Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By con_meo_ngoc
#673989

Download Đề thi và hướng dẫn giải đề Đại học môn Vật lý miễn phí

Câu 24:Một vật có khối lượng m dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay ñổi như thế nào?
A. Tăng 3 lần. B. Giảm 9 lần C. Tăng 9 lần. D. Giảm 3 lần.
Câu 25:Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu ñược hai hạt α. Cho biết mp= 1,0073u; mα= 4,0015u. và mLi= 7,0144u. Phản ứng này tỏa hay thu năng lượng baonhiêu?
A. Phản ứng tỏa năng lượng 17,41MeV. B. Phản ứng thu năng lượng 17,41MeV.
C. Phản ứng tỏa năng lượng 15MeV. D. Phản ứng thu năng lượng 15MeV.
Câu 26:Hiện tượng quang ñiện trong là hiện tượng
A. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
B. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách ñốt nóng.
C. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫnkhi bị chiếu sáng.
D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion.
Câu 27:hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần sốcó biên độ: A1=8cm ; A2=6cm. Biên độdao
động tổng hợp có thểnhận giá trịnào sau đây
A. 48cm B. 1cm C. 15cm D. 8cmĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
MÔN THI : VẬT LÝ
Thời gian làm bài : 90 phút.
--------------------------------------------------
Họ và tên :…………………………………………………………..
I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40 )
Câu 1: Một vật dao ñộng ñiều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất ñể vật ñi từ vị trí có li ñộ x1
= - 0,5A
(A là biên ñộ dao ñộng) ñến vị trí có li ñộ x2 = + 0,5A là
A. 1/10 s. B. 1/20 s. C. 1/30 s. D. 1 s.
Câu 2: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, ñầu A nối với nguồn dao ñộng (coi là một
nút sóng), ñầu B cố ñịnh. Tìm tần số dao ñộng của nguồn, biết vận tốc sóng trên dây là 200m/s.
A. 50Hz B. 25Hz
C. 200Hz D. 100Hz
Câu 3: ðoạn mạch AC có ñiện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ ñiện mắc nối tiếp. B là một ñiểm trên
AC với
uAB = sin100pit (V) và uBC = 3sin(100pit -
pi
2
) (V). Tìm biểu thức hiệu ñiện thế uAC.
A. ACu 2sin 100 t V
3
pi 
= pi − 
 
B. ACu 2 2 sin(100 t) V= pi
C. ACu 2 sin 100 t V
3
pi 
= pi + 
 
D. ACu 2sin 100 t V
3
pi 
= pi + 
 
Câu 4: Trong ñoạn mạch RLC không phân nhánh, ñộ lệch pha giữa hai ñầu cuộn dây và hai ñầu trở thuần
R không thể bằng
A. pi/6 B. 3pi/4 C. pi/4 D. pi/12
Câu 5: Trong mạch ñiện xoay chiều không phân nhánh, hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch và cường
ñộ dòng ñiện trong mạch lần lượt là: u = 100sin100pit (V) và i = 100sin(100pit + pi/3) (mA). Công suất
tiêu thu trong mạch là
A. 5000W B. 2500W C. 50W D.
2,5W
Câu 6: Tìm phát biểu ñúng khi nói về ñộng cơ không ñồng bộ 3 pha:
A. Rôto là bộ phận ñể tạo ra từ trường quay.
B. Stato gồm hai cuộn dây ñặt lệch nhau một góc 90o.
C. ðộng cơ không ñồng bộ 3 pha ñược sử dụng rộng rãi trong các công cụ gia ñình.
D. Tốc độ góc của rôto nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.
Câu 7: Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta ñiều chỉnh ñiện dung của tụ C = 1/4000pi (F) và ñộ tự
cảm của cuộn dây L = 1,6/pi (H). Khi ñó sóng thu ñược có tần số bao nhiêu? Lấy pi2 = 10.
A. 200Hz. B. 100Hz. C. 50Hz. D.
25Hz.
Câu 8: Sóng điện từ được áp dụng trong thông tin liên lạc dưới nước thuộc loại
A. sóng dài. B. sóng ngắn
C. sóng trung. D. sóng cực ngắn.
Mã đề 003
Câu 9: Trong thí nghiệm Yâng, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6mm, nếu độ rộng của vùng
có giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là
A: 7 B: 9 C. 11 D. 13
Câu 10: Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất sóng điện từ
A: Tia tử ngoại, tia RơnGen, tia katôt
B: Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia katôt
C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia ga ma
D. Tia tử ngoại, tia ga ma, tia bê ta
Câu 11: 3: Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần Wd = Wt khi một vật dao động điều hoà là 0,05s. Tần
số dao động của vật là:
A: 2,5Hz B: 3,75Hz C. 5Hz D.
5,5Hz
Câu 12: Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên?
A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. B. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
Câu 13: Một nguồn sóng tại O có phương trình u0 = asin(10pi t) truyền theo phương Ox đến điểm M cách
O một đoạn x có phương trình u = asin(10 π t - 4x), x(m). Vận tốc truyền sóng là
A: 9,14m/s B: 8,85m/s C. 7,85m/s D.
7,14m/s
Câu 14: ðặt hiệu ñiện thế u = 200 2sin100pit (V) vào hai ñầu tụ ñiện C, thì cường ñộ dòng ñiện qua
mạch có biểu thức i = 2sin(100pit + ϕ) (A). Tìm ϕ.
A. ϕ = 0. B. ϕ = pi. C. ϕ = pi/2 D. ϕ = -
pi/2
Câu 15: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng ánh sáng thỏa mãn ñiều kiện:
A. Cùng tần số và cùng biên ñộ. B. Cùng pha và cùng biên ñộ.
C. Cùng tần số và cùng ñiều kiện chiếu sáng. D. Cùng tần số và ñộ lệch pha không
ñổi.
Câu 16: Tính chất nào sau ñây không phải của tia X:
A. Tính ñâm xuyên mạnh. B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.
C. Iôn hóa không khí. D. Gây ra hiện tượng quang ñiện.
Câu 17: Tìm phát biểu sai về ñặc ñiểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.
A. Khác nhau về số lượng vạch. B. Khác nhau về màu sắc các vạch.
C. Khác nhau về ñộ sáng tỉ ñối giữa các vạch. D. Khác nhau về bề rộng các vạch
quang phổ.
Câu 18: Một vật phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt ñộ
A. cao hơn nhiệt ñộ môi trường. B. trên 00C. C. trên 1000C. D. trên
0
0
K.
Câu 19: Chiếu vào catot của một tế bào quang ñiện các bức xạ có bước sóng λ = 400nm và λ' = 0,25µm
thì thấy vận tốc ban ñầu cực ñại của electron quang ñiện gấp ñôi nhau. Xác ñịnh công thoát eletron của
kim loại làm catot.
Cho h = 6,625.10
-34Js và c = 3.108m/s.
A. A = 3, 9750.10
-19
J. B. A = 1,9875.10
-19
J. C. A = 5,9625.10
-19
J. D. A =
2,385.10
-18
J.
Câu 20: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552µm với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang
ñiện, dòng quang ñiện bão hòa có cường ñộ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang
ñiện.
Cho h = 6,625.10
-34
Js ; c = 3.10
8
m/s, e = 1,6.10
-19
C.
A. 0,65% B. 0,37% C. 0,55% D.
0,425%
Câu 21: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm ñi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ
trên giảm ñi bao nhiêu lần so với ban ñầu.
A. 9 lần. B. 6 lần. C. 12 lần. D. 4,5
lần
Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: 7
3
p Li 2 17,3MeV+ → α + . Khi tạo thành ñược 1g Hêli thì năng
lượng tỏa ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.10
23
mol
-1
.
A. 13,02.10
23
MeV. B. 26,04.10
23
MeV. C. 8,68.10
23
MeV. D.
34,72.10
23
MeV.
Câu 23: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí
x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s.
A.
3
pi
rad B.
4
pi
rad C.
6
pi
rad D. 0
Câu 24: Một vật có khối lượng m dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng
của vật thay ñổi như thế nào?
A. Tăng 3 lần. B. Giảm 9 lần C. Tăng 9 lần. D.
Giảm 3 lần.
Câu 25: Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu ñược hai hạt α. Cho biết mp = 1,0073u;
mα = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Phản ứng này tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu?
A. Phản ứng tỏa năng lượng 17,41MeV. B. Phản ứng thu năng lượng 17,41MeV.
C. Phản ứng tỏa năng lượng 15MeV. D. Phản ứng thu năng lượng 15MeV.
Câu 26: Hiện tượng quang ñiện trong là hiện tượng
A. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
B. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách ñốt nóng.
C. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng.
D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion.
Câu 27: hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ : A1=8cm ; A2=6cm. Biên độ dao
động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây
A. 48cm B. 1cm C. 15cm D. 8cm
Câu 28: Cho ñoạn mạch RLC nối tiếp, trong ñó cuộn dây thuần cảm L = 1/pi (H); tụ ñiện có ñiện dung C
= 16 µF và trở thuần R. ðặt hiệu ñiện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai ñầu ñoạn mạch. Tìm giá trị của
R ñể công suất của mạch ñạt cực ñại.
A. R = 100 2 Ω B. R = 100 Ω C. R = 200Ω D. R = 200 2Ω
Câu 29: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào katôt của tế bào quang điện thì e bứt ra có v0max = v, nếu
chiếu
λ ' = 0,75 λ thì v 0 max = 2v, biết λ = 0,4µm . Bước sóng giới hạn của kat...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement