Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe.kull
#673780

Download Tuyển chọn các đề ôn luyện thi đại học môn vật lý 12 miễn phí

Câu 5: Các họa âm của nhạc cụ khụng có đặc điểm nào sau đây:
A: Tần số họa âm bằng số nguyên lần tần số âm cơ bản.
B: Họa âm quy định âm sắc.
C: Tổ ng hợp các họa âm được 1 dao động cùng tần số với âm cơ bản.
D: Hộp cộng hưởng không liên quan đến họa âm.
Câu 6: Một thang máy có thể chuyển đ ộng theo phương th ẳng đứng với gia tốc có độ lớn luôn nhỏ h ơn gia tốc trọng trư ờng tại n ơi đ ặt thang máy. Trong thang máy n ày có treo m ột con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Chu kỳ dao động của con lắc khi thang máy đứng yên bằng 0,9 lần khi thang máy chuyển động. Điều đó chứng tỏ vectơ gia tốc của thang máy.
A: Hướng lên trên và có độ lớn là 0,1g. C: Hướng lên trên và có độ lớn là 0,19g.
B: Hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,1g. D: Hướng xuống dưới và có độ lớn là 0,19gĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

một điện áp u = 200
π
2cos(100πt - )
2
V. Thay
đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuôn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng:
A: 200V. B.100 2 V. C. 50V. D. 50 2 V.
Câu 30: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động thì rôto:
A: Quay theo chiều quay của từ trường với chu kì bằng chu kì của dòng điện ba pha.
B: Quay theo chiều quay của từ trường với chu kì lớn hơn chu kì của dòng điện ba pha.
C: Quay ngược chiều quay của từ trường với chu kì lớn hơn chu kì của dòng điện ba pha.
D: Quay ngược chiều quay của từ trường với chu kì nhỏ hơn chu kì của dòng điện ba pha.
Câu 31: Màu sắc ánh sáng phát ra khác nhau của ngôi sao thể hiện đặc trưng nào của trạng thái ngôi sao?
A: Khối lượng B. Kích thước C. Nhiệt độ D. Áp suất
Câu 32: Một máy hạ thế gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu
cuộn sơ cấp với một điện áp u = 100 2 cos(100πt - /2)V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp bằng:
A: 200V. B. 20V. C. 50V. D. 500V.
Câu 33: Haõy tính tuoåi cuûa moät caùi töôïng coå baèng goã bieát raèng ñoä phóng xaï - cuûa noù baèng 0,95 laàn cuûa moät khuùc goã cuøng
khoái löôïng vaø vöøa môùi chaët. Ñoàng vò cacbon 14C coù chu kì baùn raõ T = 5600 naêm. Cho ln(0,95) = - 0,051, ln2 = 0,693.
A: 412 naêm B: 5320 naêm. C: 285 naêm D: 198 naêm.
Câu 34: Gắn một vật có khối lượng m = 200g vào 1 lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Một đầu của lò xo được chuyển
động kéo m khỏi vị trí cân bằng O đoạn 10cm dọc theo trục lò xo rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát giữa m
và mặt phẳng ngang là  = 0,1 (g = 10m/s2). Tính thời gian dao động của vật.
A: 31,4(s). B. 3,14(s). C. 10 (s). D. 1(s).
Câu 35: Choïn caâu đúng trong caùc caâu sau :
A: Soùng aùnh saùng coù phöông dao ñoäng doïc theo phöông truïc truyeàn aùnh saùng
B: ÖÙng vôùi moãi aùnh saùng ñôn saéc, soùng aùnh saùng coù chu kyø nhaát ñònh
C: Vaän toác aùnh saùng trong moâi tröôøng caøng lôùn neáu chieát suaát cuûa moâi tröôøng ñoù lôùn.
D: ÖÙng vôùi moãi aùnh saùng ñôn saéc, böôùc soùng khoâng phuï thuoäc vaøo chieát suaát cuûa moâi tröôøng aùnh saùng truyeàn qua.
Câu 36: Trong máy chụp X quang y tế, các tính chất nào của tia X thường được sử dụng?
A: Đâm xuyên mạnh và phát quang. C: Đâm xuyên mạnh và làm đen kính ảnh.
B: Đâm xuyên mạnh và gây quang điện. D: Đâm xuyên mạnh và Ion hóa không khí.
Câu 37: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng vôùi 2 khe Young (a = 0,5mm, D = 2m). Khoaûng caùch giöõa vaân toái thöù
ba ôû beân phaûi vaân trung taâm ñeán vaân saùng baäc naêm ôû beân traùi vaân saùng trung taâm laø 15mm. Böôùc soùng cuûa aùnh saùng
duøng trong thí nghieäm laø:
A:  = 0,55.10-3mm B:  = 0,5m C:  = 600nm D:  = 0,5.10-6m .
Trang: 84
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lượng tử ánh sáng?
A: Những nguyên nhân tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng
phần riêng biệt, đứt quãng.
B: Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một photon.
C: Năng lượng của các photon ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.
D: Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.
Câu 39: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc do bước sóng ánh sáng?
A: Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Newton. C: Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
B: Thí nghiệm giao thoa với khe Young. D: Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.
Câu 40: Một bản kim loại cho hiệu ứng quang điện dưới tác dụng của một ánh sáng đơn sắc. Nếu người ta giảm bớt
cường độ chùm sáng tới thì:
A: Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện thoát ra không thay đổi.
B: Có thể sẽ không xảy ra hiệu ứng quang điện nữa.
C: Động năng ban đầu của electron quang điện thoát ra giảm xuống.
D: Số electron quang điện thoát ra trong một đơn vị thời gian vẫn không thay đổi.
Câu 41: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu
vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?
A: Đỏ B: Lục C: Vàng D: Da cam
Câu 42: Khi sử dụng radio, động tác xoay nút dò đài là để:
A: Thay đổi điện dung của tụ điện trong mạch LC C. Thay đổi độ tự cảm của cuôn dây trong mạch LC
B: Thay đổi tần số của sóng tới D. Thay đổi điện trở trong mạch LC
Câu 43: C¸c h¹t s¬ cÊp t­¬ng t¸c víi nhau theo c¸c c¸ch sau:
A: T­¬ng t¸ c hÊp dÉn; C: T­¬ng t¸ c ®iÖn tõ;
B: T­¬ng t¸ c m¹nh hay yÕu; D: TÊt c¶ c¸c t­¬ng t¸ c trªn.
Câu 44: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ 2,5cm. Vật có khối lượng 250g và độ cứng lò xo 100N/m. Lấy
gốc thời gian khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương quy ước. Quãng đường vật đi được sau /20 s đầu tiên và vận
tốc của vật khi đó là:
A: 5cm ; -50cm/s. B. 6,25cm ; 25cm/s. C. 5cm ; 50cm. D. 6,25cm ; -25cm/s.
Câu 45: §Þnh luËt Jun – Len x¬ dùa trªn t¸c dông nµo cña dßng ®iÖn
A: T¸c dông tõ B. T¸c dông nhiÖt C. T¸c dông hãa häc D. T¸c dông sinh lý.
Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: A  B + C. Biết hạt nhân mẹ A ban đầu đứng yên. Kết luận nào sau đây về hướng
và trị số của tốc độ các hạt sau phản ứng là đúng?
A: Cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng.
B: Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng.
C: Cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng.
D: Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng.
Câu 47: Chọn câu sai khi nói về tia -:
A: Mang điện tích âm. C: Có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng.
B: Có bản chất như tia X. D: Làm ion hoá chất khí yếu hơn so với tia .
Câu 48: Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, nếu ta đặt trước khe S1 một bản thủy tinh trong suốt thì:
A: Vị trí vân trung tâm không thay đổi C: Vân trung tâm dịch chuyển về phía nguồn S1
B: Vân trung tâm dịch chuyển về phía nguồn S2 D: Vân trung tâm biến mất.
Câu 49: Một ống Cu-lit-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 50 nm. Để tăng khả năng đâm xuyên của tia X, ta
tăng hiệu điện thế giữa anôt và catôt thêm 25%. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó.
A: 40 nm. B. 12,5 nm. C. 125 nm. D. 60 nm.
Câu 50: Choïn cuïm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo phaàn coøn thieáu: Nguyeân taéc cuûa maùy quang phoå döïa treân hieän töôïng
quang hoïc chính laø hieän töôïng………………………Boä phaän thöïc hieän taùc duïng treân laø…………………………
A: Giao thoa aùnh saùng, hai khe Young. C: Taùn saéc aùnh saùng, oáng chuaån tröïc.
B: Giao thoa aùnh saùng, laêng kính. D: Taùn saéc aùnh saùng, laêng kính.
ĐỀ THI SỐ 23.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng phóng xạ là đúng ?
A: Nhiệt độ càng cao thì sự phóng xạ xảy ra càng mạnh.
B: Khi được kích thích bởi các bức xạ có bước sóng ngắn, sự phóng xạ xảy ra càng chậm.
C: Các tia phóng xạ đều bị lệch trong điện trường hay từ trường.
D: Hiện tượng phóng xạ xảy ra không phụ thuộc vào các tác động môi trường bên ngoài.
Câu 2: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement