Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kilydd
#673765

Download Sinh - 140 câu hỏi trắc nghiệm tiến hóa miễn phí

54 : Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra
A. Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá B. Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến
hoá
C. Những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài D. Sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ
55.Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hoá nhỏ là
A. phân hoá khả năng sống sót của các cá thể cógiá trị thích nghi khác nhau.
B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
C. quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể,định hướng quá trình tiến hoá.
D. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.
56 : Theo quan niệm hiện đại, thực chất của quá trình CLTN là phân hoá
A.khả năng sống sót của các cá thể trong loài B.giữa các cá thể trong loài
C.giữa các cá thể khác loài D. khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong loài.
57: Theo quan niệm hiện đại, dơn vị tiến hoá cơ sở ở các loài giao phối là
A. Cá thể B. quần thể C. nòi D. loài
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

g gian
A.không có loài nào bị đào thải B.dưới tác dụng của môi trường sống
C.dưới tác dụng của CLTN theo con đường phân li tính trạng từ một nguồn gốc chung
D.dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá
Câu 17: Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các
giống vật nuôi, cây trồng là:
A. Chọn lọc nhân tạo B. Chọn lọc tự nhiên C. biến dị cá thể D. biến dị xác định.
Câu 18: Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động chọc lọc tự nhiên là
A. quần thể B. giao tử C. Cá thể D. nhiễm sắc thể
Câu 19:Theo quan niệm của Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giưới ngày càng đa dạng , phong phú là
do
A. điều kiện ngoại cảnh không ngừng biến đổi nên sự xuất hiện các biến dị ở sinh vật ngày càng nhiều
B. các biến dị cá thể và các biến đôi đồng loạt trên cơ thể sinh vật đều di truyền được qu thế hệ sau
C. chọn lọc tự nhiên thông qua hai đặc tính di truyền và biến dị
D. sự tác động của CLTN lên cơ thể sinh vật ngày càng ít
Câu 20: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết của Đacuyn là
A. chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền và các biến dị
B. chưa giải thích về cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật
C. chưa đi sâu vào con đường hình thành loài
www.MATHVN.com
WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com 3
D. chưa làm rõ tổ chức của loài sinh học
Câu 21: Nguyên nhân tiến hoá theo Đacuyn là:
A. sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của ngoại cảnh.
B. sự thay đổi tập quán hoạt động ở động vật.
C. sinh vật luôn đấu tranh sinh tồn với các điều kiện sống bất lợi của môi trường.
D. do môi trường sống thay đổi chậm chạp và liên tục.
Câu 22: Thuyết Kimura đề cập tới nguyên lí cơ bản của sự tiến hoá ở
A. cấp độ cơ thể B. cấp độ quần thể C. cấp độ phân tử D. cấp độ loài
Câu 23: Theo Kimura, sự tiến hoá diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên các
A. đột biến có lợi dưới tác dụng của CLTN B. biến dị có lợi, không liên quan gì tới CLTN
C. đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng của CLTN D. đột biến không có lợi dưới tác dụng của
CLTN
Câu 24:Yếu tố không duy trì sự đa hình di truyền của quần thể là
A. trạng thái lưỡng bội của sinh vật. B. ưu thế dị hợp tử.
C. các đột biến trung tính. D. ưu thế đồng hợp tử.
BÀI 27. HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
25.Các nhân tố tiến hoá phát huy vai trò thường xuyên trong quần thể lớn là
A. đột biến,các nhân tố ngẫu nhiên hay biến động di truyền B.đột biến , di nhập gen
C.di nhập gen, các nhân tố ngẫu nhiên hay biến động di truyền D.đột biến , chọn lọc tự nhiên
26.Vì sao nói quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá cơ bản ?
A. Vì tần số đột biến của vốn gen khá lớn B.Vì là cơ sở để tạo ra biến dị tổ hợp
C.Vì tạo ra một áp lực làm thay đổi tần số alen trong quần thể
D.Vì cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá
27.Tác động đặc trưng của CLNT so với các nhân tố tiến hoá khác là
A. định hướng cho quá trình tiến hoá nhỏ
B.làm thay đổi nhanh tần số tương đối của các alen theo hướng xác định.
C. tác động phổ biến trong quần thể có số lượng nhỏ.
D. tạo nên những cá thể thích nghi với môi trường
28.Nhân tố tiến hoá có khả năng làm thay đổi rất lớn tần số tương đối các alen
thuộc một gen trong quần thể nhỏ
A.đột biến B.di nhập gen
C. các nhân tố ngẫu nhiên hay biến động di truyền D. chọn lọc tự nhiên
29. Nhân tố tiến hoá làm thay đổi đồng thời tần số tương đối các alen thuộc một gen
của cả hai quần thể là
A. đột biến B. biến động di truyền C. di nhập gen D. chọn lọc tự nhiên
30.Nhân tố tiến hoá chỉ làm thay đổi thành phần các kiểu gen trong quần thể là :
A. đột biến. B. CLTN. C. di - nhập gen. D. giao phối không ngẫu nhiên.
31.Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá nào có hướng xác định?
A. Đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên. B. Di - nhập gen.
C. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
32.Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá là:
A. biến dị đột biến. B. biến dị tổ hợp. C. đột biến gen. D. đột biến số lượng NST.
33.Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là :
A. Chọc lọc chosng thể đông hợp C. chọn lọc chống lại thể sị hợp
B. chọn lọc chông lại alen lặn D. chọn lọc chống alen trội
34.Nhân tố tiến hoá làm thay đổi rất nhỏ tần số tương đôi của alen thuộc một gen là
A. di nhập gen B. chọn lọc tự nhiên C.đột biến D. Biến động di truyền
35. Các nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là
A. A. đột biến , di nhập gen B. đột biến, chọn lọc tự nhiên
C.đột biến, biến động di truyền D.di nhập gen , biến động di truyền
www.MATHVN.com
WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com 4
36.Áp lực của CLTN so với áp lực của quá trình đột biến như thế nào?
A.áp lực của CLTN lớn hơn B.áp lực của CLTN nhỏ hơn
C.áp lực của CLTN bằng áp lực của quá trình đột biến D.áp lực của CLTN lớn hơn một ít
37. Vai trò chủ yếu của quá trình đột biến đối với quá trình tiến hoá là
A. cơ sở để tạo ra biến dị tổ hợp B. tần số đột biến của vốn gen khá lớn
C. tạo ra một áp lực làmn thay đổi tần số các alen trong quần thể
D. cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.
38.CLTN tác động như thế nào vào sinh vật
A.tác động nhanh với gen lặn và chậm với gen trội B.tác động trực tiếp vào alen
C.tác động trực tiếp vào kiểu hình D. tác động trực tiếp vào kiểu gen.
39.Tác động chọn lọc sẽ tạo ra ưu thế cho thể dị hợp tử là chọn lọc chống lại:
A. đồng hợp. B. alen lặn C. alen trội. D. alen thể dị hợp.
40.Ngẫu phối là nhân tố
A. làm biến đổi tần số các alen của quần thể. B. thành phần kiểu gen của quần thể.
C. tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá. D. thay đổi vốn gen của quần thể.
41.Nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là
A. đột biến cấu trúc NST B. biến dị tổ hợp C. đột biến số lượng NST D. đột biến gen
42.Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số tương đối của các alen thuộc một gen là :
A. đột biến B. giao phối không ngẫu nhiên C. di nhập gen D. chọn lọc tự nhiên
43.Các nhân tố tiến hoá phát huy vai trò chủ yếu trong quần thể nhỏ là
A.đột biến,biến động di truyền B.đột biến , di nhập gen
C.di nhập gen, các nhân tố ngẫu nhiên hay biến động di truyền D.đột biến , chọn lọc tự nhiên
44.Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản ?
A. tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp B. làm thay đổi tần số các kiểu gen trong quần thể
C. Tạo ra những tổ hợp gen thích nghi D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể
45.Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là:
A. Đacuyn. B. Lamac. C. Menđen. D. Mayơ.
46.Tác động của chọn lọc sẽ làm giảm tần số một loại alen khỏi quần thể nhưng rất chậm là:
A. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp. B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp.
C. Chọn lọc chống lại alen lặn. D. Chọn lọc chống lại alen trội.
47. Điều nào ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement