (0;1) và B (3;4) . Hãy tìm toạ độcủa đi ểm M trên (d ) sao cho 2 MA^2 + MB^2 có giá trị nhỏnhất.
2.Cho đường parabol có phương trình y^2 = -4x và giảsửF là tiêu đi ểm của nó. Chứng minh rằng nếu một đường thẳng đi qua F và cắt parabol tại hai điểm A, B thì các tiếp tuyến với parabol tại A , B vuông góc với nhauĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

phương trình :
2
24
1 1
log (3 1)log ( 3 ) xx x
<
−+
.
Câu III: (2 điểm)
1. Tính
1
2 2
1
ln( )I x a x dx

= + +∫
2. Xác định ,a b để hàm số
( 0)
cos2 cos 4
( 0)
ax b x
y x x
x
x
 + ≥=  − <
Có đạo hàm tại 0x = .
Câu IV: (3 điểm)
Trong không gian với hệ trục toa độ Đề-các vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng với phương trình :
1 2
1 1 1 1 3
: ; :
1 2 2 1 2 2
x y z x y z
d d
− − − + −
= = = =
− −
1. Tìm toạ độ giao điểm I của 1d , 2d và viết phương trình mặt phẳng ( )Q qua 1d , 2d .
2. Lập phương trình đường thẳng 3d qua (0; 1;2)P − cắt 1d , 2d lần lượt tại A và B khác I sao cho
AI AB= .
3. Xác định ,a b để điểm (0; ; )M a b thuộc mặt phẳng ( )Q và nằm trong miền góc nhọn tạo bởi 1d , 2d .
Câu V: (1 điểm)
Xét tam giác ABC . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
2 2 25 cot 16 cot 27 cotF A B C= + + .
------------------ HẾT -------------------
Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm
Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh – Niên khoá 2006-2009 – GVCN: Thầy Nguyễn Đình Huy
ĐÁP SỐ HOẶC HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 3-2005:
Câu I:
1. các bạn có thể tự giải.
2. Đáp số: (1;0),(2;0)
3. Đáp số:
3
, 3, 0.
2
m m m= = =
Câu II:
1. Đặt tan , tan
2 2
A B
x y= =
( , 0)x y > .
2. Vì
1
3
x > nên 2 3 3 1.x x x+ > > Từ đó ta thấy vế trái của phương trình dương.
Đáp số:
2
1
3
x< <
.
Câu III:
1. Đặt x t=− , sau khi thế vào các bạn nhân thêm lượng liên hiệp.
Đáp số: 2lnI a=
2. Đáp số: 6; 0a b= = .
Câu IV:
1. Đáp số: (1;1;1)I ,( ) : 2 1 0Q x y− − =
2. Đáp số:
1 2
7 14 22
x y z+ −
= =

3. Đáp số: 1; 1 3a b= − − < < .
Câu V:
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
5 cot 16 cot 27 cot (3 2)cot (12 4)cot (9 18)cot
(3 cot 12 cot ) (4 cot 9 cot ) (18 cot 2 cot ) 12
F A B C A B C
F A B B C C A
= + + = + + + + +
→ = + + + + + ≥
Đáp số: min 12F = khi
1 1
cot 1, cot , cot
2 3
A B C= = =
.
------------------ HẾT -------------------
Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm
Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh – Niên khoá 2006-2009 – GVCN: Thầy Nguyễn Đình Huy
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ
NĂM 2005
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ 4
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu I: (2 điểm)
1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : 3 3 2y x x= − + (C)
2. Giả sử , ,A B C là ba điểm thẳng hàng phân biệt thuộc (C), tiếp tuyến với (C) tại , ,A B C tương ứng
cắt lại (C) tại ', ', 'A B C .Chứng minh rằng ', ', 'A B C thẳng hàng .
Câu II: (2 điểm)
1. Giải hệ phương trình:
2
2
1 1
1 3
x y
y x
 + − = + − =
2. Giải bất phương trình :
3 2
4 16
2
20 log 7 log 3 log
x x x
x x x+ ≥
.
Câu III: (2 điểm)
1. Tam giác ABC có BC a= ;
7
cos
8
A= và diện tích bằng
2 15
4
a
.Gọi , ,
a b c
h h h lần luợt là độ dài
các đường cao hạ từ các đỉnh , ,A B C của tam giác. Chứng minh rằng .a b ch h h= +
2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số sin (1 6 cos )
2 2
x x
y = +
.
Câu IV: (3 điểm)
1. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng 1( ) : 2 1 0d x y− + = và 2( ) : 2 7 0d x y+ − = .
Lập phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ và tạo với 1( )d , 2( )d tam giác cân có đáy thuộc đường
thẳng đó . Tính diện tích tam giác cân nhận được .
2. Cho hình lăng trụ tam giác 1 1 1.ABC ABC có các mặt bên là hình vuông cạnh a .Gọi D,E,F lần lượt
là trung điểm các đoạn thẳng 1 1 1 1, , .BC AC C B Tính khoảng cách giữa DE và 1AF .
Câu V: (1 điểm)
Tính
2
0
1 sin
(1 cos ) x
x
I dx
x e
pi

=
+∫
------------------ HẾT -------------------
Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm
Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh – Niên khoá 2006-2009 – GVCN: Thầy Nguyễn Đình Huy
ĐÁP SỐ HOẶC HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 4-2005:
Câu I:
1. các bạn có thể tự giải.
2. các bạn tự chứng minh.
Câu II:
1. Đáp số:
1 3
( ; ) ( ; )
2 2
x y =
2. Đặt 2log x t= . Đáp số:
5
1 1
44 8
4
1
0
16
1 2
x
x
x
x

 ≤ <

 ≥

 < <

< <
.
Câu III:
1. các bạn tự chứng minh.
2. các bạn có thể khảo sát hàm số.
Đáp số:
0;4
5 5
3
Max y
pi
 
  
=
với 0 0 0
5
2 4 ( ),( (0; ); sin )
2 3
x k k Z
pi
α pi α α= + ∈ ∈ =
.
Câu IV:
1. Phương trình phân giác tạo bởi 1 2( ),( )d d :
3 8 0
3 6 0
x y
x y
 − + =
 + − =
Đáp số: 1 2
18 32
;
5 5
S S= =
2. Có thể tính bằng hình học cổ điển hay hình giải tích. Đáp số:
17
17
a
.
Câu V:
2 2
1 2
0 0
sin
(1 cos ) (1 cos )x x
dx xdx
I I I
x e x e
pi pi
= − = −
+ +∫ ∫
Đáp số:
2
1
I
e
pi
=
.
------------------ HẾT -------------------
Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm
Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh – Niên khoá 2006-2009 – GVCN: Thầy Nguyễn Đình Huy
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ
NĂM 2006
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu I: (2 điểm)
Cho hàm số 3 22 3 1y x x= − − (C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Gọi kd là đường thẳng đi qua M (0;-1) và có hệ số góc k. Tìm k để đường thẳng kd cắt (C) tại ba
điểm phân biệt.
Câu II: (3 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho tam giác ABC có A(1;0), hai đường
thẳng tương ứng chứa đường cao kẻ từ B, C của tam giác thứ tự có phương trình: 2 1 0x y− + = và
3 1 0x y+ − = .
Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
2. Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC trong không gian Oxyz với A(3; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0;
1).
3. Cho hình chóp tam giác đều SABC, cạnh đáy là a, cạnh bên là b. Tính khoảng cách từ A đến mặt
phẳng (SBC).
Câu III: (2 điểm)
1. Giải phương trình: 2 25 1 54 12.2 8 0x x x x− − − − −− + = .
2. Giải phương trình: 2cos 4cot tan
sin 2
x
x x
x
= +
Câu IV: (2 điểm)
1. Tính tích phân:
1
2
0
4 5
3 2
xI dx
x x
+
=
+ +∫
2. Một trường THPT có 18 học sinh giỏi toàn diện, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối
11, 5 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 8 học sinh trong số 18 học sinh trên đi dự trại hè
sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh được chọn?
Câu V: (1 điểm)
Tìm các góc A, B, C của tam giác ABC sao cho 2 2 2sin sin sinQ A B C= + − đạt giá trị nhỏ nhất.
------------------ HẾT -------------------
Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm
Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh – Niên khoá 2006-2009 – GVCN: Thầy Nguyễn Đình Huy
ĐÁP SỐ HOẶC HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 1-2006:
Câu I:
1. các bạn tự giải.
2. Đáp số: 9 à k 0
8
k v> − ≠ .
Câu II:
1. Đáp án: Phương trình:( 2 2 36 10 43 0
7 7 7
x y x y+ + − − = )
2. Đáp số: H 12 18 36; ;
49 49 49
 
 
 
3. Đáp số:
2 2
2 2
3( ; )
4
a b ad A SBC
b a

=

.
Câu III:
1. Đáp số: 3x = và 9
4
x =
2. Đáp số:
3
x kpi pi= ± + ( )k Z∈ .
Câu IV:
1. Đáp số: 27ln
4
I =
2. Đáp số: ( )8 8 8 818 11 13 12 304351C C C C− + + = .
Câu V:
Đáp số: 30oA B= = và 120oC = .
------------------ HẾT -------------------
Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement