Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By my_angel4988
#674648

Download Đề thi tuyển sinh đại học FPT (có đáp án) miễn phí

Câu 56 - 61
Có 3 loại trái cây – táo, cam và mận được đóng gói trong 4 thùng đóng kín. Với mỗi trái cây, có đúng 3 thùng chứa loại trái cây này. Mỗi thùng đều được dán nhãn ghi các loại trái cây bên trong thùng đó. Tuy nhiên, do nhầm lẫn của người dán nhãn, có 2 nhãn đã bị đổi chỗ cho nhau, kết quả là chỉ có 2 nhãn được dán đúng, hai nhãn còn lại bị dán sai.
Và kết quả là các thùng được dán nhãn như sau:
Thùng 1: Táo và cam
Thùng 2: Táo và mận
Thùng 3: Cam và mận
Thùng 4: Táo, cam và mận
 
Câu 56. Nếu thực sự thùng 3 không chứa táo thì điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Thùng 1 được dán nhãn đúng
(B) Thùng 2 được dán nhãn đúng
(C) Thùng 3 được dán nhãn đúng
(D) Thùng 1 không chứa táo
(E) Thùng 2 không chứa cam
 
Câu 57. Nếu thùng 4 thực sự không chứa táo thì điều nào sau đây buộc phải đúng
(A) Thùng 3 được dán nhãn đúng
(B) Thùng 4 được dán nhãn đúng
(C) Thùng 1 bị dán nhãn sai
(D) Thùng 2 bị dán nhãn sai
(E) Thùng 3 bị dán nhãn sai
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
ĐỀ THI TUYỂN SINH
ĐỀ SỐ 001
Thời gian làm bài thi: 120 phút
Số báo danh: 
Lưu ý quan trọng
- Chỉ được mở đề khi được phép của giám thị
- Phiếu trả lời chỉ được coi là hợp lệ khi nộp cùng với đề thi
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
- Phần 1 gồm 20 câu là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán
- Phần 2 gồm 25 câu (từ câu 21 đến câu 45). Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm (1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả các câu như sau:
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho trước) cho mỗi câu hỏi.
5 phương án này sẽ được ghi lại ở đầu mỗi trang để thí sinh tiện tham khảo
- Phần 3 gồm 45 câu (từ câu 46 đến câu 90), trong đó có một số câu hỏi riêng lẻ và một số câu hỏi nhóm. Các câu hỏi nhóm sẽ có dạng “Câu N - M”, sau đó là đoạn văn tình huống chung cho tất cả các câu trong nhóm và các câu hỏi lần lượt từ N đến M
- Tất cả các số trong bài thi đều là số thực
Phần 1
Câu 1. Nếu 4x = 9 và 9y = 256 thì giá trị của xy bằng
(A) 2006 (B) 48 (C) 36 (D) 10 (E) 4
Câu 2. Hàm số nào dưới đây có đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng?
(A) y = x2 + x;
(B) y = x2sinx;
(C) y = xcosx;
(D) y = xsinx;
(E) y = x3;
Câu 3. Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% và số học sinh nam tăng 5%.
Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
(A) 88 (B) 99 (C) 110 (D) 121 (E) 132
Câu 4. Tuấn xoá đi 1 trong 10 số nguyên dương liên tiếp. Tổng của 9 số còn lại bằng 2006. Hỏi Tuấn đã xoá đi số nào?
(A) 218 (B) 219 (C) 220 (D) 225 (E) 227
Câu 5. Cho u và s là các số thực lớn hơn 1. Trong các phân số dưới đây, phân số nào có giá trị lớn nhất?
Câu 6. Nếu trung bình cộng của 5 số nguyên liên tiếp bằng 12 thì tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất bằng bao nhiêu?
(A) 24
(B) 14
(C) 12
(D) 11
(E) 10
Câu 7. Nếu a, b, c là các số thực dương thì bằng
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Câu 8. Hùng nói về tủ sách của mình: “Đúng 25% số sách trong tủ sách của tui là tiểu thuyết và đúng 1/9 số sách là thơ”. Nếu Hùng có khoảng từ 50 đến 100 cuốn sách thì hỏi Hùng có chính xác bao nhiêu cuốn sách?
(A) 50 (B) 54 (C) 64 (D) 72 (E) 93
Câu 9. Nếu x, y, z là các số nguyên dương phân biệt nhỏ hơn 10 thì đại lượng (x-y)/z có thể nhận giá trị lớn nhất bằng
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
Câu 10. Nếu thì bằng
(A) -8 (B) 8 (C) 6 (D) -4 (E) - 6
Câu 11. Nếu cứ y giây thì máy bay bay được x/6 dặm thì cứ z phút máy bay bay được bao nhiêu dặm? (xyz ≠ 0)
(A) xy/6z
(B) xz/6y
(C) xyz/6
(D) 10xy/z
(E) 10xz/y
Câu 12. Cho X là một số nguyên dương viết trong hệ thập phân, Y là tổng các chữ số của X và Z là tổng các chữ số của Y. Có bao nhiêu số nguyên dương X thoả mãn điều kiện X + Y + Z = 60?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) nhiều hơn 3
Câu 13. Nếu 45% của n là 405 thì 35% của n là?
(A) 61
(B) 64
(C) 142
(D) 250
(E) 315
Câu 14. Trong các phân số dưới đây, phân số nào gần với 2/3 nhất?
(A) 3/4 (B) 5/6 (C) 7/9 (D) 11/15 (E) 15/21
Câu 15.
Câu 16. Chiếc đồng hồ nhắc việc cứ 15 phút lại reo 1 lần. Nếu đồng hồ đã reo vào lúc 12:40 thì thời điểm nào dưới đây là thời điểm mà đồng hồ có thể reo?
(A) 4:05
(B) 5:30
(C) 6:45
(D) 7:15
(E) 8:10
Câu 17. Nếu x ≥ 8 và y ≤ 3 thì điều nào sau đây chắc chắn đúng?
(A) x + y ≥ 5
(B) x + y ≤ 11
(C) x – y ≥ 5
(D) x – y ≤ 5
(E) x – y ≤ 11
Câu 18. Ba góc A, B, C của tam giác ABC theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Điều nào sau đây chắc chắn đúng?
(A) A ≤ 600.
(B) B ≤ 600.
(C) C ≤ 600.
(D) B > 600.
(E) A ≤ C.
Câu 19. Năm ngoái Chính tiết kiệm được 10% thu nhập năm của anh ta. Năm nay Chính có thu nhập tăng 5% so với năm ngoái và tiết kiệm được 12% thu nhập năm. Hỏi số tiền mà Chính tiết kiệm được năm nay bằng bao nhiêu phần trăm số tiền anh ta tiết kiệm được vào năm ngoái?
(A) 122%
(B) 124%
(C) 126%
(D) 128%
(E) 130%
Câu 20. Nếu và , thì
(A) 10/9
(B) 3/2
(C) 20/11
(D) 30/11
(E) 5
Phần 2
Câu 21
Trung bình cộng của a, b, c có bằng c?
c – a = c + b
c = 0
Câu 22
Nếu – 5 0?
(1) s2 > 4
(2) 1/s > 1/3
Câu 23
Biết k là số nguyên dương. k có chia hết cho 40?
(1) k chia hết cho 4
(2) k chia hết cho 10
Câu 24
Thể tích của hình hộp có kích thước a, b, c bằng bao nhiêu?
(1) a = 18/(b*c)
(2) b = 2, c = 4
Câu 25
Giá trị của x bằng bao nhiêu?
(1) x + 2y = 6
(2) 4y + 2x = 12
Câu 26
Lớp học của cô giáo Lan có tổng cộng bao nhiêu học sinh?
(1) Hôm qua lớp học có 14 học sinh
(2) Thông thường thì mỗi ngày có 2 học sinh ốm và không đi học
Câu 27
Có thể kết luận x bằng 3?
(1) x2 = 9
(2) x trừ đi 3 bằng âm 6
Câu 28
Trong túi có 20 quả táo và 10 quả cam. Ta lấy ra 9 trái cây từ giỏ. Hỏi còn lại bao nhiêu quả táo ở trong túi?
(1) Trong số các trái cây được lấy ra, tỷ lệ táo và cam là 2:1.
(2) 4 trong số 6 trái cây lấy ra đầu tiên là táo.
Câu 29
Các thành viên của một Câu lạc bộ (CLB) hay nói tiếng Pháp, hay nói tiếng Nga, hay cả hai thứ tiếng. Tìm số người của CLB chỉ nói tiếng Pháp.
Có 300 người trong CLB và số người nói cả hai thứ tiếng là 196.
Số người chỉ nói tiếng Nga là 58.
Câu 30
Giang lớn hơn Lộc 5 tuổi. 10 năm trước, Hoa lớn hơn Minh 10 tuổi. Hỏi hiện nay Minh bao nhiêu tuổi?
Hiện nay tuổi Minh gấp 3 lần tuổi Giang.
Lộc bây giờ 5 tuổi.
Câu 31
Số tiền 3.850.000 đồng được chia giữa A, B và C. Ai là người nhận được ít nhất?
(1) A nhận số tiền bằng 2/9 tổng số tiền mà B và C nhận.
(2) B nhận số tiền bằng 3/11 tổng số tiền mà A và C nhận.
Câu 32
n là số nguyên dương. Có thể khẳng định n(n2 – 1) chia hết cho 24?
(1) n chia hết cho 3.
(2) n là số lẻ.
Câu 33
Anh công an phát hiện ra tên trộm và đuổi theo hắn. Khi nào anh công an có thể bắt được tên trộm?
Vận tốc của anh công an gấp đôi vận tốc tên trộm.
Khoảng cách giữa anh công an và tên trộm là 400m.
Câu 34
Ai được điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra vừa qua, A, B hay C? Biết điểm là một số nguyên dương.
C có số điểm bằng điểm của A và B cộng lại.
A có số điểm bằng điểm của B và C cộng lại.
Câu 35
Biết độ dài cạnh AC của tam giác ABC bằng 2. Tìm độ dài cạnh BC.
AB không bằng AC
Góc B bằng 30 độ.
Câu 36
50% người dân của một thành phố có máy tính xách tay và máy điều hoà nhiệt độ. Hỏi phần trăm số người của thành phố này có máy tính xách tay mà không có máy điều hoà nhiệt độ.
60% người dân trong thành phố có máy tính xách tay.
70% người dân trong thành phố có máy điều hoà nhiệt độ.
Câu 37
Các túi xách I, II, III chứa tổng cộng 10 quả bóng. Nếu mỗi túi chứa ít nhất 1 quả bóng thì mỗi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement