Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tamnhintrithuc
#673740

Download Chuyên đề Ôn thi Tốt nghiệp và Đại học môn Vật lý - Sóng cơ miễn phí

Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ có chiều dài AB thay đổi được (nhờ thay đổi vị trí mực nước B). khi âm thoa dao động, nó phát ra một âm cơ bản, trong ống có 1 sóng dừng ổn định với B luôn luôn là nút sóng. Để nghe thấy âm to nhất thì AB nhỏ nhất là 13cm. Cho vận tốc âm trong không khí là v = 340m/s. Khi thay đổi chiều cao của ống sao cho AB = 1 = 65cm ta lại thấy âm cũng to nhất. Khi ấy bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là
A. 4 bụng
B. 3 bụng
C. 2 bụng
D. 5 bụngĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

z D. 50 Hz
Câu 58. Một sợi dây AB căng ngang với đầu B cố định. Khi đầu A rung với tần số 50Hz thì sóng dừng trên dây có 10 bụng sóng. Để sóng dừng trên dây chỉ có 5 bụng sóng và vận tốc truyền sóng vẫn không thay đổi thì đầu A phải rung với tần số:
A. 100Hz B. 25Hz C. 75Hz D. Đáp án khác
Câu 59. Chọn câu đúng. Dây đàn có chiều dài 8Ocm phát ra âm có tần số 12 Hz. Trên dây xảy ra sóng dừng và người ta quan sát được trên dây có tất cả 3 nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A. 9,6 m/s B. 10 m/s C. 9,4 m/s D. 9,1 m/s
Câu 60. Chọn câu đúng .Một dây căng nằm ngang AB dài 2m, đầu B cố định, đầu A gắn vào một âm thoa dao động với chu kỳ 0,02 s. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A. 45 m/s B. 50 m/s C. 55 m/s D. 62 m/s
Câu 61.. Chọn câu đúng.Sử dụng đề bài của câu 60. Nếu muốn dây AB rung thành 2 bó thì tần số dao động phải là bao nhiêu ?
A. 12,5 Hz B. 25 Hz C. 30 Hz D. 28 Hz
Câu 62. Chọn câu đúng.Một dây căng nằm ngang AB dài 1m, đầu B cố định, đầu A gắn vào một âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Người ta đếm được từ A đến B có 9 nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A. 15 m/s B. 5 m/s C. 10 m/s D. 2 m/s
Câu 63. Chọn câu đúng Sử dụng đề bài của câu 62. Nếu muốn dây AB có 5 nút thì tần số dao động phải là bao nhiêu ?
A. 12,5 Hz B. 25 Hz C. 30 Hz D.20 Hz
Câu 64. Một dây đàn hồi AB = 60cm có đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa đang dao động với tần số 500Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng tạo trên dây 3 múi. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A.150m/s B.100m/s C. 300m/s D.200m/s
Câu 65 Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Biện độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. ON có giá trị là:
A. 10 cm B.5 cm C. D.7,5 cm
Câu 66. Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có tần số f=50(Hz). Khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 30(cm). Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A.15(m/s). B.10(m/s). C.5(m/s). D.20(m/s).
Câu 67. Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng , trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc toạ độ O một đoạn x(cm). Vận tốc truyền sóng trên dây là.
A. 50cm/s B. 40cm/s C. 30cm/s D. 60cm/s
Câu 68. Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút ( A và B đều là nút). Tần số sóng là 42Hz.Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút ( A và B cũng đều là nút ) thì tần số phải là:
A. 28Hz B. 63Hz C. 58,8Hz D. 30Hz
Câu 69. Dây AB=40cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B),biết BM=14cm. Tổng số bụng trên dây AB là A. 14 B. 10 C. 12 D. 8
Câu 70. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là
A. 50Hz B. 125Hz C. 75Hz D. 100Hz
Câu 71. Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f. Dây dài 2m và vận tốc sóng truyền trên dây là 20m/s. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị là
A. 100Hz B. 20Hz C. 25Hz D. 5Hz
Câu 72. Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình u=10cos2ft(mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28cm, điểm này dao động lệch pha với O là =(2k+1) /2 (k thuộc Z). Biết tần số f có giá trị từ 23Hz đến 26Hz. Bước sóng của sóng đó là
A. 16cm B. 20cm C. 32cm D. 8cm
Câu 73. Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng, trên dây có 4 múi nguyên. Vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị bao nhiêu?
A. 40 m/s B. 20 m/s C. 30 m/s D. 60 m/s
Câu 74. Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22cm với đầu B tự do. Tần số dao động của dây là 50Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có:
A. 6 nút; 6 bụng B. 5 nút; 6 bụng C. 6 nút; 5 bụng D. 5 nút; 5 bụng
Câu 75: Dây AB dài 15 cm đầu B cố định. Đầu A là một nguồn dao động hình sin với tần số 10 Hz và cũng là một nút. Vận tốc truyền sóng trên dây v = 50 cm/s. Hỏi trên dây có sóng dừng không ? nếu có hãy tính số bụng và nút nhì thấy.
A. Có sóng dừng, số bụng 6, số nút 7 ; B. không có sóng dừng.
C. Có sóng dừng, Số bụng 7, số nút 6 D. Có sóng dừng, số bụng 6, số nút 6
Câu 76:Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định là
A. l = (2n + 1) l/2 B. l = nl/2 C. l = nl/2 + l/4 D. (2n + 1) l
Câu 77: Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là
A. l = 13,3cm. B. l = 20cm. C. l = 40cm. D. l = 80cm.
Câu 78:. Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Tốc độ sóng trên dây là
A. v = 79,8m/s. B. v = 120m/s. C. v = 240m/s. D. v = 480m/s.
Giao thoa sóng:
I. HiÖn t­îng giao thoa cña hai sãng trªn mÆt n­íc:
S2
S1
M
S2
S1
d1
d2
1. §Þnh nghÜa hiÖn t­îng giao thoa:
+ Gi¶ sö cã hai nguån dao ®éng S1 vµ S2 cã cïng tÇn sè, cïng pha Sãng t¹o thµnh sÏ cã cïng b­íc sãng
XÐt ®iÓm M trªn mÆt n­íc c¸ch S1 mét ®o¹n S1M = d1 vµ c¸ch S2 mét ®o¹n S2M = d2
C¸c nguån S1 vµ S2 dao ®éng theo ph­¬ng tr×nh
. u1 = u2 = Acos = A cos
Gi¶ thiÕt r»ng biªn ®é dao ®éng b»ng nhau vµ kh«ng thay ®æi
trong qu¸ tr×nh truyÒn sãng, khi ®ã dao ®éng u1 truyÒn ®Õn
M cã ph­¬ng tr×nh: u1 = Acos
u2 truyÒn ®Õn M cã ph­¬ng tr×nh: u2 = Acos
Dao ®éng cña phÇn tö t¹i M lµ tæng hîp cña dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng
cïng chu k× nªn:uM = u1M + u2M =
BiÕn ®æi tæng hai c«sin thµnh tÝch, ta ®­îc:
uM =
VËy dao ®éng cña phÇn tö t¹i M lµ dao ®éng ®iÒu hoµ cïng chu k× víi hai nguån vµ cã biªn ®é dao ®éng lµ:
A =
2.VÞ trÝ c¸c cùc ®¹i vµ cùc tiÓu:
+ VÞ trÝ c¸c cùc ®¹i: §iÓm M cùc ®¹i cña giao thoa lµ ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i øng víi:
Hay: tøc lµ : ( k = 0, 1, 2, ….)
Nh÷ng ®iÓm t¹i ®ã dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i lµ nh÷ng ®iÓm mµ hiÖu ®­êng ®i cña hai sãng tõ nguån truyÒn tíi b»ng mét sè nguyªn lÇn b­íc sãng
+ VÞ trÝ c¸c cùc tiÓu: §iÓm M cùc tiÓu cña giao thoa lµ ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu øng víi:
hay
Tøc lµ: ( k = 0, 1, 2, ….)
* §iÒu kiÖn ®Ó cã hiÖn t­îng giao thoa, sãng kÕt hîp:
§Ó cã c¸c v©n giao thoa æn ®Þnh trªn mÆt n­íc th× hai nguån dao ®éng ph¶i
+ Dao ®éng cïng ph­¬ng, cïng chu k× hay tÇn sè
+ Cã hiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian
Hai nguån nh­ vËy gäi lµ hai nguån kÕt hîp. Hai sãng do hai gnuån kÕt hîp ph¸t ra gäi lµ hai sãng kÕt hîp
* T×m sè gîn sãng gi÷a hai nguån S1 vµ S2
+ sè gîn dao ®éng cùc ®¹i:
XÐt ®iÓm M c¸ch S1 mét ®o¹n d1 vµ c¸ch S2 mét ®o¹n d2
§iÓm M dao ®éng cù ®¹i khi:
Mµ nªn (1)
Tõ (1) sè gîn sãng hoÆc sè ®­êng cong cã biªn ®é cùc ®¹i
+ sè nót dao ®éng cùc tiÓu
XÐt ®iÓm M c¸ch S1 mét ®o¹n d1 vµ c¸ch S2 mét ®o¹n d2
§iÓm M dao ®éng cùc tiÓu khi:
Mµ nªn (2)
Tõ (2) sè ®­êng cong cã biªn ®é cùc tiÓu
*Chó ý: Trung ®iÓm M cña lµ ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i
+ Trªn kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i liªn tiÕp hoÆc hai ®iÓm ®øng yªn liªn tiÕp b»ng
+ Sè ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i trªn (kh«ng kÓ ®iÓm M)
suy ra (1)
Sè ®iÓ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement