Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tjeu_thu_bg
#674678

Download 24 Chủ đề luyện tập ôn thi Đại học môn Hóa miễn phí

Bài số 18(ĐH Cần Thơ/98)
Cho 500 ml dung dịch gồm BaCL2 và MgCl2 phản ứng với 120 ml dung dịch Na2SO4 0,5 dư, thì thu được 11.65 gam kết tủa. Đem phần dung dịch cô cạn thì thu được 16.77 gam hỗn hợp muối khan . Xác định nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch A.
Bài số 19(T.Mai/98)
Một hỗn hợp A gồm 3 muối BaCl2, KCl, MgCl2 . Cho 54,7 gam hỗn hợp A tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M sau khi phản ứng kết thúc thu đươc dung dịch D và kết tủa B. Lọc lấy kết tủa B, cho 22,4 gam bột sắt vào dung dịch D, sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn F và dung dịch E. Cho F vào dung dịch HCl dư thu được 4.48 lít khí H2 .Cho NaOH dư vào dung dịch E thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao thu được 24 gam chất rắn.
1. Viết phương trình phản ứng ,tính lượng kết tủa B, chất rắn F.
2. Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp A ?
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

o ra axit 2 lần axit
Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z
Bài số 97 (ĐHSPHNA/00)
1.
a) Este là gì ? Viết công thức cấu tạo và gọi tên một Este dùng trong công nghiệp m thực phẩm và một Este dùng để tổng hợp Pôlime
b) Đun nóng hỗn hợp gồm 0,1 mol C6H5COOH (Chất rắn, ts0 2490C), 0,6 mol C2H5OH và 4ml H2SO4 đặc thu được hợp chất E (Chất lỏng, ts0 2130C). Viết phương trình phản ứng và gọi tên E
Hãy giảI thích : Lý do dùng dư C2H5OH; cần đun nóng và dùng thêm H2SO4; E có ts0 thấp hơn C6H5COOH.
Từ một loại động vật ở Việt Nam, người ta tách được hợp chất A có công thức phân tử C8H14O2. Thuỷ phân A thu được B (C6H12O) và C (C2H4O2). B là hợp chất mạch hở không phân nhánh, tồn tại ở dạng trans, có thể tác dụng với dung dịch KmnO4 loãng nguội sinh ra Hêxatrion -1,2,3.
A chứa nhóm chức gì ? Hãy xác định cấu tạo của C, B và A
Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lit ôxi (Điều kiện tiêu chuẩn) chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỷ lệ số mol nCO2 = 2. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng. X không có chức ête, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3 trong Amôniac ngay cả khi đun nóng
Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X. Biết Mx < 140
D. Dạng bài tìm công thức cấu tạo từ công thức phân tử đơn giản
Bài số 98 (ĐHB/03)
Một Anđêhit no A mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm là (C2H3O)n
Tìm công thức cấu tạo của A
Ôxi hoá A trong điều kiện thích hợp thu được chất hữu cơ B. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol B và 1 mol rượu Mêtylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được hai este E và F (F có khối lượng phân tử lớn hơn E) với tỷ lệ khối lượng mE : mF = 1,81. Viết các phương trình phản ứng xẩy ra và tính khối lượng mỗi este thu được. Biết rằng chỉ có 72% lượng rượu bị chuyển hoá thánh este
Bài luyện tập số 15
Bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ
Bài số 99 (ĐHA/02)
Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este E (Chỉ chứa một loại nhóm chức) cần vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và 9,2 gam một rượu
Xác định công thức cấu tạo và gọi tên E. Biết rằng một trong hai chất (Rượu hay axit) tạo thành este là đơn chức.
Thuỷ phân este E bằng dung dịch axit vô cơ loãng, đun nóng. Viết phương trình phản ứng xảy ra và nhận biết các sản phẩm thu được bằng phương pháp hoá học
Bài 100 (ĐHYHN/00)
Cho m gam este đơn chức bay hơI trong một bình kín dung tích 6 lít ở nhiệt độ 136,50C. Khi este bay hơI hết thì áp suất trong bình là p.
Nếu cho m gam este đun với 200 ml dung dịch NaOH, sau khi phản ứng xong, để trung hoà NaOH dư cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Chưng cất dung dịch sau khi trung hoà thu được 15,25 gam hỗn hợp muối khan và hơI rượu B. Dẫn toàn bộ hơI rượu qua CuO dư nung nóng thu được Anđêhit E. Cho toàn bộ E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH thì thu được 43,2 gam Ag. Biết các phương trình phản ứng xẩy ra hoàn toàn.
Viết các phương trình phản ứng xẩy ra ? Xác định công thức cấu tạo của este E ?
Tính m ? tính p ?
Xác định nồng độ mol/l của dung dịch NaOH ban đầu ?
Bài 101 (ĐHBK/99)
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este; Cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam; Sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este nói trên thuộc loại gì ? (Đơn chức hay đa chức, no hay không no)
Mặt khác, cho 6,825 gam hỗn hợp hai este đó tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 7,7 gam hỗn hợp hai muối và 4,025 gam một rượu.
Tìm công thức phân tử và khối lượng mỗi este. Biết rằng khối lượng phân tử của hai muối hơn kém nhau không quá 28 đơn vị Cacbon.
Bài số 102 (ĐHNT/99)
Cho x gam hỗn hợp X gồm hai este A, B là đồng phân của nhau bay hơI ở điều kiện thích hợp thu được thể tích bằng thể tích của 6,4 gam O2 ở cùng điều kiện
Đốt cháy X tạo ra CO2 và H2O với tỷ lệ số mol là 1 : 1. Mặt khác, đun nóng X với dung dịch NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối và p gam hỗn hợp hai rượu là đồng đẳng kế tiếp
Tính x và m khi p = 7,8 : m – p < 8. Tìm công thức cấu tạo của A, B ?
Bài số 103 (ĐHB/04)
Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ mạch hở, chứa cùng một loại nhóm chức hoá học. Khi đun nóng 47,2 gam hỗn hợp A với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được một rượu đơn chức và 38,2 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, nếu đốt cháy hết 9,44 gam A cần vừa đủ 12,096 lít lhí O2 Thu được 10,304 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn
Xác định công thức phân tử, viất công thức cấu tạo của các chất có trong hỗn hợp A. tính phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp A.
Bài số 104 (CĐ/98)
Hỗn hợp X gồm este đơn chức mạch hở, là đồng phân của nhau. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,25 mol/l thu được muối của một axit cacboxylic và hai hỗn hợp rượu. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X cần dùng 4,2 lít O2 thu được 3,36 lit CO2 (Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).
Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của este.
Trong một bình kính dung tích 4,48 lít chứa O2 ở 00C, 1 atm. Bơm vào bình 0,88 gam hỗn hợp X. Sau khi bật tia lửa điện để đốt cháy hết este, đưa nhiệt độ về 00C, áp suất trong bình lúc này là P. Tính P ?
Bài số 105 (T. Mai/97)
Một hỗn hợp A gồm hai este đơn chức. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được hai rượu no đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đ.v.C và hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp hai rượu trên thu được 15,68 lít khí CO2.
Tìm công thức phân tử và thành phần phần trăm số mol mỗi rượu trong hỗn hợp ?
Cho hỗn hợp hai muối trên tác dụng với một lượng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được hỗn hợp hai axit hữu cơ no. Lấy 2,08 gam hỗn hợp hai axit đó tác dụng với 100 ml dung dịch Na2CO3 2M, sau đó lượng Na2CO3 dư tác dụng vừa đủ với 170 ml dung dịch HCl 2M. Hãy xác định công thức phân tử của hai axit và hai este trong hỗn hợp A ? Biết rằng số nguyên tử cacbon trong phân tử este nhỏ hơn 6.
Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xẩy ra hoàn toàn
Bài luyện tập số 17
Aminiôaxit
Bài số 106
1. Aminiôaxit là gì ? Viết công thức tổng quát của Aminiôaxit ? Chứng minh rằng khối lượng phân tử của Aminiôaxit có một nhóm amin và một nhóm axit là một số lẻ.
2. Nêu công thức cấu tạo và gọi tên một số Aminiôaxit cần nhớ.
3. Trình bầy tính chất hoá học của Aminiôaxit
4. Phản ứng trùng ngưng là gì ? Viết một số loại phản ứng trùng ngưng để minh hoạ.
5. Viết phương trình phản ứng trực tiếp tạo ra tơ nilon 6; nilon 7; nilon 6,6.
6. Nêu phương pháp điều chế Aminiôaxit
Bài số 107 (ĐHT.Lợi/98)
Viết phương trình phản ứng khi cho axit α – aminôpropionic tác dụng với Na2CO3; CuO; CH2OH.
Bài số 108 (ĐHMỏ/00)
So sánh tính chất hoá học của axit Axêtic và axit aminoaxêtic.
Bài số 109 (ĐHQG/99)
Thế nào là aminoaxit ? Từ Glyxin và Alanin viết phương trình phản ứng tạo ra đipêtit A, B. Lấy 14,6 gam A hay B thì phản ứng vừa đủ với dung dich HCl 1M. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng
Bài số 110
C...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement