Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By soi_hoang_7
#674437

Download Tiểu luận Lý luận hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
I-LỜI NÓI ĐẦU
1)Lý do chọn đề tài
2)Mục đích,nhiệm vụ nghiên cứu
 
II-NỘI DUNG
A-Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
1) Nội dung phạm trù hình thái kinh tế - xã hội
a-hình thái kinh tế - xã hội là gì
b- Cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội
2) ý nghĩa phương pháp luận của hình thái kinh tế -xã hội
a-Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình
lịch sử tự nhiên nhưng phải thông qua hoạt động của con người
b-Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội
3)Ta tiến lên CNXH thi điều kiện tiên quyết là phải CNH-HĐH
 
B-VẬN DỤNG
CÔNG NGHIỆP HOÁ ,HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN KINH TẾ QUỐC
DÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
 
1)Khái luận chung về CNH-HĐH
2)Tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH-HĐH
a-Tính tất yếu khách quan
a.1-CNH-HĐH là xu thế của toàn cầu
a.2-Tất yếu khách quan phải CNH-HĐH ở nước ta hiện nay
b-Tác dụng của CNH-HĐH
 
 
3)Nội dung cơ bản của CNH-HĐH ở nước ta hiện nay
a-Phát triển mạnh mẽ LLSX bằng cơ khí hoá nền sản xuất xã hội
trên cơ sở áp dụng những thành tựu KH-KT hiện đại
b-Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý
 
4)Thành tựu và hạn chế của CNH-HĐH ở nước ta
a-Thành tựu
b-Hạn chế
5)CNH-HĐH trong thời gian tới
6)Trách nhiệm của công dân với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
 
III-KẾT LUẬN
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

g nước cùng kiệt trên thế giới ,nông nghiệp lạc hậu còn chưa thoát khỏi xã hội truyền thống để sang xã hội* văn minh công nghiệp*.Do đó CNH-HĐH là tất yếu khách quan ,là nội dung,là cách ,là con đường phát triển nhanh để đưa nước ta tiến kịp thời đại.Công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá làm cho xã hội chuyển từ truyền thống sang xã hội hiện đại,làm biến đổi căn bản bộ mặt của xã hội trên mọi lĩnh vực (kinh tế -chính trị -văn hoá…)Từ đại hội lần thứ VI Đảng ta đã xác định trong thời kỳ phát triển mới “Ta phải đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước định hướng phát triển nhằm mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất ,kỹ thuật hiện đại,cơ cấu kinh tế hợp lý ,QHSX tiến bộ ,phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX, đời sống vật chất ,tinh thần ngày càng được nâng cao,quốc phòng,an ninh vững chắc ,dân giàu ,nước mạnh ,xã hội công bằng,văn minh” HiÖn nay chóng ta ®ang triÓn khai qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Ó nhanh chãng ®­a n­íc ta ®¹t môc tiªu d©n giµu ,n­íc m¹nh ,x· héi c«ng b»ng ,v¨n minh.Sù nghiÖp c¸ch m¹ng to lín nµy ®ang ®Æt nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn cÊp b¸ch .Nã ®ßi hái c¸c nhµ khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ,khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ ph¶i quan t©m ,®Çu t­ nghiªn cøu vµ vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa Mac-LªNin,c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ cña nh©n lo¹i ®Ó gãp phÇn vµo viÖc ho¹ch ®Þnh ®­êng lèi ,chñ tr­¬ng ,chÝnh s¸ch,kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,kinh doanh ,båi d­ìng ,ph¸t huy nguån lùc con ng­êi
ChÝnh v× những lẽ trên mà em quyết định chọn đề tài “Lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay”
2)Mục đích ,nhiệm vụ nghiên cứu
Làm sáng rõ vai trò của lý luận hình thái kinh tế xã hội trong thơì kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà nhiệm vụ trọng tâm là CNH-HĐH.CNH-HĐH để phát triển LLSX vì LLSX giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội,CNH-HĐH để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội,CNH-HĐH để xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH
II-NỘI DUNG
A-LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI
1)Nội dung phạm trù hình thái kinh tế xã hội
a)Hình thái kinh tế xã hội là gì
Hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử,dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định,với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó,phù hợp với một trình độ nhất định của LLSX và một kiến trúc thượng tầng tương ứngđược xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy
b)Cấu trúc của hình thái kinh tế xã hội
Hình thái kinh tế xã hộ do ba bộ phận hợp thành đó là :Lực lượng sản xuất,quan hệ sản xuất,kiến trúc thượng tầng.Trong đó lực lượng sản xuất là nền tảng vật chất của hình thái kinh tế-xã hội ,nó quyết định quan hệ sản xuất,quan hệ sản xuất tạo thànhcơ sở hạ tầng của xã hội ,là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội,quan hệ sản xuất quyết định cơ sở hạ tầng,cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng .Như vậy suy cho cùng thì lực lượng sản xuất giữ vai trò chủ đạo;tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất quy định các hình thái kinh tế-xã hội khác nhau
2) ý nghĩa phương pháp luận của phạm trù hình thái kinh tế xã hội
a)Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên nhưng phải thông qua hoạt động của con người
Mỗi hình thái kinh tế xã hội khác nhau thì khác nhau về tính chất , đặc điểm của các yếu tố tạo thành.LLSX giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của xã hội .Mỗi khi LLSX phát triển lên một nấc thang mới thì khi ấy nó sẽ thôi thúc một hình thái kinh tế-xã hội mới ra đời.Lịch sử loài người đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế-xã hội :Công xã nguyên thuỷ,chiếm hữu nô lệ ,phong kiến,tư bản.Xã hội mà loài người đang hướng tới là xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của nó là xã hội xã hội chủ nghĩa .VIỆT NAM đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ,chúng ta từ hình thái kinh tế xã hội phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua hình thái tư bản.Thời kỳ quá độ chính là thời kỳ để ta chuẩn bị những điều kiện tiền đề cho xã hội tương lai đặc biệt là những điều kiện về cơ sở vật chất ,kỹ thuật vì xã hội mà chúng ta đang hướng tới là một xã hội phát triển với nền sản xuất hiện đại dựa trên công nghệ tiên tiến
b)lý luận hình thái kinh tế xã hội cho thấy sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội
Chúng ta không thể sử dụng tư tưởng ,sử dụng nguồn lực tinh thần để xây dựng xã hội mà phải bắt đầu bằng cách sản xuất ,giữ vai trò chủ đạo trong cách sản xuất chính là LLSX .LLSX bao gồm người lao động và tư liệu sản xuất , đây chính là những yếu tố quyết định cho công tác sản xuất vật chất của xã hội loài người.LLSX phát triển bao nhiêu thì xã hội giàu có và phát triển bấy nhiêu.Muốn phát triển LLSX thì CNH-HĐH là điều kiện không thể thiếu
3)Ta tiến lên chủ nghĩa xã hội thì điều kiện tiên quyết là phải CNH-HĐH
Hình thái kinh tế xã hội TBCN với các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ,nền đại công nghiệp , ng dụng tiến bộ khoa học -kỹ thuật là một thời kỳ để chuẩn bị tiền đề vật chất cho hình thái kinh tế xã hội khác cao hơn là cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội .Việt Nam ta thực hiện một bước tiến dài trong lịch sử:Ta bỏ qua hình thái kinh tế -xã hội TBCN ,từ phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội thì nhất thiết chúng ta phải qua thời kỳ quá độ lên CNXH .Thời kỳ quá độ nhằm mục tiêu chuẩn bị tiền đề vật chất ,kỹ thuật cho xã hội tương lai. Đảng ta xác định xã hội mà chúng ta hướng tới là một xã hội tốt đẹp ,công bằng,dân chủ ,văn minh ,mọi người đều có cơ hội phát triển toàn diện bản thân .Một xã hội có nền sản xuất phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến ,lao động hiện đại .Vậy thì CNH-HĐH là một điều tất yếu ,công nghiệp hoá-hiện đại hoá còn là xu thế của toàn cầu trong nhịp sống hiện nay đối với tất cả các nước,không chỉ những nước đang phát triển mà những nước đã phát triển.CNH-HĐH để đưa đất nước càng ngày càng phát triển từng bước giải phóng con người
B-VẬN DỤNG:CÔNG NGHIỆP HOÁ,HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
1)Khái luận chung về Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá
CNH-HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản hoạt động sản xuất,kinh doanh ,dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội ,từ lao động thủ công sang lao động cơ khí với công nghệ hiện đại ,phương pháp tiên tiến dựa trên sự phát triển của công nghiệp và khoa học ,công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao
Héi nghÞ lÇn thø 7 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ VII cã ®o¹n viÕt:” C«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¨n b¶n, toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi hiÖp sang c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Môc tiªu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010 lµ ®Èy m¹nh nhanh qu¸ tr×nh ®æi míi kü thuËt c«thµnh mét n­íc cã tr×nh ®é KTCN ë trung b×nh tiªn tiÕn so víi c¸c n­íc trong khu vùc. ChuyÓn dÞch c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement