Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dizzdirty
#673771

Download Chuyên đề Bài tập về con lắc lò xo - Vật lý miễn phí

Một lò xo đồng chất có khối lượng không đáng kể và độ cứng không = 60N/m. Cắt lò xo đó thành hai đoạn có tỉ lệ chiều dài l1: l2 = 2: 3.
1. Tính độ cứng k1, k2 của hai đoạn này.
A) k1 = 100N/m. và k2 = 80 N/m
B) k1 = 120N/m. và k2 = 80 N/m
C) k1 = 150N/m. và k2 = 100 N/m
D) k1 = 170N/m. và k2 = 170 N/m
2. Nối hai đoạn lò xo nói trên với vật nặng khối lượng m = 400g rồi mắc vào hai điểm BC cố định như hình vẽ 1 trên mặt phẳng nghiêng góc a = 30o. Bỏ qua ma sát giữa vật m và mặt phẳng nghiêng. Tại thời điểm ban đầu giữ vật m ở vị trí sao cho lò xo độ cứng k1 giãn Dl1 = 2cm, lò xo độ cứng k2 nén Dl2 = 1cm so với độ dài tự nhiên của chúng. Thả nhẹ vật m cho nó dao động. Biết gia tốc trọng trường g = 10m/s2:
a) Xác định vị trí cân bằng O của m so với vị trí ban đầu.
b) Chứng tỏ rằng vật m dao động điều hoà. Tính chu kì T.
A) x0 = 1,4cm. và T = 0,051s. B) x0 = 2,4cm. và T = 0,251s.
C) x0 = 3,4cm. và T = 1,251s. D) x0 = 4,4cm. và T = 1,251s
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

m mét qu¶ nÆng cã m = 0,2kg treo vµo lß xo cã ®é cøng k = 100N/m, cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é A = 3 cm. Lùc ®µn håi cùc tiÓu cã gi¸ trÞ:
A. 3 N B. 2 N C. 1N D. 0 N
C©u 21. Mét con l¾c lß xo gåm qu¶ cÇu cã m = 100g, treo vµo lß xo cã k = 20 N/m kÐo qu¶ cÇu th¼ng ®øng xuèng d­íi vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 2 cm råi th¶ cho qu¶ cÇu trë vÒ vÞ trÝ c©n b»ng víi vËn tèc cã ®é lín 0,2 m/s. Chän t = 0 lóc th¶ qu¶ cÇu, ox h­íng xuèng, gèc täa ®é O t¹i vÞ trÝ c©n b»ng. g = 10m/s2. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña qu¶ cÇu cã d¹ng:
A. x = 4sin(10t + p/4) cm B. x = 4sin(10t + 2p/3) cm
C. x = 4sin(10t + 5p/6) cm D. x = 4sin(10t + p/3) cm
C©u 22. Mét con l¾c lß xo dao ®éng th¼ng ®øng gåm m = 0,4 kg, lß xo cã ®é cøng k = 10N/m. TruyÒn cho vËt nÆng mét vËn tèc ban ®Çu lµ 1,5 m/s theo ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng lªn. Chän O = VTCB, chiÒu d­¬ng cïng chiÒu víi vËn tèc ban ®Çu t = 0 lóc vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ:
A. x = 0,3sin(5t + p/2) cm B. x = 0,3sin(5t) cm
C. x = 0,15sin(5t - p/2) cm D. x = 0,15sin(5t) cm
C©u 23: Treo qu¶ cÇu cã khèi l­îng m1 vµo lß xo th× hÖ dao ®éng víi chu k× T1 = 0,3s. Thay qu¶ cÇu nµy b»ng qu¶ cÇu kh¸c cã khèi l­îng m2 th× hÖ dao ®éng víi chu k× T2. Treo qu¶ cÇu cã khèi l­îng m = m1+m2 vµ lß xo ®· cho th× hÖ dao ®éng víi chu k× T = 0.5s. Gi¸ trÞ cña chu k× T 2 lµ?
A. 0,2s B. 0,4s C. 0,58s D. 0.7s
C©u 24: Treo mét vËt cã khèi l­äng m vµo mét lß xo cã ®é cøng k th× vËt dao ®éng víi chu k× 0,2s. nÕu treo thªm gia träng Dm = 225g vµo lß xo th× hÖ vËt vµ gia träng giao ®éng víi chu k× 0.2s. cho p2 = 10. Lß xo ®· cho cã ®é cøng lµ?
A. 4N/m B. 100N/m C. 400N/m D. kh«ng x¸c ®Þnh
C©u 25: Khi g¾n mét vËt nÆng m = 4kg vµo mét lß xo cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, nã dao ®éng víi chu k× T1 = 1s. Khi g¾n mét vËt kh¸c khèi l­îng m2 vµo lß xo trªn, nã dao ®éng víi chu k× T2 = 0,5s. Khèi l­îng m2 b»ng bao nhiªu?
C©u 26: LÇn l­ît treo hai vËt m1 vµ m2 vµo mét lß xo cã ®é cøng k = 40N/m, vµ kÝch thÝch cho chóng dao ®éng. Trong cïng mét thêi gian nhÊt ®Þnh m1 thùc hiÖn 20 dao ®éng vµ m2 thùc hiÖn 10 dao ®éng. NÕu cïng treo hai vËt ®ã vµo lß xo th× chu k× dao ®éng cña hÖ b»ng p/2s. Khèi l­îng m1 vµ m2 b»ng bao nhiªu?
A. m1 = 0,5kg, m2 = 2kg B.m1 = 0,5kg, m2 = 1kg
C. m1 = 1kg, m2 =1kg D. m1 = 1kg, m2 =2kg
C©u 27: Mét con l¾c lß xo gåm mét vËt nÆng cã khèi l­îng m= 0,1kg, lß xo cã ®éng cøng k = 40N/m. Khi thay m b»ng m’ =0,16 kg th× chu k× cña con l¾c t¨ng:
A. 0,0038s B. 0,0083s C. 0,038s D. 0,083s
C©u 28: Mét con l¾c lß xo cã khèi l­îng vËt nÆng m , ®é cøng k. NÕu t¨ng ®é cøng cña lß xo lªn gÊp hai lÇn vµ gi¶m khèi l­îng vËt nÆng mét nöa th× tÇn sè dao ®éng cña vËt:
A. T¨ng 2 lÇn B. Gi¶m 4 lÇn C. T¨ng 4 lÇn D. Gi¶m 2 lÇn
C©u 29: Khi treo mét vËt cã khèi l­îng m = 81g vµo mét lß xo th¼ng ®øng th× tÇn sè dao ®éng ®iÒu hßa lµ 10 Hz. Treo thªm vµo lß xo vËt cã khèi l­îng m’ = 19g th× tÇn sè dao ®éng cña hÖ lµ:
A. 8,1 Hz B. 9 Hz C. 11,1 Hz D. 12,4 Hz
C©u 30. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph­¬ng tr×nh x = 10sin( - 2pt). NhËn ®Þnh nµo kh«ng ®óng ?
Gèc thêi gian lóc vËt ë li ®é x = 10 B. Biªn ®é A = 10 cm
Chu k× T = 1(s) D. Pha ban ®Çu j = - .
C©u 31. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ph¶i mÊt Dt = 0.025 (s) ®Ó ®I tõ ®iÓm cã vËn tèc b»ng kh«ng tíi ®iÓm tiÕp theo còng nh­ vËy, hai ®iÓm c¸ch nhau 10(cm) th× biÕt ®­îc :
A. Chu k× dao ®éng lµ 0.025 (s) B. TÇn sè dao ®éng lµ 20 (Hz)
C. Biªn ®é dao ®éng lµ 10 (cm). D. Pha ban ®Çu lµ p/2
C©u 32. VËt cã khèi l­îng 0.4 kg treo vµo lß xo cã K = 80(N/m). Dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 10 (cm). Gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ :
A. 5 (m/s2) B. 10 (m/s2) C. 20 (m/s2) D. -20(m/s2)
C©u 33. VËt khèi l­îng m = 100(g) treo vµo lß xo K = 40(N/m).KÐo vËt xuèng d­íi VTCB 1(cm) råi truyÒn cho vËt vËn tèc 20 (cm/s) h­íng th¼ng lªn ®Ó vËt dao ®éng th× biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ :
A.(cm) B. 2 (cm) C. 2(cm)
D. Kh«ng ph¶i c¸c kÕt qu¶ trªn.
C©u 34. con l¾c lß xo gåm vËt m, g¾n vµo lß xo ®é cøng K = 40N/m dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng ngang, lß xo biÕn d¹ng cùc ®¹i lµ 4 (cm). ë li ®é x = 2(cm) nã cã ®éng n¨ng lµ :
A. 0.048 (J). B. 2.4 (J). C. 0.024 (J). D. Mét kÕt qu¶ kh¸c.
Câu 35. Một chất điểm khối lượng m = 0,01 kg treo ở đầu một lò xo có độ cứng k = 4(N/m), dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Tính chu kỳ dao động.     A. 0,624s  B. 0,314s C. 0,196s  D. 0,157s   
Câu 36. Một chất điểm có khối lượng m = 10g dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm, tần số 5Hz. Lúc t = 0, chất điểm ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo hướng dương của quỹ đạo. Tìm biểu thức tọa độ của vật theo thời gian.  A. x = 2sin10πt cm    B. x = 2sin (10πt + π)cm   
C. x = 2sin (10πt + π/2)cm    D. x = 4sin (10πt + π) cm
Câu 37. Một con lắc lò xo gồm một khối cầu nhỏ gắn vào đầu một lò xo, dao động điều hòa với biên độ 3 cm dọc theo trục Ox, với chu kỳ 0,5s. Vào thời điểm t = 0, khối cầu đi qua vị trí cân bằng. Hỏi khối cầu có ly độ x= +1,5cm vào thời điểm nào?     A. t = 0,042s     B. t = 0,176s     C. t = 0,542s D. A và C đều đúng
Câu 38.  Hai lò xo R1, R2, có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao động với chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4s. Nối hai lò xo đó với nhau thành một lò xo dài gấp đôi rồi treo vật nặng M vào thì M sẽ giao động với chu kỳ bao nhiêu?     A. T = 0,7s    B. T = 0,6s  C. T = 0,5s D. T = 0,35s
Câu 39.  Một đầu của lò xo được treo vào điểm cố định O, đầu kia treo một quả nặng m1 thì chu kỳ dao động là T1 = 1,2s. Khi thay quả nặng m2 vào thì chu kỳ dao động bằng T2 = 1,6s. Tính chu kỳ dao động khi treo đồng thời m1 và m2 vào lò xo.     A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s   D. T = 1,8s
Câu 40. Một vật nặng treo vào một đầu lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. Đầu kia treo vào một điểm cố định O. Hệ dao động điều hòa (tự do) theo phương thẳng đứng. Cho biết g = 10 m/s2 .Tìm chu kỳ giao động của hệ.     A. 1,8s B. 0,80s   C. 0,50s     D. 0,36s
Câu 41.  Tính biên độ dao động A và pha φ của dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương: x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t A. A = 2,6; cosφ = 0,385  B. A = 2,6; tgφ = 0,385    
C. A = 2,4; tgφ = 2,40 D. A = 2,2; cosφ = 0,385
Câu 42 Hai lò xo R1, R2, có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao động với chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4s. Nối hai lò xo với nhau cả hai đầu để được một lò xo cùng độ dài, rồi treo vật nặng M vào thì chu kỳ dao động của vật bằng bao nhiêu?     A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s
Câu 43   Hàm nào sau đây biểu thị đường biểu diễn thế năng trong dao động điều hòa đơn giản?     A. U = C B. U = x + C C. U = Ax2 + C D. U = Ax2+ Bx + C
Câu 44  Một vật M treo vào một lò xo làm lò xo dãn 10 cm. Nếu lực đàn hồi tác dụng lên vật là 1 N, tính độ cứng của lò xo.     A. 200 N/m B. 10 N/m   C. 1 N/m  D. 0,1 N/m
Câu 45    Một vật có khối lượng 10 kg được treo vào đầu một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Tìm tần số góc ω và tần số f của dao động điều hòa của vật.   A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz.   B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz.  
C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz.  D. ω=2 rad/s; f = 12,6 Hz.
Câu 46   Biểu thức nào sau đây KHÔNG phải là dạng tổng quát của tọa độ một vật dao động điều hòa đơn giản ?     A. x = Acos(ωt + φ) (m)    B. x = Asin(ωt + φ) (m)    C. x = Acos(ωt) (m)  D. x = Acos(ωt) + Bsin(ωt) (m)
Câu 47  Một vật dao động điều hòa quanh điểm y...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement