Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By comeon_babi
#673719

Download 14 buổi Luyện thi cấp tốc môn Hóa miễn phí

Câu 26. Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 0,1M vào 100,0 ml dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch có chứa 0,976 gam chất tan. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 là
A. 0,15 B. 0,12 C. 0,08 D. 0,10
Câu 27. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 nồng độ 20% thu được dung dịch chứa muối MSO4 có nồng độ 27,21%. Kim loại M là:
A. Mg B. Zn C. Cu D. Fe
Câu 28. Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 và Fe(OH)3 cần dùng 200 ml dung dịch HNO3 2M, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 40 gam hỗn hợp các muối khan. Hãy cho biết giá trị của m?
A. 24 B. 22 C. 26 D. 20
Câu 29. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Zn vào 1,0 lít dung dịch chứa H2SO4 0,05M và HCl 0,15M, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra 2,688 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Vậy pH của dung dịch Y là
A. 2 B. 7 C. 3 D. 1
Câu 30. Để hòa tan hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp X gồm ZnO, MgO, CuO và FeO cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
A. 13,18 gam B. 18,02 gam C. 14,23 gam D. 14,53 gam
Câu 31. Dung dịch X chứa chất tan M(OH)n nồng độ 5% có khối lượng riêng là 1,11 gam/ml. Để trung hoà 100 ml dung dịch X cần 100 ml dung dịch HCl 1,5M. Xác định công thức của M(OH)n
A. Ca(OH)2 B. NaOH C. Ba(OH)2 D. KOH
Câu 32. Cho 100,0 ml dung dịch H3PO4 vào 250 ml dung dịch NaOH 1,6M thì thu được dung dịch có chứa 33,3 gam chất tan. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch H3PO4 là
A. 1,8M B. 2,5M C. 1,2M D. 1,5M
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ất và ion nào sau đây là bazơ?
A. CH3COO-, NH3, NO3-, PO43- B. OH-, C6H5O-, C2H5OH, Cl-
C. HCO3-, CH3NH2, NaOH, AlO2-. D. CO32-, CH3NH2, OH-, AlO2-
Câu 19. Hãy cho biết có thể sử dụng quỳ tím để phân biệt dãy các dung dịch nào sau đây?
A. Na3PO4, Na2S và NaCl B. NaHCO3, Na2CO3 và AlCl3 C. NaHSO4, NaNO3 và NaCl D. AlCl3, NaAlO2 và NaCl
Câu 20. Cho các chất sau: C6H5ONa, CH3COONa, C6H5NH3Cl, AlCl3, Ba(NO3)2 và Fe2(SO4)3. Số chất thủy phân trong nước?
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 21. Cho các phản ứng sau: (1) NaOH + HCl; (2) NaOH + CH3COOH; (3) Mg(OH)2 + HNO3; (4) Ba(OH)2 + HNO3; (5) NaOH + H2SO4. Số phản ứng có phương trình ion thu gọn là: H+ + OH- ® H2O
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 22. Hãy cho biết có thể sử dụng NaOH làm thuốc thử đề phân biệt dãy các dung dịch nào sau đây?
A. Fe(NO3)3, AgNO3, ZnCl2, BaCl2, MgCl2 B. FeCl2, Cu(NO3)2, Al(NO3)3, Ba(NO3)2, NaNO3
C. NaCl, NaHCO3, AlCl3, CuCl2, Ba(HCO3)2 D. FeCl3, CuCl2, AlCl3, Ba(HCO3)2, MgCl2
Các bài toán pH và phản ứng axit-bazơ.
Câu 23. Cho 100,0 ml dung dịch H3PO4 vào 250 ml dung dịch NaOH 1,6M thì thu được dung dịch có chứa 33,3 gam chất tan. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch H3PO4 là
A. 1,5M B. 1,2M C. 1,8M D. 2,5M
Câu 24. Cho hỗn hợp X gồm Al và Zn (tỷ lệ mol 1 : 1) vào 250 ml dung dịch chứa NaOH 1,1M và Ba(OH)2 0,5M thấy thoát ra 7,84 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch sau phản ứng?
A. 14 B. 11 C. 13 D. 12
Câu 25. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 nồng độ 20% thu được dung dịch chứa muối MSO4 có nồng độ 27,21%. Kim loại M là:
A. Zn B. Cu C. Mg D. Fe
Câu 26. Để hòa tan hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp X gồm ZnO, MgO, CuO và FeO cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
A. 13,18 gam B. 14,23 gam C. 14,53 gam D. 18,02 gam
Câu 27. Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 0,1M vào 100,0 ml dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch có chứa 0,976 gam chất tan. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 là
A. 0,08 B. 0,15 C. 0,12 D. 0,10
Câu 28. Cho V ml dung dịch Ba(OH)2 0,075M vào 100 ml dung dịch HNO3 và HCl có pH = 1,0 thu được dung dịch có pH = 2,0. Tính V.
A. 112,5 ml B. 120,0 ml C. 150,0 ml D. 56,25 ml
Câu 29. Dung dịch X chứa chất tan M(OH)n nồng độ 5% có khối lượng riêng là 1,11 gam/ml. Để trung hoà 100 ml dung dịch X cần 100 ml dung dịch HCl 1,5M. Xác định công thức của M(OH)n
A. Ba(OH)2 B. KOH C. NaOH D. Ca(OH)2
Câu 30. Trộn V1 lít dung dịch NaOH 0,15M với V2 lít dung dịch H2SO4 0,1M thì thu được dung dịch có pH = 1,0. Vậy mối quan hệ giữa V1 với V2 là
A. V2 = 1,5V1 B. V2 = 2,5V1 C. V2 = V1 D. V2 = 2V1
Câu 31. Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 tan hoàn toàn trong 1 lít dung dịch HNO3 1,0M thấy thoát ra 1,12 lít khí N2O (đktc) và dung dịch X có pH = 1,0. Tính giá trị của m biết rằng N2O là sản phẩm khử duy nhất của HNO3.
A. 11,2 gam B. 13,1 gam C. 10,2 gam D. 10,4 gam
Câu 32. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Zn vào 1,0 lít dung dịch chứa H2SO4 0,05M và HCl 0,15M, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra 2,688 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Vậy pH của dung dịch Y là
A. 2 B. 1 C. 3 D. 7
Câu 33. Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 và Fe(OH)3 cần dùng 200 ml dung dịch HNO3 2M, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 40 gam hỗn hợp các muối khan. Hãy cho biết giá trị của m?
A. 26 B. 22 C. 24 D. 20
Câu 34. Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = x - 2 B. y = x + 2 C. y = 100x D. y = 2x
Câu 35. Cho dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 vào dung dịch chứa Na3PO4 thì thu được dung dịch X có chứa 34,4 gam chất tan. Vậy các chất tan trong dung dịch X là
A. H3PO4, H2SO4 và Na2SO4 B. Na3PO4, Na2HPO4 và Na2SO4
C. H3PO4, NaH2PO4 và Na2SO4 D. Na2HPO4, NaH2PO4 và Na2SO4
Sử dụng định luật bảo toàn điện tích.
Câu 36. Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch Zn(NO3)2 thu được 7,92 gam kết tủa. Hãy xác định nồng độ mol/l của dung dịch Zn(NO3)2
A. 1,2M B. 0,8M C. 0,9M D. 1,0M
Câu 37. Cho 200 ml dung dịch NaHCO3 1,25M vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 và 0,2 mol BaCl2. Tính khối lượng kết tủa thu được?
A. 49,25 gam B. 59,1 gam C. 19,7 gam D. 39,4 gam
Câu 38. Cho 100 ml dung dịch HCl 2,5 M vào 100 ml dung dịch NaAlO2 1,0M thu được kết tủa có khối lượng là:
A. 3,9 gam B. 5,2 gam C. 7,8 gam D. 2,6 gam
Câu 39. Dung dịch X có chứa Al3+ 0,1 mol ; Fe2+ 0,15 mol ; Na+ 0,2 mol ; SO2-4 a mol và Cl- b mol. Cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy giá trị của a, b tương ứng là :
A. 0,15 và 0,5 B. 0,2 và 0,4 C. 0,3 và 0,2 D. 0,25 và 0,3
Câu 40. Cho 3,136 lít CO2 hấp thụ hết trong 2,0 lít dung dịch Ca(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được 10,0 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 là:
A. 0,05M B. 0,07M C. 0,08M D. 0,06M
Câu 41. Cho rất từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1mol NaHCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 2M. Hãy cho biết thể tích khí CO2 thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
A. 2,24 lít B. 2,8 lít C. 3,36 lít D. 3,92 lít
Câu 42. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1,0M vào 125,0 ml dung dịch AlCl3 1,0M. Tính khối lượng kết tủa thu được?
A. 9,75 gam B. 5,20 gam C. 5,85 gam D. 7,80 gam
Câu 43. Cho 6,72 lít CO2 (đktc) hấp thụ vào dung dịch chứa 0,15 mol Ca(OH)2 và 0,2 mol NaOH. Tính khối lượng kết tủa
A. 10 gam B. 15 gam C. 20 gam D. 7,5 gam
Câu 44. Cho rất từ từ từng giọt 100 ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch chứa Na2CO3 0,1 mol và NaHCO3 0,15M. Hãy cho biết thể tích khí CO2 thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn
A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,92 lít D. 2,8 lít ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Mã đề: 231
Các khái niệm:
Câu 1. Hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?
A. Có các bazơ có tính chất lưỡng tính. VD Al(OH)3 B. Bazơ luôn tác dụng với oxit axit.
C. Trong phân tử bazơ luôn có nhóm -OH. D. Dung dịch bazơ là dung dịch có chứa OH-.
Câu 2. Cho các phát biểu sau: (1) Tất cả các muối của axit hay bazơ yếu đều thuỷ phân trong nước; (2) Dung dịch các muối axit đều có môi trường axit; (3) Phản ứng trao đổi ion xảy ra theo chiều làm giảm số lượng các ion có mặt trong dung dịch; (4) Muối axit là muối mà anion gốc axit có khả năng cho H+. Những phát biểu đúng là
A. (1), (3), (4) B. (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3)
Câu 3. Cho các phát biểu sau: (1) Axit là chất có khả năng cho proton (H+); (2) Bazơ là chất có khả năng nhận H+-; (3) Chất lưỡng tính là chất vừa có khả năng cho và nhận H+; (4) Tất cả các muối axit đều là các chất lưỡng tính; (5) Dung dịch các chất lưỡng tính đều có môi trường trung tính. Những phát biểu đúng là
A. (1), (3), (5) B. (2), (3), (4) C. (1), (2), (5) D. (1), (2), (3)
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hằng số điện ly (K) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, dung môi và bản chất chất điện ly.
B. Chất điện ly có độ điện ly a = 1, chất không điện ly có độ điện ly a = 0.
C. Với cùng nồng độ, dung dịch chất điện ly mạnh dẫn điện tốt hơn dung dịch chất điện ly yếu
D. Nồng độ các chất điện ly yếu càng lớn, độ điện ly (a) càng lớn.
Câu 5. Cho các phát biểu sau: (1) Axit, bazơ, muối đều là các chất điện ly; (2) Tất cả các dung dịch chất điện ly đều dẫn điện; (3) Chất điện ly mạnh là chất phân ly hoàn toàn thành ion khi tan vào nước; (4) Chất điện ly yếu là chất phân ly một phần thành các ion khi tan vào nước; (5) Các hợp chất hữu cơ đều là các chất không điện ly; Trong dung môi benzen, HCl phân ly thành H+ và Cl-. Những phát b...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement