Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tonluonganh
#674533

Download Các dạng toán về mạch dao động điện từ miễn phí

Câu 41: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần L và tụ C mắc nối tiếp. Để chu kỳ dao động của mạch tăng 2 lần thì phải ghép tụ C bằng một tụ C như thế nào và có giá trị bao nhiêu ?
A. Ghép nối tiếp, C = 3C. B. Ghép nối tiếp, C = 4C.
C. Ghép song song, C = 3C. D. Ghép song song, C = 4C.
Câu 42: Một mạch dao động điện từ, tụ điện có điện dung C = 40 nF, thì mạch có tần số f = 2.104Hz. Để mạch có tần số f’ = 104 Hz thì phải mắc thêm tụ điện C có giá trị
A. C = 120 (nF) nối tiếp với tụ điện trước. B. C = 120 (nF) song song với tụ điện trước.
C. C = 40 (nF) nối tiếp với tụ điện trước. D. C = 40 (nF) song song với tụ điện trước.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Khóa học Dòng điện xoay chiều và Dao động điện từ Trắc nghiệm Dao động điện từ
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
Câu 1: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm
A. nguồn một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.
B. nguồn một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
C. nguồn một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.
D. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
Câu 2: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ
A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C. B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.
C. phụ thuộc vào cả L và C. D. không phụ thuộc vào L và C.
Câu 3: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4
lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 4: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4
lần thì tần số dao động của mạch
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 5: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên
4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 6: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên
4 lần thì tần số dao động của mạch
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 7: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm
lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch
A. không đổi. B. tăng 2 lần. C. giảm 2 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 8: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm lên 16 lần và giảm điện
dung 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch dao động sẽ
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần
Câu 9: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm lên 8 lần và giảm điện
dung 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần
Câu 10: Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì
A. tăng điện dung C lên gấp 4 lần. B. giảm độ tự cảm L còn L/16.
C. giảm độ tự cảm L còn L/4. D. giảm độ tự cảm L còn L/2.
Câu 11: Tụ điện của một mạch dao động là một tụ điện phẳng. Khi khoảng cách giữa các bản tụ tăng lên 4
lần thì
tần số dao động riêng của mạch sẽ
A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần.
Câu 12: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc bằng
A.
ω 2π LC
B.

ω
LC

C.
ω LC
D.
1
ω
LC

Câu 13: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với chu kỳ bằng
A.
T 2π LC
B.

T
LC

C.
1
T
LC

D.
1
T
2π LC

CÁC DẠNG TOÁN VỀ MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Khóa học Dòng điện xoay chiều và Dao động điện từ Trắc nghiệm Dao động điện từ
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
Câu 14: Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức
A.
1
f LC


B.
1
f
2π LC

C.

f
LC

D.
1 L
f
2π C

Câu 15: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin(2000t) A. Tần số góc
dao động của mạch là
A. ω = 100 rad/s. B. ω = 1000π rad/s. C. ω = 2000 rad/s. D. ω = 20000
rad/s.
Câu 16: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t) A. Tụ điện trong
mạch có điện dung 5 μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là
A. L = 50 mH. B. L = 50 H. C. L = 5.10
–6
H. D. L =
5.10
–8
H.
Câu 17: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q =
4cos(2π.104t) μC. Tần số dao động của mạch là
A. f = 10 Hz. B. f = 10 kHz. C. f = 2π Hz. D. f = 2π kHz.
Câu 18: Mạch dao động LC gồm tụ C = 16 nF và cuộn cảm L = 25 mH. Tần số góc dao động của mạch là:
A. ω = 2000 rad/s. B. ω = 200 rad/s. C. ω = 5.104 rad/s. D. ω = 5.10–4
rad/s
Câu 19: Một mạch dao động LC có tụ điện C = 0,5 (μF). Để tần số góc dao động của mạch là 2000 rad/s thì
độ tự cảm L phải có giá trị là
A. L = 0,5 H. B. L = 1 mH. C. L = 0,5 mH. D. L = 5
mH
Câu 20: Một mạch dao động có tụ điện 32.10
C (F)
π


mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L. Để tần số
dao động trong mạch bằng f = 500 Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây phải có giá trị là
A. 310
L (H).
π


B. L = 5.10
–4
(H). C. 310
L (H).D.
π
L (H).
500

Câu 21: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm có độ tự cảm
1
L (H)
π

và một tụ điện có điện dung C.
Tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Giá trị của C bằng
A.
1
C (pF).


B.
1
C (F).


C.
1
C (mF).


D.
1
C (μF).


Câu 22: Mạch dao động có L = 0,4 (H) và C1 = 6 (pF) mắc song song với C2 = 4 (pF). Tần số góc của mạch
dao động là
A. ω = 2.105 rad/s. B. ω = 105 rad/s. C. ω = 5.105 rad/s. D. ω = 3.105 rad/s.
Câu 23: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 (mH) và tụ điện có điện dung C = 2 (pF),
lấy π2 = 10. Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5 Hz. B. f = 2,5 MHz. C. f = 1 Hz. D. f = 1
MHz.
Câu 24: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π (mH) và một tụ điện
có điện dung
4
C (nF)
π

. Chu kỳ dao động của mạch là
A. T = 4.10
–4
(s). B. T = 2.10
–6
(s) . C. T = 4.10
–5
(s).
D. T = 4.10
–6
(s).
Khóa học Dòng điện xoay chiều và Dao động điện từ Trắc nghiệm Dao động điện từ
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -
Câu 25: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm
1
L (H)


và một tụ điện có điện dung
C. Tần số dao động riêng của mạch là fo = 0,5 MHz. Giá trị của C bằng
A.
2
C (nF).
π

B.
2
C (pF).
π

C.
2
C (μF).
π

D.
2
C (mF).
π

Câu 26: Một mạch dao động LC có chu kỳ dao động là T, chu kỳ dao động của mạch sẽ là T' = 2T nếu
A. thay C bởi C' = 2C. B. thay L bởi L' = 2L.
C. thay C bởi C' = 2C và L bởi L' = 2L. D. thay C bởi C' = C/2 và L bởi L' =L/2.
Câu 27: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có
điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ
riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1
thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là
A. f2 = 4f1 B.
1
2
f
f
2

C. f2 = 2f1 D.
1
2
f
f
4

Câu 28: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực
đại trong mạch là Io thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là
A.
o
o
Q
T 2π
I

B.
2 2
o oT 2πI Q
C.
o
o
I
T 2π
Q

D.
T = 2πQoIo
Câu 29: Điện tích cực đại và dòng điện cực đại qua cuộn cảm của một mạch dao động l
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement