Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#674464

Download Tiểu luận Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì phải xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là những quốc sách hàng đầu miễn phí

Trong thời đại ngày nay, CNH,HĐH đất nước không thể không dựa trên nền tảng vững chắc của khoa học công nghệ hiện đại. Hơn nữa một trăm năm trước đây, C Mác đã từng nói: “Theo đà phát triển của đại công nghiệp, việc tạo nên của cải thực sự trở nên ít phụ thuộc vào thời gian lao động và vào số lượng lao động đã hao phí hơn là vào những tác nhân, đến lượt mình lại tuyệt đối không tương xứng với thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra chúng, mà, nói đúng hơn, chúng phụ thuộc vào trình độ chung của khoa hoc và vào bước tiến bộ của kĩ thuật,hay là việc sử dụng khoa học ấy vào sản xuất đến một trình độ nào đó tri thức xã hội phổ biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp”Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Đề tài: Luận chứng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam: “Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá(CNH, HĐH) đất nước thì phải xác định khoa học và công nghệ(KH&CN) cùng với giáo dục và đào tạo(GD&ĐT) là những quốc sách hàng đầu”.
LỜI NÓI ĐẦU
Xã hội là một bộ phận đặc biệt của thế giới vật chất, lịch sử phát triển của nó hiện ra như là quá trình lịch sử - tự nhiên. Đó là quá trình phát triển của nền sản xuất và tái sản xuất đời sống xã hội, đồng thời cũng là quá trình phát triển nền văn minh nhân loại bằng những bước tiến tuần tự xen lẫn những bước ngoặt cách mạng. Ngày nay cách mạng CNH, HĐH đã và đang lôi cuốn,tác động đến tất cả các nước, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì vậy nên thế giới đang phát triển những nền văn minh mới, xã hội mới : “xã hội thông tin”, “xã hội hậu công nghiệp”, “xã hội hậu- hiện đại”. Các nước có nền công nghiệp hiện đại đang dần chuyển sang nền kinh tế tri thức. Vì vậy đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì CNH, HĐH với tư cách là “một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội” là con đường duy nhất và là nhiệm vụ hết sức cấp thiết để tiến lên một xã hội hiện đại “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ,văn minh”. Và trong sự nghiệp đó Đảng ta đã xác định phát triển KH-CN với GD-ĐT là quốc sách hàng đầu.
1. NỘI DUNG QUAN ĐIỂM
a. Mục tiêu CNH, HĐH ở Việt Nam:
Từ khi bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986, cùng với việc từng bước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, giải phóng các lực lượng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước đã xác định ngày càng rõ quan điểm mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), khi thông qua đường lối đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng ta nhấn mạnh: “Mục tiêu của CNH, HĐH là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Tại Đại hội này, Đảng ta cũng xác định rõ mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”.
Kết thúc thế kỷ 20, bước vào thế kỷ 21, bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục có những thay đổi mau chóng. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) của Đảng nhận định: “Thế kỷ 21 sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri hức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản suất”. Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2001-2010 được thông qua tại Đại hội IX xác định: “Con đường CNH, HĐH của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. Phát triển những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức”. Đảng ta đề ra mục tiêu “phấn đấu trong giai đoạn 2001-2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Điều này hứa hẹn mở ra những bước đột phá trong nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
b. Khái niệm KH&CN:
Tuy đều là các quá trình hoạt động dựa trên cơ sở phát triển của trí tuệ con người và nhân loại, nhưng KH va CN có sự khác nhau căn bản. KH cho ta kiến thức, CN giúp ta tạo ra của cải vật chất. KH gắn trực tiếp với CN tức là gắn trực tiếp với sử dụng phát minh khoa học.
Khoa học là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm tập hợp các hiểu biết và tư duy nhằm khám phá những thuộc tính tồn tại khách quan của các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Khoa học được phân chia thành: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các ngành khoa học khác.
Công nghệ gồm cả tri thức và cách thức khác nhau để sử dụng tri thức đó để biến đổi các nguồn lực thành các sản phẩm hay dịch vụ phục vụ cho đời sống xã hội. Ngày nay công nghệ được coi là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm:
- Phần cứng: gồm toàn bộ những điều kiện vật chất như máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng… Nó phản ánh kĩ thuật của phương pháp sản xuất, là xương sống, là cốt lõi của quá trình sản xuất.
- Phần mềm:con người với tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm; thông tin gồm bí quyết,dữ liệu, phương pháp; thành phần tổ chức, thể hiện ở việc bố trí xắp xếp, điều phối quản lí…Trong đó con người là chìa khoá hoạt động trên cơ sở của phần thông tin. Thành phần tổ chức có nhiệm vụ liên kết các phần trên.
KH&CN là nền tảng và động lực của CNH, HĐH. Ứng dụng thành tựu KH-CN làm kinh tế phát triển theo chiều sâu và hiện đại.Mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường.
Trên thế giới đã xuất hiện những ngành công nghệ mới như: CN sinh học, năng lượng, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nanô,công nghệ mới chế tạo máy…đang được đầu tư nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất tạo hiệu quả cao trong kinh tế.
c. Khái niệm GD&ĐT:
Giáo dục là một quá trình bao gồm tất cả các hoạt động hướng vào sự phát triển và rèn luyện năng lực( tri thức, kĩ năng, kĩ xảo…) và phẩm chất( niềm tin, đạo đức, thái độ…) ở con người để có thể phát triển nhân cách đầy đủ và trở nên có giá trị tích cực đối với xã hội. Theo nghĩa hẹp GD là một quá trình được tổ chức 1 cách có mục đích, có kế hoạch nhằm truyền đạt và lĩnh hội tri thức của nhân loại.
Đào tạo là quá trình phát triển có hệ thống các tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và thái độ, tư cách… đòi hở ở một cá nhân để thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định. Như vậy ĐT là một dạng đặc thù của GD trong đó nó hướng về GD chuyên môn nghề nghiệp.
Văn kiện Đại hội Đảng VIII đã khẳng định: cùng với KH&CN, GD&ĐT là quốc sách hàng đầu nhằm phát huy tối đa nguồn lực con người là cơ sở cho sự phát triển nhanh và bền vững. Sự nghiệp GD, ĐT là sự nghiệp “trồng người”, những con người phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mĩ.
d. Mối quan hệ giữa KH - CN với GD&ĐT:
Trong nền kinh tế mới GD&ĐT có sứ mệnh đặc biệt, đó là chuẩn bị cho người học đ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement