Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chym.chick
#673718

Download Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Vật lý hạt nhân miễn phí

41. Phân tích một tượng gỗ cổ (đồ cổ) người ta thấy rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của tượng gỗ đó. Đồng vị 14C có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ là :
A. 13000 năm.
B. 35000 năm.
C. 15000 năm.
D. 18000 năm.
42. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử :
A. Hạt nhân trung hòa về điện.
B. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn.
C. Số nơtrôn N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z.
D. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

1.
Co là chất phóng xạ β- có chu kỳ bán rã là T = 5,33 năm. Lúc đầu có 100g côban thì sau 10,66 năm số côban còn lại là :
A.
25g.
B.
12,5g.
C.
50g.
D.
75g.
2.
Phòng thí nghiệm nhận về 100g chất iốt phóng xạ I , sau 8 tuần lễ thì chỉ còn lại 0,78g. Chu kỳ bán rã của iốt phóng xạ là :
A.
5 ngày đêm.
B.
7 ngày đêm.
C.
8 ngày đêm.
D.
6ngày đêm.
3.
Một chất phóng xạ có chu kì T = 7 ngày. Nếu lúc đầu có 800g, chất ấy còn lại 100g sau thời gian t là:
A.
19 ngày;
B.
21 ngày;
C.
12 ngày
D.
20 ngày;
4.
Tìm năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân phóng xạ tia α và tạo thành đồng vị Thôri . Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt α là 7,1 MeV, của 234U là 7,63 MeV, của 230Th là 7,7 MeV.
A.
11,51 MeV.
B.
10,82 MeV.
C.
13,98 MeV.
D.
17,24 MeV.
5.
Thời gian Δt để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e lần được gọi là thời gian sống trung bình của chất phóng xạ. Hệ thức giữa Δt và hằng số phóng xạ λ là :
A.
Δt = 1/λ.
B.
Δt = 2λ.
C.
Δt = λ.
D.
Δt = 2/λ.
6.
Một con lắc lò xo, khối lượng vật nặng m, độ cứng k. Nếu tăng độ cứng k lên gấp đôi và giảm khối lượng vật nặng còn một nửa thì tần số dao động của con lắc sẽ:
A.
Tăng 2 lần
B.
Tăng 4 lần
C.
Giảm 4 lần
D.
Giảm 2 lần
7.
Cho phương trình phản ứng : + + . Bắn photon với EH = 5,45MeV vào Beri (Be) đứng yên.Hê ly(he ) sinh ra bay vuông góc với photon.Động năng của He :EHe = 4MeV.Động năng của Li tạo thành là:
A.
46,565MeV
B.
46,565eV
C.
3,575MeV
D.
3,575eV
8.
Hạt α có khối lượng 4,0015u. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol hêli là bao nhiêu ? Cho mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; 1u.c2 = 931MeV ; NA = 6,02.1023hạt/mol
A.
2,73.1012 (J).
B.
3,65.1012 (J).
C.
1,58.1012 (J).
D.
2,17.1012 (J).
9.
Nếu một vật có khối lượng m thì nó có năng lượng nghỉ E. Vậy biểu thức liên hệ giữa E và m là:
A.
E = mc2
B.
E = (m0 - m)c2
C.
E = (m0 - m)c
D.
E = mc
10.
Cho phản ứng hạt nhân: . Hạt nhân X là:
A.
B.
β+;
C.
;
D.
β-;
11.
chức năng lượng liên kết tạo thành Cl37, cho biết: Khối lượng của nguyên tử 17Cl37 = 36,96590 u; khối lượng proton, mp = 1,00728 u; khối lượng electron, me = 0,00055 u; khối lượng nơtron, mn = 1,00867 u; 1u = 1,66043.10-27kg; c = 2,9979.108 m/s; 1J = 6,2418.1018 eV.
A.
316,82 MeV
B.
315,11 MeV
C.
317,26 MeV
D.
318,14 MeV
12.
Chọn câu sai
A.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
B.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng thu năng lượng
C.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
D.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu nghĩa là bền vững hơn
13.
Chọn câu trả lời ĐÚNG. Kí hiệu của hai hạt nhân, hạt X có 2prôtôn và 1nơtrôn ; hạt Y có 3 prôtôn và 4 nơtrôn
A.
B.
C.
D.
14.
Phản ứng phân rã của pôlôni là :       -----> α + Pb. Ban đầu có 0,168g pôlôni thì sau thời gian t = 2T số nguyên tử α và chì tạo thành là :
A.
1,204.1019 nguyên tử.
B.
36,12.1019 nguyên tử.
C.
3,612.1019 nguyên tử.
D.
12,04.1019 nguyên tử.
15.
Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia α và một tia β- thì hạt nhân nguyên tử sẽ biến đổi như thế nào ?
A.
Số khối giảm 2, số prôtôn tăng 1.
B.
Số khối giảm 4, số prôtôn giảm 1.
C.
Số khối giảm 2, số prôtôn giảm 1.
D.
Số khối giảm 4, số prôtôn tăng 1.
16.
Một nguồn phóng xạ nhân tạo có chu kỳ bán rã 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần. Hỏi phải sau thời gian tối thiểu bao nhiêu để có thể làm việc an toàn với nguồn này ?
A.
24 giờ.
B.
128 giờ.
C.
6 giờ.
D.
12 giờ.
17.
Phản ứng phân rã của pôlôni là :      Po -----> α + Pb. Ban đầu có 0,168g pôlôni thì sau thời gian t = 3T lượng pôlôni bị phân rã là :
A.
1,47g.
B.
0,147g.
C.
0,21g.
D.
0,021g.
18.
Phản ứng phân rã của pôlôni là :      Po -----> α + Pb. Ban đầu có 200g pôlôni thì sau thời gian t = 5T, khối lượng chì tạo thành là :
A.
190g.
B.
75g.
C.
95g.
D.
150g.
19.
C¸c h¹t nh©n nÆng (Uran, Plut«ni..) vµ h¹t nh©n nhÑ (Hi®r«, Hªli...) cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y
A.
tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch
B.
cã n¨ng l­îng liªn kÕt lín
C.
g©y ph¶n øng d©y chuyÒn
D.
dÔ tham gia ph¶n øng h¹t nh©n
20.
Hãy chọn câu SAI khi nói về tính chất của tia gamma
A.
Là sóng điện từ có bước sóng ngắn dưới 0,01mm.
B.
Là chùm hạt phôtôn có năng lượng cao.
C.
Có khả năng đâm xuyên rất lớn.
D.
Không bị lệch trong điện trường.
21.
Cho phản ứng: . Hỏi năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Cho NA = 6,02.1023/mol   
A.
Một kết quả khác
B.
26,488.1023 Mev
C.
26,488.1024 Mec
D.
25,488.1023 Mev
22.
Thùc chÊt cña phãng x¹ bªta trõ lµ
A.
Mét pr«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c.
B.
Mét n¬tr«n biÕn thµnh 1 pr«t«n vµ c¸c h¹t kh¸c.
C.
Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬trin« vµ c¸c h¹t kh¸c.
D.
Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c.
23.
Cho hệ con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật m treo vào một lò xo có độ cứng k .Ở vị trí cân bằng ;lò xo giãn một đoạn Δl0 .Kích thích cho hệ dao động .Tại một vị trí có li độ x bất kì của vật m ,lực tác dụng của lò xo vào điêm treo của cả hệ là :
A.
Trọng lực P = m g
B.
Hợp lực F = -k x + m g.
C.
Lực đàn hồi F = k ( Δl0 + x ).
D.
Lực hồi phục F = - k x
24.
Phản ứng phân rã của pôlôni là :      Po -----> α + Pb.Ban đầu có 0,168g pôlôni thì sau thời gian t = T, thể tích của khí hêli sinh ra là :
A.
0,0089 ml.
B.
8,96 ml.
C.
0,089 ml.
D.
0,89 ml.
25.
Phản ứng phân rã của pôlôni là :      Po -----> α + Pb. Ban đầu có 0,168g pôlôni thì sau thời gian t = 4T số nguyên tử pôlôni bị phân rã là :
A.
4,515.1019 nguyên tử.
B.
45,15.1019 nguyên tử.
C.
0,3.1019 nguyên tử.
D.
3.1019 nguyên tử.
26.
Chọn câu sai
A.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu nghĩa là bền vững hơn
B.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
C.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
D.
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng thu năng lượng
27.
Phân hạch hạt nhân 235U trong lò phản ứng sẽ tỏa ra năng lượng 200Mev. Nếu phân hạch 1g 235U thì năng lượng tỏa ra bằng bao nhiêu. Cho NA = 6,01.1023/mol   
A.
5,123.1026Mev
B.
Một kết quả khác
C.
5,013.1025Mev
D.
5,123.1024Mev   
28.
H¹t n¬trino vµ h¹t gama kh«ng cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y:
A.
chuyÓn ®éng víi vËn tèc ¸nh s¸ng
B.
b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ
C.
kh«ng mang ®iÖn, kh«ng cã sè khèi
D.
khèi l­îng nghØ b»ng kh«ng
29.
Cho phản ứng hạt nhân sau: - + X+ . Hạt nhân X là hạt nào sau đây:
A.
. ;
B.
.
C.
;
D.
. ;
30.
Trong quang phæ v¹ch hi®r«, bèn v¹ch n»m trong vïng ¸nh s¸ng tr«ng thÊy cã mµu lµ
A.
®á,cam,chµm, tÝm
B.
®á, cam, vµng, tÝm
C.
®á, cam, lam, tÝm
D.
®á, lam, chµm, tÝm
31.
Năng lượng cần thiết để bứt một nơtrôn khỏi hạt nhân Na là bao nhiêu ? Cho mNa = 22,9837u ; mn = 1,0087u ; mp=1,0073u, 1u.c2 = 931MeV
A.
8,1 MeV.
B.
12,4 MeV.
C.
3,5 MeV.
D.
17,4 MeV.
32.
Hạt nhân Li có khối lượng 7,0144u. Năng lượng liên kết của hạt nhân là bao nhi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement