Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thienthanh_ducminh
#673766

Download Sinh - 191 câu hỏi trắc nghiệm di truyền miễn phí

C âu 95: Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là:
A. mang thông tin cho việc tổng hợpmột prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huy
B. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã
C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu.
D. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.
C âu 96: Mức phản ứng là:
A. tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen B. tập hợp các kiểu gen quy định cùng 1 kiểu hình
C. tập hợp các kiểu hình của 1 kiểu gen ứng với các môi trường khác nhau D. tập hợp các kiểu gen cho cùng 1 kiểu hình
C âu 97: Người ta không dùng con lai có ưu thế lai làm giống vì qua các thế hệ sau:
A. ưu thế lai giảm dần B. con lai thường bất thụ
C. tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần D. con lai không có hiện tượng ưu thế lai
C âu 98: Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyềncó 10 000 cá thể, trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn (aa) thì số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể sẽ là:
A. 8 100 B. 9 900 C. 900 D. 1 800
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

T) ngẫu phối đã ở trạng thái cân bằng di truyền là
A. QT không có kiểu hình mới B. QT ở trạng thái đa hình rất lâu
C. QT có tỉ lệ kiểu gen ổn định D. QT không có kiểu gen mới
C©u 50: Đặc điểm nào sau đây phản ánh về sự di truyền của gen nằm trong tế bào chất?
A. tính trạng được di truyền theo dòng mẹ và kết quả của phép lai thuận nghịch thường khác nhau
B. tính trạng được di truyền theo dòng bố
C. đời con có kiểu hình giống bố hay mẹ vì ADN trong tế bào chất cũng phân li độc lập và tổ hợp tự do giống
như ADN trong nhân
D. tỉ lệ con có kiểu hình giống mẹ nhiều hơn giống bố vì khi thụ tinh, hợp tử được nhận nhiều tế bào chất từ
noãn hơn so với giao tử đực
C©u 51: Sự giống nhau của 2 quá trình nhân đôi và phiên mã là:
A. Đều có sự xúc tác của ADN – Pôlimeraza B. Trong chu kì một tế bào có thể thực hiện nhiều lần
C. Thực hiện trên toàn bộ phân tử AND D. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên
tắc bổ sung
C©u 52: Pôlixôm(pôliribôxôm) là:
A. một loại ribôxôm có ở sinh vật nhân chuẩn B. một loại ribôxôm có ở sinh vật nhân sơ
C. một loại enzim có vai trò xúc tác cho quá trình sinh tổng hợp prôtêin
D. một nhóm ribôxôm cùng hoạt động trên một phân tử mARN vào một thời điểm nhất định
C©u 53: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen ABD
Abd
đã xảy ra hoán vị gen giữa gen D và gen d
với tần số là 20%. Cho rằng không xảy ra đột biến. Tỉ lệ loại giao tử Abd là
A. 40% B. 20% C. 15% D. 10%
C©u 54: Chức năng vùng khởi động (P) của Operôn Lac là:
A. vị trí liên kết của ARN pôlimeraza để khởi đầu phiên mã B. vị trí tương tác với chất (prôtêin) ức chế
C. nơi tổng hợp mARN D. tín hiệu khởi đầu dịch mã
C©u 55: Hiện tượng gen đa hiệu giúp giải thích
A. hiện tượng biến dị tổ hợp
B. kết quả của hiện tượng đột biến gen
C. một gen bị đột biến tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau
D. sự tác động qua lại giữa các gen alen cùng qui định một tính trạng
C©u 56: Ở thỏ, chiều dài tai do hai cặp gen không alen tương tác với nhau qui định và cứ mỗi gen trội qui định
tai dài 7,5 cm, thỏ mang kiểu gen aabb có tai dài 10 cm. Thỏ có tai dài 25 cm có kiểu gen nào sau đây?
A. Aabb B. AABB C. aaBB D. AaBB
C©u 57: Khi đem lai 2 giống đậu Hà lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ F2
Men đen đã thu được tỉ lệ phân tính kiểu hình là:
A. 9:3:3:1 B. 3:3:3:3 C. 1:1:1:1 D. 3:3:1:1
C©u 58: Trong chọn giống người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến bằng các tác nhân vật lí, hoá học đối
với:
A. vi sinh vật, vật nuôi B. Vi sinh vật, cây trồng C. vật nuôi, cây trồng D. vật nuôi
C©u 59: Axit amin mở đầu ở chuỗi pôlipeptit của sinh vật nhân sơ là:
A. valin B. mêtiônin C. alanin D. foocmin mêtiônin
C©u 60: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền ?
A. Tính bán bảo tồn B. Tính phổ biến C. Tính đặc hiệu D. Tính thoái hóa
C©u 61: Người ta có thể dựa vào sự giống nhau và khác nhau nhiều hay ít về thành phần, số lượng và đặc biệt
là trật tự sắp xếp của các nuclêotit trong ADN để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Đây là bằng
chứng:
A. sinh học phân tử B. giải phẫu so sánh C. phôi sinh học D. địa lí sinh vật học
www.MATHVN.com
www.mathvn.com www.MATHVN.com 5
C©u 62: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau, được gọi

A. sự mềm dẻo của kiểu hình B. mức phản ứng của kiểu gen
C. đa hiệu gen D. di truyền ngoài nhân
C©u 63: Bộ môn khoa học chuyên chẩn đoán và đưa ra lời khuyên để phòng tránh các bệnh tật di truyền người
gọi là
A. di truyền y học tư vấn B. di truyền y học
C. di truyền học người D. chẩn đoán bệnh học
C©u 64: Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen A và a, người ta thấy số
cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 16%. Tỉ lệ % số cá thể có kiểu gen dị hợp trong quần thể này là
A. 36% B. 24% C. 48% D. 4,8%
C©u 65: Giả sử một phân tử mARN gồm hai loại nuclêotit A và U thì số loại codon trong mARN tối đa có thể
là :
A. 6 loại B. 4 loại C. 8 loại D. 3 loại
C©u 66: Hiện tượng gen đa hiệu giúp giải thích:
A. hiện tượng biến dị tổ hợp B. kết quả của hiện tượng đột biến gen
C. một gen bị đột biến tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng
D. sự tác động qua lại giữa các gen alen cùng qui định tính trạng
C©u 67: Ở sinh vật nhân thực, mARN được tổng hợp theo trình tự các bước:
A. gen, mARN sơ khai, tách êxôn, ghép intrôn B. gen, mARN sơ khai, tách êxôn, ghép êxôn
C. gen, tách êxôn, ghép intrôn, mARN sơ khai D. gen, tách êxôn, mARN sơ khai, ghép intrôn
C©u 68: Cơ chế hình thành ĐB số lượng NST là:
A. NST phân li bất thường ở kì sau phân bào B. ở kì sau I, NST không phân li
C. kết hợp các giao tử có số NST khác thường D. sự không phân li NST do mất tơ vô sắc
C©u 69: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể được áp dụng để
nhân giống nhanh chóng nhiều động vật quý hiếm được gọi là phương pháp :
A. Cấy truyền phôi B. Nhân giống đột biến C. Nuôi cấy hợp tử D. Kĩ thuật chuyển
phôi
C©u 70: Cấu trúc của Ôperôn bao gồm những thành phần nào?
A. Vùng khởi động, gen điều hoà, vùng chỉ huy B. Gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy
C. Gen điều hoà, vùng chỉ huy, vùng kết thúc D. Vùng khởi động, vùng chỉ huy, nhóm gen cấu trúc
C©u 71: Một quần thể ngẫu phối điển hình có đặc điểm nổi bật là
A. tính đa hình cao nhờ tần số alen luôn biến đổi B. có các hình thức sinh sản phong phú
C. đa hình về kiểu gen và kiểu hình D. gen lặn luôn tiềm ẩn ở trạng thái dị hợp
C©u 72: Việc lập bản đồ gen dựa trên kết quả nào sau đây?
A. đột biến chuyển đoạn để suy ra vị trí của các gen liên kết
B. tần số hoán vị gen để suy ra khoảng cách tương đối của các gen trên NST
C. tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2
D. phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân
C©u 73: Bệnh Phêninkitô niệu là do : A. Đột biến gen mã hoá enzim xúc tác chuyển hóa phêninalanin thành
tirôzin
B. Đột biến gen mã hoá hoocmôn insulin chuyển hoá gluczơ thành glicôgen
C. Đột biến gen qui định hồng cầu hình lưỡi liềm D. Đột biến gen gây bạch tạng
C©u 74: Trong lai khác dòng tạo ưu thế lai, người ta cho lai thuận nghịch nhằm mục đích
A. tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất B. xác định tính trạng trội
C. xác định tính trạng lặn D. tạo con lai có sức sống cao hơn bố mẹ
C©u 75: Thể không là:
A. cơ thể không có một chiếc NST nào B. cơ thể thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng
C. cơ thể thiếu 1 cặp NST tương đồng D. cơ thể thừa 1 NST ở một cặp tương đồng
C©u 76: Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có
ưu thế lai cao nhất ?
A. aabbDD x AABBDD B. AAbbDD x aaBBdd C. aaBBdd x aabbdd D. aabbDD x
AabbDD
C©u 77: Ở ngô, 3 cặp gen không alen (Aa, Bb, Dd) nằm trên NST thường, tương tác cộng gộp qui định chiều
cao cây. Sự có mặt của mỗi alen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 5 cm. Cho...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement