Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By keobachnha_dangieu18
#674677

Download Tổng hợp các Chuyên đề ôn thi Đại học Hóa miễn phí

PHẦN B- BÀI TẬP
Bài 1. 1. Một rượu no X mạch hở có số nguyên tử C bằng số nhóm chức. Cho 9,6 gam rượu X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí đktc. Xác định CTCT của X.
2. Đun nóng hỗn hợp gồm 1mol axit axetic và 2mol rượu X với xúc tác H2SO4 đặc thu được một hỗn hợp hai este A và B, trong đó KLPT của B lớn hơn của A.
Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng từng este có trong hỗn hợp. Biết rằng chỉ có 60% axit bị chuyển hoá thành este và tỉ lệ mol của A, B thu được là 2:1.
Bài 2. Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ đơn chức mạch hở chứa C, H, O. Cho A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối của một axit hữu cơ no B và một rượu C. Thực hiện phản ứng tách nước rượu C ở điều kiện thích hợp, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất hữu cơ D có tỉ khối hơi so với H2 bằng 1,7. Lượng nước thu được sau phản ứng tách nước cho tác dụng với Na dư được 0,196 lít khí.
1- Xác định CTCT của rượu C.
2- Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần dùng 4,424 lít O2. Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng 100 gam dung dịch NaOH 8% được dung dịch E.
Xác định CTCT của B và tính nồng độ % của dung dịch E. Các thể tích đo ở đktc.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Bài tập hữu cơ tổng hợp
A- lí thuyết
Bài 1. Ba chất A, B, C mạch thẳng đều có CTPT là C2H4O2 và có các tính chất sau:
- A tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2.
- B tác dụng với Na và có phản ứng tráng gương.
- C có phản ứng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na
a) Lập luận để xác định công thức cấu tạo của 3 chất đó.
b) Trình bày tính chất hoá học của 3 chất trên.
Bài 2. Trong các đồng phân của C3H6O3, đồng phân A vừa có tính chất của rượu vừa có tính chất của axit. Viết phương trình phản ứng của A với C2H5OH, CH3COOH, NaOH, phản ứng trùng ngưng của A, phản ứng tách nước của A tạo ra chất B có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
Bài 3. Cho 3 chất A, B, C đều là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử C7H8O. Khi cho mỗi chất trên lần lượt tác dụng với Na và NaOH thì thấy: A phản ứng với cả hai; B chỉ phản ứng với Na; C không phản ứng. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B, C và viết các phương trình phản ứng.
Bài 4. 1- Viết ptpư của glucozơ với AgNO3/NH3 , Cu(OH)2/NaOH khi đun nóng.
2- Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho glixêrin tác dụng với axit axetic, với H2SO4 đặc, HNO3 đặc ( H2SO4 đặc xt), Cu(OH)2.
3- Viết phương trình phản ứng của: HCOOH, CH3COOCH3, C2H3COOH, C2H3COOC2H5 với các dung dịch NaOH, Na2CO3, Br2, H2SO4. Viết phương trình phản ứng trùng hợp của CH3COOC2H3+H3HHHH và của C2H3COOH.
Bài 5. Cho các axít: axit fomic, axit acrilic, axit aminoaxetic.
1- Cho biết những tính chất hoá học giống nhau và khác nhau quan trọng nhất của ba axit.
2- Trình bày cách nhận biết ba axit đó đựng trong bình mất nhãn
Bài 6. 1- Cho 3 hợp chất hữu cơ cùng chức có CTPT là CH2O2; C2H4O2 và C3H4O2. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết chúng.
2- Oxi hoá 10,2gam hỗn hợp hai andehit kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, người ta thu được hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hoà hỗn hợp hai axit này cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M.
a- Hãy xác định CTCT, của hai andehit.
b- Tính thành phần % mỗi andehit theo khối lượng trong hỗn hợp.
Bài 7. 1- Cho sơ đồ biến hoá sau:
+ O2, xt
+Y1
H2SO4
+Y2
H2SO4
+H2O
H2SO4
C4H6O2 C4H6O4 C7H12O4 C10H18O4 X2 + Y1 + Y2
(X1)
(X4)
(X3)
(X2)
a. Viết ptpư biết X1 là một andehit đa chức, mạch thẳng, Y2 là rượu bậc hai.
b. Bằng những phản ứng nào chứng minh X1 vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.
c. Bằng phương pháp hoá học nào nhận biết được Y1 và Y2.
2- Từ xenlulozơ và các chất vô cơ cần thiết, hãy điều chế: Rượu etylic , cao su Buna , axit axetic , etyl axetat, poli vinylclorua.
Bài 8. 1- Hoàn thành phương trình biến hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
CaC2 đ C2H2 đ C2H6 đ C2H5Cl đ C2H5OH đ C4H6 đ (-CH2-CH=CH-CH2-)n
CH3COOCH=CH2 đ CH3COONa đ CH3COOH đ CH3COOC2H5
3- Nhận biết các chất sau đây bằng phương pháp hoá học: phenol, axit acrylic, rượu etylic, etyl axetat, metyl acrilat.
Bài 9. 1- Axit axetic yếu hơn axit sunfuric nhưng mạnh hơn axit cacbonic. Viết phương trình phản ứng chứng minh.
2- So sánh tính chất hoá học của axit propionic và axit acrylic. Viết các phương trình phản ứng.
Bài 10. 1- Cho các chất sau: CH2=CH-COOH, CH3COOCH3, H2N-CH2-COOH. Chất nào phản ứng được với: dung dịch Br2, dung dịch HBr, NaOH, trùng hợp, trùng ngưng? Viết các ptpư.
2- Ba chất hữu cơ A, B, C mạch hở và có cùng công thức phân tử C3H4O2. Biết rằng:
- A phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
- B phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng.
- C phản ứng với H2 (Ni, t0) thu được rượu đa chức có khả năng phản ứng với Cu(OH)2.
Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, C.
Bài 11. 1- Hoàn thành phương trình biến hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
CH4 đ C2H2 đ C2H4 đ C2H5OH đ CH3CHO đ CH3COONađượcH3COOH đ (CH3COO)2Ca
C6H6 đ C6H5 NO2 đ C6H5 NH3Cl đ C6H5 NH2 đ 2,4,6-tribrom anilin.
2- So sánh nhiệt độ sôi của rượu etylic và axit axetic. Giải thích?
3- So sánh độ linh động của nguyên tử hidro trong nhóm -OH của rượu etylic, phenol và axit axetic. Viết các phương trình phản ứng để chứng minh.
Bài 12. 1- Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, phenol, axit acrylic. Chất nào phản ứng được với các chất sau đây: Na, NaOH, Na2CO3, dung dịch Br2, dung dịch HBr? Viết các ptpư.
2- Đun nóng rượu iso-butylic ở 1700C có H2SO4 đặc làm xúc tác, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với dung dịch HBr, dung dịch Br2, H2 (Ni, to), trùng hợp. Viết các ptpư xảy ra.
Bài 13. 1- Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học: phenol, rượu etylic, anđehit axetic, axit axetic, axit acrylic.
2- Cho hỗn hợp gồm: rượu etylic, axeton, axit axetic. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp trên.
Bài 14. 1- Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):
Al4C3 CH4 C2H2 C2H4 C2H4(OH)2 (-O-CH2 -CH2-)n
CH3CHO CH3COONH4 CH3COOH (CH3COO)3C3H5
2- Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học: CH3COOH, C3H5(OH)3, CH3CHO và C2H5OH.
Bài 15. Đun nóng hai chất A, B có cùng công thức phân tử C5H8O2 trong dung dịch NaOH được hỗn hợp hai muối natri của hai axít C3H6O2(A1) và C3H4O2(B1) và hai sản phẩm khác.
1- A, B thuộc chức hoá học gì? Viết các phương trình phản ứng.
2- A, B có những tính chất hoá học đặc trưng nào giống nhau và khác nhau.
Bài 16. A, B đều có công thức phân tử là C4H7ClO2. Biết:
A + NaOH Muối hữu cơ A1 + C2H5OH + NaCl
B + NaOH Muối hữu cơ B1 + C2H4(OH)2 + NaCl
1- Viết công thức cấu tạo của A và B.
2- Viết phương trình phản ứng của A1, B1 với dung dịch H2SO4 loãng.
Bài 17. Hoàn thành phương trình biến hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
1- Etanol axit axetic vinyl axetat polivinyl axetat(-CH2-CH2-)n
OH OH
etanalamoni axetat natri axetat axit axetic
2- Tinh bộtglucozơrượu etylicaxit axeticđồng(II) axetatnatri axetat metan.
Bài 18. Ba hay hữu cơ A, B, C có cùng công thức phân tử C6H10O4, mạch thẳng, không tác dụng với Na. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C biết rằng khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì A tạo thành một muối và hai rượu kế tiếp trong dãy đồng đẳng, B tạo thành hai muói và một rượu, C tạo thành một muối và một rượu.
Viết các phương trình phản ứng.
Bài 19. Hợp chất hưũ cơ A mạch thẳng và có công thức phân tử C9H16O4. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp rượu CH3OH, C2H5OH và muối natri của axit hữu cơ B.
1-Viết công thức cấu tạo của A
2-Từ B, viết phương trình điều chế tơ nilon 6-6 và viết phương trìnhỉtùng ngưng của B với etilenglicol.
PHầN B- bài tập
Bài 1. 1. Một rượu no X mạch hở có số nguyên tử C bằng số nhóm chức. Cho 9,6 gam rượu X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí đktc. Xác định CTCT của X.
2. Đun nóng hỗn hợp gồm 1mol axit axetic và 2mol rượu X với xúc tác H2SO4 đặc thu được một hỗn hợp hai este A và B, trong đó KLPT của B lớn hơn của A.
Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng từng este có trong hỗn hợp. Biết rằng chỉ có 60% axit bị chuyển hoá thành este và tỉ lệ mol của A, B thu được là 2:1.
Bài 2. Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ đơn chức mạch hở chứa C, H, O. Cho A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối của một axit hữu cơ no B và một rượu C. Thực hiện phản ứng tách nước rượu C ở điều kiện thích hợp, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất hữu cơ D có tỉ khối hơi so với H2 bằng 1,7. Lượng nước thu được sau phản ứng tách nước cho tác dụng với Na dư...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement