Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyennhung_cntt
#673964

Download Luận văn Vai trò nhà nước đối với giảm cùng kiệt nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao (lấy ví dụ ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI VÙNG CAO 9
1.1- Một số lý luận chung về đói nghèo, giảm nghèo nhanh và bền vững: 9
1.1.1- Một số vấn đề chung về đói nghèo: 9
1.1.2- Một số vấn đề về giảm nghèo nhanh và bền vững và vai trò của nó đối với chính trị, kinh tế, xã hội đất nước: 14
1.2- Nội dung và sự cần thiết vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao: 17
1.2.1- Nguyên nhân, đặc điểm, đói nghèo của các huyện miền núi vùng cao: 17
1.2.2- Nội dung vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao: 19
1.2.2.1- Xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững: 19
1.2.2.2- Hoạch định chính sách và tạo môi trường, hành lang pháp lý thụân lợi để thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững: 21
1.2.2.3- Đầu tư hợp lý cho các huyện miền núi vùng cao: 23
1.2.2.4- Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nghèo vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững : 25
1.2.2.5- Nhà nước kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều chỉnh thực hiện chương trình: 27
1.1.3- Sự cần thiết về vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao: 28
1.3- Kinh nghiệm về vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở một số nước và một số địa phương trong nước. 30
1.3.1- Tổng quan kinh nghiệm: 30
1.3.1.1- Kinh nghiệm của một số quốc gia: 30
1.3.2- Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về giảm nghèo nhanh và bền vững: 33
1.3.2- Bài học kinh nghiệm rút ra về vai trò Nhà nước từ việc nghiên cứu kết quả giảm nghèo nhanh và bền vững của một số quốc gia và địa phương trong nước: 35
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG Ở HUYỆN MIỀN NÚI VÙNG CAO QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN THỜI GIAN QUA 37
2.1- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đói nghèo ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An: 37
2.1.1- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Quế Phong: 37
2.1.2- Thực trạng đói nghèo ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An: 43
2.2- Thực trạng vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thời gian qua: 47
2.2.1- Kết quả đạt được: 47
2.2.1.1- Về quan điểm, mục tiêu tổng quát nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện: 47
2.2.1.2- Thực hiện việc hoạch định chính sách và tạo môi trường, hành lang pháp lý thụân lợi để thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững: 48
2.2.1.3- Thực hiện đầu tư cho các chương trình dự án trên địa bàn: 50
2.2.1.4- Thực hiện việc hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững : 53
2.21.5- Nhà nước kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều chỉnh thực hiện chương trình: 55
2.2.2- Những tồn tại hạn chế về vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững thời gian qua: 57
2.2.3- Nguyên nhân tồn tại: 60
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI VÙNG CAO 62
3.1 - Cơ hội và thách thức vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao: 62
3.2- Quan điểm, mục tiêu chung của vai trò Nhà nước đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cho các huyện miền núi vùng cao thời gian tới: 64
3.2.1- Quan điểm: 64
3.2.2- Mục tiêu: 65
3.3- Một số giải pháp nâng cao vai trò Nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao: 67
3.3.1- Giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách XĐGN: 67
3.3.1.1- Cơ chế chính sách luôn đi cùng với bố trí nguồn lực đầu tư đầy đủ: 67
3.3.1.2- Xây dựng nhiều chương trình đặc thù cho từng lĩnh vực phát triển: 71
3.3.2- Hoàn chỉnh các loại quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện: 78
3.3.3- Đẩy mạnh công tác “xã hội hoá đầu tư” cho XĐGN: 80
3.3.4- Tuyên truyền vận động các hộ nghèo tích cực thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững: 82
3.3.5- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương cơ sở: 85
3.3.6- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. 88
KẾT LUẬN 91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

phải biết rõ mỗi địa phương có điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán khác nhau để có sự điều chỉnh phù hợp, như vậy mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. Cần có thêm các chính sách đặc thù phù hợp với thực tế của từng địa phương.
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG Ở HUYỆN MIỀN NÚI VÙNG CAO QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN THỜI GIAN QUA
2.1- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đói cùng kiệt ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An:
2.1.1- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Quế Phong:
Quế Phong là huyện vùng núi cao, biên giới nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, có đường biên giới với nước bạn Lào dài 73 km, là huyện cuối cùng nằm trên trục đường Quốc lộ 48, cách thành phố Vinh 180 km. Tọa độ địa lý của huyện nằm trong khoảng 19o26' đến 20o vĩ độ Bắc, 104o30' đến 105o10' kinh độ Đông. Phía Đông Bắc giáp huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá; Phía Nam giáp huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; Phía Tây Nam giáp huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Phía Tây Bắc giáp nước Cộng hoà DCND Lào.
Diện tích tự nhiên của toàn huyện là 189.500 ha. Địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao và hệ thống sông, suối khá dày đặc, điển hình là dãy núi Trường Sơn có độ cao từ 1.600-1.828m. Do địa hình chủ yếu là núi cao lại bị chia cắt mạnh, có độ dốc lớn nên diện tích đất để sản xuất cây hàng năm ít, giao thông đi lại và bố trí dân cư khó khăn. Về đặc điểm khí hậu: Nhiệt độ trung bình năm từ 22-240C. Nhiệt độ cao nhất trung bình năm là 340C; nhiệt độ thấp nhất trung bình năm là 90C. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.800mm và phân bố theo mùa. Mùa mưa từ thàng 5 đến tháng 10, lượng mưa tập trung 80-90% lượng mưa cả năm thường gây ngập lụt, lũ quét, lũ ống. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa thấp nên dễ gây thiếu nước, khô hạn, gây thiếu nước, giảm tốc độ sinh trưởng của cây trồng, phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm và ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như sức khỏe của nhân dân.
Các nguồn tài nguyên trên địa bàn huyện tương đối đa dạng: Đất nông nghiệp 157.399,77 ha, đất phi nông nghiệp 4.196,31 ha, đất chưa sử dụng 27.490,3 ha. Các loại đất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp là đất phù sa, đất có tầng sét loang lổ và sau đó tới nhóm đất đồi đỏ vàng. Xu thế biến đổi lý hoá tính của đất một số nơi đang diễn theo chiều hướng xấu do tập quán sản xuất canh tác cũ lạc hậu, điều kiện tưới tiêu còn rất hạn chế,... đã làm đất thường có phản ứng chua, lân và ka li dễ tiêu nghèo. Về tài nguyên nước, huyện Quế Phong có nhiều sông suối phân bố tương đối đều trên địa bàn huyện, mật độ trung bình từ 0,5 - 0,6 km/km2, có bốn con sông chính chảy qua. Nhờ hệ thống sông suối khá dày, thảm thực vật rừng được bảo vệ phục hồi nhanh nên nguồn sinh thuỷ được duy trì, đảm bảo có đủ nước ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa đàn huyện và có tiềm năng phát triển thuỷ điện. Tuy nhiên, cũng do những đặc điểm nêu trên nên dễ bị ảnh hưởng của mưa lũ, lũ ống, lũ quét gây sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến hạ tầng và sản xuất cũng như đời sống dân sinh. Tài nguyên khoáng sản ở Quế Phong không nhiều về chủng loại, trữ lượng ít, các loại khoáng sản chính như: thiếc có trữ lượng 6.905 tấn, Vàng sa khoáng, sắt, đá vôi, cát, đá, sỏi phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng. Về tài nguyên rừng, toàn huyện có 149.509,7 ha đất rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên có 140.203 ha, ngoài ra có gần 210 ha rừng gỗ Pơ mu là loại gỗ quý hiếm với có trữ lượng khoảng 6.500 m3. Rừng trồng 8.307 ha, chủ yếu là rừng quế, cây gỗ nguyên liệu (keo, xoan, bạch đàn). Động vật rừng trước đây khá phong phú về chủng loại như gấu, voi, lợn rừng, hươu, nai,... tuy nhiên do tình trạng săn bắn thú rừng vẫn diễn ra nên đến nay số lượng động vật rừng còn rất ít. Lâm nghiệp là tiềm năng thế mạnh của Quế Phong, diện tích đất có rừng lớn, nhiều tầng phong phú về chủng loại và trong điều kiện có độ ẩm cao nên cây rừng phát triển nhanh. Nhưng để phát triển mạnh kinh tế rừng, cần có cơ chế chính sách về đầu tư thoả đáng và gắn lợi ích kinh tế hộ đồng bào dân tộc với chương trình phát triển lâm nghiệp để khoanh nuôi, bảo vệ và khai thác lâu dài có hiệu quả đất rừng.
Dân số trung bình huyện Quế Phong năm 2009 là 63.250 người, số hộ trung bình là 12.968 hộ, trong đó hộ dân tộc thiểu số 11.474 hộ (chiếm 88,5%); bao gồm 4 dân tộc chính cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% dân số). Trong đó: Dân tộc Thái chiếm 82,8%, sống chủ yếu ở vùng núi thấp ven sông suối và chân núi, có truyền thống canh tác lúa nước nhưng thiếu chí hướng làm giàu; Dân tộc Mông chiếm 4,2%, sống chủ yếu ở các dãy núi cao dọc tuyến biên giới, siêng năng, chăm chỉ và biết cách làm ăn nhưng do điều kiện sản xuất quá khó khăn nên hầu hết đói quanh năm và thường di dịch cư tự do; Dân tộc Khơ mú chiếm 3,0%, sống rải rác ở các dãy núi cao trung bình, thường du canh du cư, trình độ dân trí thấp, thiếu chịu khó trong lao động sản xuất.
Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính (xã, thị trấn), trong đó có 12 xã đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách chế độ theo Quyết định 135/CP (chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội cho 1750 xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa). Huyện Quế Phong là một trong 61 huyện cùng kiệt của cả nước được hỗ trợ đầu tư giảm cùng kiệt nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Thực trạng điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cũng đan xen những thuận lợi và thách thức, trong đó những khó khăn về điều kiện tự nhiên và trình độ dân trí của một huyện miền núi vùng cao vẫn là thách thức lớn. Tỷ lệ hộ đói cùng kiệt toàn huyện đến đầu 2009 là 50,59%. Tổng hợp số hộ dân và thành phần dân tộc như sau:
Bảng 2.1: Tình số hộ dân và thành phần dân tộc huyện Quế Phong
TT
ChØ tiªu
§¬n vÞ tÝnh
Thùc hiÖn qua c¸c n¨m
TH n¨m 2005
TH n¨m 2006
TH n¨m 2007
TH 2008
1
Tổng sè hé trung b×nh

11170
11672
12179
12968
Trong ®ã: Hé d©n téc thiÓu sè

9913
10308
10779
11474
- Hé d©n téc Kinh

1256
1364
1400
1494
- Hé d©n téc Th¸i

9241
9659
10065
10777
- Hé d©n téc M«ng

279
245
275
283
- Hé d©n téc Kh'mó

379
390
421
400
- Hé d©n téc thiÓu sè kh¸c

14
14
18
14
(Nguồn: Đề án giảm cùng kiệt nhanh và bền vững đến năm 2020 huyện Quế Phong)
Tình hình về cơ sở hạ tầng: Có 61 km đường Quốc lộ 48 qua huyện là đường nhựa. Đường do huyện quản lý gồm 10 tuyến, tổng chiều dài 121 km, trong đó có 47 km là đường nhựa cấp VI miền núi, còn lại là đường đất, các công trình cầu cống vĩnh cửu trên các tuyến còn ít. Đường từ trung tâm xã đi các thôn bản có tổng chiều dài 221 km, loại đường này đi lại hết sức khó khăn, hầu hết là đường mòn nền đất nên hư hỏng thường xuyên sau mỗi mùa mưa lũ, hàng năm huyện phải huy động nhân dân tự tu sửa để đi lại với hàng ngàn ngày công lao động. Huyện đã xây dựng được 33 công trình thuỷ lợ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online