Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuongvimongmanh2308
#673729

Download Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 - 54 đề miễn phí

ĐỀ SỐ 35
Thời gian làm bài 45 phút
1. Dẫn một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp gồm: CuO, Fe2O3, MgO, Al2O3 ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc thu được các chất nào còn lại trong ống sứ ?
A. Al2O3, Fe, Cu, Mg
B. Al2O3, Fe, CuO, MgO
C. Al2O3, Fe, Cu, MgO
D. Al, Fe, Cu, Mg
2. Tinh chế Al2O3 trong hỗn hợp Al2O3 ,SiO2 và Fe2O3 có thể sử dụng :
A. Dung dịch NaOH đặc và axit H2SO4
B. Dung dịch NaOH đặc và axit CH3COOH
C. Dung dịch NaOH đặc và khí CO2
D. Dung dịch NaOH đặc và axit HCl
3. Có 3 lọ đựng 3 chất bột màu trắng riêng biệt, bị mất nhãn: K2CO3, KNO3, CaCO3 .Có thể dùng 2 thuốc thử để nhận ra từng chất trong mỗi lọ trên là:
A. KOH, HCl
B. H2O, HCl
C. H2O , KOH
D. Quỳ tím, phenolphtalein
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

5 ml
C. 50 ml D. 150 ml
29. DÉn khÝ CO2 vµo dung dÞch Ba(OH)2 thu ®­îc 19,7 gam kÕt tña. Läc bá kÕt tña, råi ®em n­íc läc cho t¸c dông víi mét l­îng d­ dung dÞch H2SO4 thu ®­îc 23,3 gam kÕt tña n÷a. ThÓ tÝch khÝ CO2 ®· dïng (®ktc) lµ:
A. 4,48 lÝt hoÆc 6,72 lÝt B. 2,24 lÝt hoÆc 4,48 lÝt
C. 6,72 lÝt D. 4,48 lÝt
30. DÉn khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng a gam hçn hîp gåm Al2O3 vµ Fe3O4 ®un nãng.Sau mét thêi gian th× ngõng ph¶n øng, thÊy khèi l­îng chÊt r¾n trong èng cßn l¹i lµ 14,14 gam. KhÝ tho¸t ra khái èng sø ®­îc hÊp thô hÕt b»ng dung dÞch n­íc v«i trong d­, thu ®­îc 16 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña a lµ:
A. 17,6 gam B.16,7 gam
C. 12,88 gam D. 18,82 gam
§Ò sè 33
1. VÒ c«ng nghiÖp silicat, nhËn ®Þnh ®óng lµ:
A. Sø lµ vËt liÖu cøng, xèp, kh«ng mµu, gâ kªu
B. Thuû tinh cã cÊu tróc tinh thÓ vµ cÊu tróc v« ®Þnh h×nh nªn kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh
C. Sµnh lµ vËt liÖu cøng, gâ kh«ng kªu, mµu n©u hoÆc x¸m
D. Thuû tinh, sµnh, sø, xi m¨ng ®Òu cã chøa mét sè muèi silicat trong thµnh phÇn cña chóng
2. NhËn ®Þnh sai lµ:
A. Cacbon monoxit kh«ng t¹o muèi vµ lµ mét chÊt khö m¹nh
B. ë nhiÖt ®é cao cacbon cã thÓ khö ®­îc tÊt c¶ c¸c oxit kim lo¹i gi¶i phãng kim lo¹i.
C. Than gç ®­îc dïng ®Ó chÕ thuèc sóng ®¹n, thuèc ph¸o, chÊt hÊp phô
D. Than muéi ®­îc dïng ®Ó lµm chÊt ®én khi l­u hãa cao su, s¶n xuÊt mùc in, xi ®¸nh giÇy...
3. NhËn ®Þnh sai khi xÐt vÒ khÝ cacbon ®ioxit lµ:
A. ChÊt khÝ kh«ng ®éc, nh­ng kh«ng duy tr× sù sèng
B. ChÊt khÝ dïng ®Ó ch÷a ch¸y, nhÊt lµ c¸c ®¸m ch¸y kim lo¹i
C. ChÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, nÆng h¬n kh«ng khÝ
D. ChÊt khÝ chñ yÕu g©y ra hiÖu øng nhµ kÝnh
4. Cho khÝ CO2 tan vµo n­íc cÊt cã pha vµi giät quú tÝm. Mµu cña dung dÞch chuyÓn thµnh:
A. TÝm B. Kh«ng mµu
C. Xanh D. Hång
5. §iÒu chÕ than cèc theo c¸ch nµo lµ ®óng nhÊt?
A. Nung than ®¸ ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 - 12000C trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ.
B. Nung than ®¸ ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 - 12000C ë ngoµi kh«ng khÝ
C. Nung than gç ë ngoµi kh«ng khÝ
D. Nung than mì ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000 - 12500C trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ
6. Tõ C ®Õn Pb kh¶ n¨ng thu thªm electron ®Ó ®¹t ®Õn vá electron bÒn cña khÝ hiÕm lµ:
A. gi¶m dÇn C. kh«ng biÕn ®æi
B. t¨ng dÇn D. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
7. HÊp thô hoµn toµn 0,5 mol khÝ CO2 vµo dung dÞch chøa 0,4 mol Ba(OH)2. Sau ph¶n øng thu ®­îc a gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña a lµ:
A. 19,7 gam B. 59,1 gam
C. 39,4 gam D. 78,8 gam
8. Cho V lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµo dung dÞch chøa 0,2 mol Ca(OH)2 thu ®­îc 10,0 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 6,72 lÝt B. 2,24 lÝt
C. 2,24 hoÆc 4,48 lÝt D. 2,24 lÝt hoÆc 6,72 lÝt
9. Cho 2,24 lÝt CO2 vµo dung dÞch Ca(OH)2 thu ®­îc 6,0 gam kÕt tña. Sè mol Ca(OH)2 lµ:
A. 0,08 Mol B. 0,06 Mol
C. 0,04 Mol D. 0,03 Mol
10. ThÓ tÝch dung dÞch KOH 1 M tèi thiÓu dïng ®Ó hÊp thô hÕt 4,48 lÝt khÝ CO2 ë ®ktc lµ:
A. 100ml B. 200ml
C. 300ml D. 250ml
11. Thæi luång khÝ CO d­ ®i qua èng ®ùng hçn hîp 2 oxit Fe3O4 vµ CuO ®un nãng ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc 2,32 gam hçn hîp 2 kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra ®­îc hÊp thô hoµn toµn vµo b×nh ®ùng Ca(OH)2 d­ thÊy cã 5,0 gam kÕt tña tr¾ng. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit ban ®Çu lµ bao nhiªu gam?
A.3,12g B.2,13g C.1,32g D.2,31g
12. Lµm thÕ nµo ®Ó ng¨n chÆn hiÖn t­îng biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu?
A. C¾t gi¶m l­îng khÝ th¶i CO2.
B. Trång thªm nhiÒu c©y xanh.
C. B¶o vÖ rõng rËm nhiÖt ®íi, rõng ngËp mÆn vµ c¸c loµi rong t¶o biÓn.
D. TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p nªu trªn.
13. ChÊt khÝ cacbon monoxit cã trong thµnh phÇn cña:
A. KhÝ tù nhiªn B. KhÝ má dÇu
C. KhÝ lß cao D. Kh«ng khÝ
14. Phßng ®éc víi khÝ CO, ng­êi ta cã thÓ dïng mÆt n¹ víi chÊt hÊp phô:
A. CaO B. Than ho¹t tÝnh
C. CuO D. P2O5
15. Khi kim lo¹i Mg ch¸y cã thÓ dïng chÊt nµo ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y ?
A. KhÝ CO2 B. C¸t
C. KhÝ H2 D. N­íc
16. Bét në khi lµm b¸nh cã c«ng thøc ph©n tö lµ:
A. NH4HCO3 B. NaHCO3
C. Na2CO3 D. (NH4)2SO4
17. §iÒu gi¶i thÝch ®óng trong sè c¸c c©u sau: Ng­êi ta dïng NH4HCO3 ®Ó lµm bét në v× khi bÞ nhiÖt ph©n sÏ t¹o ra c¸c chÊt khÝ:
A. NH3, CO2, H2O B. CO2, NH3, H2
C. Nit¬, hi®ro, CO2 D. Nit¬, hi®ro, O2
18. Thæi mét luång khÝ CO d­ qua hçn hîp gåm Al2O3, CuO, Fe2O3 nung nãng ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc chÊt r¾n X. ChÊt r¾n X gåm:
A. Al2O3, Cu, Fe B. CuO, Al, Fe
C. Cu, Al, Fe D. Cu, Al, FeO
19. Hîp chÊt khÝ víi hi®ro cña mét nguyªn tè cã d¹ng RH4. Oxit cao nhÊt cña nã chøa 53,33% oxi vÒ khèi l­îng. Nguyªn tè ®ã lµ:
A. Clo B. Cacbon
C. Silic D. L­u huúnh
20. Oxit cao nhÊt cña mét nguyªn tè cã d¹ng RO2. Hîp chÊt khÝ víi hi®ro cña nguyªn tè ®ã cã 25% hi®ro vÒ khèi l­îng. Nguyªn tè ®ã lµ:
A. Silic B. L­u huúnh
C. Clo D. Cacbon
21. HÊp thô hoµn toµn 2,24 lÝt CO2 (®ktc) vµo dung dÞch n­íc v«i trong cã chøa 0,075 mol Ca(OH)2. S¶n phÈm thu ®­îc sau ph¶n øng gåm:
A. ChØ cã CaCO3
B. ChØ cã Ca(HCO3)2
C. C¶ CaCO3 vµ Ca(HCO3)2
D. Kh«ng cã c¶ hai chÊt CaCO3 vµ Ca(HCO3)2
22. ChÊt gãp phÇn nhiÒu nhÊt vµo sù h×nh thµnh m­a axit lµ:
A. L­u huúnh ®ioxit
B. Cacbon ®ioxit
C. Ozon
D. DÉn xuÊt clo cña hi®rocacbon
23. C«ng thøc hãa häc cña natri hi®rocacbonat ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm lµ:
A. NaHCO3 B. Na2CO3
C. Na2CO3. 10 H2O D. Na2CO3. 2 H2O
24. Thuèc muèi nabica ®Ó ch÷a ®au d¹ dµy, cã thµnh phÇn chÝnh ®­îc chÕ t¹o tõ:
A. Na2CO3.10 H2O B. NaHCO3
C. Na2CO3 D. NaHCO3 vµ Na2CO3
25. Khi trén khÝ than (CO vµ H2) víi h¬i n­íc cã xóc t¸c Fe2O3 thu ®­îc CO2 vµ H2. §©y lµ mét ph¶n øng hãa häc táa nhiÖt, ®Ó chuyÓn dÞch c©n b»ng sang chiÒu thuËn, ng­êi ta tiÕn hµnh biÖn ph¸p nµo sau ®©y?
A. H¹ thÊp nhiÖt ®é cña ph¶n øng.
B. T¨ng nång ®é h¬i n­íc gÊp 4 ®Õn 5 lÇn theo tû lÖ mol.
C. T¨ng ¸p suÊt chung cña hÖ
D. Gi¶m ¸p suÊt chung cña hÖ.
26. §Ó t¸ch riªng tõng khÝ ra khái hçn hîp khÝ gåm CO vµ CO2, cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch:
A. cho hçn hîp khÝ qua H2SO4 ®Æc
B. cho hçn hîp khÝ qua n­íc
C. cho hçn hîp khÝ qua dung dÞch n­íc v«i trong
D. cho hçn hîp khÝ qua dung dÞch H2SO4 lo·ng
27. Chän biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y cña kim lo¹i Na trong sè c¸c biÖn ph¸p sau:
A. Dïng khÝ CO2 B. Dïng c¸t
B. Dïng H2O D. Dïng kh¨n ­ít phñ lªn
28. Ng­êi ta th­êng dïng c¸t (SiO2) lµm khu«n ®óc kim lo¹i. §Ó lµm s¹ch hoµn toµn nh÷ng h¹t c¸t b¸m trªn bÒ mÆt vËt dông lµm b»ng kim lo¹i cã thÓ dïng dung dÞch:
A. Dung dÞch H2SO4
B. Dung dÞch HCl
C. Dung dÞch HF
D. Dung dÞch NaOH lo·ng
29. HiÖn t­îng x¶y ra khi trén dung dÞch Na2CO3 víi dung dÞch FeCl3 lµ:
A. XuÊt hiÖn kÕt tña mµu lôc nh¹t
B. XuÊt hiÖn kÕt tña mµu ®á n©u
C. Cã c¸c bät khÝ tho¸t ra khái dung dÞch
D. C¶ B vµ C ®Òu ®óng
30. ChØ cã hai cèc chia ®é, dung dÞch NaOH, b×nh nÐn khÝ CO2. Lµm theo c¸ch nµo ®Ó thu ®­îc dung dÞch Na2CO3?
A. Sôc tõ tõ CO2 ®Õn d­ vµo cèc ®ùng dung dÞch NaOH ®· lÊy s½n
B. LÊy s½n vµo 2 cèc chia ®é mét l­îng NaOH b»ng nhau. Sôc CO2 tõ tõ cho ®Õn d­ vµo cèc ®ùng dung dÞch NaOH thø nhÊt. Sau ®ã ®æ cèc ®ùng NaOH thø hai vµo dung dÞch võa thu ®­îc ë cèc thø nhÊt
C. Sôc CO2 tõ tõ cho ®Õn d­ vµo cèc ®ùng dung dÞch NaOH thø nhÊt. LÊys½n mét l­îng NaOH vµo cèc thø hai (b»ng 2 lÇn l­îng NaOH ë cèc thø nhÊt) råi ®em ®æ vµo dung dÞch thu ®­îc ë cèc thø nhÊt
D. LÊy s½n vµo 2 cèc chia ®é mét l­îng NaOH b»ng nhau. Sôc CO2 tõ tõ vµo cèc®ùng dung dÞch NaOH thø nhÊt. Sau ®ã ®æ cèc ®ùng NaOH thø hai vµo dung dÞch võa thu ®­îc ë cèc thø nhÊt
§Ò sè 34
1. §Ó ph©n biÖt hai khÝ CO2 vµ SO2 ng­êi ta dïng thuèc thö nµo sau ®©y?
A. Br2 B. BaCl2
C. Ca(OH)2 D. N2
2. CO2 kh«ng ch¸y vµ kh«ng duy tr× sù ch¸y cña nhiÒu chÊt nªn ®­îc dïng ®Ó dËp t¾t c¸c ®¸m ch¸y. Tuy nhiªn CO2 kh«ng dïng ®Ó dËp t¾t:
A. ®¸m ch¸y khÝ gas
B. ®¸m ch¸y natri, magie hoÆc nh«m
C. ®¸m ch¸y x¨ng, dÇu
D. ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement