Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chang_trai_than_thien284
#673853

Download Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học và tri thức công nghệ đối với phát triển kinh tế miễn phí

Đặc trưng của nền kinh tế tri thức là không ngừng gia tăng sử dụng các loại tri thức và sự sáng tạo mới nhất của con người,có tốc độ đổi mới sản phẩm và công nghệ nhanh, tiêu hao ít tài nguyên, năng lượng , môi trường được đảm bảo bền vững. Động lực thúc đẩy sản xuất không phải vốn, tài nguyên thiên nhiên mà là tri thức là khoa học, công nghệ.
Trong kinh tế tri thức những ngành dựa vào tri thức, dựa vào những thành tựu mới của khoa học, công nghệ có tác dung to lớn tới sự phát triển xã hội. Chẳng hạn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học nhưng cũng có thể là những ngành kinh tế truyền thống (như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) được ứng dụng khoa học công nghệ cao.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI GIỚI THIỆU
Trong kinh tế vai trò của tri thức khoa học và công nghệ trong bất cứ giai đoạn nào của xã hội loài người cũng đã được lịch sử thừa nhận. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ XX vai trò của tri thức khoa học công nghệ ngày càng rõ rệt, trở thành yếu tố có tính quyết định trong sự phát triển kinh tế.
Ngày nay các quốc gia đều thừa nhận khoa học, công nghệ là công cụ là chiến lược để phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng và bền vững trong môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh quyết liệt.
Ở Việt Nam vai trò của tri thức khoa học công nghệ đã được khẳng định . Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định “khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. Đại hội Đảng VIII Đảng cộng sản Việt Nam cũng nhấn mạnh “khoa học và công nghệ phải trở thành nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tiếp theo Đại hội IX “Tăng cường tiềm lực và đổi mới khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển đất nước”
Vậy vai trò của tri thức khoa học và tri thức công nghệ đối với phát triển kinh tế như thế nào và cần có những phương hướng để phát triển, vận dụng thúc đẩy tri thức khoa hoc, công nghệ.
Em xin trân thành Thank T.S Phạm Văn Sinh đã hướng dẫn em làm bài này.
1. Kh¸i niÖm tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ
a. Tri thøc khoa häc.
- Kh¸i niÖm
Tri thøc khoa häc lµ nh÷ng kiÕn thøc thu ®­îc qua nh÷ng qu¸ tr×nh häc tËp mét c¸ch c«ng phu.
Tri thøc khoa hoc kh«ng chØ lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi hiÖn thùc, mµ cßn ®­îc kiÓm nghiÖm qua thùc tiÔn.
-§Æc ®iÓm cña tri thøc khoa häc
Tri thøc khoa häc lµ tri thøc ë tÇm qu¶n lý ®­îc c¸i b¶n chÊt qui luËt nguyªn nh©n, xu h­íng cña thÕ giíi kh¸ch quan.
Tri thøc khoa häc lµ tri thøc cã tÝnh hÖ thèng vÒ sù vËt kh¸ch quan.
Tri thøc khoa häc lµ tri thøc ch©n thùc vÒ thÕ giíi kh¸ch quan vµ kh«ng ph¶i ®­îc kiÓm tra vµ chøng minh bëi logic vµ thùc tiÔn
- Nguån gèc cña sù h×nh thµnh tri thøc khoa häc
Tri thøc khoa häc lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi,liªn tôc t­ duy nh©n lo¹i tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. Tõ nh÷ng con sè, chÊt liÖu, d÷ liÖu thu nhËn ®­îc qua viÖc quan s¸t, ph©n tÝch,næ xÎ c¸c ®èi t­îng nghiªn cøu qua thùc nghiÖm,thÝ nghiÖm khoa häc ®· h×nh thµnh nªn nh÷ng tri thøc kinh nghiÖm khoa häc song nÕu chØ dõng l¹i ë tri thøc kinh nghiÖm khoa häc th× ch­a thÓ co tri thøc khoa häc. V× ch­a kh¸m ph¸ ra ®­îc b¶n chÊt cña sù kiÖn ch­a n¾m b¾t ®­îc qui luËt tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña nã b»ng t­ duy lý luËn víi t­ duy trõu t­îng khoa häc. Mét ®Æc tr­ng chØ vèn cã cña bé n·o con ng­êi, con ng­êi g¹t bá ®­îc nh÷ng mèi liªn hÖ ngÉu nhiªn bÒ ngoµi cña sù vËn ®éng biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña ®èi t­îng nghiªng cøu.
b. Tri thøc c«ng nghÖ.
- Kh¸i niÖm
Tri thøc c«ng nghÖ lµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng hiÓu biÕt cña con ng­êi vÒ viÖc biÕn ®æi,c¶i t¹o thÕ giíi nh»m ®¸p øng nhu cÇu sèng cña con ng­êi,sù tån t¹i vµ ph¸t tiÓn cña x· héi.
Tri thøc c«ng nghÖ bao gåm c¸c c¸ch thøc,ph­¬ng ph¸p c¸c thñ thuËt, kü n¨ng cã ®­îc nhê trªn c¬ së khoa häc vµ ®­îc sö dông vµo s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh kh¸c nhau ®Ó t¹o ra s¶n phÈm.
§Æc ®iÓm của tri thøc c«ng nghệ.
Tri thức công nghệ có tính lưu truyền. Chuỗi phát triển tri thức công nghệ không có kết thúc vì những kỹ năng, hiểu biết, đóng góp của con người tích lũy được trong quá trình hoạt động của họ truyền lại cho thế hệ sau.
Tri thức công nghệ được tích lũy trong công nghệ trả lời hai câu hỏi “làm cái gì” và “làm như thế nào” nhờ các tri thức áp dụng trong công nghệ mà sản phẩm của nó có đặc trưng mà sản phẩm cùng loại của công nghệ khác không có được. Do đó tri thức công nghệ là sức mạnh của công nghệ.
c. Mèi quan hÖ gi÷a khoa häc vµ c«ng nghÖ.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khoa häc vµ c«ng nghÖ lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. Khoa häc lµ tiÒn ®Ò trùc tiÕp cña c«ng nghÖ vµ c«ng nghÖ l¹i lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña khoa häc. Khi nãi ®Õn c«ng nghÖ ng­êi ta hiÓu ngay trong ®ã cã khoa häc. Trong c«ng nghÖ trÝ tuÖ, tri thøc khoa häc ®· trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Ng­îc l¹i nh÷ng tri thøc khoa häc hiÖn ®¹i kh«ng thÓ cã ®­îc nÕu thiÕu trî gióp cña c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin. V× sù ph¸t triÓn cña khoa häc chÝnh lµ th­íc ®o tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t­ duy con ng­êi. Tõ ®©y cho thÊy r»ng gi÷a th«ng tin vµ khoa häc cã mèi quan hÖ hÕt søc chÆt chÏ,h÷u c¬ víi nhau. Th«ng tin võa lµ néi dung khoa häc võa lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña nã v× nã l­u gi÷ vµ chuyÓn t¶i th«ng tin tri thøc khoa häc lµ b»ng c«ng nghÖ th«ng tin. Qua c¸c m¸y vi tÝnh,siªu vi tÝnh vµ m¹ng Internet b»ng c«ng nghÖ th«ng tin.
So s¸nh c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn c¬ b¶n cña khoa häc vµ c«ng nghÖ hay còng cã thÓ coi ®ã lµ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c¸ch m¹ng c«ng nghÖ chóng ta thÊy mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ phï hîp víi nhau mét c¸ch ®¸ng kinh ng¹c. XÐt vÒ mÆt thêi gian c¸c cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ diÔn ra vÒ c¬ b¶n nh­ ®ång bé víi nhau. XÐt vÒ mÆt néi dung vµ tÝnh chÊt cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng nµy biÓu hiÖn nh÷ng tr×nh ®é ph¸t triÓn ngµy cµng cao,hoµn thiÖn h¬n.
d. CÊu tróc cña tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ.
- CÊu tróc cña tri thøc khoa häc
HÇu hÕt c¸c nhµ khoa häc ®Òu thõa nhËn tri thøc khoa häc bao gåm tri thøc kinh nghiÖm vµ tri thøc lý luËn. Trong ®ã tri thøc kinh nghiÖm lµ tr×nh ®é thÊp cßn tri thøc lý luËn lµ tr×nh ®é cao cña tri thøc khoa häc, gi÷a hai tr×nh ®é nµy c¸c tri thøc khoa häc cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau lµm tiÒn ®Ò, c¬ së cho nhau cung ph¸t triÓn, ph¶n ¸nh ngµy cµng ®óng ®¾n h¬n, ®Çy ®ñ h¬n vµ s©u s¨c h¬n vÒ thÕ giíi vËt chÊt ®ang vËn ®éng kh«ng ngõng.
Tri thøc kinh nghiÖm chñ yÕu thu nhËn ®­îc th«ng qua quan s¸t vµ thÝ nghiÖm thùc tÕ. Nã n¶y sinh mét c¸ch trùc tiÕp tõ thùc tiÔn, tõ lao ®éng s¶n xuÊt ®Õn ®Êu tranh x· héi hoÆc tõ thÝ nghiÖm khoa häc. XÐt vÒ mÆt toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ tri thøc kinh nghiÖm l¹i ®­îc chia thµnh hai lo¹i lµ tri thøc kinh nghiÖm th«ng th­êng vµ tri thøc kinh nghiÖm khoa häc. Tri thøc kinh nghiÖm míi chØ lµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nh÷ng mÆt riªng rÏ, rêi r¹c vÒ c¸c mèi liªn hÖ bªn ngoµicña ®èi t­îng. V× thÕ dï ®· mang tÝnh trõu t­îng vµ kh¸i qu¸t nhÊt ®Þnh nh­ng tri thøc kinh nghiÖm míi chØ lµ b­íc ®Çu vµ cßn h¹n chÕ.
§Ó n¾m b¾t ®­îc b¶n chÊt cña sù vËt th× nhËn thøc cña con ng­êi tÊt yÕu ph¶i chuyÓn lªn tr×nh ®é tri thøc lý luËn. §©y lµ mét tr×nh ®é cao h¬n vÒ chÊt so víi tri thøc kinh nghiÖm. Tri thøc lý luËn ®­îc kh¸i qu¸t t­ tri thøc kinh nghiÖm. Nã tån t¹i trong hÖ thèng c¸c kinh nghiÖm ph¹m trï,quy luËt,gi¶ thuyÕt, lý thuyÕt, häc thuyÕt nµo ®ã. Tri thøc lý luËn lµ sù biÓu hiÖn ch©n lý chÝnh x¸c h¬n, hÖ thèng h¬n vµ cã tÝnh s©u s¾c h¬n vµ v× thÕ ph¹m vi øng dông cña nã còng réng r·i h¬n tri thøc kinh nghiÖm.
Tri thøc lý luËn vµ tri thøc kinh nghiÖm lµ hai tr×nh ®é ph¶n ¸nh kh¸c nhau vµ bæ xung cho nhau ®Ó n¾m b¾t chuÈn x¸c h¬n b¶n chÊt cña sù vËt.
CÊu tróc cña tri thøc c«ng nghệ.
Theo trình độ tri thức công nghệ căn cứ vào mức độ phức tạp, hiện đại của công nghệ được chia thành các tri thức công nghệ đơn giản và phức tạp hơn.
Phát triển tri thức công nghệ của con người hình thành khi được nuôi dưỡng,dạy dỗ trong nhà trẻ,lớp mẫu giáo,tiếp theo được hoc tập trong nhà trong nhà trường rồi đào tạo trong trường dạy nghề...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement