Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By titi_kute
#673869

Download Bộ đề thi và đáp án các môn Kỳ thi Đại học, cao đẳng năm 2004 miễn phí

Câu V (2,0 điểm)
Thành phần kiểu gen của một quần thể sâu tơ là 0,3 RR : 0,4 Rr : 0,3 rr. Sau hai năm sử
dụng liên tục một loại thuốc trừ sâu để phòng trừ, khi khảo sát lại quần thể này thì thấy thành
phần kiểu gen là 0,5 RR : 0,4 Rr: 0,1 rr. Biết rằng R là gen kháng thuốc, r là gen mẫn cảm với
thuốc ở sâu tơ.
1. Dựa trên đặc trưng di truyền của quần thể, hãy cho biếtquần thể sâu tơ trên thay đổi theo
hướng nào?
2. Nêu các nhân tố có thể gây ra những thayđổi đó. Nhân tố nào là chủ yếu? Vì sao?
Câu VI (2,0 điểm)
ở ruồi giấm, xét hai gen trên nhiễm sắc thể th-ờng, gen A là trội hoàn toàn so với a và gen B
là trội hoàn toàn so với b.
1. Lai hai cá thể dị hợp tử về hai gen trên, trong số ruồi thu đ-ợc ở F1
thì số ruồi đồng hợp tử
lặn về cả hai tính trạng chiếm 16%.
2. Một phép lai khác giữa hai cá thể dị hợp tử về hai gen trên, trong số ruồi thu đ-ợc ở F1
thì số ruồi đồng hợp tử lặn về cả hai tính trạng chiếm 9%.
Giải thích kết quả và viết các sơ đồ laiĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Đề CHíNH THứC
Đề THI TUYểN SINH ĐạI HọC, CAO ĐẳNG NĂM 2004
Môn: sinh họC, khối B
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
--------------------------------------------------------
Câu I (1,5 điểm)
1. Nêu cơ chế phát sinh hội chứng Đao.
2. Khi lai hai cây l−ỡng bội có kiểu gen AA và aa, ng−ời ta thu đ−ợc một số cây lai tam bội
có kiểu gen AAa. Hãy giải thích cơ chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam bội đó.
Câu II (1,5 điểm)
1. Trình bày những b−ớc chính trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin ở tế bào chất.
2. Nêu vai trò của các prôtêin trong cơ thể sống.
Câu III (1,5 điểm)
1. Một quần thể ban đầu gồm tất cả cá thể có kiểu gen Aa (trong đó alen A qui định hoa tím
là trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng). Nếu cho tự thụ phấn liên tục thì tỉ lệ kiểu gen và
kiểu hình ở thế hệ thứ ba sẽ nh− thế nào? Ng−ời ta ứng dụng ph−ơng pháp này trong chọn giống
để làm gì?
2. Ưu thế lai là gì? Hiện t−ợng này đ−ợc giải thích dựa trên các giả thuyết nào?
Câu IV (1,5 điểm)
Có bốn dòng ruồi giấm thu thập đ−ợc từ bốn vùng địa lý khác nhau. Phân tích trật tự gen
trên nhiễm sắc thể số 2, ng−ời ta thu đ−ợc kết quả sau:
Dòng 1: A B F E D C G H I K
Dòng 2: A B C D E F G H I K
Dòng 3: A B F E H G I D C K
Dòng 4: A B F E H G C D I K
1. Nếu dòng 3 là dòng gốc, hãy cho biết loại đột biến đã sinh ra ba dòng kia và trật tự phát
sinh các dòng đó.
2. Cơ chế hình thành và hậu quả của loại đột biến nói trên?
Câu V (2,0 điểm)
Thành phần kiểu gen của một quần thể sâu tơ là 0,3 RR : 0,4 Rr : 0,3 rr. Sau hai năm sử
dụng liên tục một loại thuốc trừ sâu để phòng trừ, khi khảo sát lại quần thể này thì thấy thành
phần kiểu gen là 0,5 RR : 0,4 Rr : 0,1 rr. Biết rằng R là gen kháng thuốc, r là gen mẫn cảm với
thuốc ở sâu tơ.
1. Dựa trên đặc tr−ng di truyền của quần thể, hãy cho biết quần thể sâu tơ trên thay đổi theo
h−ớng nào?
2. Nêu các nhân tố có thể gây ra những thay đổi đó. Nhân tố nào là chủ yếu? Vì sao?
Câu VI (2,0 điểm)
ở ruồi giấm, xét hai gen trên nhiễm sắc thể th−ờng, gen A là trội hoàn toàn so với a và gen B
là trội hoàn toàn so với b.
1. Lai hai cá thể dị hợp tử về hai gen trên, trong số ruồi thu đ−ợc ở F1 thì số ruồi đồng hợp tử
lặn về cả hai tính trạng chiếm 16%.
2. Một phép lai khác giữa hai cá thể dị hợp tử về hai gen trên, trong số ruồi thu đ−ợc ở F1 thì
số ruồi đồng hợp tử lặn về cả hai tính trạng chiếm 9%.
Giải thích kết quả và viết các sơ đồ lai.
----------------------------------------------------------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................................Số báo danh: ..................................
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement