Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By TenEyck
#673781

Download 8 đề ôn luyện môn Hóa miễn phí

Câu 30. Lên men 1 lít rượu êtylic 9,2oC. Biết hiệu suất của quátrình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu êtylic nguyên chất là 0,8g/ml. Khối lượng của sản phẩm hữu cơ thu được là:
A. 88,7 gam B. 76,8 gam. C. 75,8 gam D. 74,2 gam.
Câu 31. Chọn mệnh đề không đúng:
A. CH3CH2COOCH=CH2cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
B. CH3CH2COOCH=CH2có thể trùng hợp tạo polime.
C. CH3CH2COOCH=CH2tác dụng được với d.d brôm.
D. CH3CH2COOCH=CH2tác dụng được với d.d NaOH thu được anđêhit và muối.
Câu 32. A,B,C cócông thức phân tử tương ứng là : CH
2O2, C2H4O2, C3H4O2. Phát biểu đúng về A, B,C là:
(1). A,B,C đều là axit. (2). A là axit, B là este, C là anđêhit có 2 chức.
(3). A,B,C đều là ancol có hai chức. (4). Đốt cháy a mol mỗi chất đều thu được 2a mol H2O.
A. (1,3) B. (2,4) C. (1,2) D. (1,2,3,4).
Câu 33. Cho 1,8 gam một axit đơn chức A phản ứng hết với 40 ml d.d KOH 1M thu được d.d X. Cô cạn d.d X được 3,59 gam chất rắn. A là:
A. Axit acrylic. B. Axit fomic. C. Axit propionic. D. Axit axetic.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

MOD : Duy Hưng
Nick: hung23991
ĐỀ ÔN THI SỐ 1.
Câu 1: Hòa tan một lượng oxit Fe trong d.d H2SO4 loãng, dư. Chia d.d thu được sau phản ứng thành hai phần. Nhỏ d.d
KMnO4 vào phần 1 thấy màu tím biến mất. Cho bột đồng kim loại vào phần 2 thấy bột đồng tan, d.d có màu xanh. Công
thức của oxit Fe đã dùng là:
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO hay Fe3O4.
Câu 2: Cho phản ứng sau đây: N2 + 3H2  2NH3 + Q
Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào?
A. Chiều nghịch B. Chiều giảm nồng độ NH3
C. Chiều tỏa nhiệt. D. Chiều tăng số phân tử khí.
Câu 3. Cho 2 d.d H2SO4 có pH =1 và pH =2. Thêm 100 ml d.d NaOH 0,1M vào 100 ml mỗi d.d trên. Nồng độ mol/lít
của muối trong d.d sau phản ứng là:
A. 0,025M và 0,0025M. B. 0,25M và 0,025M.
C. 0,25M và 0,0025M. D. 0,025M và 0,25M.
Câu 4. Nhóm các d.d nào sau đây đều có chung một môi trường : ( axit, bazơ hay trung tính).
A. Na2CO3, KOH, KNO3. B. HCl, NH4Cl, K2SO4.
C. H2CO3, (NH4)2SO4, FeCl3. D. KMnO4, HCl, KAlO2.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Axit là những chất có khả năng nhận prôtôn.
B. D.d CH3COOH nồng độ 0,01M có pH =2.
C. Chất điện li nguyên chất không dẫn được điện.
D. D.d muối sẽ có môi trường trung tính.
Câu 6. Hòa tan 5,6 gam Fe bằng d.d H2SO4 loãng (dư) thu được d.d X. D.d X phản ứng vừa đủ với V ml d.d KMnO4
0,5M. Giá trị V là:
A. 20ml B. 80 ml C. 40 ml D. 60 ml.
Câu 7. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Cl2 bằng cách:
A. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi muối NaCl. B. Cho dd HCl đặc tác dụng với MnO2 , đun nóng.
C. Điện phân NaCl nóng chảy. D. Điên phân d.d NaCl có màn ngăn.
Câu 8. Nung 15,4g hỗn hợp gồm kim loại M và hóa trị II và muối nitrat của nó đến kết thúc phản ứng. Chất rắn còn lại
có khối lượng 4,6g cho tác dụng với d.dịch HCl thu được 0,56 lít H2 (đktc). M là kim loại nào?.
A. Mg B. Cu C. Zn D. Fe
Câu 9. Cho a mol Al vào d.d chứa b mol Cu2+ và c mol Ag+. Kết thúc phản ứng thu được d.d chứa 2 loại ion kim loại.
Kết luận nào sau đây là đúng:
A. c/3  a  2b/3. B. c/3  a  c/3 + 2b/3
C. c/3  a < c/3 + 2b/3 D. 3c  a  2b/3.
Câu 10. Cho p gam Fe vào Vml d.d HNO3 1M thấy Fe tan hết, thu được 0,672 lít khí NO (đktc). Cô cạn d.d sau phản
ứng thu được 7,82 gam muối Fe. Giá trị của p và V là:
A. 2,24 gam và 120 ml. B. 1,68 gam và 120 ml.
C. 1,8 gam và 129 ml. C. 2,43 gam và 116 ml
Câu 11. Điện phân d.d CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catốt và một lượng khí X ở
anốt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X ở trên vào 200 ml d.d NaOH ( ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng nồng độ
NaOH còn lại là 0,05M ( giả thiết coi thể tích của d.d không thay đổi). Nồng độ ban đầu của d.d NaOH là:
A. 0,15M B. 0,1M. C. 0,05M. D. 0,2M.
Câu 12. Cho 14,6 gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với d.d HCl dư thu được 5,264 lít khí H2 (đktc). Cũng lượng hỗn hợp
như vậy cho tác dụng với 200 ml d.d CuSO4 a mol/lít thu được 14,72 gam chất rắn. Giá trị của a là:
A. 0,3M. B. 0,975M. C. 0,25M. D. 0,75M.
Câu 13. Hỗn hợp gồm FeS2 và CuS2. Cho hỗn hợp trên phản ứng với d.d HNO3, sau phản ứng chỉ thu được 2 muối sunfat
và khí NO. Hỏi phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng:
A. 2FeS2 + 10HNO3  Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 10NO + H2O.
Cu2S + 4HNO3 + H2SO4  2CuSO4 + 4NO + 3H2O.
B. 2FeS2 + 10HNO3  Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 10NO + H2O.
3Cu2S + 10HNO3  6CuSO4 + NO + 5H2O.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (
MOD : Duy Hưng
Nick: hung23991
C. FeS2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.
Cu2S + 4HNO3 + H2SO4  2CuSO4 + 4NO + 3H2O.
D. FeS2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.
3Cu2S + 10HNO3  6CuSO4 + NO + 5H2O.
Câu 14. Cho FeS2 + HNO3  Fe2(SO4)3 + NO2 + … Chất nào được bổ sung trong dấu …
A.H2O. B.Fe(NO3)3 và H2O.
C. H2SO4 và H2O. D.Fe(NO3)3, H2SO4 và H2O.
Câu 15. Cho 13,5 gam bột Al tác dụng với hết với d.d HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O. Tỉ khối hơi
của X so với H2 là 19,2. Thể tích hỗn hợp đo ở 27,3oC và 1atm là:
A. 5,6 lít. B. 6,16 lít. C. 7,142 lít D. 8,4 lít.
Câu 16. Cation R+ có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Trong bảng hệ thống tuần hoàn R ở vị trí nào?
A. Ô thứ 18, chu kì 3, PNC nhóm VIII. B. Ô thứ 17, chu kì 3, PNC nhóm VII.
C. Ô thứ 19, chu kì 3, PNC nhóm I. D. Ô thứ 19, Chu kì 4, PNC nhóm I.
Câu 17. Một hỗn hợp gồm 2 mol N2 và 8 mol H2 được dẫn vào một bình kín có xúc tác thích hợp. Khi phản ứng với đạt
tới trạng thái cân bằng thu được 9,04 mol hỗn hợp khí. Hiệu suất tổng hợp NH3 là:
A. 20% B. 24% C. 25% D. 18%.
Câu 18. Cho từng chất : C, Fe, BaCl2, Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, Al2O3, H2S, HI, HCl, AgNO3, Na2SO3 lần lượt phản ứng với
H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 9
Câu 19. Chọn mệnh đề không đúng:
A. Fe khử được Cu2+ trong d.d. B. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.
C. Fe2+ oxi hóa được Cu. D.Tính OXH của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+
Câu 20. Có 4 d.d muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm d.d KOH (dư) rồi thêm tiếp d.d NH3 (dư) vào 4
d.d trên thì số kết tủa thu được là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 21. Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X ( gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O). Người ta hòa tan X bởi d.d
chứa (6a + 2b+2c) mol HNO3 được d.d Y, sau đó thêm tiếp: … ( biết hiệu suất phản ứng là 100%).
A. 2c mol bột Cu vào Y. B.2 c mol bột Al vào Y.
C. c mol bột Al vào Y. D. c mol bột Cu vào Y.
Câu 22. Dẫn khí CO qua ống đựng 5 gam Fe2O3 nung nóng thu được 4,2 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3.
Dẫn khi ra khỏi ống qua d.d CaOH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:
A. 4 gam. B. 5 gam C. 6 gam. D. 7,5 gam.
Câu 23. Nung nóng mg bột Fe trong O2, sau phản ứng thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong
d.d HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:
A. 2,52 gam B. 2,22 gam. C. 2,32 gam D. 2,62 gam.
Câu 24. Trong hợp chất XY ( X là kim loại và Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng
số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất Y chỉ có một mức OXH duy nhất. Công thức XY là:
A. MgO B. AlN. C. NaF D. LiF.
Câu 25. Sục V lít khí CO2 ( ở đktc) vào 250 ml d.d Ba(OH)2 1M thu được 19.7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:
A. 2.24 lít B. 11,2 lít C. 6.72 lít D. 8.96 lít.
Câu 26. A là một axit no 2 chức mạch hở. B là một rượu đơn chức mạch hở chứa một nối đôi. E là este không chứa nhóm
chức khác tạo bởi A và B. E có công thức nào sau đây:
A. CnH2n-6O4 B. CnH2n-4O4 C. CnH2n-2O4 D. CnH2n+1COOCmH2m-1.
Câu 27. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrôcacbon mạch hở lội từ từ qua bình 2 chứa 2 lít d.d brôm 0,35M. Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol brôm giảm đi một nữa và khối lượng bình tăng thêm 6,0 gam. Công thức
phân tử của hai hiđrôcacbon là:
A. C2H2 và C4H10. B. C3H4 và C4H8. C. C2H2 và C3H6. D. C2H2 và C4H6.
Câu 28. Thủy phân hoàn toàn 3,96 gam vinyl fomiat trong d.d H2SO4 loãng. Trung hòa hoàn toàn d.d sau phản ứng rồi
cho tác dụng tiếp với d.d AgNO3/NH3 dư thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
A. 23,76gam. B. 11,88 gam C. 21,6 gam. D. 15,12 gam.
Câu 29. Cho chuỗi phản ứng: CH4  A  C2H6. Chất A là:
(1). Axetylen. (2). Mêtyl clorua. (3). Mêtanal. (4). Eâtylen.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (
MOD : Duy Hưng
Nick: hung23991
A. (1) hay (2) B. (1) hay (3). C. (1) hay (4). D. chỉ có (1).
Câu 30. Lên men 1 lít rượu êtylic 9,2oC. Biết hiệu suất...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement