Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By qt15gdinhdinhdinh
#673767

Download Sinh - 250 câu hỏi trắc nghiệm di truyền và ứng dụng miễn phí

C âu 137: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật chuyển gen ?
A. Cừu Đôli được tạo ra bằng nhân bản vô tính B. Chuột bạch có gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống
C. E.coli có AND tái tổ hợp chứa gen Insulin người D. Cây bông có gen diệt sâu lấy ở vi khuẩn
C âu 138: Về mặt di truyền, có thể xem cấy truyền phôi giống như
A. đồng sinh khác trứng B. đồng sinh cùng trứng
C. thụ tinh nhân tạo hàng loạt D. nhân bản vô tính
C âu 139: Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:
A. một giống vật nuôi hay một giống cây trồng B. các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất
C. điều kiện thức ăn và chế độ nuôi dưỡng D. năng suất và sản lượng thu được
C âu 140: Để tách các tế bào chứa ADN tái tổ hợp ở vi khuẩn cần :
A. sử dụng vi khuẩn có gen đánh dấu, không cần đến thể truyền
B. sử dụng các thể truyền có gen đánh dấu giống hoàn toàn như gen đánh dấu ở vi khuẩn
C. sử dụng các thể truyền có cùng dấu hiệu với vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp
D. sử dụng thể truyền có dấu hiệu trái ngược với vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp
C âu 141: Trong di truyền học người, phương pháp nghiên cứu tế bào là
A. xét nghiệm ADN để tìm hiểu cấu trúc gen B. xét nghiệm tế bào về mặt hóa học
C. phân tích bộ NST ở tế bào người D. phân tích cấu tạo protein hay ADN ở tế bàoĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

n sâu khó nhìn thấy bướm đen trên nền thân cây đen.
Nếu trung bình 20% bướm đen sống sót được cho đến khi sinh sản, trong khi bướm trắng chỉ sống sót đến
sinh sản là 10%, thì sau 1 thế hệ tần số các alen là
A. p = 0,02; q = 0,98 B. p = 0,004; q = 0,996
C. p = 0,01; q = 0,99 D. p = 0,04; q = 0,96
C©u 76: Yêu cầu bắt buộc đối với vectơ trong kĩ thuật chuyển gen là
A. phải là ARN nguyên vẹn B. phải là ADN nguyên vẹn
C. có khả năng tự nhân đôi D. có khả năng tự xâm nhập
C©u 77: Thể bốn là:
A. cơ thể chỉ có 4 NST B. cơ thể có 4 cặp NST tương đồng
C. cơ thể thiếu 4 cặp NST tương đồng D. cơ thể thừa 1 cặp NST tương đồng
C©u 78: Tần số 1 alen của quần thể loài giao phối thực chất là
A. tỉ số giao tử có alen đó trên tổng số giao tử B. tỉ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể
C. tỉ số giao tử có alen đó trên tổng số cá thể D. tỉ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số giao tử
C©u 79: Ở người bệnh mù màu do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X qui định, không có alen tương ứng trên
nhiễm sắc thể Y. Cặp bố mẹ không mắc bệnh mù màu nhưng sinh con trai mù màu là trường hợp nào sau đây
?
A. XHXh × XhY B. XHXH × XHY C. XHXH × Xh Y D. XHXh × XHY
C©u 80: Lai xôma (hay dung hợp tế bào trần) là
A. dung hợp (ghép) hai tế bào bất kì với nhau B. dung hợp (ghép) hai giao tử bất kì với nhau
www.MATHVN.com
www.mathvn.com www.MATHVN.com 6
C. dung hợp hai loại tế bào sinh dưỡng với nhau D. dung hợp hai loại tế bào sinh dục với nhau
C©u 81: Thành phần kiểu gen của quần thể giao phối biến đổi làm nó chuyển sang trạng thái động, cơ sở tiến
hóa nhỏ là do tác động của
A. biến dị, di truyền, CLTN và phân li tính trạng B. đột biến, giao phối, CLTN và di nhập gen
C. ngoại cảnh thay đổi, tập quán sử dụng cơ quan D. nhu cầu và sở thích thị trường thay đổi
C©u 82: Sinh vật biến đổi gen là
A. sinh vật có gen bị biến đổi B. sinh vật bị đột biến nhân tạo
C. sinh vật có hệ gen thay đổi vì lợi ích người D. sinh vật chứa gen nhân tạo trong hệ gen của nó
C©u 83: Trong công nghệ gen, người ta xử lí dãn màng sinh chất để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận,
phương pháp này là
A. phương pháp vectơ định hướng B. phương pháp biến nạp
C. phương pháp tải nạp D. phương pháp tái tổ hợp
C©u 84: Nếu đột biến gen xảy ra trong.............( N : nguyên phân, G : giảm phân) nó sẽ xuất hiện ở một tế
bào ............(S : sinh dưỡng, H : hợp tử, D : sinh dục). Đột biến này được gọi là đột biến giao tử.
A. G, H B. N, H C. G, D D. G, S
C©u 85: Vốn gen của một quần thể giao phối gồm
A. tất cả các alen ở mọi bộ gen của nó B. tất cả các alen ở kiểu gen người ta quan tâm
C. tất cả các loại kiểu hình của nó D. tất cả vật chất di truyền của nó
C©u 86: Nguyên nhân gây bệnh hồng cầu hình liềm xác định chủ yếu nhờ
A. nghiên cứu phả hệ B. di truyền phân tử người
C. di truyền tế bào người D. nghiên cứu trẻ đồng sinh
C©u 87: Quy trình kĩ thuật tạo ra các tế bào hay cá thể có hệ gen bị biến đổi được gọi là
A. công nghệ sinh học B. công nghệ gen C. kĩ thuật chuyển gen D. A hay B hay C
C©u 88: Ưu điểm lớn của phương pháp tạo giống cây bằng nuôi cấy hạt phấn hay noãn là
A. nhanh chóng tạo nhiều cây kiểu gen đồng nhất B. sản xuất rất nhanh nhiều cây thuần chủng
C. phát sinh nhiều cây đơn bội D. dễ dàng tạo ra dòng thuần lưỡng bội
C©u 89: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể được áp dụng để
nhân giống nhanh chóng nhiều động vật quý hiếm được gọi là phương pháp :
A. Cấy truyền phôi B. Nhân giống đột biến C. Nuôi cấy hợp tử D. Kĩ thuật chuyển
phôi
C©u 90: Phương pháp nghiên cứu tế bào học phát hiện được sai sót của
A. các sợi ADN B. các kiểu gen và kiểu hình bình thường
C. các kiểu gen bất thường D. số lượng NST bất thường hay các đoạn NST
bất thường lớn
C©u 91: Sinh vật (SV) chuyển gen là
A. SV có thêm gen lạ, tổng số gen ở hệ gen tăng lên B. SV có gen bị biến đổi, tổng số gen không
đổi
C. SV có gen bị loại bỏ hay bất hoạt, số gen giảm D. SV có ADN tái tổ hợp
C©u 92: Các bước chính để tạo giống mới là:
A. có nguồn biến dị Ž tạo tổ hợp gen Ž giống thuần B. tạo tổ hợp gen Ž vật liệu khởi đầu Ž giống mới
C. vật liệu khởi đầu Ž giống mới D. giống thuần Ž vật liệu khởi đầu Ž giống
mới
C©u 93: Phương pháp tạo thể đa bội thường áp dụng với đối tượng là
A. cây lấy hạt B. cây lấy hoa C. cây lấy sợi D. cây lấy lá, thân,
rễ
C©u 94: Cơ sở tế bào học của sự hoán vị giữa 2 gen alen là:
A. sự đổi chỗ lẫn nhau giữa 2 tính trạng tương ứng
B. trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 trong 4 crômatit không chị em trong cặp NST tương đồng khác nguồn
C. sự chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST tương đồng
D. chuyển đoạn kết hợp đảo đoạn giữa 2 NST tương đồng khác nguồn
C©u 95: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật chuyển gen?
A. chuột bạch có gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống
B. E coli có ADN tái tổ hợp chứa gen Insulin người
C. cây bông có gen diệt sâu lấy ở vi khuẩn D. cừu Đôli được tạo ra bằng nhân bản vô tính
C©u 96: Khó khăn chính cho nhà chọn giống khi duy trì dòng thuần là
A. nông sản khó bảo quản B. nó thường xuyên bị đột biến
C. hay bị thoái hóa khi nhân giống D. dòng thuần chủng hay bị bệnh
C©u 97: Nếu muốn tạo nhiều cây giống thuần chủng lưỡng bội từ giống tốt đã có, người ta thường dùng
phương pháp:
A. lai hữu tính B. nuôi hạt phấn hay noãn rồi gây đột biến đa bội
www.MATHVN.com
www.mathvn.com www.MATHVN.com 7
C. lai tế bào xôma D. nuôi cấy dòng tế bào xôma có biến dị
C©u 98: Khi các gen phân li độc lập, thì phép lai P = AaBbccDdee ´AabbccDdEe sinh ra F1 có kiểu gen
aabbccddee chiếm tỉ lệ
A. 1/64 B. 1/96 C. 1/28 D. 1/256
C©u 99: Ưu thế lai thường được tạo ra bằng phương pháp
A. lai các dòng thuần kiểu gen như nhau B. lai các dòng thuần kiểu gen khác nhau
C. lai các cơ thể đều có ưu thế lai với nhau D. lai hỗn tạp các giống tốt với nhau
C©u 100: Phương pháp nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào thể nhận đã thành công là :
A. chọn thể truyền có các dấu chuẩn dễ nhận biết B. dùng CaCl2 làm dãn màng tế bào hay xung điện
C. dùng xung điện làm thay đổi tính thấm của màng sinh chấtD. dùng phương pháp đánh dấu bằng đồng vị
phóng xạ
C©u 101: Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp dựa trên nguồn biến dị tổ hợp chỉ áp dụng có hiệu quả
đối với
A. bào tử, hạt phấn B. vật nuôi, vi sinh vật C. cây trồng, vi sinh vật D. vật nuôi, cây trồng
C©u 102: Ý nghĩa của thường biến đối với sinh vật là :
A. có ý nghĩa gián tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá
B. có ý nghĩa trực tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá
C. giúp sinh vật chống lại mọi điều kiện bất lợi trong tự nhiên
D. giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống tự nhiên
C©u 103: (Chương trình nâng cao)Giống lúa MT1 đã được các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam chọn từ
đột biến lúa Mộc Tuyền đột biến sinh ra bằng phương pháp
A. nhiễu xạ tia X B. chiếu xạ tia gamma C. sử dụng tia tử ngoại D. đột biến hóa chất...
Hình đại diện của thành viên
By duyennguyen793
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#687726 Bạn download ở file đính kèm nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
File PDF về bạn copy thoải mái
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement