Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lk_nlw
#673769

Download 55 đề thi thử Toán đại học có đáp án miễn phí

1) Trong mặt phẳng với hệtoạ độOxy, cho ∆ ABC có đỉnh A(1;2), phương trình đường
trung tuyến BM: 2x + y + 1 = 0 và phân giác trong CD: x + y - 1 = 0. Viết phương trình
đường thẳng BC.
2) Trong không gian với hệtọa độOxyz, cho đường thẳng (D) có phương trình tham số
{ x = -2 + t; y = -2t; z = 2+ 2t} Gọi ∆ là đường thẳng qua điểm A(4;0;–1) song song
với (D) và I(–2;0;2) là hình chiếu vuông góc của A trên (D). Viết phương trình của mặt
phẳng chứa ∆và có khoảng cách đến (D) là lớn nhất.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

diện tích bằng 12,
tâm I thuộc đường thẳng ( ) : 3 0− − =d x y và có hoành độ 9
2
=Ix , trung điểm của một
cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương
trình là 2 2 2( ) : 4 2 6 5 0, ( ) : 2 2 16 0+ + − + − + = + − + =S x y z x y z P x y z . Điểm M di động
trên (S) và điểm N di động trên (P). Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN. Xác
định vị trí của M, N tương ứng.
Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình:
2009
2
2008
(1 )2. 2 0(1 )
+
− + =

i
z z i
i
trên tập số phức.
www.MATHVN.com
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com Ôn thi Đại học
www.MATHVN.com - Trang 23
Đề số 23
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 3y x x = − .
1) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị (C) của hàm số.
2) Dựa và đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: x3 – x = m3 – m
Câu II: (2 điểm)
1) Giải phương trình: cos2x + cosx + sin3x = 0
2) Giải phương rtình: ( ) ( )3 2 2 2 2 1 3 0+ − − − =x x .
Câu III: (1 điểm) Cho I =
ln 2 3 2
3 2
0
2 1
1
+ −
+ − +∫
x x
x x x
e e dx
e e e
. Tính eI
Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tai A
và D. Biết AD = AB = a, CD = 2a, cạnh bên SD vuông góc với mặt phẳng đáy và SD =
a. Tính thể tứ diện ASBC theo a.
Câu V: (1 điểm) Cho tam giác ABC. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P =
2 2
2
1 tan 1
2 2
1 tan
2
  
+ +  
  
+
A B
tan
C +
2 2
2
1 tan 1
2 2
1 tan
2
  
+ +  
  
+
B C
tan
A +
2 2
2
1 tan 1
2 2
1 tan
2
  
+ +  
  
+
C A
tan
B
II. PHẦN RIÊNG: (3 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn:
Câu VI.a: (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 4y – 5 = 0. Hãy
viết phương trình đường tròn (C′) đối xứng với đường tròn (C) qua điểm M 4 2;
5 5
 
 
 
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương tham số của đường thẳng (d) đi
qua điểm A(1;5;0) và cắt cả hai đường thẳng 1 2: 1 3 3∆

= =
− −
x y z
và 2∆ : 4
1 2
=

= −

= − +
x t
y t
z t
.
Câu VII.a: (1 điểm) Cho tập hợp D = {x ∈ R/ x4 – 13x2 + 36 ≤ 0}. Tìm giá trị lớn nhất và giá
trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 – 3x trên D.
B. Theo chương trình nâng cao:
Câu VI.b: (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) và đường thẳng ∆ định bởi:
2 2( ) : 4 2 0; : 2 12 0C x y x y x y+ − − = ∆ + − = . Tìm điểm M trên ∆ sao cho từ M vẽ
được với (C) hai tiếp tuyến lập với nhau một góc 600.
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường vuông góc chung của
hai đường thẳng: 1
7 3 9
:
1 2 1
∆ − − −= =

x y z
và 2∆ :
3 7
1 2
1 3
= +

= −

= −
x t
y t
z t
Câu VII.b: (1 điểm) Giải phương trình z3 + (1 – 2i)z2 + (1 – i)z – 2i = 0., biết rằng phương
trình có một nghiệm thuần ảo.
www.MATHVN.com
Ôn thi Đại học www.MATHVN.com Trần Sĩ Tùng
Trang 24- www.MATHVN.com
Đề số 24
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I: (2 điểm) Cho hàm số : 3 2(1 2 ) (2 ) 2= + − + − + +y x m x m x m (1) ( m là tham số).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2.
2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời
hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.
Câu II: (2 điểm)
1) Giải phương trình: 1cos3 cos2 cos
2
− + =x x x
2) Giải bất phương trình: 3log 3 2log 2 3
log 3 log 2
+

+
x x
x x
Câu III: (1 điểm) Tính tích phân:
6
2 2 1 4 1
=
+ + +∫
dxI
x x
Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp lục giác đều S.ABCDEF với SA = a, AB = b. Tính thể tích
của hình chóp đó và khoảng cách giữa các đường thẳng SA, BE.
Câu V: (1 điểm) Cho x, y là các số thực thoả mãn điều kiện: 2 2 3.+ + ≤x xy y
Chứng minh rằng : 2 2(4 3 3) 3 4 3 3.− + ≤ − − ≤ −x xy y
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a: (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết phương trình các đường
thẳng chứa các cạnh AB, BC lần lượt là 4x + 3y – 4 = 0; x – y – 1 = 0. Phân giác trong
của góc A nằm trên đường thẳng x + 2y – 6 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x + 2y – z + 4 = 0 và hai
điểm A(4;0;0), B(0; 4; 0). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Xác định tọa độ điểm
K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng (P) đồng thời K cách đều gốc tọa độ O và mặt
phẳng (P).
Câu VII.a: (1 điểm) Chứng minh 2010 2008 20063(1 ) 4 (1 ) 4(1 )+ = + − +i i i i
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b: (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 và đường tròn
(C): 2 2 2 4 8 0x y x y+ + − − = . Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) và
đường thẳng d (cho biết điểm A có hoành độ dương). Tìm tọa độ C thuộc đường tròn
(C) sao cho tam giác ABC vuông ở B.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng:
1
1
( ) : 1
2
= +
∆ = − −

=
x t
y t
z
, ( )2 3 1: 1 2 1
− −∆ = =

x y z
Xác định điểm A trên ∆1 và điểm B trên ∆2 sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
Câu VII.b: (2 điểm) Cho tập A= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số
khác nhau chọn trong A sao cho số đó chia hết cho 15.
www.MATHVN.com
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com Ôn thi Đại học
www.MATHVN.com - Trang 25
Đề số 25
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I: (2 điểm) Cho hàm số : 3 3y x m x( – ) –= (1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1.
2) Tìm k để hệ bất phương trình sau có nghiệm:
3
2 3
2 2
1 3 0
1 1log log ( 1) 1
2 3

− − − <


+ − ≤

x x k
x x
Câu II: (2 điểm)
1) Tìm tổng tất cả các nghiệm x thuộc [ 2; 40] của phương trình: sinx – cos2x = 0.
2) Giải phương trình: 31 82
2
log 1 log (3 ) log ( 1) 0+ − − − − =x x x .
Câu III: (1 điểm) Tính tích phân:
1
2 ln = + 
 

e
I x xdx
x
.
Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a,  060=BAD , SA
vuông góc mặt phẳng (ABCD), SA = a. Gọi C′ là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) đi
qua AC′ và song với BD, cắt các cạnh SB, SD của hình chóp lần lượt tại B′, D′. Tính
thể tích của khối chóp S.AB′C′D′.
Câu V: (1 điểm) Cho a, b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh bất đẳng thức:
( ) ( ) ( )+ + ≥ + ++ + + + + +
ab bc ca a b c
c c a a a b b b c c a a b b c
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho phương trình hai cạnh của một tam giác là
5x – 2y + 6 = 0 và 4x + 7y – 21 = 0. Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đó,
biết rằng trực tâm của nó trùng với gốc tọa độ O.
2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4;5;6). Viết phương trình mặt
phẳng (P) qua A; cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K mà A là trực tâm của ∆IJK.
Câu VII.a (1 điểm) Tính tổng: 2 3 2525 25 251.2. 2.3. ... 24.25.= + + +S C C C .
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement