Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#673784

Download Tiểu luận Vận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
A. LỜI NÓI ĐẦU.
B.NỘI DUNG.
PHẦN I. Cơ sở lý luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.
I. Cơ sở lý luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện.
1. Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện.
2. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến của sự vật.
II. Việc vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin vào hoạt động nền kinh tế thị trường.
1. Khái niệm nền kinh tế thị trường.
2. Vận dụng quan điểm toàn diện vào hoạt động nền kinh tế thị trường.
Phần II.Vận dụng những yêu cầu của quan điểm toàn diện để phân tích việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta.
I. Những yêu cầu của quan điểm toàn diện.
II. Vận dụng quan điểm toàn diện vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
1. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.
2. Kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước ở Việt Nam.
PHẦN III. Một số kiến nghị và giải pháp.
1. Nền kinh tế các nước trên thế giới.
2. Một số kiến nghị và giải pháp của Đảng và Nhà nước ta để nâng cao sự phát triển của nền kinh tế thị trường.
C. TÀI LIỆU THAM KHẢO.
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ý về mối liên hệ của sự vật cho phép ta rút ra một nguyên tắc phương pháp luận là: trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải quán triệt quan điểm (nguyên tắc) toàn diện.
Với nguyên tắc phương pháp luận trong hoạt động thực tiến, nguyên lý về mối liện hệ phổ biến đòi hỏi để cải tạo được sự vật, chúng ta phải bằng hoạt động thực tiễn của mình biến đổi những mối liên hệ nội tại của sự vật cũng như những mối liên hệ qua lại giữa sự vật đó với các sự vật khác.
II - việc vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học mác - lênin vào hoạt động nền kinh tế thị trường.
1 - Khái niệm về kinh tế thị trường.
"Một nền kinh tế mà trong đó các vấn để cơ bản của nó do thị trường quyết định được xem là nền kinh tế thị trường". Trong nền kinh tế thị trường là hàng loạt những quy luật kinh tế của nó như: quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ... Cơ chế hoạt động của nền kinh tế thị trường tuân theo những quy luật trên đó chính là cơ chế thị trường. "Cơ chế thị trường được hiểu là cơ chế tự điều tiết nền kinh tế vốn có của nó. Cơ chế đó giải quyết ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế là: cái gì? như thế nào? và cho ai? Cơ chế thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản là cung - cầu và giá cả thị trường".
2 - Vận dụng quan điểm toàn diện vào hoạt động nền kinh tế thị trường.
Mọi hệ thống kinh tế được tổ chức để huy động tối đa các nguồn lực của xã hội và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó để sản xuất ra hàng hoá thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Vì thế, vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế là làm thế nào đáp ứng tốt nhất các nguồn lực và tổ chức sản xuất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu hàng hoá của xã hội.
Theo quy luật của sự tồn tại thì lĩnh vực kinh tế cũng biện chứng. Đó là kinh tế luôn đòi hỏi các nhà hoạt động kinh tế phải tuân theo nguyên tắc toàn diện trong vấn đề sản xuất như sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Tức là hoạt động sao cho hiệu quả kinh tế đem lại là lớn nhất. Vậy làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu đó.
Ta biết khi lý luận của triết học Mác - Lênin chưa ra đời đã có những hoạt động kinh tế nhưng chưa nắm bắt được các quy luật khách quan của thế giới nên các hoạt động kinh tế còn mò mẫm và bị các quy luạat của tự nhiên chi phối dẫn đến năng suất lao động còn thấp. Từ khi triết học Mác - Lênin ra đời, các quan điểm đúng đắn của nó trở thành cơ sở lý luận làm kim chỉ nam cho lĩnh vực hoạt động kinh tế. Các nhà hoạt động kinh tế trên thế giới đã áp dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin hay chính là phép duy vật biện chứng vào hoạt động thực tiễn của mình. Nhờ có quan điểm toàn diện này họ đã nắm bắt các quy luật khách quan của tự nhiên và làm chủ các quy luật và bị các hoạt động kinh tế chi phối. Lúc này các quy luật kinh tế lại trở thành yếu tố phục vụ sản xuất và thúc đẩy hoạt động sản xuất vật chất của con người. Việc vận dựng quan điểm toàn diện vào tổ chức quản lý kinh tế gồm một số nguyên lý cơ bản sau:
1 - Trong nền kinh tế không có một sự kiện nào tồn tại trong trạng thái cô lập, tách rời với các sự kiện khác. Vì vậy, khi xem xét các sự vật ta phải tìm ra được hết các mối liên hệ vốn có của nó.
2 - Các thi trường hàng hoá cụ thể không tồn tại trong trạng thái cô lập, tách rời nhau mà trong sự liên hệ, tác động qua lại ché ước lẫn nhau. Do đó ta cần biết phân loại, đánh giá các mối liên hệ để có thể điều chỉnh sao cho nền kinh tế đi đúng hướng.
3 - Bản thân nền kinh tế cũng không tồn tại trong trạng thái cô lập mà trong mối quan hệ giữa các lĩnh vực kinh tế - chính trị - ngoại giao, kinh tế - chính trị - đạo đức - tư tưởng, kinh tế - chính trị - khoa học - công nghệ,...
Vậy mọi sự kiện kinh tế chỉ tồn tại với tư cách là nó trong mối quan hệ với những sự kiện khác. Các nhà tư bản phương tây đã biết vận dụng nguyên lý trên vào quản lý kinh tế. Từ đó họ xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đưa lại hiệu quả kinh tế cao làm cho nền kinh tế các nước tư bản phát triển vượt bậc tạo đà cho sự phát triển thế giới. "Như vậy sự hình thành, phát triển kinh tế hàng hoá là tất yếu đối với sự phát triển của xã hội"
Trên dây ta có thể khẳng định quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin là hoàn toàn đúng đán và có vai trò to lớn đối với lĩnh vực hoạt động kinh tế của con người. Đặc biệt là vai trò đó đã được phát huy tích cực trong nền kinh tế thị trường.
phần ii: vận dụng những yêu cầu của quan điểm toàn diện phân tích việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta.
I - những yêu cầu trong quan điểm toàn diện.
Quan điểm toàn diện có những yêu cầu sau:
- Khi nghiên cứư xem xét sự vật hiện tượng phải đặt nó trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác, xem vai trò của nó ảnh hưởng đến sự vật hiện tượng đó như thế nào? Và xem xét sự tác động của các sự vật hiện tượng khác ảnh hưởng đến tính chất, đến xu hướng của sự vận động ra sao? Xem xét sự liên hệ tác động giữa các yếu tố cấu thành sự vật, chỉ ra thực trạng và xu hướng vận động của sự vật.
- Mối liên hệ của sự vật rất đa dạng phong phú song vai trò của từng liên hệ đối với sự phát triênr của từng sự vật lại không giống nhau. Do đó, khi xem xét sự vật hiện tượng phải đặc biệt quan tâm đến các liên hệ bên trong, liên hệ bản chất tất yếu, liên hệ cơ bản. Vì những liên hệ này quy định sự tồn tại, phát triển của sự vật, quy định tính chất và xu hướng vận động của nó.
- Phải chống quan điểm siêu hình, quan điểm này phủ nhận mối liên hệ phổ biến của sự vật hay nếu có thừa nhận thì chỉ thừa nhận những mối liên hệ bên trong bên ngoài chứ không thấy mối liên hệ bản chất bên trong của sự vật. Đó là một quan điểm sai lầm, nó không giúp cho chúng ta phản ánh đúng đắn sự vật.
Vận dụng quan điểm toàn diện vào hoạt động thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa "chính sách dàn đều" và "chính sách trọng điểm". Trong khi khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất cả các mặt, các lĩnh vực của quá trình đổimới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới cả lĩnh vực kinh tế lẫn lĩnh vực chính trị, Đảng ta cũng xem đổi mới kinh tế là trọng tâm.
ii - vận dụng quan điểm toàn diện vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở việt nam.
1 - Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đổi sang kinh tế thị trường.
*Nền kinh tế nước ta trước khi chuyển sang kinh tế thị thị trường:
Sau năm 1975 do vừa trải qua cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ nền kinh tế nước ta bị tàn phá nặng nề về cơ sở hạ tầng, nền nông nghiệp thì lạc hậu cùng kiệt nàn. Đặc biệt là cách "hợp tác hoá" phân phối sản phẩm lao động theo nhu cầu dẫn đến sự trì trệ trong kinh tế, sự ỷ l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement