Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Alberto
#673756

Download 11 Đề thi thử Đại học Vật lý miễn phí

Câu 12/ Chọn câu SAI:
A. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường truyền.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng xác định .
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính.
D. Trong cùng một môi trường trong suốt, vận tốc truyền ánh sáng màu đỏ lớn hơn vận tốc truyền ánh sáng màu tím.
Câu 13/ Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng (Young) với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1,0mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt là 6,5mm và 7,0mm có số vân sáng là bao nhiêu?
A. 6 vân. B. 7 vân . C. 9 vân. D. 13 vân.
Câu 14/ Thực hiện giao thoa đối với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40μm đến 0,75μm. Hai khe cách nhau 0,5mm, màn hứng vân giao thoa cách hai khe1m. Số vân sáng đơn sắc trùng nhau tại điểm M cách vân sáng trung tâm 4mm là
A. 4. B. 1. C. 3 . D. 2.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

biÕn thiªn víi tÇn sè gãc:
A. B. C. D.
C©u 31 : Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là: và cường độ dòng điện qua mạch là:. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:
A. 200W B. 800W. C. 600W. D. 400W.
C©u 32 : Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 18.000pF vµ mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m 6mH, ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu tô ®iÖn lµ U0 = 2,4 V. Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã thÓ nhËn gi¸ trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau ®©y?
A. I = 62.10-3A. B. I = 94.10-3A. C. I = 74.10-3A. D. I = 84.10-3A.
C©u 33 : §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ sù ph¸t vµ thu sãng ®iÖn tõ?
A. §Ó thu sãng ®iÖn tõ ph¶i m¾c phèi hîp mét ¨ng ten víi mét m¹ch dao ®éng LC.
B. ¨ng ten cña m¸y thu chØ thu ®îc mét sãng cã tÇn sè x¸c ®Þnh.
C. §Ó ph¸t sãng ®iÖn tõ, ph¶i m¾c phèi hîp mét m¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoµ víi mét ¨ngten.
D.NÕu tÇn sè cña m¹ch dao ®éng trong m¸y thu ®îc ®iÒu chØnh sao cho cã gi¸ trÞ b»ng f, th× m¸y thu sÏ b¾t ®îc sãng cã tÇn sè ®óng b»ng f.
C©u 34 : Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là:
A.240V; 1A. B.2,4V; 1A. C.2,4V; 100A. D.240V; 100A.
C©u 35 : Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ:
A.Giảm đi 104 lần. B.Giảm 100 lần. C.Tăng lên 104 lần. D.Tăng 100 lần.
C©u 36 : Mét sîi d©y ®µn mét ®Çu ®îc nèi vµo mét nh¸nh cña ©m thoa, ®Çu kia gi÷ cè ®Þnh. Khi ©m thoa dao ®éng víi tÇn sè 600 Hz th× t¹o ra sãng dõng trªn ®©y cã 4 ®iÓm bông vµ cã biªn ®é 2,0mm, tèc ®é truyÒn sãng trªn d©y lµ 400m/s. Coi ®Çu nh¸nh ©m thoa lµ mét ®iÓm cè ®Þnh. ViÕt ph¬ng tr×nh ®é dêi cña d©y theo to¹ ®é x vµ thêi gian t.
A. u = 0,02 sin(2x).cos 3786t (m). B. u = 0,2 sin(4x).cos 6634t (m).
C. u = 0,002 sin(x).cos 7368t (m). D. u = 0,002 sin(3x).cos 3768t (m).
C©u 37 : Mét ®Ìn nªon ®Æt díi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V vµ tÇn sè 50 Hz. BiÕt ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V.
a) Trong mét g©y bao nhiªu lÇn ®Ìn s¸ng, bao nhiªu lÇn ®Ìn t¾t?
b) TÝnh tØ sè gi÷a thêi gian ®Ìn s¸ng vµ thêi gian ®Ìn t¾t trong mét chu kú.
A. a) 200 lÇn; b) 2:1 B. a) 50 lÇn; b) 2:1 C. a) 200 lÇn; b) 4:1 D. a) 100 lÇn; b) 2:1
C©u 38 : x
O
I
D
C
Một chất điểm M dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O,
trên quỹ đạo CD như hình vẽ M đi từ O đến D hết 0,5s.
Tìm thời gian M đi từ O tới I, với I là trung điểm của OD.
A. tOI = 1/12 s. B. tOI = 1/3 s. C. tOI = 2/3 s. D. tOI = 1/6 s.
C©u 39 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=10-4/0,3π(F), L thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu thức . Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại đó là:
A.150V. B.120V. C.100(V). D.200(V).
C©u 40 : Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần rôto là một nam châm điện có 10 cặp cực. Để phát ra dòng xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc góc của rôto phải bằng:
A. 300 vòng/phút. B. 3000 vòng/phút. C. 500 vòng/phút. D. 1500 vòng/phút.
C©u 41 : Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch?
A .½. B. . C. . D. 0,8.
C©u 42 : Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng thì biểu thức dòng điện qua mạch là . Tìm R,L?
A. B. C. D.
C©u 43 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đổi được. Điều chỉnh C để UCmax. Tìm giá trị của C khi đó?
A. 10-4/2π(F). B. 10-4/π(F). C. 1,5.10-4/π(F). D. 2.10-4/π(F).
C©u 44 : Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 2,5s t¹i n¬i cã g = 9,8m/s2. Treo con l¾c vµo trÇn mét thang m¸y ®ang chuyÓn ®éng ®i lªn nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc a = 4,9m/s2. Chu kú dao ®éng cña con l¾c trong thang m¸y lµ:
A. 1,77 s. B. 2,45 s. C. 3,54 s. D. 2,04 s.
C©u 45 : Một mạch dao động khi dùng tụ điện C1 thì tần số riêng của mạch là f1 = 30 kHz, khi dùng tụ điện C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 40 kHz. Khi mạch dao động dùng hai tụ C1 và C2 ghép song song thì tần số riêng của mạch là:
A. 35 KHz . B. 24 KHz . C. 48 KHz . D. 50 KHz .
C©u 46 : Trong c¸c nh¹c, cô hép ®µn cã t¸c dông:
A. Tr¸nh ®îc t¹p ©m vµ tiÕng ån lµm cho tiÕng ®µn trong trÎo. B. Gi÷ cho ©m ph¸t ra cã tÇn sè æn ®Þnh.
C. Lµm t¨ng ®é cao vµ ®é to cña ©m. D. Võa khuÕch ®¹i ©m, võa t¹o ra ©m s¾c riªng cña ©m do ®µn ph¸t ra.
C©u 47 : ©m do hai nh¹c cô kh¸c nhau ph¸t ra lu«n kh¸c vÒ ?
A. ®é cao. B. ®é to. C. ®é cao vµ ®é to D. ©m s¾c.
C©u 48 : Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM = 40sin(ωt + π/6)(V);
uMB = 50sin(ωt + π/2)(V). Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B?
A. 60,23(V). B. 78,1(V). C. 72,5(V). D. 90(V).
C©u 49 : Mét d©y AB dµi 90cm cã ®Çu B th¶ tù do. T¹o ë ®Çu A mét dao ®éng ®iÒu hoµ ngang cã tÇn sè f = 100Hz ta cã sãng dõng, trªn d©y cã 4 mói. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?
A. 60 m/s. B. 50 m/s. C. 35 m/s. D. 40 m/s.
C©u 50 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C1=2.10-4/π(F) hay C2=10-4/1,5.π(F) thì công suất của mạch có trá trị như nhau. Hỏi với trá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại.
A. 10-4/2π(F). B. 10-4/π(F). C. 2.10-4/3π(F). D. 3.10-4/2π(F).
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 26
Câu 1/ Thiết bị nào sau đây KHÔNG có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều?
A. Hai điốt chỉnh lưu. B. Một điốt chỉnh lưu.
C. Hai vành bán khuyên cùng hai chổi quét trong máy phát điện.
D. Hai vành khuyên cùng hai chổi quét trong máy phát điện .
Câu 2/ Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao động:
x1 = 2sin (2πt +) cm, x2 = 4sin (2πt +) cm và x3= 8sin (2πt - ) cm.
Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động lần lượt là:
A. 12πcm/s và rad . B. 12πcm/s và rad. C. 16πcm/s và rad. D. 16πcm/s và rad.
Câu 3/ Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng v = 60cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là:
A. 7. B. 8. C. 10. D. 9.
Câu 4/ Cần năng lượng bao nhiêu để tách các hạt nhân trong 1 gam thành các proton và nơtron tự do? Cho biết mHe = 4,0015u; mn = 1,0087u; mp = 1,0073u; 1u.1C2 =931MeV.
A. 5,36.1011J. B. 4,54.1011J. C. 6,83.1011J. D. 8,27.1011J.
Câu 5/ Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính cho ảnh S'. Cho vật S dịch chuyển ra xa thấu kính thì ảnh S' sẽ
A. dịch chuyển lại gần thấu kính. B. dịch chuyển cùng chiều với vật S.
C. dịch chuyển ngược chiều với vật S. D. dịch chuyển ra xa thấu kính.
Câu 6/ Đặt thấu kính hội tụ (có tiêu cự f) giữa vật AB và màn, giữ vật và màn cố định, khi di chuyển thấu kính người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét ở trên màn. Biết khoảng cách giữa vật và màn là L = 4,5f. Hãy tìm độ phóng đại của ảnh trong hai trường hợp trên?
A. -2,0 và -0,5 . B. -4,0 và -0,25. C. -2,0 và 0,5. D. -4,0 và 0,25.
Câu 7/ Để phản ứng có th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement